20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 14:55
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü
24 Mayıs 2012 Perşembe Saat 10:38
11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü ( 2 Mayıs 2010 ) Tarihinde Yapıldı!

11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y??? ( 2 May?s 2010 ) Tarihinde Yap?ld?! 11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y??? ( 2 May?s 2010 )

Dat?a ?evre Dernegi (DA?EV) ?nc?l?g?nde; Dat?a Kaymakaml??? ve Dat?a Belediyesi'nin de destekledi?i “11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y???” Aralar?nda Dat?a Hac?bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Y?netim Kurulu Ba?kan? Murat Y?ld?r?m ve e?i,Ba?kan Yard?mc?s? Cemalettin K?se ve e?i, Sayman Ali Ekber Ta?delen ve e?i,?ye Ali Asker Akay ve e?i,?ye Hatun Y?ld?z ve e?i'nin de bulundu?u yakla??k 300 ki?inin kat?l?m? ile 2 May?s Pazar g?n? yap?ld?.

1999 y?l?nda Av. Turgay S?nmez'in ?nerisi ile 1. d?zenlenen do?a y?r?y??? her y?l aral?ks?z olarak devam ederek 11. y?l?na ula?t?. 1999'dan beri her y?l May?s ay?n?n ilk Pazar g?n? yap?lan 'Akdeniz'den Ege'ye Bar?? ve Dostluk Y?r?y???' art?k 11 ya??na bast?. Davul zurna e?li?inde Cumhuriyet Meyda'n?nda bir araya gelip burada Dat?a'n?n Akdeniz k?y?s?nda testilere doldurulan denizsuyu, G?kova k?y?s?ndaki Gereme'ye var?ld???nda Ege Denizi'ne d?k?l?yor ve Akdeniz'in selam? Ege'ye iletiliyor.

Dostluk ve Do?a Y?r?y???'ne Dat?al?lar ve isteyen herkes kat?labiliyor. Zaman i?inde uluslararas? bir nitelik kazanan y?r?y?? her y?l kat?l?mc? say?s? artarak daha fazla tan?n?r hale geliyor ve Dat?a turizmine katk?da bulunuyor.

11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y??? ( 2 May?s 2010 ) Her y?l Akdeniz'den toprak testilerle al?nan deniz suyu kalabal?k kat?l?mc? grubun olu?turdu?u konvoyun 2 saatlik y?r?y??? ile Gereme Koyuna g?t?r?l?p Ege Denizi'nin sular?na d?k?l?yor. Bu muhtemelen d?nyada iki deniz aras?nda yap?lan tek y?r?y?? olma ?zelli?ini ta??yor.

Gelenekselle?en y?r?y?? her y?l May?s ay?n?n ilk Pazar g?n? yap?l?yor. Bu y?l saat 10.00'da Dat?a Cumhuriyet Meydan?'nda ba?layan y?r?y??e Dat?a d???ndan da do?aseverler kat?ld?. Dostluk ve Do?a Y?r?y????leri Cumhuriyet Meydan?nda bulu?tular. 3 testinin Akdeniz'in suyuyla doldurulmas?ndan sonra y?r?y?? ba?lad?.Y?r?y?? Azmak Deresi g?zergâh?n? takip ederek 12 kilometre boyunca Ege'ye kadar devam etti.

Ba?lang??tan sonra sahil ?eridi boyunca devam edip Burgaz ?zerinden Azmak deresini ge?ip kuzeye y?nelerek yel de?irmenlerine var?ld?. Yel de?irmenlerinde Dat?a Belediyesi taraf?ndan y?r?y????lere ?cretsiz su da??t?ld?. K?zlan k?y?n? ge?tikten sonra G?kova k?y?s?nda Gereme sahiline, yani Ege'ye var?larak, testilerdeki Akdeniz suyu Ege'ye bo?alt?ld?. Sonras?nda k?y?dan bat?ya do?ru yakla??k 4 km. y?r?nerek Kat?yal?'daki piknik alan?na var?ld?.

11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y??? ( 2 May?s 2010 ) Trafi?e kapat?lan g?zergâhta yakla??k 2 saat s?ren bu y?r?y?? boyunca Dat?a'n?n bol oksijenli havas?nda spor yaparken Dat?a do?as?n?n en g?zel manzaralar?n? g?rmek, bahar?n g?zelli?ini doya doya ya?amak m?mk?n. Y?r?y??te tarihi yel de?irmenleri, zeytin, badem a?a?lar?, ?am ormanlar? aras?ndan ilerleniyor, tarlalardan, k?? ya?murlar?yla canlanm?? derelerden ge?iliyor.

Y?r?y?? program? hakk?nda bilgiler veren DA?EV ?yesi Turgay S?nmez, "1999'dan beri bu y?r?y??? yap?yoruz. Dat?a'ya gelen gazeteci arkada??m?z Haslet Soy?z bir karikat?r yapm??t?. Evli ?ift kavga ediyor, biri Ege'de di?eri ise Akdeniz'de denize girece?ini s?yl?yor. Dat?a'da bu m?mk?n, fikir buradan ??kt?. Bunun ?zerine, Ege'den Akdeniz'e y?r?y???n? ba?latt?k. Dat?a'n?n bu ?zelli?i, d?nyan?n ba?ka bir yerinde yok" dedi.

"Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y???"n?n fikir sahibi de olan S?nmez, "?evreciler olarak kalbimizde bir imaj ta??yoruz. Dat?a'm?z?n gelece?inde kitle turizmi de?il, kalite turizminin var oldu?unu g?r?yoruz. ?ster eko turizm, ister argo turizmi diyelim, inan?lmaz g?zel olan do?am?z? sevgi, bilgi ve sayg? ile kullan?p koruyal?m. ?mit ediyoruz ki geleneksel hale getirdi?imiz "Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y??? "ne kat?l?m her y?l biraz daha artacak. Bu y?l 11. sini d?zenledi?imiz y?r?y?? etkinli?imiz halk?m?z taraf?ndan benimsendi ve ilgi g?rd?. Ne mutlu bizlere ki ?al??malar?m?z hedefine ula?t?. Ebediyete ak?p giden her sene Dat?a'y? sevenlerin bu y?r?y??? yapmalar?n? istiyor ve bekliyoruz. Bizler olsak da olmasak da. Bu y?r?y?? sadece spor ama?l? de?il, dostluklar?, arkada?l?klar? da g??lendirmesi a??s?ndan ?nemli" ?eklinde konu?tu.

11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y??? ( 2 May?s 2010 ) DA?EV Ba?kan? Melda Omay ?zdamar da, "Dat?a de?i?ik turizm imkânlar?na sahip bir yer. Do?a y?r?y??leri, uygun bisiklet parkurlar?, r?zgâr s?rf? gibi sportif faaliyetlerin merkezi olabilecek bir yer. Bu etkinliklerin amac? da Dat?a'n?n bu ?zelliklerini tan?tmak... Turizmi 12 aya yaymay? hedefliyorsak bu etkinliklere daha fazla ?nem vermemiz gerekir. Deniz ve g?ne? i?in gelen tatilcilerin sezonu 2 ayd?r ama do?aseverler, do?a sporcular? y?l?n 12 ay? aktiftir. Da?ev olarak halk?m?z?n bu olanaklardan faydalanmas? i?in ?aba g?steriyoruz. Amac?m?z 'Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y???'n? her y?l daha fazla kat?l?mla d?zenlemek. Bu y?l ilk kez Dat?a d???ndan do?a y?r?y????leri getirdik. Gelecek y?l amac?m?z yurtd???ndan do?a y?r?y????leri getirmek. Dat?a Kaymakaml???, Dat?a Belediyesi ve K?zlan halk?na bu organizasyonumuza verdikleri destek i?in te?ekk?r ederiz. Tabii her sene ayn? heyecanla bu y?r?y??e kat?lan Dat?a halk?na da DA?EV ad?na te?ekk?r ediyoruz" ifadelerini kulland?.


Resimleri b?y?k g?rmek i?in l?tfen reimin ?zerine t?klay?n?z...
11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y??? ( 2 May?s 2010 )
Tarihinde Yap?ld?!  Resmi b?y?k g?rmek i?in l?tfen t?klay?n?z...
 11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y??? ( 2 May?s 2010 )
Tarihinde Yap?ld?!  Resmi b?y?k g?rmek i?in l?tfen t?klay?n?z...
11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y??? ( 2 May?s 2010 )
Tarihinde Yap?ld?!  Resmi b?y?k g?rmek i?in l?tfen t?klay?n?z...
 11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y??? ( 2 May?s 2010 )
Tarihinde Yap?ld?!  Resmi b?y?k g?rmek i?in l?tfen t?klay?n?z...
11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y??? ( 2 May?s 2010 )
Tarihinde Yap?ld?!  Resmi b?y?k g?rmek i?in l?tfen t?klay?n?z...
 11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do?a Y?r?y??? ( 2 May?s 2010 )
Tarihinde Yap?ld?!   Resmi b?y?k g?rmek i?in l?tfen t?klay?n?z...
Okmeydan? Cem Evi ve Erikli Baba Derne?i 8 Mart D?nya Kad?nlar g?n? Paneli d?zenlediler!   Resmi b?y?k g?rmek i?in l?tfen t?klay?n?z...
Okmeydan? Cem Evi ve Erikli Baba Derne?i 8 Mart D?nya Kad?nlar g?n? Paneli d?zenlediler!   Resmi b?y?k g?rmek i?in l?tfen t?klay?n?z...
Bu yazı toplam 873 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü