20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 14:16
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Datça Kronoloji Bilgileri
30 Mayıs 2012 Çarşamba Saat 11:11
DATÇA KRONOLOJİ BİLGİLERİ

ISA'dan ?nce

IO 2.bin Dat?a yar?madas? Peleponessos Yar?madas? aras?nda ili?kiler Pylos yaz?l? tabletlerinden anla??l?yor. Cumal? koyu yak?nlar?nda bu d?neme ait yerle?im izleri bulunmu?tur.
IO 12.yy Dorlar Knidos'u kolonize eder, kurucu ismi olarak Hippotas ve Triopas ge?iyor.
IO 8. yy Knidoslular Sicilya ve g?ney Italya'da koloni kentler kurarlar.

IO 6-5. yy Delphi'de Knidoslulara ait hazine binas? Ege'nin ilk mermer yap?s?d?r.
IO 546 Perslere kar?? ?nlem olarak yar?madan?n en dar yeri Bal?ka??ran k?sta??nda bir kanal a?arak (savunmada kolayl?k olsun diye) Anadolu k?tas?ndan topraklar?n? ay?rarak, ada haline getirmek isterler. Kanal a?mada zorluklar ve i?ciler aras?nda ??kan salg?n hastal?klar kars?s?nda Delphi'deki bilici Pytia'ya dan???rlar ve ald?klar? yan?t ?udur: "K?stak ne kale ister ne de kaz?lmak, Zeus isteseydi bu kayay? ada yapmaz m?yd??" Ve kanal a?maktan vazge?erler.
IO 478 Perslere kar?? Atina ile deniz Birli?i'nde yer al?rlar.
IO 470 Knidoslular Delphi'de s?tunlu bir bina yapt?r?r, Duvar resimlerini ?nl? Polygnot'a yapt?r?rlar.
IO 449-8 Atina egemenligi giderek artar ve Knidos art?k para basamaz.
IO 412 Sparta saf?na ge?erler ve para basmaya ba?larlar. Knidos'ta bir hekimlik okulu do?ar. Kent Spartal?lar?n deniz ?ss? konumundad?r.
IO 4.yy K?leci ?retim ili?kileri ba?lar.
IO 4.-1.yy aras? ?arap, sirke ihracat?.
IO 408-355 aras?nda ya?ad??? tahmin edilen Eudoxus Knidos'ta rasathane kurar.
IO 394 Sparta donanmas? Knidos'ta ?slenir, 15-20.000 ki?ilik bir kuvvet bar?nd?r?yor.
IO 385 Korkyra Melania yerle?mesini kolonize ederler.
IO 360 Ticari deniz rotalar? de?i?ir, b?y?k ticaret gemileri a??k denizlerde seyir yapabiliyordur. Gemiler Knidos-Rodos deniz ge?idinden burun ba?lar? itibari ile ge?er. Deniz ticareti ve k?leci ?retim a??rl?kl? Knidos, Tekir Burnuna ta??n?r. Yeni yer verimli tar?m arazilerinden, yeterli su kaynaklar?ndan yoksun ama do?al liman olanaklar?na sahiptir.
IO 333 Triopion ( Dat?a yar?madas?n?n bat?s?nda, bug?nk? yeri tart??mal? ) Perslerin elindedir. Iskender'e kar?? denizden yap?lacak ku?atma hareketi i?in deniz ?ss?d?r.
IO 221 Knidos, M?s?r-Ptolemaioslara ge?er. Knidos ?arab? ?skenderiye pazar?nda d?rd?nc? s?rada, sirkesi ise rakipsizdir. ?skenderiye Feneri'nin mimar? Knidoslu Sostratos'dur.
IO 192 Romal?lar?n hizmetinde sava??rlar.
IO 188 Rodoslular Knidos'u ele ge?irir.
IO 167 Rodos hegemonyas? sona erer.
IO 88 Sava?lar nedeniyle ?arap ihracat?na ara verilir.
IO 80 Do?u Akdenizli korsanlar ge?ici olarak Knidos'u i?gal ederler.
IO 45 Roma ?mparatorlu?una ?zg?r bir y?netime sahip olarak kat?l?rlar.

ISA'dan Sonra
4.yy Bizans d?neminde Stadia olarak ge?er.
787 Bizans listelerinde Stadia olarak ge?er.
862 B?lge Abbasi egemenli?inde. Knidos muhtemelen terkedilmi?.
1092 Sel?uklular?n geli?i, Stadia'ya yerle?irler.
1261 Mente?e egemenli?i
1390 a kadar Dadia olarak ge?er. K?sa bir d?nem Osmanl? egemenli?i
1400 lu y?llar Bug?nk? H?z?r?ah'ta ayn? isimli bir din bilgini ya?am??, mezar? da k?yde. Yat?r K?y de denir. M?s?r'da tahsil g?rm??, H.853 de ?lm??.
1424 II Murat ile Osmanl? egemenli?i ba?lar.
1522 den sonra b?lge Cezayir'de faaliyet g?steren kaptanlara verilir. Cezayir-i Bahr-i Sefid diye adland?r?l?yorlar.
1517 ?lk tapu kay?tlar?. Vezir Kas?m Pa?a'ya has olarak verilir b?lge.
1732 Bir fermanla b?lgeye civar adalardan asker toplama yetkisi verilir.
1749 Girit k?kenli Ali Agaki isimli Kaptan-i Derya'ya donanmada g?sterdi?i yararl?l?klardan dolay? "Dadya Yar?madas?" musellimlik olarak verilir. ?imdiki Re?adiye'ye yerle?ir ve yerle?imin ad? Agaki'den de?i?erek Elaki olur. Aile de Tuhfezade ?nvan?n? al?r ( Sultan hediyesi anlam?nda)
1777-87 Mente?e sanca??n?n 37 kazas?ndan biridir.
1796 Karak?y'deki eski Cami'yi Tuhfezadelerden Halil ve Mehmet A?alar yapt?r?r.
17. yy Evliya Celebi'ye gore 47 k?y var ve asi T?rkler ve korsanlardan olu?uyor.
1831 N?fus say?m?. M?sl?man say?s? 1282. Eyalet-i Anadolu'nun Mente?e Livasi olarak ge?er.
1858 Arazi kanunnamesi ve toprak da??l?m?.
1867 Vilayet Nizamnamesi'nde imparatorlu?un Ayd?n Vilayeti alt?nda Mente?e Sanca??'n?n 8 kazas?ndan biri.
1877 Salnamede Datya yerine Marmaris ad? ge?er.
1800 sonlar? Dadya nahiye merkezi ve 10 k?y? var.
1856-59 Knidos'ta Charles Newton ba?kanl???nda ilk kaz?lar ba?lar.
1882 Re?adiye Camisi yan?na 3 s?n?fl? bir okul yap?l?r.
1886 N?fus say?m?. T?rkler 4438, Rumlar 456.
1890 Dadya ve 10 k?y?n?n n?fusu 4894.
1893-95 Dat?a Mahallesi Camisinin yap?m?.
1896 Dat?a Mahallesi camisine iki s?n?fl? okul eklenir.
1800 sonlar? yar?mada ile Rodos aras?nda telgraf ba?lant?s? vard?r.
19.yy sonu Marmaris-Dat?a aras?nda kervan yolu var. 1902 Dadya'da Tarrahiye Rusumat ?daresi kurulur, 2 kolcu, 1 orman ondal?k memuru var.
1903 Ayd?n Vilayeti Salnamesinde Datya Buca??'n?n bir h?k?met binas?, 935 hanesi, 13 d?kkan?, 10 un de?irmeni ve bir camisi var.
1904 Mu?la ili n?fus say?m?. Dat?a 4951, Marmaris 2168. Dat?a Mahallesi idari merkez, 9 k?y var.
1908 Elaki kasabas? Sultan Re?at'a mal edilerek Re?adiye ad?n? al?r. ?dari merkez Re?adiye.
1911-1912 yar?mada ikiye ayr?lm??, Re?adiye ve S?leymaniye
1912-3 Cumal? nahiye olur. H?k?met binas? ?u anki okuldur.
1914 Dat?a nahiye olur. ?lk Nahiye m?d?r? Mir'at Efendi, Nahiye meclisi ?yeleri: Osman Ali A?a, Emrullah Efendi, Penayot Efendi.
1915 Yar?mada'da ilk belediye ?rg?t?.
5 Eyl?l 1919 M?dafaa-i vatan cemiyeti ?ubesi kurulur. kurucular: Ba?kan R??t? efendi, Aza L?tf? efendi (k?zlan), Aza abdullah Niyazi Efendi, Aza K?rca efendi, aza Mustafa Efendi, Aza Halil efendi, aza Hac? efendizade Mehmet efendi.
Eyl?l 1919- Aralik 1920 tutulan k?nye defterlerine g?re, cepheye gidenler, Re?adiye, K?zlan, Dadya, Emecik, H?z?r?ah, Karak?y ve di?erleri olmak ?zere toplam 150 ki?i. sehit olan 18, haber al?namayan 9.
1919-1920 Kuva-yi Milliyeci Demirci Mehmet Efe emriyle muhtarlar?n tespitine g?re gayri m?sl?m say?s?: K?zlan 63, H?z?r?ah 34, Dadya 37. 1920'de Nahiye M?d?r? L?tf? Bey.
1925 Re?adiye il?e merkezi olur.
1927 M?badele ile Rumlar gider. Rodos tan gelen M?sl?man ailelere giden Rumlar?n arazilerinden da??t?l?r.
1927 Mesudiye K?y?nde ilk muhtar se?ilir.
1928 Dat?a kaza olur. ?lk Kaymakam Sinan Tekeli.
1930 a kadar hastalar kaymakaml?k izniyle Sombeki'ye gider.
1930 M?badele de gidenlerin arazilerinin kalan k?sm? imar ve islah ?art?yla yerlilere da??t?l?r.
1934 Re?adiye ad? Dat?a olarak de?i?tirilir.
1934-1939 D?nemin ??i?leri bakan? ??kr? Kaya. Mu?la valisi Recai G?reli Dat?a'n?n geli?mesi i?in etkin bir ?ekilde ?al???r. Fenni ar?c?l?k ve ipek b?cekcili?ine ba?lan?r. Hayvanc?l???n geli?mesi i?in dam?zl?klar gelir. Esenada'da ilk otelin in?as?na ba?lan?r. Daha sonra 1947'de merkezin iskeleye ta??nmas? s?ras?nda bu bina h?k?met binas? olarak kullan?l?r. ?u anda bo? olan bina ( anfi tiyatro yan? ) K?lt?r Bakanl???na ait. Burada m?ze kurulmas? planlan?yor.
1935 Yine Recai G?reli d?neminde mevcut Jandarma telefon hatlar? elden ge?irilerek Kaymakaml?k ve Re?adiye Telgrafhanesine manyetolu telefon konulur. Halk Telgrafhaneye yazd?rmak suretiyle telefon g?r??mesi yapmaya ba?lar.
1935 N?fus 4935.
1936 ?lk motorlu arac? Fevzi Y?lmaz gemiyle ?zmir den getirtir. Tekerlekleri tahtadan olan Ford araba ?al??maz durumdad?r. ?ocuklar?n e?lencesi olur. 1950 lere  kadar ?ocuklar ittirmek suretiyle y?r?t?rler.
1938 Dat?a-Marmaris yolu a??l?r. Daha ?nce atla 18 saat s?ren yol motorlu ta??tlarla 4-5 saat s?rer.
1939-40 Girit'ten 3-4 hane Dat?a Mahallesine g??er.
1940 'da yap?m?na ba?lanan Mesudiye Avlana mahallesi ilkokulu 1944 y?l?nda tamamlan?r.
1940 Knidos yolu a??l?r.
1940 N?fus 4987
Nisan 1942 ?lk Vapur seferleri yap?lmaya ba?lan?r.
1 Temmuz 1947 ?l?e merkezi ?skele Mahallesine ta??n?r.
1948-9 Yaz? k?yde salg?n. 40 ki?i ?l?r. Salg?na "?lmeklik" veya "koca grip" deniyor.
1949 Daha ?nce yerinde kahvehane ve bakkal bulunan Esenada Motel a??l?r. Kahvehaneden de ?nce burada bir un de?irmeni bulunurmu?.
1950 Yar?mada n?fusu 5616
1953 Mesudiye K?y? yolu k?yl?lerin ?al??mas?yla a??l?r. 1960'da dozerle d?zeltilir.
1956 Freya Stark'in yazd?klar?na g?re Dat?a-Marmaris yolu ara?larla 12 saat s?r?yor. Ayr?ca 15 g?nde bir gemi gelir. ?skele'de kaymakaml?k, bir otel ve yeni bir okul binas? var.
1956 Suni boyalar?n ?retilmeye ba?lanmas?yla birlikte palamut ormanlar? bozulup t?t?n ekimine ba?lan?r.
1957 Yaka'dan S?nd?, Cumal?'dan Yaz?k?y ayr?l?r.
1957 ?skele'deki cami yap?l?r.
1957-58 Hastahane yap?l?r.
1960 ?ebeke suyu ba?lan?r. ?lk da??t?lan su Puslular kaynak suyu.
1962-3 Badem ticari olarak ?retilmeye ba?lan?r. Daha ?nceleri sadece tarla kenarlar?nda badem a?a?lar? bulunur. Bu y?llarda t?t?n tarlar? bozulur yerini badem bah?eleri al?r.
1965 ?e?mek?y-Dat?a dolmu? seferleri ba?lar.
1966 Dat?a - Marmaris yolu geni?letilir.
1967 Belediye Ba?kan? Osman Akkaraca Bal?kesir Kepsu'dan jenerat?r sat?n al?r. Daha ?nce gaz lambalar?yla ayd?nlat?lan sokaklar ve iskeledeki 15 hane ak?amlar? 3 saat elektrik kullan?r.
1967 ?ris Cornelia Love Knidos'ta kaz?lar yapar.
1967-68 Yaz? k?yde badem kanseri ba?lar.
1968 Cevdet Sunay Dat?a' y? ziyaret eder.
1971 Mesudiye k?y? Mezgit mahallesi ilkokulu a??l?r.
1975 Dat?a Kaymakam? Nihat ?nerli ve M. Ali Ambarc? K?yce?iz de bir ustan?n anten yaparak televizyon yay?n?n? ald???n? ??renir. K?yce?iz'e giderek ustay? getirirler. K?zlan tepesine yerle?tirilen bir al?c? ve bir verici antenle Dat?a'dan yay?n izlenmeye ba?lan?r. ?l?edeki tek televizyon M.Ali Ambarc?'n?n evindeki ?zmir'den getirtilen televizyondur, her ak?am jenerat?r ?al??t???nda bu eve toplanan ?skele Mahalleliler televizyon seyreder. Ke?ilerin s?k s?k iki anten aras?ndaki kabloyu kemirmesi y?z?nden yay?n kesilir. Bunun ?zerine 3-4 ay sonra K?zlan'daki anten Hacettepe (?nce Vatan tepesi)'ye daha sonrada Sivritepe ta??n?r. Yata?an'a TRT vericisi konulmas?yla K?yce?izli ustan?n antenlerine gerek kalmam??t?r.
1973 Aktur ile ilk yazl?k ev kooperatifi ba?lar.
1975 yar?madadaki turistik i?letmelerdeki yatak say?s? 180.
1975 Mesudiye- Dat?a minib?s seferleri ba?lar.
1976-1977 Karaincir tatil k?y?n?n yap?m?
1977 Marmaris-Dat?a yolu asfaltlan?r.
1977-8 Dat?a'ya elektrik gelir
1978 Knidos, Bybassos ( Emecik yak?n?nda ) ve Re?adiye Mah. arkeolojik ve kentsel sit ilan edilir.
1980 Dat?a merkezde evlere telefon ba?lan?r.
1981 Yaz?k?y, Mesudiye, S?nd?, Yaka, Cumal? k?ylerine elektrik gelir.
1981-1982 ?skele-Karg? yolu yap?l?r.
1982 Yaz?k?y'de ilk modern zeytinya?? fabrikas? a??l?r.
1984 Mesudiye k?y?ne ankes?rl? telefon gelir.
1986 ?lk Banka ?ubesi olarak ?? Bankas? Dat?a ?ubesi a??l?r.
1987 Mesudiye k?y? sa?l?k oca?? a??l?r.
1988 Mu?la yerel Hamle radyosu bir yaz boyunca Dat?a'da yay?n yapar.
1993 Yaz? k?ye ?ebeke suyu gelir
1994 Yar?mada da 8 turizm i?letmesi belge al?r. Kooperatif say?s? 13
1995 Eyl?l Mesudiye yolu asfaltlan?r.
1996 Ar?tma tesisinin yap?m?na ba?land?, tamamlanamadan durduruldu.
1998 Mesudiye K?y?nde evlere telefon ba?land?.
2000 Dat?a'n?n plajlar? mavi bayrak ald?.
2001 Temmuz Migros ve yeni Belediye binas? a??ld?
2002 Mesudiye-Palamutb?k? sahil yolu geni?letilir.


Kaynak : Datca Yerel Tarih Grubu - ?. Erkan

Bu yazı toplam 766 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü