20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 14:15
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Gizem dolu DATÇA...!
30 Mayıs 2012 Çarşamba Saat 11:01
Geçmişini hala bağrında saklı tutan, gizem dolu DATÇA...!

"Tanr? Sevdi?i Kulunun Uzun ?m?rl? Olmas?n? ?sterse Dat?a Yar?madas?na b?rak?r..."
 Bir olay? olguyu anlat?rken kelimelerin yetersiz kald???n?,ya?amayana bunu anlatman?n ne denli zor ve anlat?lmaz olaca??n? d???nd???m?zde herkes?e bilinen kili?e bir ifadeyle "anlat?lmaz-ya?an?r" deriz. Dat?a,Akdeniz ile Ege denizini bulu?turan 235 km.lik sahil band?nda,p?r?l p?r?l,masmavi,akvaryum niteli?inde,52 irili ufakl? koya sahiptir. B?y?k yerle?im merkezleri ve sanayi tesisleri olmayan il?emizin havas? kadar denizi de ola?an?st? temizdir.?l?emizde 7 mavi bayrakl? plaj bulunmakta ise de di?er t?m noktalarda da ayn? g?n?l rahatl??? i?inde deniz keyfi ya?amak m?mk?nd?r.
 ?l?e merkezinde ve yak?n b?lgelerindeki k?ylerde bulunan tertemiz plajlar ve koylar? ile Dat?a tam bir Akvaryum cennetidir.Tertemiz sular?nda ve mavi bayrakl? koylar?nda deniz keyfi bir ba?ka ??k?yor. Dat?a'ya yolunuz d??erse Eski Dat?a'y? mutlaka g?rmelisiniz.Ad?n?n Eski Dat?a oldu?una bakmay?n.Dat?a'n?n ?? mahallesinden en d?zenlisi ve son y?llar?n g?zde mekanlar?n?n  yer ald??? yer ald??? bir yer buras?.Eskili?i ilk yerle?im yeri ve y?k?lm?? eski binalar?n yo?unlukta olmas?.?imdi o y?k?nt?lar tek tek aya?a kald?r?l?yor ve el yakan paralarla sat??a sunuluyor.En fazla iki katl? olan eski Dat?a evleri,bir sanat ?r?n? ta? i??ili?i ve begonvillerle s?sl? dar sokaklarla g?rsel bir zenginlik kazand?rm??.

 Knidos M.?.4. y?zy?lda ticari nedenlerle Tekir Burnu'na ta??n?r.Hippodamus plan?na g?re kurulan ?ehirde birbirinden g?zel tap?naklar,kutsal alanlar,tiyatrolar ve g?rkemli binalar yap?l?r.?ok say?da bilim adam? ve sanat?? yeti?ir.Tarihin ikinci b?y?k ve ?nemli t?p okulu Knidos'ta a??l?r.Heykeltra? Praksiteles taraf?ndan ??plak olarak yap?lan g?zellik ve a?k tanr??as? Afrodit Heykeli'nin g?zelli?i dillere destan olur.Sadece bu heykeli g?rmek i?in uzak diyarlardan Knidos'a ziyaret?i ak?n? ba?lar.
 Dat?a'n?n bitki zenginli?i antik ?a?lardan beri biliniyor. Knidos'un bir t?p merkezi olmas?nda bu ?zelli?inin de ?nemli rol oynad??? a??k. ?klim ?zellikleri Flora zenginli?inin ba?l?ca nedeni. Dat?a floras? denilince akla ?ncelikle badem geliyor. ?ster bahar?n ?a?la bademi, isterse sonras?n?n badem i?i d???n?ls?n fark etmiyor. Dat?a bademi her ikisinde de s?z sahibi.

 K?zlan y?resinde,Marmaris yolu kenar?nda,gelip ge?erken g?rd???m?z,umudunu kesmi?,biraz yorgun ve biraz k?s duran,kollar?ndan kesip r?zgarlar?ndan etti?imiz yel de?irmenleri. Bu de?irmenlerden bir tanesi Dat?a Kaymakaml??? K?ylere Hizmet G?t?rme Birli?i taraf?ndan restore  edildi ve gayette g?zel oldu.Hayal ediyoruz;di?er de?irmenleri de restore ediyoruz.?evre ile uyumlu bir proje ile ?evre d?zenlemesi yap?yoruz.kuyulardan su ?ekip yapt???m?z g?leti dolduruyoruz.Bah?eler  oradan sulan?yor,parklar ortaya ??k?yor.
 Zeytin a?ac?n?n heybeti,b?t?n a?a?lar?n en asili olu?u hen?z tarihin bile hesaplanamad??? zamanlardan geli?inden olsa gerek.Zeytin meyvesinin suyu olan zeytinya??,suyunu,r?zgar?n? ald??? her b?lgede farkl? lezzetler ediniyor.Dat?a'n?n sar?dan ye?ile d?n??en alt?n s?v?s?n?n lezzetine diyecek yok.

 Ege ve Akdeniz k?y?lar?m?z,bu k?y?lar?n binbir g?zellikteki koylar?,k?rfezleri bug?n mavi yolculu?un odak noktalar?n? olu?turmaktad?rlar.Mavi yolculuk s?resince do?al g?zelliklerle b?t?nle?en antik kal?nt?lar ve an?tlar da onun doyum olmaz s?s? oluyor.Mavi Yolculuk ismi Sabahattin Ey?bo?lu'nundu.Yolculu?a ni?in mavi dedi?ini ise ancak bu yolculuk sona erdikten sonra iyi anla??labilir.Deniz ve G?k masmavi bu yolculuk boyunca,hem de mavinin her tonunda.Dat?a;do?al kumsallar?,denizi ve g?ne?i ile kendini d?nya turizmine haz?r hisseden,her y?n?yle bakir bir yar?madad?r.
Dat?a bademi T?rkiye'nin en lezzetli bademidir.
Nurlu'su,Ak'?,Kababa?'?,Dedeba?'?,S?ra's? ve Di?'iyle ?e?it ?e?it badem bulunuyor.En kalitelisi Nurlu,en kolay yeneni kabuklar? ince olan Di?'li bademdir.Bademin d?? kabuklar? ye?il ve taze iken yenilenine ?a?la denir.Latince ismi Prunos Amygdalus ve Prunusdulcis'dir.Biri tatl? di?eri ac? badem olup,fosfor,?inko,bak?r,kalsiyum,demir ve ?zel ya?lar i?erir.Besin de?eri ?ok y?ksek olan ve eczac?l?kta bir ?ok alanda kullan?lmaktad?r.Dat?a bademi ?u anda d?nyan?n en iyi bademi olarak kabul edilmekte olup,ikinci s?rada Amerikan bademleri gelmektedir.


AKT?V?TELER
S?RF YELKEN
 Dat?a'da her t?rl? su sporu yap?labilir . Ama bunlar?n i?inde birisi var ki d?nya ?l?e?inde iddial? Dat?a'l?lar ,zaten merakl?lar?nca iyi tan?n?yor S?RF! s?rf i?in ?ok derin olmayan ama s??l?k yerlerinde dalgas?n?n olmad??? uygun kuvvetle r?zgar?nda denizden karaya vaya karadan denize de?il de karaya paralel gibi ?artlar gerekiyor Dat?a'da bunlar?n hepsi bir arada bulunuyor o zamanda ?ok say?da s?rf merkezinin bulunmamas? i?in bir neden kalm?yor tabiki bu ko?ullar yelken merakl?lar?n? buraya ?ekiyor ister deneyimli bir s?rf ustas? olun isterseniz sadece ??renme merakl?s? fark etmiyor S?rf merkezlerinden s?rf i?in gerekli gere?leri kiralaya bilir yada ders alabilirsiniz.Dat?a sahillerinin r?zgar? yelkenbasmak i?in de ?ok uygun . K???k bir yelkenli ile su ?zerinde motor g?r?lt?s? olmadan gezmenin keyfi bir ba?ka. Yelken tecr?beniz yoksa sorun de?il deneyimli bir ??retmen nezaretinde bir s?re ?al???p ??renebilirsiniz. tek yada ?ift ki?ilik k???k yelkenlilerle kendinizi r?zgara b?rakabilirsiniz.
Su Alt? :
Dal??, Bat?klar ve Amforalar:
Dalma merakl?lar?na k?sa hat?rlatma: Baz? b?lgelerde mesela G?kova K?rfezi'nde dalma yasa?? var. Bu yasaklar su alt? zenginliklerini korumak ama?l? oldu?u i?in herkezin sayg?l? olmas? gerekiyor. Dat?a'da ?ok say?da dal?? turu d?zenleyen organizasyon var. E?itimden dal?? turlar?na kadar ?e?itli turlar d?zenleniyor. Bu turlara kat?lmak en do?rusu. Yasak b?lgelerde dal?? ancak ?zel izinle oluyor. Amfora cenneti olarak bilinen Dat?a'n?n dal?? b?lgeleri merkezdeki limana tekneyle yar?m saat uzakl?ktaki b?lgelerde yer al?yor. Buralara bir g?z atal?m:
?nce Burun:
Limana 45 dakika uzakl??? ile en uzak dal?? b?lgesidir. ?nce Burun ayn? zamanda dal?? yasa??n?n ba?lad??? noktad?r. Burunda iki ayr? dal?? b?lgesi var. Burnun arkas?na, g?neybat?ya do?ru g?r?len 8-10 metrelerdeki b?y?k kayalar ge?ildikten sonra 25 metredeki kumluk alan ?zerinde g?r?len amforalar ilk durak oluyor. Amforalardan sonra 55 metreye kadar duvar gibi inen kaya ?zerinde yap??arak kaynam?? ?ok miktarda seramik par?as? g?r?l?yor. Burnun kuzeydo?usu ise kumlukla ba?l?yor; 25 metreden sonraki b?l?m? Akdeniz'e ?zg? su alt? bitkileriyle kapl? kayal?klar. Kumluk ?zerine serpilmi? bulunan kayalar?n aralar? Akdeniz lezzetli bal?klar? orfoz ve lagos yuvalar?.
?? Kayalar:
Dat?a'n?n en pop?ler dal?? yeri. Resif 3 metreden ba?l?yor. Kumluk zeminde piramidi and?ran 3 b?y?k kaya var. 30 metre kadar aral?klar yer alan ve zengin canl? pop?lasyonuna ev sahipli?i yapan kayalar?n y?kseklikleri 8 metre kadar. ?? Kayalar b?y?k bal?klar?n en ?ok bulunabildi?i yer. Derin kumluk alanda vatozlar avlan?r. Kaya diplerinde amfora k?r?klar? g?r?l?yor. Sa?lam olan amforalar dal?? merkezlerince tarihe olan sayg?lar?n?n yan? s?ra konuklara g?sterebilmek i?in ?zenle korunmaktad?r.
Dicks Rocks:
Bu resif Dat?a'daki ilk dal?? merkezini kuran Hollandal? Dick taraf?ndan bulundu?u i?in onun ad?yla an?l?yor. Akvaryum koyuna olduk?a yak?n bir mesafede olan resif, 13 metre derinlikte ba?l?yor, ve 35 metreye kadar s?r?yor. Kayal?k alanda Barak?da ve Sinarit bal?klar? g?r?l?yor. 35. metrede bir antik ?apa ziyaret?ilerini bekliyor belki binlerce y?ld?r. Marmara denizinde dalg??lar?n s?k?a kar??la?t?klar? renkli t?y y?ld?zlar? Dat?a'da sadece bu resif de bulunuyor.
Knidos Kiremit Bat???:
Knidos ?nemli bir ticari ve askeri liman olarak ?ok say?da geminin u?rad??? bir yerdi. Tanr??a Afrodit'in e?siz g?zelliktedki ??plak heykeli de kentin ?n?ne ?n katm??, ve gemilerin ka??n?lmaz u?rak yeri haline getirmi?ti. Dat?a yak?ndaki bat?klar?n bir ?o?u da "Dal??a Yasak B?lgede " bulunuyor. Amat?r dalg??larada ?zel izin verilmiyor. Dat?a bat?klar?n?n en bilineni Tekir Burnu Kiremit Bat??? diye adland?r?lan ticaret gemisi bat???.
Deniz dibinin ?nl? amforalar?:
Do?u- Akdeniz ticaretinin ?.?. 2000'li y?llardan itibaren geli?meye ba?lamas? ile amfora ?retimi de h?z kazanm??. ?.?. 7.yy itibaren ise amforalar art?k b?t?n Akdeniz ?evresindeki deniz ticaretinin vazge?ilmez unsuru olmu?. Amforalarla ta??nan mallar i?inde en yayg?n olanlar? ?arap, zeytinya?y ve bal?k ?r?nleriydi. Elbette bal, hububat, et, ya? ve benzeri ?r?nler i?in de kullan?l?yordu amforalar. Ayr?ca dekoratif e?ya olman?n yan?s?ra tarihin ayd?nlat?lmas?nda ?nemli rol oynamaktad?rlar. Antik d?nyan?n deniz yollar?, deniz ticareti, devletlerin ekonomik yap?lar?, ?retimleri gibi bir ?ok alanda de?erli bilgiler sa?lamaktad?rlar. Knidos ?nemli amfora ?retim merkezlerindendi. Knidos amforalar? m?h?rlerinde kent ad?n?n yaz?lm?? olmas? ve ?zel bi?imleriyle en kolay te?his edilenlerdendir. Atina, Delos ve M?s?r'da yo?un olarak bulunmu?tur. Karadeniz'de bile rastlanmas? Knidos'un hem amfora ?retiminde hem de deniza??r? ticarette ileri bir noktada oldu?unu g?steriyor.
Trekking :
Dat?a’da yap?lacak do?a y?r?y??lerinde tatilcilerin hem y?r?yerek sa?l?kl? olmalar?n? hem de Dat?a’n?n g?zelliklerini bir ba?ka bi?imde tan?malar?n? hedefledik. ?o?unun sonu denizde bitiyor. Baz?lar? ise denizde ba?lay?p denizde bitiyor. Y?r?y?? bittikten sonra Ege’nin veya Akdeniz’in mavi sular?nda kula? at?lacak ve keyifli sahil lokantalar?nda ak?am yeme?i ile sona erecek ho? g?nler ?neriyoruz. Kartallar Vadisi’nde ki kayalara t?rmanmak, Eksera Vadisi’nin i?lerine do?ru ke?fe ??kmak zorlu parkurlarda y?r?mek demek. B?yle ke?iflere ??kmak isteyenlere yerel k?lavuz bulmalar?n? ?srarla ?neriyoruz. Deneyimli olmayanlara ise bizim burada ele ald???m?z parkurlar?n d???na pek ??kmamalar?n? ?neriyoruz.
Do?a y?r?y??? i?in ?zel uyar?lar:
?neriler zorlu parkurlar i?in de?il Dat?a parkurlar? i?in olacak.• Dat?a parkurlar?n?n hemen hemen tamam? kolay ve sorunsuz parkurlar ve gene hemen hemen tamam? denizde sona eriyor. Normal parkurlarda bol ve rahat bir pantolon giymek esast?r.

Ama Dat?a parkurlar?n?n ?o?unda ?ortla y?r?nebilir.• Y?r?y?? ayakkab?s? en kolay parkur i?in bile tercih edilmeli. Dat?a parkurlar?nda spor ayakkab? ile de y?r?nebilir ama biz yine de varsa g?venli?iniz i?in bir y?r?y?? ayakkab?s? giymenizi ?neriyoruz.• Yan?n?zda mutlaka i?ecek suyunuz bulunmal?. ?ocuklar? ile y?r?yenler, ?ocuklar?n ne zaman ac?kaca?? belli olmad???ndan yiyecek bir ?eyler bulundurmal?.• Kente, Kentli ya?ama ili?kin ?eyleri m?mk?n oldu?unca yan?n?za almay?n. Do?an?n her zaman duyamad???n?z sesine kulak verin. Mesela ku? seslerini dinleyerek onlar? ay?rt etmeyi deneyin.• Bedeninize uygun s?rt ?antas? kullan?n. Ne b?y?k ne de ?ok k???k olsun. ?antan?zda bir k???k havlu denize girmek i?in mayo ve deniz havlusu bulunsun. S?rekli kulland???n?z bir ila? varsa unutmay?n. Genellikle k?sa bir s?re sonra bir k?ye ula?acaks?n?z. Orda ihtiya? duyduklar?n?z? bulabilirsiniz. Gene de yara band? ve di?er ilk yard?m malzemeleri alabilirsiniz.G?ne? i?in ?apka ve g?zl?k al?n. Kendinizi ve ?ocuklar?n?z? korumak i?in g?ne? kremini unutmay?n.•?nceden kal?na do?ru giyinin gere?inde kat kat ??karabilmek i?in. ?oraplar?n?z pamuklu olsun.•Etrafta otlayan koyunlar oldu?unda k?peklerde olur. Tela? etmeyin so?ukkanl? olun.•Ekili dikili alanlar i?inden y?r?meyin, meyve sebzelere zarar vermeyin, izinsiz koparmay?n, sahibi varsa size ikram edebilir, makul bir ikram? da reddetmeyin.•?evreyi korumaya ?zen g?sterin. ?antan?zda bo? po?et bulundurun. ?retti?iniz ??pleri bu po?ete koyun ve ilk bulaca??n?z ??p alan?na kadar g?t?r?n.•Son olarak kente dair her ?eyi unutarak do?an?n tad?n? ??kart?n. Bir ?ift kelebe?in oyna?arak dola?mas?n?, bir ar?n?n ?i?ekten ?i?e?e ko?u?turmas?n?, menek?elerin rengini izleyin. Y?r?y?? ekip olarak yap?l?r ve ekibin ortalama h?z? ayarlan?r. Esas olan ekip olarak ve birlikte y?r?mektir. Ve bedeninizin sesine kulak verin. Daha h?zl? veya daha yava? y?r?menizi o belirleyecektir. Bir tek noktay? unutmay?n: Do?a y?r?y??? "k?r gezintisi" de?ildir; bedeninizin yeterince zorlanmas? gerekir. ?yi y?r?y??ler!...

Festivaller:
Akdeniz'den Ege'ye Do?a ve Dostluk Y?r?y???
1999 y?l?ndan bu yana yap?lan bu y?r?y?? zamanla uluslararas? bir nitelik kazand?. ?ki deniz aras?nda y?r?n?yor. Bir denizden al?nan su di?er denize d?k?l?yor ve muhtemelen iki deniz aras?nda yap?lan tek y?r?y?? oluyor. Akdeniz deki Kumluk Plaj?ndan toprak testilerle al?nan deniz suyu kalabal?k kat?l?mc? grubun olu?turdu?u konvoyun 2 saatlik y?r?y??? ile Gereme Koyuna g?t?r?l?p Ege Denizinin sular?na d?k?l?yor. Y?r?y??, Limanba?? Burnu'na do?ru devam ediyor ve K?zlan K?y? Piknik Alan?ndaki e?lence ile sona eriyor.
???l?gu?-U?urtma ?enli?i
23 Nisan'da yap?lan ?enlik Dat?a Kaymakaml??? deste?inde Milli E?itim M?d?rl??? taraf?ndan d?zenleniyor. ?enlik i?in ?ocuklar?n, gen?lerin geleneksel olarak kam??la ve ka??tla yapt?klar? rengarenk u?urtmalar g?ky?z?n? de rengarenk boyuyor.
Bri? Festivali, Bademli Pilav G?n?.
Bri? Kul?b?n?n d?zenledi?i oyunlar ?eker Bayram? s?ras?nda yap?l?yor.
Resim ?enli?i
Mu?la Valili?i ve Dat?a Kaymakaml??? himayesinde il?e Milli E?itim M?d?rl???n?n yeni ba?latt??? ?enli?e ilk ??retim ??rencileri kat?l?yor. T?rkiye ?ap?nda ilk ??retim ??rencilerinden alt??ar ki?ilik ekipler 1,5m x 1m lik kraft kartonlara do?a ve ?evre ile ilgili resimler yap?yorlar. H?k?met Kona?? ?n?nden limana kadar upuzun bir sergi olu?uyor. Halk?n e?lendi?i ?enlikte ?zellikle ?ocuklar?n sevinci ve co?kusu g?r?lmeye de?er.
D?nya Bar?? G?n?
1 Eyl?l'de Dat?a ile Simi adas?n?n belediyeleri d?zenliyor. Kar??l?kl? sahilllerden denize giren y?z?c?ler Dat?a ve Simi'ye y?z?yorlar. Sirtaki ve zeybek oynuyorlar. Bar?? ve dostluk ama?l?.
Re?adiye Ke?kek G?n?
Re?adiye Kaz?m Y?lmaz ilkokulu taraf?ndan Haziran ay?nda yeni ku?aklara ke?ke?i sevdirmek amac?yla Re?adiye Mahallesinde yap?l?yor.?zcan Y?lmaz Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi taraf?ndan nisan ay?nda Turizm Haftas? i?inde ??rencilerin pi?irmi? olduklar? bademli pilav? halkla payla?malar? amac?yla yap?l?yor. Okulda pi?irilen pilav ve haz?rlanan ayran okul ?n?nde b?t?n konuklara ikram ediliyor.
Dat?a’da Do?a Y?r?y??? Parkurlar?:
Ege’nin ve Akdeniz’in s?ca??nda yaz?n trekking yapmak olduk?a zordur. Hava ?ok s?cakt?r, nem oran? y?ksektir.
Do?ada y?r?menin keyfi ka??p eziyete d?n??ebilir.
Dat?a ise bir istisna. ??nk? b?lgede nem oran? en d???k iklimine sahip. Bir de en s?cak g?nlerde bile s?rekli olan tatl? esintisi do?a y?r?y???n? ?ekici hale getiriyor. Meltem denilen tatl? esintiyi bilirsiniz de?il mi, esen odur i?te. B?t?n bunlara ra?men al??k?n olan gen?ler d???nda, yaz?n s?cak g?nlerinin ??len saatlerinde y?r?menizi ?nermiyoruz.
Sabah veya ak?am serinliklerini se?mekte yarar var. Yan?n?zda bol su bulundurmal? ve s?k?a su i?melisiniz. Trekking ba?l???m?za bakmakta da yarar var.
Parkur yaz?lar?m?zda parkur uzunlu?u yan?nda g??l?k derecesini anlayabilece?iniz ipu?lar? veriyoruz.
Farkl? uzunlukta ve farkl? zorluk derecelerindeki parkurlardan bedeninize uygun olan? se?in. Do?a y?r?y???n?n do?ayla inatla?mak de?il do?ayla uyum sa?lamak esas?na dayand???n? unutmay?n.
Dat?a’da parkurlar g?rece?iniz gibi pek zorlu de?il. ?ok zor parkurlar yok mu, denirse elbette var, yer yer kaya t?rman??? gerektiren parkurlar da var. Ancak bu parkurlar deneyim, ?zel ekipman ve mutlaka rehber gerektiriyor. Bizim burada verdi?imiz parkurlar Dat?a’ya tatile giden ama tatilin b?t?n?n? g?ne? alt?nda kumlarda uzan?p mavi sularda kula? atarak ge?irmekle yetinmek istemeyen gezginler i?in. Hem tatili daha aktif ve sa?l?kl? ge?irmek hem de bu g?zel yar?maday? iyi tan?mak i?in ?neriler.
Zorlu parkurlarda s?rekli trekking yapmaya al???k okurlara biraz "hafif" gelece?ini biliyoruz. Dahas? baz?lar? "k?r gezintisi" gibi alg?lanabilecektir. Onlara da ?nerilerimiz var. Kaya t?rman??? i?in Kartallar Vadisi, zorlu bir trekking i?in Eksera Vadisi’nde aray??lar yapabilirler. ?ok maceral? ve keyifli olaca??na ku?ku yok. Ancak bu t?r aray??larda yerel bir k?lavuz bulmakta yarar var. Profesyonellerin olmad??? yerde en iyi k?lavuzlar ke?i otlatan ?obanlard?r, bilesiniz.
Parkurlar i?in verdi?imiz y?r?y?? s?releri ortalamad?r. Deneyimli ve antrenmanl? bir ekip daha k?sa zamanda y?r?yebilir. Antrenmans?z bir ekip i?in de zaman biraz daha uzayabilir. Bizim s?relerimiz sadece bir fikir vermek i?in. Y?r?y?? ekip olarak yap?l?r ve ekibin ortalama h?z? ayarlan?r. Esas olan ekip olarak ve birlikte y?r?mektir.
Ve bedeninizin sesine kulak verin. Daha h?zl? veya daha yava? y?r?menizi o belirleyecektir.
Bir tek noktay? unutmay?n: Do?a y?r?y??? "k?r gezintisi" de?ildir; bedeninizin yeterince zorlanmas? gerekir.
?yi y?r?y??ler!...


PARKURLAR :
H?z?r?ah, Karain Ma?ras?, Alazeytin, Domuzb?k?.
?am ormanlar? i?ersinde do?ayla ba?ba?a Nas?l: ?l?e merkezine be? km mesafedeki H?z?r?ah K?y?'ne dolmu?la gidiyoruz.
K?zlan - Re?adiye - G?zned?z? / K?rmen Liman?
Antik yolda y?r?mek. Nas?l: Dat?a kent merkezinden 10 km. ilerideki K?zlan K?y?'den ba?lan?yor. Bunun i?in K?zlan minib?sleriyle k?ye gidiliyor. Minib?slerin gidi? ve d?n?? saatlerinde mevsime g?re oynamalar olabildi?i i?in ?zellikle d?n?? saatini ??renmekte yarar var. Dolmu? i?in bir se?enek de Karaincir Tatil Sitesi ve Aktur Tatil Sitesi'ne giden dolmu?larla K?zlan K?y? sapa??na kadar gidip iki km y?r?yerek k?ye ula?mak.
H?z?r?ah, Karak?y, K?rmen Liman?
Ege denizine do?ru Nas?l: H?z?r?ah merkeze yak?n bir k?y, be? km. Dolmu?lar var. K?sa bir yolculukla k?ye ula??p eski asfalt yoldan y?r?y??e ge?iliyor.
K?z?lb?k, Hay?tb?k?, Adatepe, Ovab?k?, Palamutb?k?
Trekkingle sahil gezintisi aras? bir yolculuk. Nas?l: Ba?lang?? noktam?z K?z?lb?k il?e merkezine 20 km. Mesudiye K?y? dolmu?lar? u?ruyor. ?nceden K?z?lb?k’e gidip gitmedi?ini ??renerek binmeli. Bir gurup olunursa ve konu?ulursa gidiyorlar. Bir se?enek de Hay?tb?k? Plaj?’na giderek oradan y?r?mek. ?ki koyun aras? sadece 500 metre. ?ocuklar?n?z? da g?t?r?n, ?ok e?lenecekler.
Yaz?k?y, De?irmenb?k, E?tengil ?iftli?i, Knidos ?ren Yeri
Uygar bir k?yden antik uygarl??a do?ru Nas?l: Yaz?k?y il?e merkezine 27 km. Dolmu? seferleri var. K?y?n g?zelli?i y?r?y??e ba?larken mutlu ba?lamay? sa?l?yor. ??letmecisi kad?n olan kahvede bir mola ile ba?lay?n.
Yaz?k?y, Belen K?y, Marin, B?kce?iz Koyu, Marin, Palamutb?k?
Knidos k?lt?r?n?n izlerini s?rerek yolculuk Nas?l: Yaz?k?y il?e merkezine 27 km. uzakl?kta. Dolmu?lar ?al???yor. Plan? Yaz?k?y’de biraz zaman ge?irecek ?ekilde yapmakta yarar var. Dat?a tatili s?ras?nda ayr?ca gidip gezmemi? olanlar i?in
Emecik, Meri?, Alavara
Ayr?la birle?e Ege k?y?s?nda Nas?l: Emecik K?y? il?e merkezine 20 km. Aktur dolmu?lar?yla veya yer varsa Marmaris’e giden ara?larla gidilebilir. D?n?? de ayn? ara?lar?n d?n???yle yap?l?yor.
Emecik, Sar?liman, Apollon Tap?na??
Tarihin derinliklerine do?ru ad?m ad?m Nas?l: ?l?e merkezinden Aktur dolmu?lar?yla veya Marmaris’e giden ara?larla gidilebiliyor. Merkeze 20 km. D?n??te de ayn? ara?lara ek olarak Karaincir Tatil Sitesi yol ayr?m?nda buraya ?al??an dolmu?larla yap?labilir.
S?nd?k?y, ?rencik, D??eme, Me?e ?ukuru, Avlana
Badem, zeytin ve ?amlara e?lik ederek Nas?l: S?nd?k?y merkeze 22 km. Dolmu?lar ?al???yor. Knidos yolundan biraz i?eride. K?smen toprak yol k?smen de asfalttan y?r?n?yor. Patikalara girilmiyor.
S?nd? K?y?, Zeytincik, Kumyer, Palamutb?k?
Akdeniz’i ve Ege Denizi’ni birlikte seyretmek Nas?l: Ba?lang?? noktam?z S?nd?k?y’e dolmu?la gidiyoruz. ?l?e merkezine 22 km. Knidos yolundan ilerleyip sa?a d?n?nce k?sac?k bir yol k?ye ula?t?r?yor. S?nd?k?y’den asfalt yola inilerek Zeytincik Mahallesi’ne geliniyor. Y?r?y??e ba?lan?yor. Ama ba?lamadan k?y? ve mahalleyi k?saca da olsa geziyoruz.
Cumal?, Karata? Mevkisi, De?irmen B?k?
G?zel k?yler aras?nda rahat bir yolculuk Nas?l: Cumal? K?y? kent merkezine 25 km. uzakl?kta, Knidos yolu ?zerinde. Minib?sler ?al???yor. G?zel bir k?y. ?nce k?yde k???k bir gezi yaparak ve bir ?ay i?erek ba?lamal? y?r?y??e.
Dat?a, K?zlan, Gereme Koyu, Limanba?? Burnu
Akdeniz’den Ege Denizi’ne Nas?l: ?l?e Merkezi’ndeki ??retmenevi’nin arkas?ndan ba?lay?p Ege Denizi taraf?nda G?kova K?rfezi’ne bakan sahile ??k?l?yor ve bir s?re sahil y?r?y??? ile sona eriyor. Parkurun b?y?k bir b?l?m? toprak yol. Gereme yolu kullan?ld???nda ?nemli yoku? yok, rahat bir parkur, ailece y?r?nebilir.
Karg? Koyu, Domuz ?ukuru (Gidi?-D?n??)
Deniz manzaras? ve ye?il do?ada tepelere do?ru Nas?l: ?l?e Merkezi’nden d?rt km. uzakl?ktaki Karg? Koyu’na yaz mevsiminde s?k dolmu? bulunur. Koya gidip haz?rl?klar kontrol edildikten sonra g?neydeki tepelere do?ru y?r?n?yor. Yolun tamam? patikalardan olu?uyor.

Bu yazı toplam 1906 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü