17 Eylül 2019 Salı Saat 14:20
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Aşık Veysel Ölümünün 38. Yılında Datça’da Törenle Anıldı.
29 Mayıs 2012 Salı Saat 13:05
Halk Ozanı Aşık Veysel'in 38. ölüm yıldönümü dolayısıyla Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde bir anma programı düzenlendi.

A??k Veysel ?l?m?n?n 38. Y?l?nda Dat?a’da T?renle An?ld?.

   * Foto Galeri ve Slayt (1) ??in T?klay?n?z! >>

   * Foto Galeri ve Slayt (2) ??in T?klay?n?z! >>

Halk Ozan? A??k Veysel'in 38. ?l?m y?ld?n?m? dolay?s?yla B?lent Ecevit K?lt?r Merkezi'nde bir anma program? d?zenlendi.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi ile Dat?a Belediyesi'nin ortak etkinli?i olan “A??k Veysel'i Anma Gecesi”'ne ilgi b?y?k oldu.

B?lent Ecevit K?lt?r Merkezi'nde ?ok ama?l? salonda ger?ekle?tirilen etkinlikte, baz? vatanda?lar a??r? yo?unluk nedeniyle program? merdivenlerde baz?lar? da ayakta izlemek zorunda kald?.

Kalabal?k bir izleyici toplulu?unun kat?ld??? anma program?na, ara?t?rmac?-yazar G?la?a ?z ve Hac? Bekta? Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Sekreteri Sad?k ?zsoy, Dat?a Belediye Ba?kan? ?ener Tokcan,belediye ba?kan yard?mc?s? Sami Bircan ve CHP Dat?a ?l?e Te?kilat? Ba?kan? G?khan Sa??r, A??k Veysel t?rk?leri ara?t?rmac?s? ve yorumcu Musa Kurt ile T?rk Halk M?zi?i sanat??s? Tolga ?andar kat?ld?.

Gecede bir konu?ma yapan Hac? Bekta? Veli K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Ba?kan? Murat Y?ld?r?m, “T?rk K?lt?r?n?,T?rk edebiyat?n?,T?rk ?iir sanat?n? D?nya'ya tan?tan A??k Veysel 20. y?zy?l?n bize arma?an?d?r.” Diye konu?tu.

* A??k Veysel ?l?m?n?n 38. Y?l?nda Dat?a’da Anma Etkinli?i Videolar? *
Slayt Sunumu
Murat Y?ld?r?m
?ener Tokcan
Sad?k ?zsoy
Tolga ?andar
Musa Kurt

A??k Veyseli tan?mak,tan?tmak,onu bilmek,??renmek ?a?da? D?nyayla b?t?nle?tirmek t?m sivil toplum ?rg?tlerinin G?revi olmal?d?r, diyen Y?ld?r?m, “Biz Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? olarak bu anlay??la A??k Veysel'i ?l?m?n?n 38.y?l?nda sayg?yla an?yoruz. Her iki g?z? g?rmez. Okumas? yazmas? yok. Onu destekleyen bir yak?n? yok. Maddi olanaklar? yok. ?nsan?, tabiat? ve D?nyay? ?iirleriyle yorumlayan; bu ilahi bilgi kayna?? do?rusu beni ?ok etkiliyor. A??k Veyseli ke?fedip, g?n?m?ze kadar ta??yan,T?rk toplumuna mal olmas?na vesile olan: Ahmet Kudsi TECER'i ve usta e?itici olarak ?al??t??? K?y Enst?t?lerini an?msamadan ge?emiyece?im.” Dedi.

Dat?a Hac? Bekta? Anadolu K?lt?r Vakf?'n?n bir y?ld?r faaliyet g?sterdi?ini an?msatan Dernek Ba?kan? Y?ld?r?m, “Bizlerin bu faaliyetleri daha d?zg?n,daha sa?l?kl? y?r?tebilmemiz i?in bir CEM ve K?LT?R EV? ne ihtiyac?m?z vard?r.Yerel ve merkezi y?netimden; bu talebimizi yerine getirebilmemiz i?in katk? ve desteklerini bekliyoruz.” Dedi.

Programda bir konu?ma yapan Belediye Ba?kan? ?ener Tokcan, A??k Veysel'in Atat?rk'? en iyi anlayan ve anlatan halk ozanlar?ndan biri oldu?unu belirterek Atat?rk?? ki?i ve kurumlar?n bu ?lkenin ger?ek kurtar?c?lar? oldu?unu ifade etti.

Dat?a Belediyesi olarak ?a?da? uygarl?k y?n?ne y?z?n? ?evirmi? t?m kurum ve sanat??larla i?birli?ini s?rd?receklerini ve ellerinden gelen deste?i vereceklerini s?yleyen Tokcan, Veysel'in insanc?l s?yleminin bug?n en fazla ihtiya? duyulan d?nya g?r??? oldu?unun da alt?n? ?izdi.

Programa konu?mac? olarak kat?lan Ara?t?rmac?-Yazar G?la? ?z ve Hac? Bekta?Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Sekreteri Sad?k ?zsoyda A??k Veysel'in T?rk edebiyat?na ve halk m?zi?ine olan katk?lar?n? ve kazand?rd??? eserleri anlatt?lar.

Konu?malar?n ard?ndan sahne alan ?nl? sanat?? Musa Kurt ve konuk Sanat?? Tolga ?andar'?n seslendirdi?i t?rk?ler ise davetlilere co?ku dolu bir gece ya?att?. Program?n sonunda anma program?na kat?lan edebiyat?? ve sanat??lara verdikleri katk?lar?ndan dolay? birer plaket verildi

   * Foto Galeri ve Slayt (1) ??in T?klay?n?z! >>
   * Foto Galeri ve Slayt (2) ??in T?klay?n?z! >>27 Mart A??k Veysel anma etkinli?i ile ilgili sunum yaz?s?

G?n ikindi ak?am olur
G?rki ba?a neler gelir
Veysel gider ad? kal?r
Dostlar beni hat?rlas?n.

A??k Veysel 1894 y?l?nda Sivas’?n ?ark??la ?l?esinin Sivrialan K?y?nde do?du.
G?l?zar Ana Veysele gebe, do?um g?n? yakla?m??.
Bir sonbahar g?n? Sivrialan dolaylar?ndaki Ay?p?nar Mezras?nda koyun sa?maya gitmi?,d?nerken do?um sanc?s? Tutmu?tu.
G?lizar Ana orac?kta bir ?al?n?n dibinde do?uruvermi?ti Veyseli.
G?be?ini de kendisi kesmi?, belindeki ku?a??na sararak, y?r?yerek k?y?ne d?nm??t?.
G?lizar Ana bilmezdi ki kader ona ne g?nler g?sterecek.
?mr? boyunca bu bebek G?lizar Anan?n y?rek ac?s? olacak.
Bilmezdi ki bu Veysel bebe?in T?rk Milletinin ozan atas? Olaca??n?.
G?lizar Ana bilmeden g?rmeden yokluk ve yoksulluk i?inde Bu d?nyadan g???p gider.

Do?urmu?tu beni Sivas ?linde
Sivrialan K?y?nde tarla yolunda
Az??? s?rt?nda orak elinde
Ta?l? tarlalarda avuttu anam.

1900 l? y?llar?n ba??nda ?i?ek hastal??? salg?n? neticesinde Sol g?z?n? kaybeden Veysel,12 ya??na kadar sa? g?z?yle d?nyay? Azda olsa g?rme?e devam eder.

Bir g?n ah?rda hayvanlar? yemlerken ?k?z?n boynuzunu sallamas? neticesinde sa? g?z?ne ?sabet eden boynuz darbesi ?teki g?z?ndende eder Veyseli.

Gen? ya??mda felek vurdu ba??ma
Ald?rd?m elimden iki g?z?m?
Yeni de?mi? idim yedi ya??ma
Kaybettim bahar?m? yaz?m?

Ba?land?m k??ede kald?m bir zaman
Nice kimselere dedim el aman
Onbe? ya??ma girince heman
Yava? yava? d?zen ettim saz?m?

Veyselin okumas? yazmas? yoktu. Bunun eksikli?ini Tatm?? zorluklar?n? ya?am??t?.
Onun i?in cehalete kar??yd?.

Aldanma cahilin kuru laf?na
K?lt?rs?z adam?n k?l? yaland?r
H?km etse d?nyan?n her taraf?na
Arzusu,hedefi,yolu yaland?r.

Der Veysel Baba.
?imdi Veysel babay? iyi bilenlerden dinleyelim-tan?yal?m.

Pro?ram sunucusu: Ali Asker


Ba?kan Murat YILDIRIM'?n KONU?MASI

Say?n Belediye Ba?kan?m, Say?n Kaymakam?m, de?erli bas?n mensuplar?, de?erli konuklar hepinizi Hac? Bekta? Veli K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Y?netim Kurulu ad?na sayg?yla selamlar?m.

Dat?a Belediyesi ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi olarak ortakla?a ???k Veysel’i an?yoruz.

T?rk K?lt?r?n?, T?rk edebiyat?n?, T?rk ?iir sanat?n? D?nya’ya tan?tan ???k Veysel 20. y?zy?l?n bize arma?an?d?r.

???k Veysel’i tan?mak, tan?tmak, onu bilmek, ??renmek ?a?da? D?nyayla b?t?nle?tirmek t?m sivil toplum ?rg?tlerinin G?revi olmal?d?r.

Biz Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? olarak bu anlay??la ???k Veysel’i ?l?m?n?n 38.y?l?nda sayg?yla an?yoruz.

Her iki g?z? g?rmez. Okumas? yazmas? yok. Onu destekleyen bir yak?n? yok. Maddi olanaklar? yok. ?nsan?, tabiat? ve D?nyay? ?iirleriyle yorumlayan; Bu ?lahi bilgi kayna?? do?rusu beni ?ok etkiliyor.

A??k Veysel’i ke?fedip, g?n?m?ze kadar ta??yan, T?rk toplumuna mal olmas?na vesile olan: Ahmet Kutsi TECER’i ve usta e?itici olarak ?al??t??? K?y Enstit?lerini an?msamadan ge?emeyece?im.

De?erli dostlar: Bir y?ld?r Dat?a Hac? Bekta? Anadolu K?lt?r Vakf?’n?n yapt??? etkinlikleri sizlerde g?rmektesiniz. Bizlerin bu faaliyetleri daha d?zg?n, daha sa?l?kl? y?r?tebilmemiz i?in bir CEM ve K?LT?R EV? ne ihtiyac?m?z vard?r. Yerel ve merkezi y?netimden; bu talebimizi yerine getirebilmemiz i?in katk? ve desteklerini bekliyoruz.

Bu etkinlikte bizlere katk? sunan Dat?a Belediye Ba?kan? Say?n ?ener Tokcan’a,Ba?kan Yard?mc?s? Say?n Sami Bircan’a Belediyemiz Bas?n Yay?n ve K?lt?r M?d?rl???ne ve eme?i ge?en di?er personele te?ekk?r ederiz.

De?erli sanat?? Say?n Musa Kurt’a ve onu bizlerle bulu?turan Z?beyit ?elik dostumuza te?ekk?r ederiz.

Program?n? yar?da keserek bizim bu etkinli?imize zaman ay?ran de?erli sanat?? Say?n Tolga ?andar’a te?ekk?r ederiz.

A??k Veysel’i bizlere anlatacak yazar Say?n G?la?a ?z ve Vakf?m?z Genel Sekreteri Say?n Sad?k ?zsoya te?ekk?r ederim.

?imdi Veysel’i iyi bilenlerden dinleyelim.

H.B.A.K.V. DAT?A ?B. BA?KANI
Murat YILDIRIM


YEREL BASINDAN

* Dat?a Belediyesi Web Sitesi >>

* ?a?da? Marmaris Gazetesi (29.03.2011 Say?) >>

* Yar?madan?nsesi Gazetesi (29.03.2011 Say?) >>

* Akt?el Marmaris Gazetesi (28.03.2011 Say?) >>

* Haberciniz Biz Gazetesi (28.03.2011 Say?) >>

* Haberciniz Biz Gazetesi (28.03.2011 Say?) >>

* Medya 73.com Gazetesi (28.03.2011 Say?) >>

Bu yazı toplam 1738 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü