20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 14:17
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Datça Gezilecek Yerler ve Koylar
30 Mayıs 2012 Çarşamba Saat 11:14
DATÇA GEZİLECEK YERLER VE KOYLAR

MESUD?YE                                                                                                                
Knidos yolundan sola sap?nca ?amlar aras?ndan ilerleyen ?? km'lik yol Mesudiye K?y?'ne oradan da iki km daha ilerleyince K?z?l B?k koyuna ??k?l?yor.Hay?t B?k? ve Ova B?k? gibi yaz g?zdesi koylarda Mesudiye sahilinde.Mesudiye'nin verimli topraklar? tar?ma ?ok elveri?li.Mis kokulu domatesler yeti?tiriyorlar.
KIZILB?K ve HAYITB?K?
 Mesudiye k?y?n?n koylar?d?r.Dat?a-Knidos yolundan sola sap?nca ?amlar aras?nda ilerleyen ?? kilometrelik toprak yolla ula??lan mesudiye k?y? ve oradan da iki kilometre sonra k?z?lb?k koyu yer almaktad?r.

PALAMUT B?K?
 Tekne turuna kat?lanlar yada yatlar?yla  gelenlerin durmadan ve bal?k lokantalar?na u?ramadan ge?emedi?i g?zel bir koydur.??plak tepelerin yumu?ak bir e?ilimle denize kavu?tu?u upuzun bir kumsal olu?turdu?u kumsal boyunca a?a?l?klar i?inde k?y evlerinin pansiyonlar?n ve yazl?k evlerin s?raland??? limanda bal?k?? tekneleriyle birlikte yatlar?n demirledi?i bir g?zel yerdir.Palamutb?k? 2 km uzunlu?undaki kum ve ?ak?l kar???m? kumsal?nda denize girebilirsiniz.Deniz ?ok temiz a????nda bir k???k ada ve bir de tekne bar?na?? bulunuyor.Konaklamak i?in pansiyonlarda mevcuttur.

KNIDOS
 Knidos M.?.4. y?zy?lda ticari nedenlerle Tekir Burnu'na ta??n?r.Hippodamus plan?na g?re kurulan ?ehirde birbirinden g?zel tap?naklar,kutsal alanlar,tiyatrolar ve g?rkemli binalar yap?l?r.?ok say?da bilim adam? ve sanat?? yeti?ir.Tarihin ikinci b?y?k ve ?nemli t?p okulu Knidos'ta a??l?r.Heykeltra? Praksiteles taraf?ndan ??plak olarak yap?lan g?zellik ve a?k tanr??as? Afrodit Heykeli'nin g?zelli?i dillere destan olur.Sadece bu heykeli g?rmek i?in uzak diyarlardan Knidos'a ziyaret?i ak?n? ba?lar.

ESK? DAT?A
 Dat?a'ya yolunuz d??erse Eski Dat?a'y? mutlaka g?rmelisiniz. Ad?n?n Eski Dat?a oldu?una bakmay?n.Dat?a'n?n ?? mahallesinden en d?zenlisi ve son y?llar?n g?zde mekanlar?n?n  yer ald??? yer ald??? bir yer buras?.Eskili?i ilk yerle?im yeri ve y?k?lm?? eski binalar?n yo?unlukta olmas?.?imdi o y?k?nt?lar tek tek aya?a kald?r?l?yor ve el yakan paralarla sat??a sunuluyor.En fazla iki katl? olan eski Dat?a evleri,bir sanat ?r?n? ta? i??ili?i ve begonvillerle s?sl? dar sokaklarla g?rsel bir zenginlik kazand?rm??.

Eski Dat?a kimli?ini arayan kentlere adeta adres g?sterir gibi bir mimarl?k harikas?.Eski Dat?a'n?n bu g?rsel zenginli?inin  yan? s?ra ?nl? ?airimiz Can Y?cel'in son y?llar?n? ya?ad??? ' Eski Dat?a''ya turizm firmalar? tur d?zenlemeye ba?lad?.Can Baba'n?n yap?tlar?n?n sergilendi?i ve Y?cel Ailesi'nin ziyaretlere a??k tuttu?u 'Canevi'ni de mutlaka g?rmelisiniz.Dat?a'n?n ilk kuruldu?u yer buras?.M.?.4.y?zy?lda kurulan seramik at?lyeleri,yap?lan kaz?lar s?ras?nda ortaya ??kar?ld?.?skele mahallesi'nden 2.5 kilometre uzakl?ktaki sar? sar? tabeladan d?nd???n?zde kendinizi "Eski Dat?a" mahallesinde bulacaks?n?z.Dat?a isminin 'Stadia' kelimesinden geldi?i d???n?l?yor.Eski ,Dat?a'n?n mimarisi tamamen y?reye uygun,t?m yap?lar ta? ?rg?,sokaklar? ta? kaplama.Eski Dat?a Mahallesi ya?ayanlar?n korudu?u yerlerin nas?l g?zelle?ti?ine tam bir ?rnek.Bir de al?ak g?n?ll? bir soka?? var:Can Y?cel Soka??...Can Y?cel'in evininde bulundu?u Eski Dat?a arkeologlar?n da kaz? merkezlerinden birisidir.Ancak Can Baban?n mezar? bu mahallede de?il,iskele Mezarl???'nda bulunuyor.Eski Dat?a'n?n bir di?er ?zelli?i de yel de?irmenleridir.


GEBEKUM
 Dat?a'ya 4 km kala Yelde?irmenlerine gelmeden ?nce perili k??k tabelas?n? g?rd???n?z de sola 1 km lik toprak yola sap?yorsunuz.Yol sizi kumsala ula?t?r?yor.Uzunlu?u 7 km yi bulan kumsal? olan Gebekum denize girmek i?in ?ok uygun.Kumsal r?zgar?n da etkisiyle kendisini ?o?alt?yor ve yay?l?yor.Kar??s?ndaki adaya denizden y?r?yerek ula?may? sa?layan bir de s??l?k olu?mu? kumsal hareketleriyle.
??FTL?K L?MANI
 Dat?a ?skelesi'nin yakla??k 10 deniz mili do?u-kuzeydo?usunda ?iftlik liman? yer al?r.Bu liman?n do?usunda Adatepe  Yar?madas? g?neydo?usunda ise ?iftlik Adas? vard?r.Buradaki tatil k?y? liman?n tan?nmas?na yard?mc? olur.
YEL DE??RMENLER?
 K?zlan y?resinde,Marmaris yolu kenar?nda,gelip ge?erken g?rd???m?z,umudunu kesmi?,biraz yorgun ve biraz k?s duran,kollar?ndan kesip r?zgarlar?ndan etti?imiz yel de?irmenleri.Bunlardan bir tanesini alan  bir Dat?a severi restore  etti ve gayette g?zel oldu.Hayal ediyoruz;di?er de?irmenleri de restore ediyoruz.?evre ile uyumlu bir proje ile ?evre d?zenlemesi yap?yoruz.kuyulardan su ?ekip yapt???m?z g?leti dolduruyoruz.Bah?eler  oradan sulan?yor,parklar ortaya ??k?yor.

KARAK?Y
 Yar?mada'n?n G?kova K?rfezine bakan yegane k?y?.Bodrum-Dat?a feribotu buraya yana??yor.Limanda ho? bir bal?k?? lokantas? var.??erdeki k?y i?i hi? bozulmam??,seneler ?ncesini ya??yorsunuz.
?E?ME K?Y
 Palamutb?k? sahilinin as?l yerle?imi,ta? evlerden olu?an ho? sokaklar? var.?evresi bademlik ve zeytin a?a?lar? ile kapl?.
YAZI K?Y
 Bir anlamda Knidos K?y? tarihi kal?nt?lar? bu k?yden ba?l?yor.Buradan her iki denize ve be? yunan adas? manzaras? harika.
YAKA K?Y
 Dat?a'l?lar?n yeni tercihi Yaka K?y,turizm ile terkedilmi? eski ta? evler el de?i?tirerek restorasyon yap?l?yor ve k?y tekrar canlan?yor.Palamutb?k? sahiline 5 km mesafede ki k?yde ta? evler g?r?lmeye de?er.
SINDI
 Ad?n? sava? zamanlar? as?l yerle?imlerini terk edenlerin s???nmak i?in kurmalar? efsanesinden alan bu k?y ger?ekten tabelalar? olmazsa saklanm?? bir arazide eski d?nem kaya mezarlar? ve ma?aralar? dikkat ?ekiyor.Palamutb?k?'ne giderken sa? tarafta levha ile belirtiliyor.
KARGI KOYU
 ?ehir merkezine 3 km uzakl?kta.Ula??m Belediye otob?sleri ile yada ?zel ara?lar?n?z ile yap?lmaktad?r.?ehir merkezine ?ok yak?n olmas?na ra?men ne a??r? bir kalabal?k ne de yo?un bir yap?la?ma var.Denizin duru,y?zmeye ?ok uygun plaj?nda iyi oldu?unu s?yleyelim.

RE?AD?YE
 Yar?madan?n en eski merkezi olan ve en kalabal?k k?y? olan Re?adiye'deki Mehmet Ali A?a Kona??'n?n restorasyonu tamamland?.M?ze tabelas? ise bir mimar?n k???k ta? heykellerini g?rmeyi ka??rmay?n diyoruz.

KIZLAN K?Y?
 M?.4.yy'da i?letildikleri anla??lan ve kaz? ?al??malar? s?ren Seramik At?lyeleri'ni Eski Dat?a ile H?z?r?ah k?y? aras?nda g?rebilirsiniz.Yel de?irmenlerini g?rmek i?in Dat?a'ya sekiz km'deki K?zlan K?y?'ne gitmelisiniz.Yar?mada'n?nda en ?ok r?zgar alan b?lgesi buras?d?r.
ILICA G?L?
 Denizle karan?n birle?ti?i  yere yerle?mi?.Eski ve ak?ll? ustalar?n ?a?maz tercihleri ile su de?irmeni olarak y?llarca hizmet vermi?.Parlak,s?cak ve narin ve de hassas g?l?m?z.Il?k suyunda su kaplumba?alar? ile y?zebilirsiniz.Paras?z masaj yapabilirsiniz ?elalesinde.Kimileride Bizans havuzu derler ona baz? dertlere deva gelen ?ifal? suyunu y?llar ?tesinden Akdeniz'e bo?alt?r durur.
BENC?K KOYU
 Bencik Koyu Kuruca B?k?n 7.3 deniz mili do?usundad?r.Buras? yakla??k 1.5 deniz mili karaya do?ru girer ve Dat?a Yar?madas?n?n en dar yerini meydana getirir.Fiyord t?m r?zgarlara kapal?d?r.Koyun giri?inde Di?lice adas? bulunmaktad?r.Bu ada dik kaya duvarlar? ile etkileyicidir.Koyun manzaras? ola?an?st? g?zelliktedir.Bencik koyunun do?usu Dat?a'ya bat?s? Marmaris'e aittir.
DOMUZ ?UKURU
 Domuzb?k? sessiz,sakin bir ortam aray?p kentin televizyon dahil kimi nimetlerini unutmak isteyenler i?in se?ilecek bir tatil yeri.Karadan e?eklerle veya y?r?yerek ula??l?yor.Dat?a'dan bir saat kadar bir s?rede tekne yolculu?u ile ula??labiliyor.Domuzb?k?'nde denize girmek dinlenmek d???nda k???k ?evre turlar? da yapabilirsiniz.Geceleri hi? bir yerde g?remeyece?iniz kadar bol y?ld?zl? g?ky?z? ve uzakta S?mbeki adas?n?n ???klar? sizi oyalayacak tek ?ey.Kumsalda ate?  yak?p ?zg?rce sohbet edebilirsiniz.

EMEC?K
 Marmaris'ten Dat?a'ya gelmeden 20 km. ?nce kurulu bu k?y rivayete g?re batan korsan gemilerinden sahile ??kan esirler taraf?ndan kuruldu?u s?ylenmekte.Birka? senedir s?rekli Dat?a'da ya?amay? d???nen yazl?k??lar?n yeni g?zdesi bu k?yd?r.
HIZIR?AH
 M.? 4.yy'dan kalan seramik at?lyeleri ve sel?uklu camisinin g?r?lebilece?i H?z?r?ah K?y? iskele mahallesine 5 km mesafededir.

KOYLAR


 ?l?e merkezine 3 km uzakl?kta bulunan Karg? Koyu'na y?r?yerek de gidilebilir. Kuzey ve g?neybat? r?zgarlar?na kapal? olan koyun do?al g?zelli?i ve sakinli?i ?ekicidir. Plaj? ?ak?ll? olan koyda yeme-i?me yerleri ve bir de yat ?ekek yeri bulunmaktad?r. Belediye ?zel halk otob?slerinin ?al??t??? koya akan k???k bir de ?ay bulunuyor.Yan?ndaki eski kilise kal?nt?s? ne yaz?k ki harap bir ?ekilde ula?abilmi? g?n?m?ze
Karaincir Koyu :
Marmaris yolu ?zerinde ve il?e merkezine 15 km uzakl?kta olan bu koy ince kumsal? ve s?? denizi ile daha ?ok k???k ?ocu?u olan ailelerce tercih ediliyor.Yeme-i?me tesislerinin bulundu?u koya Ak-tur ve Karaincir minib?sleriyle ula??l?yor. ?nl? Gebekum Kumulu da burada bulunuyor.

?at? Koylar? :

Yar?madan?n kuzeydo?usunda, il?e merkezine 45km uzakl?ktaki K???k ?at? ve ?at? koylar?n?n ?evresi de ?am ve g?nl?k a?a?lar?yla ?evrili.G?kova K?rfezine bakan bu koylar Marmaris karayoluna 300-400m uzakl?kta bulunuyor.Yak?n 2 koy do?al liman g?r?n?m?nde. R?zgarl? havalarda tekneler i?in g?venli demirleme yeri. Kendi koyunuzu se?in, burda pop?ler olan belli ba?l? koylardan s?z ettik. Ama ?yle tesis falan istemeyip de yaln?z ba??na olmak isteyenlerin sahil boyunca ilerlemeleri yeterli, o g?n boyunca sadece kendilerine ait bir koy bulmalar? i?ten bile de?il.Ertesi g?n plaj?n?za sizden ?nce gelip birileri yerle?mi?se bile bu can?n?z? s?kmas?n, biraz daha ilerleyin size ?zel bir minik koy bulacaks?n?z nas?lsa.Koylar?n ?o?u belediye alan? d???nda oldu?undan ve takdir edilir ki bu kadar koyun temizlenmesi kolay olmad???ndan buralar? kullanan insanlar kendi ??plerini toplay?p g?t?r?yorlar. Yeniden geldiklerinde de temiz buluyorlar.
Aktur Akvaryum koyu ?at? koyu Hay?tb?k?

Akvaryum Koyu :
Palamut B?k?'n?n do?u taraf?nda sadece 1 km uzakta k???k ama suyunun berrakl??? ile ?nl? akvaryum koyu bulunur. Denizin metrelerce derinli?ini g?rebilir ve sualt? ya?am?n? inceleyebilirsiniz....Koyun hemen yan?ndaki ?am a?a?lar? da g?ne?ten ka?anlara, piknik yapanlara g?lgelik sa?lamakta. Koy kuzey ve kuzeybat? r?zgarlar?na kapal?.
Murdala Koyu :
Dat?a il?e merkezine 35 km uzakl?kta. En yak?n Cumal? K?y?ne 10 km uzakl?ktaki koyun k?yde sonraki yolu toprak. Koyun etraf?ndaki tepeler ve da?lar ?am ve sandal a?a?lar?yla kapl?. Koya yak?n d?zl?k k?s?mlarda zeytin ve incir bah?eleri var. Sahilinin bir k?sm? kum bir k?sm? kayal?k.
Ak-Tur :
?iftlik Koyu

Yar?madan?n g?ney do?usunda ve Marmaris den Dat?a'ya gelirken 30km uzakl?kta il?enin, daha do?rusu b?lgenin en b?y?k tatil sitelerinden olan Ak-Tur Tatil Sitesi'nin bulundu?u koyla ba?l?yoruz. Koyun arkas? ?aml?kla ku?at?lm??. ?yi bir kumsal? olan koy esas olarak site sakinlerine hizmet ediyor. Burada her t?rl? ihtiyac? kar??layacak tesis mevcut. ?l?e merkezi ile Aktur aras?nda d?zenli minib?s seferleri var.


Kuruca B?k

Ak-Tur Tatil Sitesinin 1,5 km yak?n?ndaki koyun ?evresi okalipt?s a?a?lar? ile ?evrili. Bu koyun plaj? da daha ?ok sitede ya?ayanlara hizmet ediyor.

Domuz B?k? :
 Yar?madan?n en ?cra koylar?ndan. ?l?e merkezinden Knidos y?n?ne deniz yoluyla 45 dakika kadar s?r?yor. Dat?a Liman?ndan k???k bir bal?k?? teknesi kirayabilir veya Knidos y?n?ne tur d?zenleyen teknelerden faydalanabilirsiniz.Etraf? ?am a?a?lar?yla kapl? ,geni? plaj? kum-?ak?l kar???m? olan bu koy g?ney d???ndaki t?m r?zgarlara kapal?. G?n?birlik gezi yapan teknelerin y?zme molas? verdi?i yerlerden.Bungalovlardan olu?an k???k bir de konaklama tesisi var. Konaklamayanlar lokanta ve cafe hizmetinden yaralanabiliyorlar.Modern zaman?n nimetlerinden usan?p da do?a ile ba? ba?a kalmak isteyenler i?in ideal bir yer. ??nk? elektrik dahil hi?bir teknolojik bir ?ey yok burada. Televizyon yada radyo bile yok. Geceleri en y?ld?zl? g?ky?z? de burada. Kar??da ???klar? g?r?nen yunan adas? S?mbeki modern ya?amla kurulabilen tek ba?, oda epeyce uzaktan g?r?n?yor.Ku? seslerini rahat?a duyabilece?iniz bu yere ancak deniz yoluyla ula?abilirsiniz. Kara ula??m? yok.
Karaincir Karg? koyu K?z?lb?k kurucab?k

Hay?t B?k? :
Ova ve Hay?t B?kleri

Mesudiye k?y?'n?n birbirine yak?n iki koyu. ?l?e merkezine 20 km uzakl?kta. Sahiline s?ralanm?? bir s?r? yeme-i?me tesisleri var ve her zaman taze bal?k ve deniz ?r?nleri bulunuyor. Hay?t b?k? biraz k???k ama daha yo?un turistik yerle?im var.Plaj? kum.Ova b?k? plaj? kum ?ak?l kar???m?. K?y minib?sleri il?e merkezine d?zenli ula??m sa?l?yor.


Palamut B?k? :
?l?eye 25 km uzakl?ktaki bu koy Knidos ?ren yerine 10 km uzakl?kta bulunuyor. Minib?s ?al???yor. Uzun plaj? ?ak?l-kum kar???m?. yar?m adan?n en ?nl? plajlar?ndan birisi. Yeme-i?me ve konaklama tesisleri de bulunuyor. Plaj?n bat?s?nda yatlar ve bal?k?? tekneleri i?in bar?nak var. Her zaman taze bal?k var ve fiyatlar makul.?? taraf da Dat?a'n?n ?nl? badem a?a?lar? g?z alabildi?ince uzan?yor. Koyun biraz a????nda i?inde yerle?im olmayan k???k bir ada bulunuyor. Kendine g?venenler y?zerek gidebilir.


Bu yazı toplam 3290 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü