17 Eylül 2019 Salı Saat 14:41
Hacı Bektaş Veli Sempozyumu
20 Mart 2012 Salı Saat 13:51
Genel Başkanımız Sayın Ercan Geçmez'in 'Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu'nda' yaptığı konuşma metni

Genel Ba?kan?m?z Say?n Ercan Ge?mez'in 'Uluslararas? Hac? Bekta? Veli Sempozyumu'nda' yapt??? konu?ma metni


Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? olarak, kuruldu?umuz y?l olan 1994’ten beri T?rkiye ?ap?nda ?rg?tl? bulunan 32 ?ubemizle,

“…HACI BEKTA? VEL?’nin ??retilerini ulusal ve uluslararas? alanda bir b?t?nl?k i?inde ele alarak, ara?t?rmak, belgelemek ve yararl? sonu?lar elde etmek ?zere tan?mlamalar geli?tirmek, ya?atmak ve gelece?e aktarmak” i?in faaliyetler ger?ekle?tiriyoruz.

Bu ?er?evede ?u an a??l???nda bulundu?umuz sempozyum, asl?nda ?kinci Uluslararas? Hac? Bekta? Veli Sempozyumu. Birincisi de, yine uluslararas? nitelikte olmak ?zere, 2000 y?l?nda yine K?lt?r Bakanl??? ve vakf?m?z i?birli?iyle ger?ekle?tirilmi?ti. (G?L?MSEYEREK) Demek ???nc?s?n? de 2018 y?l?nda ger?ekle?tirece?iz, umar?m.

?aka bir yana, ilk sempozyumun ?st?nden ge?en y?llar, bize, bu alanda ne gibi de?i?iklikler oldu?unu da a??k?a i?aret ediyor. ?lk sempozyumda, bug?n de oldu?u gibi, Prof. Dr. Cengiz G?le? ve Prof. Dr. Ahmet Ya?ar Ocak aram?zdayd?.

Ama ilk sempozyumda biri daha aram?zdayd?; burada ad?n? anmay? ve an?s? ?n?nde sayg?yla e?ilmeyi bir bor? bildi?im, Alevilik-Bekta?ilik ara?t?rmalar?n?n ?nc? isimlerinden ?rene Melikoff… 8 Ocak 2009’da Hakk’a y?r?yen Melikoff bug?n de aram?zda: A?t??? ????r? geni?leterek bir yola d?n??t?ren ??rencileriyle, alan?n yeni ara?t?rmac?lar? ve gen? bilim insanlar?yla.

?lk sempozyumun bile?imine bak?ld???nda meslekten akademisyen say?s?n?n g?rece azl??? ve sempozyumun uluslararas? kat?l?mc?lar?n?n daha ?ok Do?u kom?ular?m?zdan, ?zellikle Azerbaycan gibi T?rk co?rafyas?ndan geldi?i g?r?l?r. Bug?n ise sempozyumda b?y?k bir ?o?unlu?u meslekten akademisyenler olu?turdu?u gibi, ayn? ?ekilde Do?u kom?ular?m?zdan gelen bilim insanlar? yine aram?zdalarsa da b?y?k ?o?unlu?un Bat?’dan geldi?i g?r?lmektedir.

Ku?kusuz bu yeni ve daha da zenginle?mi? bile?imi Alevi Enstit?s?’ne bor?luyuz ki ilk sempozyumda b?yle bir ?al??ma organizasyonumuz yoktu, ?imdi var, bu da ?nemli de?i?ikliklerin ba??nda gelmektedir.

?lk oturumu bug?n ??leden sonra ba?layacak ve ?? g?n s?recek olan Hac? Bekta? Veli Sempozyumu’nun ilkinin a?t??? yolu, daha da geni?leterek s?rd?rece?ine olan inanc?m?z tamd?r. ??nk?, vakf?m?z?n da bir par?as? oldu?u Alevi inanc?n?n ser?e?mesi ve ayn? zamanda bir b?t?n olarak ?lkemizin en ?nemli k?lt?r varl?klar?ndan olan Hac? Bekta? Veli’nin ulusal ve uluslararas? d?zeyde tan?t?lmas? i?in d?zenlenen sempozyuma hem K?lt?r Bakanl???m?z hem de Ba?bakanl?k her t?rl? deste?i bize sunmaktan geri durmam??t?r. Bu vesileyle K?lt?r Bakan?m?z Say?n Ertu?rul G?nay’a bir kez daha buradan te?ekk?r etmek istiyorum.

Di?er taraftan, Sempozyumun bilimsel sorumlulu?unu ?stlenen, ABD’den ?ran’a, Yunanistan’dan Macaristan’a t?m bilim insanlar?n? ve ?evrelerini sempozyuma katk? sunmak ?zere bir araya getiren Alevi Enstit?s?’ne ve dolay?s?yla Enstit? Ba?kan? Prof. Dr. Say?n Cengiz G?le?’e de te?ekk?r ediyorum. Son olarak, sempozyumu ger?ekle?tirmek ?zere bize salonlar?n? teredd?t etmeden a?an Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi’ne, rekt?r?m?z say?n Prof. Dr. Cemal Talu? ve ?zellikle Dekan?m?z Prof. Dr. Say?n Celal G?le nezdinde te?ekk?r ediyorum.

Ku?kusuz ikibinli y?llar?n ba??ndan sonuna bak?ld???nda en ?nemli de?i?ikliklerin ba??nda Alevi hareketinin kat etti?i yol gelmektedir. Bu y?llar?n ba??nda ne Aleviler me?ru talepleri i?in sokaklara inmeyi d???n?yorlard?, ne d?nemin iktidarlar? Alevi ?al??taylar? d?zenlemeyi. Ne TRT’de Muharrem sohbetleri olurdu, ne de Aleviler durup dururken an?msan?rd?. ?imdi t?m bunlara ve daha fazlas?na tan?k olduk.

Belli ki olmaya da devam edece?iz. Ya?ad?klar?m?z olumlu mudur, olumsuz mudur; bu ayr? bir tart??ma konusu ama Hac? Bekta? Veli’nin d?nyan?n hemen her k??esinde ilgi g?ren bir ara?t?rma konusu haline gelmesi, bunun i?in ?lkemizin farkl? farkl? ?niversitelerinde ara?t?rma merkezleri kurulmas?, Alevi hareketinden ba??ms?z d???n?lemez. Bu hareketi yok sayarak Alevilik ?al???lamayaca?? gibi, Alevilik sorununun ??z?lemeyece?i de a??kt?r.

Bug?n burada bizi bir araya getiren bilim insanlar?n?n, sempozyum izleyicilerinin farkl?l??? ve ?e?itlili?i, Aleviler hakk?nda ?al??an ya da d???nce, ??z?m ?retmeyi deneyen, denemek isteyen herkes i?in yol g?sterici olmal?d?r.

Hac? Bekta? Veli’nin disiplinleraras? bir ?al??may? gerektiren ?ok boyutlu bir ara?t?rma konusu olmas? gibi, Alevilik de, modern Alevi hareketi de ?ok boyutludur.

?rne?in nas?l Hac? Bekta? Veli’yi g?n?m?z milliyet?i ideolojilerinin g?zl?kleriyle, yaln?zca Anadolu’yu T?rkle?tiren ya da Anadolu’yu m?sl?manla?t?ran bir fig?r olarak tasarlayamazsak, Alevi hareketini de tek bir akt?r ?zerinden okuyamayaca??m?z gibi, tek bir akt?r? muhatap alarak ya da tek yanl? bir bak?? a??s?yla Alevi sorununu da ??zemeyiz.

Bu ?er?evede sempozyumun bize verdi?i bir ders daha var: Ortada bir sorun varsa, bu sorun ancak farkl? g?r??lerin, farkl? taraflar?n s?rekli diyalog i?inde olmas?yla tart???labilir ve ??z?lebilir.

Nas?l ki bu sempozyumda hi?bir bilim insan?n?n “Hac? Bekta?’?n ?z? budur; gerisi yaland?r ve herkes bunu kabul etmek zorundad?r” deme hakk? yoksa, bunun s?ylenebildi?i yerde sempozyum yapma imkan? yoksa, modern Alevi hareketi de belirli ?zlere indirgenerek anla??lamayaca?? gibi, Alevilik sorunu da belirli Alevilik tan?mlar?na s?k??t?r?larak ??z?lemez.

Bu bak?mdan farkl?l?klar?n sorunun anla??lmas? ve ??z?m?nde me?ru ve do?al say?lmas?, farkl?l?klar aras?nda e?it olmayan ili?kilerin reddi biricik arzumuzdur.

Bu arzumuz do?rultusunda inan?yorum ki m?ze stat?s?nde bulunan ser?e?memiz, pirimiz H?nkar Hac? Bekta? Veli’nin huzuruna bug?n bir turist gibi para ?deyerek girebilen bizler,…

bir b?t?n olarak Aleviler, suyun ta?? delmesi gibi, bunun gibi bilimsel toplant?larla, akl?n ?????yla karanl??? dele dele

bir g?n kurbanlar?m?zla, semahlar?m?zla, sazlar?m?zla, sal?na sal?na girece?iz ve orada cem olaca??z; bir kez daha, sonsuza kadar; h?nkar?m?z?n s?yledi?i gibi, “s?z?m?z?n g?zelli?i cemalimize d??m?? olarak”….

Huzurlar?n?zdan sayg?yla ayr?l?yor ve t?m sempozyum kat?l?mc?lar? ve izleyicilerine te?ekk?rlerimle ba?ar?lar diliyorum.
 


ULUSLARARASI HACI BEKTA? VEL? SEMPOZYUMU 2009
ULUSLARARASI HACI BEKTA? VEL? SEMPOZYUMU 2009


SEMPOZYUM ?ZET PROGRAMI
19-21 EK?M 2009

Sempozyum A??l?? T?reni
19 Ekim 2009 Pazartesi, Saat:10:00
Resim Heykel M?zesi

Sempozyum a??l?? program? (Resim Heykel M?zesi) d???ndaki t?m oturumlar; Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi, Aziz K?kl? Salonu'nda yap?lacakt?r.

A??l?? Bildirgesi, 14:00-14:30

1.G?N
Birinci Oturum: 19 Ekim 2009, Pazartesi, 14:30-17:00
?TEK?LER?N TAR?H?, TAR?H?N ?TEK?LER?
G?r??ler, soru ve tart??malar, 16:30-17:00

A??l??, Protokol ve Bas?n Kokteyli
Siyasal Bilgiler Fak?ltesi S?tunlu Salon, 17:00-19:002.G?N
?kinci Oturum: 20 Ekim 2009, Sal?, 10:00-12:00
S?Z?N YAZISI, YAZININ S?Z?
G?r??ler, soru ve tart??malar, 12:00-12:30
??le yeme?i:12:30-14:00


???nc? Oturum: 20 Ekim 2009, Sal?, 14:00-16:30
HACI BEKTA?'IN ?Z?NDE, HACI BEKTA?'IN ?ZLER?
G?r??ler, soru ve tart??malar, 16:00-16:30


3/1 Parelel Oturum: 20 Ekim 2009, Sal?, 14:00-16:30
KEND?S?N?N ?MGES?, ?MGEN?N KEND?S?
G?r??ler, soru ve tart??malar, 16:00-16:30

ALEV? ENST?T?S? KOKTELY?
Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Merkezi/Dikmen
17:00-19:00

3.G?N
D?rd?nc? Oturum: 21 Ekim 2009, ?ar?amba, 10:00-12:30
BU D?YAR BA?KA D?YAR,BA?KA D?YAR BU D?YAR
??le yeme?i:12:30-14:00


Be?inci Oturum: 21 Ekim 2009, ?ar?amba, 14:00-16:30
POSTSUZ SER?E?ME'DEN SER?E?ME'S?Z POSTA
G?r??ler, soru ve tart??malar, 16:00-16:30


3/2 Parelel Oturum: 21 Ekim 2009, ?ar?amba, 14:00-16:30
G?r??ler, soru ve tart??malar, 16:00-16:30

SEMPOZYUMUN KAPANI? B?LD?R?S?
17:00-17:45

                         

Bu yazı toplam 1481 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü