17 Eylül 2019 Salı Saat 14:23
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
2.Hızırşah Etkinliği 23-24 Temmuz 2011
30 Mayıs 2012 Çarşamba Saat 07:01
2.Hızırşah Külliyesi Kurban, Söyleşi ve Cem Şenliği ile Anfi Tiyatro Halk Müziği Konseri ve Semah Gösterisi Etkinliği Yapıldı.

2.H?z?r?ah K?lliyesi Kurban, S?yle?i ve Cem ?enli?i ile
Anfi Tiyatro Halk M?zi?i Konseri ve Semah G?sterisi Etkinli?i Yap?ld?.

       Video Koro ??in T?klay?n?z! >>        Video Semah ??in T?klay?n?z! >>

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi taraf?ndan H?z?r?ah K?y?'nde “Cem ve Kurban Lokmas?” program? d?zenlendi. Bu y?l ikincisi d?zenlenen program, 23-24 Temmuz 2011 tarihlerinde iki g?n s?rd?. ?lk g?n s?yle?i, cem ibadeti, kurban lokmas? da??t?m?n?n yap?ld??? etkinlik ertesi g?n amfi tiyatroda ger?ekle?tirilen semah g?sterisi ve konser ile sona erdi.

Hac? Bekta? Veli Derne?i'nin “H?z?r?ah K?lliyesi” olarak isimlendirdi?i tarihi H?z?r?ah Camii'nde ger?ekle?en programa, Belediye Ba?kan? ?ener Tokcan, ?lgenel Meclis ?yesi G?rsel U?ar, CHP ?l Disiplin Kurulu ?yesi Timur Kabaklarl?, CHP ?l?e ba?kan? G?khan Sa??r ile davetliler kat?ld?.

K?lt?r ve Turizm Bakanl??? ile Dat?a Belediyesi'nin de katk?lar?yla d?zenlenen etkinli?in a??l?? konu?mas?n? Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Ba?kan? Ercan Ge?mez yapt?. Alevilerin sorunlar?n? dile getirdi?i konu?mas?nda Ge?mez, T?rkiye'nin daha d?zg?n ve daha bar???k ya?ayabilmesi i?in Alevi k?lt?r?ne ihtiyac? oldu?unu savundu.

* 2.H?z?r?ah K?lliyesi Kurban, S?yle?i ve Cem Etkinli?i Videolar? *
A??l?? Murat Y?ld?r?m
Ercan Ge?mez
?ener Tokcan
Erdo?an Sezer
Cem Ayini B?l?m:1
Cem Ayini B?l?m:2

Aleviler'in Sel?uklu ve Osmanl? d?neminden beri zulme u?rad???n? iddia eden Ge?mez, ?unlar? s?yledi:

"?nanc?m?z?n dilini dahi bize unutturdular. Ba?ka bir dille konu?mam?z?, selam vermemizi, ?ocu?umuzu yeti?tirmeyi ??retmeye ?al??t?lar. Ama ba?aramad?lar. Kellerimizi ald?lar, canl? canl? yakt?lar, katliama u?ratt?lar. Ama halen Aleviler, 'Yolumuz Ali yoludur, Kabemiz insand?r' diyorlar. T?rkiye'nin daha d?zg?n ve daha bar???k ya?ayabilmesi i?in Alevi k?lt?r?ne ihtiyac? vard?r.

Bizim i?in insan?n do?du?u yer, konu?tu?u dil, inand??? de?erler ?ok ?nemlidir. Onlar? asimile etmek bizim g?revimiz de?ildir. 'Aslonan insand?r' deriz. ve ondand?r ki d??man?m?z?n dahi insan oldu?unu unutmay?z. Bu ?lkede birbirimizi d??man etmeye ?al??t?lar. Kiminin dininden ?t?r? ?tekile?tirilmeye ?al???ld?. Kimi dilinden ?t?r?, kimi siyasi de?erinden ?t?r?. Ama sonu?ta bizi d??man edenler kendi ??karlar?, gelecekleri ile ilgili ciddi imparatorluklar kurarlarken, yine ezilen biz olduk. Yine ?lenler ?ld?r?lenler bizim ?ocuklar?m?zd?. " Konu?mas?nda Aleviler'e de seslenen Ge?mez, "Birbirimizi anlamay?z. Bir Alevi'nin inanc? ne kadar k?ymetli ise bir S?nni'nin inanc? da Alevi'nin g?z?nde o kadar k?ymetli olmal?d?r" dedi.

Alevi ?rg?tleri olarak h?k?mete sorunlar? ?ok net bir ?ekilde aktard?klar?na da de?inen Ge?mez, "Biz 'Aleviler'in ibadethanesi cemevidir' dedi?imizde, 'Siz ?slam'? m? b?lmek istiyorsunuz? ?slam'?n tek ibadethanesi camidir' diyerek bizi b?l?c?l?kle su?lad?lar. Oysa ki ?zg?rl?k?? oldu?unu s?yleyen h?k?met, hak gasplar?na kar?? Avrupa'da s?rekli konu?an Ba?bakan?m?z, 'Asimilasyon insanl?k su?udur' diyen, Almanya'da T?rk ?ocuklar?n?n T?rk?e e?itimi verilmemesinden ?t?r?, Alman Ba?bakan? Markel'e o g?n, '?nsanl?k su?udur' diyen Ba?bakan?m?z, T?rkiye'de Aleviler'in din ve diyanetle ilgili isteklerini b?l?c?l?k ve ter?ristlik olarak nitelendiriliyor" diye konu?tu.

Ara?t?rmac? yazar Ayd?n Durdu, Erikli Baba Cemevi dedesi Binali Do?an, ABF ?nan? Kurulu Y?netim Kurulu ?yesi Erdo?an Sezer'in de konu?mac? olarak kat?ld??? program, s?yle?i ile devam etti.. Yakla??k bir bu?uk saat s?ren program?n sonunda kat?l?mc?lara Birlik Lokmas?(et) ikram edildi.

KONSER

Alevilerin etkinli?i ertesi g?n amfi tiyatroda ger?ekle?tirilen semah g?sterisiyle devam etti. Semah g?sterilerinin sergilenmesinin ard?ndan yer alan konserde ise, ba?lama virt??z? Musa Kurt, ayn? zamanda ozan olan Doktor Necati ?zdemir ile T?rk Halk M?zi?i sanat??s? Aynur Yaman sahne ald?. Pazar ak?am? saat 20.30'da ba?layan konser, program?n son etkinli?i oldu.

* Anfi Tiyatro Halk M?zi?i Konseri ve Semah G?sterisi Etkinli?i Videolar? *
A??l?? Konu?malar?
Semah G?sterileri
Musa Kurt
Aynur Yaman
Dr.Necati ?zdemir
Dat?a Korosu

YEREL BASINDAN

* Alevi Federasyonu Sitesi >>

* Yar?madan?nsesi Com >>

* H?z?r?ah K?y? Blogspot com >>

* Do?an Haber Ajans? (24.07.2011 Say?) >>

* Alevi Haber Ajans? >>

* Sondakika Com Haber Sitesi >>

* Haberler Com Haber Sitesi >>


RES?M GALER?S?

 
Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesince d?zenlenen 2.H?z?r?ah Etkinli?i 24 Temmuz g?n? anfi tiyatroda yap?lan gece ile son buldu.

Etkinli?in ilk g?n? ge?en y?l oldu?u gibi tarihi H?z?r?ah camiinde yap?ld?.Foto?rafta da g?r?ld??? gibi kalabal?k bir izleyici toplulu?u etkinli?i izledi.?lk g?n "Cem ve Kurban Lokmas? "etkinli?i vard?.Hac? Bekta? Veli Anadolu k?lt?r Vakf? Genel ba?kan? Ercan Ge?mez, Ayd?n Durdu, Binali Do?an,Erdo?an Sezer konu?malar yaparak Alevilerin sorunlar?n? dile getirdiler, Alevi K?lt?r?nden ?rnekler verdiler.

Helva ve lokmalar yenildi.

Camiin bah?esindeki ya?l? pinar a?ac? da ?a?m??t?r bu i?e, y?llarca sessiz sakin dururken bu kalabal?k co?ku nedir diye.

Etkinli?in ikinci g?n? Dat?a anfitiyatroda bar?? ?zerine konu?malar yap?ld?, ?iirler okundu,Semah g?sterisi yap?ld?,t?rk?ler s?ylendi.

Bir haftal?k bir ?al??ma sonucu olu?an semah ekibi izleyicileri heyacanland?rd?.Semah asl?nda ?zel ve dinsel anlam? olan mekanlarda yap?lan bir etkinlik olmas?na kar??n son y?llarda de?i?ik ortamlarda temsili olarak yap?lmakta. Maddi d?nyadan uzakla?arak insan?n i? d?nyas?na y?nelmesi ve Tanr?'ya yakla?mak amac? g?den bu g?steriler folkl?r gibi alg?lanmamal?. Sayfam?n sonunda linkini verdi?im Sema videomu , hepsinin de?i?ik bir anlam? olan fig?rleri verebilmek i?in de?i?ik hareketleri yanyana getirerek olu?turdum, bir hatam olduysa arkada?lar?n beni ho? g?rmesi dile?iyle yay?nl?yorum.

Musa Kurt , Dr Necati ?zdemir, Aynur Yaman birbirinden g?zel ve anlaml? par?alarla geceye renk katt?lar.
Bu yazı toplam 1338 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü