20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 14:22
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Datça Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunu
30 Mayıs 2012 Çarşamba Saat 12:21
Datça'nın sorunlarını görüşmek ve sorunların çözümlenmesi için proje ve öneri üretme görevi üstlenen Kent Konseyi 69 üyesinden sadece 18 kişi ile toplandı.

Dat?a Kent Konseyi Ola?an Genel Kurulunu yapt? (13 ?ubat 2012)

KENT KONSEY? 18 K???YLE TOPLANDI...GENEL KURULDA ?NEML? KONULAR G?R???LD?
Dat?a'n?n sorunlar?n? g?r??mek ve sorunlar?n ??z?mlenmesi i?in proje ve ?neri ?retme g?revi ?stlenen Kent Konseyi 69 ?yesinden sadece 18 ki?i ile topland?.

69 ?yesi bulunan Dat?a Kent Konseyi, ola?an genel kurul toplant?s?n? yapt?. 18 ki?i ile toplanan Kent Konseyi toplant?s?na, ?yelerden ilginin ?ok az olmas? g?zlerden ka?mad?. Belediye Meclis Salonu'nda ger?ekle?tirilen toplant?ya Orhan Keskinsoy ba?kanl???ndaki 6 ki?ilik y?netim kurulunun yan?s?ra sadece 12 konsey ?yesi ile vatanda?lar kat?ld?. Sayg? duru?u ile ba?layan genel kurulda, ilk olarak 2011 y?l?nda yap?lan ?al??malar?n de?erlendirilmesi yap?ld?.

'H?K?MET KONA?I'NIN ZEM?N? DE ??R?K'

'Y?k?labilir' raporu olmas?na ra?men 8 y?ld?r kullan?lmaya devam eden a??r hasarl? H?k?met Kona?? ise toplant?n?n en ?nemli ana g?ndem maddesini olu?turdu. Toplant?da, hemen iki metre alt?nda su oldu?u belirtilen a??r hasarl? h?k?met kona??n?n yap?ld??? zeminin de ??r?k oldu?una dikkat ?ekildi. H?k?met Kona??'nda depreme en dayan?ks?z b?l?m?n ise kolonlar ?zerine kondurulan kaymakaml?k binas? oldu?u belirtildi.

KONSEYDEN ST?'LERE 'G??B?RL???' ?A?RISI

?l?enin sorunlar?n?n ??z?m? noktas?nda birlik ve beraberli?in ?nemine dikkat ?ekilen toplant?da, kona??n en ufak bir depremde yerle bir olmas?ndan duyulan endi?eyi dile getiren konseyin ba?kan ve ?yeleri, Devletin ilgili kurumlar?n? harekete ge?irmek ?zere kamuoyu olu?turulmas? i?in bir ?al??ma ba?latma karar? ald?. 'Deprem y?kmadan biz y?kal?m' slogan?yla harekete ge?en Konsey ?yeleri, kona??n, memurlara ve il?e halk?na mezar olmamas? i?in Dat?a'daki t?m sivil toplum ?rg?tlerine birle?me ?a?r?s?nda bulundu. Dat?a'da faaliyet g?steren 59 derne?in biraraya gelerek, kona??n 'y?k?labilir' raporuyla birlikte ilgili bakanl?klara toplu dilek?e g?nderilmesi i?in sivil toplum ?rg?tlerinden destek istendi.

TUR?ZM MASAYA YATIRILDI

Toplant?da ayr?ca, 2012 turizm sezonu ?ncesinde yap?lmas? gerekenler de ele al?nd?. Dat?a'n?n turizm a??s?ndan eksiklikleri tart???l?rken turizm sezonunun uzat?lmas? ve b?lgenin uluslararas? platformda en iyi ?ekilde tan?t?lmas? konular?nda fikir al??veri?i yap?ld?.

'DAT?A'YI BADEM ???E??YLE TANITALIM'

Derne?in y?netim kurulu ?yesi ayn? zamanda Dat?a Otelciler ve ??letmeciler Birli?i Ba?kan? B?lent Sancakdar, Dat?a'ya biran ?nce bir kimlik kazand?r?lmas? gerekti?ine vurgu yaparak "Bizim en b?y?k eksi?imiz kimli?imiz yok. ?ncelikle ne t?r bir turizm yapaca??z ona karar vermeliyiz." dedi. Sancakdar, turizmin 12 aya yay?labilmesinde Dat?a bademi ?i?e?inin tan?t?m?n?n yap?lmas?n?n ?nemli bir fakt?r olaca??n? da ?ne s?rd?. Geleneksel 'Kiraz ?i?e?i' festivali ile her y?l yakla??k 500 bin turisti ?lkelerine ?eken japonlar? ?rnek g?steren Sancakdar, "Dat?a son iki senedir isminin ?n?ne ge?ti. Ancak, hep denizin, do?an?n tan?t?m?n? yap?yoruz. Posterlerden deniz ve g?ne?i kald?ral?m. Deniz, g?ne? her yerde var. Ama badem ?i?e?i bizim elimizde. Neden badem ?i?e?inin tan?t?m?n? yapm?yoruz? Japonlar?n kiraz ?i?e?i festivali gibi Dat?a'da da badem ?i?e?i festivali d?zenlenebilir" dedi.

'DAT?A ?NAN? TUR?ZM?NE A?ILSIN'

Toplant?ya izleyici olarak kat?lan Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Ba?kan? Murat Y?ld?r?m da s?z alarak, Dat?a'n?n inan? turizmine a??lmas?n? istedi. ?nan? turizminin Dat?a i?in ?nemine dikkat ?eken Y?ld?r?m "Dat?a inan? turizmi a??s?ndan aleviler i?in de ?nemli bir yerdir. ?nan? turizmi sayesinde Dat?a'ya gelecek olan aleviler il?eye ekonomik olarak da katk? sa?layacakt?r" diye konu?tu.

'YOL KENARINDA KARPUZ Y?YEN TUR?ST ?STEM?YORUZ'

Dat?a'da 19 adet kilise bulundu?unu hat?rlatan konsey sekreteri Osman Ak?n da Dat?a'y? inan? turizmine kazand?rmak i?in ?al??ma ba?latacaklar?n? belirterek, Y?ld?r?m'?n ?nerisine destek verdi. Dat?a'ya gelen yerli turist kalitesinin her ge?en g?n daha da d??t???ne dikkat ?eken Ak?n, "Dat?a'm?za bir doblo ara? i?inde alt? ki?ilik aileler gelir oldu. Bunlar, ara?lar?n? yol kenar?na ?ekip, karpuz kesip yiyen tipler. Dat?a'm?za sadece ??p?n? b?rakan kalitesiz turist gelmesini istemiyoruz. Kaliteli, para harcayan turistler gelmeli" dedi.Yerel Bas?nda ’Dat?a Kent Konsey Toplant?s?'

Bu yazı toplam 671 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü