21 Haziran 2018 Perşembe Saat 08:07
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Hacıbektaş Dergâhı'nda 84 yıl sonra cem töreni yapılabildi
26 Mart 2012 Pazartesi Saat 13:17
Hac?bekta? Dergâhı'nda 84 yıl sonra cem töreni yapılabildi

<>

T M?SER

T?rkiye / 28/10/2009

ANKARA - Aleviler, K?lt?r Bakanl???’ndan al?nan ?zel izinle 84 y?l sonra Hac?bekta? Derg?h?’nda cem t?reni d?zenledi.
Aleviler ge?en hafta ba?layan  Uluslararas? Hac? Bekta? Veli Sempozyumu’nun ard?ndan per?embe g?n? ak?am?, al?nan ?zel izinle derg?h?n ‘Meydan Evi’nde (cem t?renlerinin yap?ld??? b?y?k oda) cem yapt?. Bir ?iftin g?rg? (Alevilerin y?lda bir kez t?m toplulu?un ve dedenin huzurunda, o y?l i?erisinde yapt?klar?n?n ve yol kurallar?na uyup uymad???n?n hesab?n? vermesi) ve sorgusunun da yap?ld??? cem, kurban lokmas?n?n birlikte yenilmesiyle son buldu.
Hac? Bekta? Vakf? Genel Ba?kan? Ercan Ge?mez, “Bu tarihi bir and?r. Bunun t?m Aleviler i?in ?nemi ?ok b?y?kt?r” dedi. Ge?mez, K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay’a te?ekk?r ederek, “Fakat bunun bir kereyle s?n?rl? olmamas? i?in daha ileri d?zeyde yard?mlar bekliyoruz” dedi.
Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile ibadete kapat?ld?ktan sonra 1964 y?l?nda m?ze olarak a??lan derg?h? ziyaret edebilmek i?in ?cret ?deyen Aleviler, buran?n kendilerine verilmesini istiyor.

Behzat M?SER
Radikal Gazetesi ( 28 Ekim 2009 )

Hac?bekta? Derg?h?'nda 84 y?l sonra cem t?reni yap?labildi


84 y?l sonra Pir'in huzurunda Cem olduk

84 y?l sonra Pir'in huzurunda Cem olduk

84 y?l aradan sonra ilk kez Hac? Bekta? Veli Derg?h?’nda cem y?r?t?ld?. Cem, Uluslararas? Hac? Bekta? Veli Sempozyumu’nun ard?ndan 22 Ekim Per?embe ak?am? Derg?h?’n?n Meydan Evi’nde y?r?t?ld?. Daha ?nce Derg?h’?n Meydan Evi’nin avlusunda tan?t?m ama?l? semah g?sterileri yap?lmaktayd?. Bu g?steriler turistik bir i?erik ile s?n?rl?yd?. Bu kez Meydan Evi’nde 84 y?l?n ard?ndan ilk defa on iki hizmetin g?r?ld??? bir cem yap?ld?.

Hac? Bekta? Hac? Bekta? Veli’nin do?umunun 800. Y?l? dolay?s?yla 19-21 Ekim tarihleri aras?nda, Ankara'da, TC K?lt?r ve Turizm Bakanl??? ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? ile Alevi K?lt?r Dernekleri'nin i?birli?i, Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi ve Alevi Enstit?s?’n?n ortakl??? ile Uluslararas? Hac? Bekta? Veli Sempozyumu d?zenlendi. 3 g?n s?ren Sempozyumun ard?ndan 22 Ekim Per?embe ak?am? K?lt?r ve Turizm Bakanl???’ndan al?nan izin ile Hac? Bekta? Veli Derg?h? Meydan Evi’nde y?r?t?len cemin post dedeli?ini Mehmet Turan Dede yapt?. Cem, Isparta y?resi s?re?ine g?re y?r?t?ld?. Sempozyumda bildiri sunan akademisyenlerle birlikte Alevi Enstit?s?, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? ve Alevi K?lt?r Dernekleri’nin kat?l?m?yla yap?lan cem y?llar s?ren ?zlemin ard?ndan yo?un bir duygusall?k i?inde y?r?t?ld?. Ba?lang?? b?l?m? d???nda foto?raf ve g?r?nt? alman?n yasak oldu?u cem, yakla??k 4 saat s?rd?.

Cemin ard?ndan konu?tu?umuz Hac? Bekta? Vakf? Genel Ba?kan? Ercan Ge?mez, “Biz y?llard?r cem yap?yoruz ama burada yap?lan cemin ?zel bir anlam? var. Aleviler ibadete kapat?lan Derg?hlar?nda 84 y?ld?r cem yapam?yorlard?. Bu tarihi bir and?r. Bunun t?m Aleviler i?in ?nemi ?ok b?y?kt?r.” dedi.

Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile ibadete kapat?ld?ktan sonra 1964 y?l?nda m?ze olarak a??lan Derg?h’?n? ziyaret edebilmek i?in ?cret ?deyen Alevilere burada ibadet yapmak da yasakt?. Ercan Ge?mez s?zlerinin aras?nda bir defal???na da olsa b?yle bir olana?? tan?d??? i?in K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay’?n ad?n? anmadan ge?emeyece?ini belirterek, “Say?n Bakan Ertu?rul G?nay’?n bu h?sn? niyetine m?te?ekkirim. Fakat bunun bir kere ile s?n?rl? olmamas? ve Alevilerin bu en do?al haklar?n? s?rekli kullanabilmeleri i?in Say?n Bakan’dan gelece?e y?nelik daha ileri d?zeyde yard?mlar bekliyoruz.” dedi.

Bu an?n her Alevi’nin ruhunda bir vuslat an? oldu?unu belirten Alevi K?lt?r Dernekleri Genel Ba?kan? Tekin ?zdil, “Bu sonu? 20 y?ld?r y?r?t?len m?cadelenin ?r?n?d?r. Alevi toplumunun me?ru taleplerinin dayatt??? bir zorunlulu?un ?r?n?d?r. Bu y?n?yle Say?n Bakan’?n ?zel duyarl?l??? g?z ard? edilemez. Fakat bu sonuca var?lmas?n? sa?layan esas olarak Alevilerin do?ru ve kararl? m?cadeleleridir.” diye konu?tu.

Vakf?n kurucu ?yelerinden ve en ya?l? y?netim kurulu ?yesi Kas?m ?zkan “Art?k ?lsem de g?z?m a??k gitmez” diyerek olay?n ?nemini vurgulad?.

Bir ?iftin g?rg? ve sorgusunun da yap?ld??? cem, kurban lokmas?n?n birlikte yenilmesi ile son buldu.

S?rek Haber - 27 Ekim 2009

Bu yazı toplam 887 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü