20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 14:44
Alevi Bektaşi Dergahlar
30 Mayıs 2012 Çarşamba Saat 13:16
DÜNYADA VE TÜRKİYEDE ALEVİ BEKTAŞİ DERGAHLARI ANADOLU ALEVİ BEKTAŞİ DERGAHLARI

D?NYADA VE T?RK?YEDE ALEV? BEKTA?? DERGAHLARI


ANADOLU ALEV? BEKTA?? DERGAHLARI


1-) HACI BEKTA? DERG?HI, P?R EV?: Bekta?i Derg?h? HACI BEKTA? VEL? ad?na kurulmu?tur. Ana doluya gelen Hac? Bekta?i kimi yerleri dola?t?ktan sonra o g?nk? ad?yla Sulucakarah?y?k’e yerle?ir. Burada ya?ayan halkla kayna??r. Buras? giderek Heterodoks ve Ali-Ehlibeyt inan? odakl? kesimlerin inan? merkezi haline gelir. ??te bu derne?meden Pirevi dedi?imiz Alevi Bekta?ili?in ana dergah? Anadoluda do?mu? olur. Derg?h?n kurulmas? Hac? Bekta?’la birlikte ba?lar. Daha sonraki y?llarda kimi eklenti ve d?zenlemelerle t?rbeler, mezarl?k, a?evi, kilerler, ambarlar, konukevi, ?e?meler, ?ama??rhane, hamam, meydanevi, ?ilehane, y?netim yeri, tekke, e?itim ve sohbet odalar?ndan olu?an b?y?k bir k?lliye olu?ur. Derg?h i?erisindeki cami ?kinci Mahmut zaman?nda yapt?r?lm??t?r. Anadolu’ya Ali, Ehlibeyt, Oniki ?mamlar inanc?n? Muharrem yas? gelene?ini, tevella ve teberra anlay???n? ilk defa Hac? Bekta? Veli getirir. Bu inan? ??elerini Derg?hlar tekkeler yoluyla t?m Anadolu ve Balkanlara yayarlar.

?lk d?nem Osmanl? padi?ahlar? Hac? Bekta?a ba?l?l?k ve sayg? duymaktayd?lar. Bunlardan 1. Murat Hac? Bekta?’?n mezar?na Mimar Yanko Madyan’a Bir t?rbe yapt?r?r. T?rbenin kubbe si Sekizinci ?mam a?k?na sekiz k??elidir. Daha sonralar? 2. Bayaz?t, Dulkadir o?ullar? beyi Ala?ddevle, Mimar Sinan,4. Mustafa, Abdulaziz, 2.Abd?lhamit zamanlar?nda ?e?itli onar?mlar ve eklentiler yap?lm??t?r.

Hac? Bekta? Derg?h? giderek Ahi, Kalenderi, Haydari di?er Ali inan? temelli ak?mlar?n merkezine d?n???r. Bu ak?mlara ait tekkelerde zamanla Dergaha ba?lan?rlar. Hac? Bekta? Dergah? ayn? zamanda bir k?lt?r ve e?itim merkezidir. Anadolu ve balkanlardaki tekke ?eyhleri burada e?itim g?r?r ve icazetlerini alarak tekkelerinin ba?lar?na d?nerler

Pirevini geli?tiren Bekta?i Tarikat?na yeni bi?im kazand?ran Bal?m sultan olmu?tur. Kalender ?elebi Ayaklanmas?ndan sonra Hac? Bekta? Veli Derg?h?n?n halk ?zerindeki etkisinden korkan Osmanl? padi?ah? bu etkiyi k?rabilmek i?in Derg?ha 1552 y?l?nda Sersem Ali ad?nda bir ki?iyi Dede-Baba unvan?yla atad???n? g?r?yoruz. Daha sonralar?da M?cerret (Evlenmemi?) Dev?irme dervi?lerin yerle?tirildi?i g?r?l?yor. O tarihten sonrad?rki Hac? Bekta? Evli idi evli de?ildi tart??malar? zaman zaman alevlenerek s?r?p gitmi?tir.2. Mahmut’un yeni?eri ve Bekta?i, Dergahlar?na kar?? y?r?tt??? y?k?m ve k?y?m dan Pirevide nasibini al?r.Dergah post ni?ini Hamdullah ?elebi Amasya’ya s?rg?n edilerek yerine Nak?i ?eyhi Mehmet Sait Efendi atan?r g?revi oradakileri Nak?ili?e ?evirmektir. Ne varki kendisi ve onun ard?llar?da birer birer Bekta?ile?eceklerdir. ??te bu d?nemde 2.Mahmut taraf?ndan Pirevinin kalbine camii yapt?r?lm??t?r. Daha sonralar? Osmanl?n?n y?k?lmas? Cumhuriyetin ilan edilmesinden hemen sonra 30 Kas?m 1925 tarihinde 677 say?l? yasayla kapat?l?r. Bu kapat?lman?n ard?ndan Dergah i?erisindeki el yazmalar? ?nemli belgeler tarihi de?eri y?ksek hal?lar ?amdanlar vb binlerce malzeme Ankara’ya ta??nmas? gayesiyle ya?ma edilmi?tir. Daha sonra 1964 y?l?nda m?ze olarak a??lm??t?r . a??l?? tarihi olan 16 a?ustos 1964 den itibaren g?n?m?ze kadar her y?l d?zenli olarak Ulusal ve Uluslar aras? d?zeyde Hac? Bekta? Veli’yi anma etkinlikleri b?y?k kitle kat?l?mlar?yla co?kulu bir ?ekilde yap?l?r sergilenir .

2-)ABDAL MUSA SULTAN DERGAHI: Abdal Musa Hac? Bekta?’?n ?nde gelen halifelerindendir. Bekta?i meydan?ndaki “Ayak?? postu” onundur S?ylenceler onun Horasan erenlerinden oldu?unu g?sterir. Babas? Hasan gazidir Dedesi Haydar Ata ise Hac? bekta?’?n amcas?d?r.T?rbesi Antalya Elmal?n?n Tekke k?y?ndedir.Bekta?i inanc?nda Hac? Bekta? Dergah?ndan sonra en ?nemli dergahlar?m?zdand?r Denizlide ,Bursada ,Manisada,Bergamada da Abdal Musaya ait T?rbeler bulunsada bunlar?n makam oldu?u as?l T?rbenin Elmal?n?n Tekke k?y?nde oldu?u kesindidir.Hac? Bekta?’?n Vefat?ndan sonra Tarikat?n kurallar?n? Hac? Bekta?’?n e?i Hatun ana (Kad?nc?k Ana ) ‘dan ??renmi? belli bir e?itim d?neminden sonra baz? d?zenlemeler yaparak Tarikat?n adap ve usul?n? belirlemi?tir. ‘.Mahmut d?neminde Tekkenin t?m mal varl???na el konularak tekkenin ba??na nak?i ?eyhleri atanm?? Erkan Nak?i usuluyle y?r?t?lm??t?r. Bu arada y?renin ileri gelenleri f?rsattan yararlanarak dergah?n mallar?na el koymu?lard?r. Daha sonralar? ?e?itli ba?vurular sonucu tekrarBekta?i Erkan?na ge?ilmi? hatta kimi beylerden el koyduklar? mallar geri al?nm??sada bu gibi durumlar Osmanl? devletinin y?k?lmas?na kadar devam etmi?tir.

3-)HAYDAR BABA TEKKES?: Adal Musan?n atalar?ndand?r. Mezar? Elmal?dad?r. Mezar?n?n bulundu?u yerde Tekkesi kurulmu?tur. Bu tekke 1826 da 2. Mahmut taraf?ndan y?kt?r?lm??t?r.

4-)K?LERC? BABA TEKKES?: Abdal Musan?n m?ritlerindendir t?rbesi Elmal? dad?r

5-)KAF? BABA TEKKES?: Abdal Musan?n dervi?lerindendir T?rbesi Finikededir.

6-)GEY?KL? BABA TEKKES?: T?rbesi Bursa ?neg?l yolu ?zerinde Baba sultan k?y?ndedir Horasan erenlerindendir. Gaziyan-? Rum veya Abdalan-? Rum dervi?lerinden say?l?r.ilkin Baba ?lyas ve Ebul Vefa m?ridi olmu?sada daha sonra Hac? Bekta? Veli’ye ba?lanm??t?r.

7-)EM?R SULTAN : As?l ad? ?emsettin Mehmet Bin Ali H?seyin buhari’dir Y?ld?r?m Bayaz?t zaman?nda ya?am??t?r Mezar? Bursadad?r Ahilik kanal?yla Bekta?ile?mi?tir Ba?ka Emir Sultanlarda vard?r. Y?ld?r?m Bayaz?t d?nemi d???nda ya?ayanlar Nak?idirler.

8-)YAMAN AL? BABA TEKKES?: T?rbesi Tefenninin g?ney do?usunda G?lhisardad?r.

9-)KOLU A?IK HACIM SULTAN:As?l ad? Receptir Hac? Bekta?’?n akrabas?d?r. Elde menak?pnamesi bulunan tek ki?idir.U?ak?n Sivasl? ?l?esinin Susuz k?y?nde mezar? bulunmaktad?r.

10-)YATA?AN BABA TEKKES?:Hac? Bekta?’?n Halifelerindendir.T?rbesi Mu?ladad?r. 2. Mahmut taraf?ndan 1826 da y?kt?r?lm??t?r.

11-)OKLU HOROZ DEDE TEKKES?:T?rbesi veTekkesi Manisan?n Akhisar il?esinin Horoz k?y?ndedir.14.y?zy?l da ya?am??t?r.

12-)AYN? AL? BABA TEKKES?:14. y?zy?lda Saruhanda ya?am??t?r. ?stanbuldada ad?na Tekke ve cami vard?r.

13-)YOLA GELD? BABA TEKKES?: Saruhan beyli?inin on iki ?nemli ki?isinden birisidir Tekkesi ve Zaviyesi vard?r.

14-)?BRAH?M SEYD? DEDE TEKKES?:Saruhano?ullar? d?neminde ya?am??t?r.t T?rbe ve mezar? zamanla yok olmu?tur. Tekkeside vak?flara sat?lm??t?r.

15-)ARIK DEDE TEKKES?:As?l ad? Halildir Saruhan beyli?i d?neminde ya?am??t?r.Soyu 1784 y?l?na dek s?rm??t?r.

16-)ABD? BEY SULTAN TEKKES?:Mezar? ve Tekkesi Mu?lada Yata?an Baba Tekkesinin yan?ndad?r.

17-)HASAN BABA TEKKES?:?zmirin kenar?nda Katipo?lu mahallesindedir.

18-)HAMZA BABA TEKKES?:Hac? Bekta?’?n yeti?tirdi?i 360 m?ritten birisidir. Turgutlu Kemalpa?a yolunun 5 km do?usunda Hamza k?y?nde dergah? vard?r.

19-)VEL? BABA DERGAHI:Ispartan?n Senirkente ba?l? Ulu? bey kasabas?nda Dergah? bulunmaktad?r. Macasistandaki G?l Baba ile yak?nl?klar? bilinmektedir. Her y?l Haziran ay?nda anma etkinlikleri d?zenlenmektedir.

20-)AH? SEMSETT?N TEKKES?:T?rbesi veTekkesi Ispartan?n Uluborlu il?esinin Ahbad?n (Ahi Bahaddin)mahallesindedir.

21-)SEYY?T TEKKES?:Uluborluda Alaaddin cami nin yan?ndad?r.

22-)?EYH ?AKIR T?RBES? TEKKES?:K?tahyan?n Hisarc?k il?esinin ?eyh ?ak?r k?y?ndedir.

23-)H?SEY?N DEDE T?RBES?:K?tahyan?n Hisarc?k il?esinin ?eyh ?ak?r k?y?ndedir Hac? Bekta?’?n m?ritlerindendir.

24-)SARI DEDE T?RBES? TEKKES?:Hac? Bekta?’?n m?ritlerindendir. As?l ad? Sar? ?smail dir.K?tahyan?n Tav?anl? il?esinin Dedeler k?y?ndedir.

25-)?EMS? BABA (KARA DUTLU DERGAHI):?zmirde Ya?haneler semtindedir.

26-)HORASANLI AL? BABA TEKKES?:T?rbesi ve tekkesi Tirede bulunmaktad?r.

27-)BABA SULTAN TEKKES?:Hac? Bekta? m?ritlerindendir. Tirede Erbain da?lar? eteklerindedir.

28-)BEKR? BABA T?RBES?:?zmir Menemendedir.

29-)AYN? AL? BABA TEKKES?:Manisadad?r 1826 da y?k?larak yok edilmi?tir.

30-)N?YAZ? BABA TEKKES?:Manisadad?r 1826 da y?kt?r?lm??t?r.

31-)??CAATT?N VEL? DERGAHI:Eski?ehir’in Seyitgazi il?esinin Arslanbeyli k?y?ndedir.Halen faaliyetini s?rd?rmektedir.

32-)SEYY?T CEMAL SULTAN:Hac? Bekta? m?ritlerindendir mezar? Dersim Saymanda d?r K?tahya Bal?kesir dede makamlar? vard?r.

33-)RESUL BABA :Hac? Bekta? m?ritlerindendir.Altunta? Be?kar?? Ayr?k?al? denilen yerdedir.

34-)?EYH EDEBALI:Hac? Bekta?’?n ?a?da??d?r kendisi Ahi dir Hac? Bekta?’a Ba?lanm??t?r.Osmanl? Devletinin kurulmas?nda ?nemli rol oynam??t?r. Osman Gazinin kay?n babas?d?r.T?rbesi ve Tekkesi Bileciktedir.

35-)KUMRAL ABDAL:As?l ad? Turgut dur Edebal?n?n m?ritlerindendir Yeni?ehir b?lgesindedir.

36-)MENTE?E BABA:Afyon Sand?kl?da mezar? vard?r.

37-)AL? BABA:Hac? Bekta? m?ritlerindendir. Akhisar yak?nlar?nda t?rbesi vard?r.

38-)MUCUR SEYD?:Hac? Bekta? ‘a ba?lananlardand?r Ankara da Sar? Alemli diye ?n salar mezar? Ankara’da d?r.

39-)HIZIR SAM?T:Hac? Bekta? m?ritlerindendir .Mezar? Tebriz’de dir

40-)?ERDE??N DEDE :Hac? Bekta? m?ritlerindendir mezar? ?erde?in b?lgesindedir.

41-)SEYY?T RECEP:Hac? Bekta? m?ritlerindendir. Emre da?? yan?nda Ak?ay?r dad?r

42-)SARI KADI:Hac? Bekta? taraf?ndan kendisine Ankara Karacada? yurt verilmi?tir

43-)P?RAB(P?REB?) SULTAN:Hac? Bekta? m?ritlerindendir Konya Karaman’da d?r.

44-)SULTAN BAHADD?N ATLAS PU?:Hac? Bekta? m?ritlerindendir Kafkasya Bak? ?amak b?lgesindedir.

45-)DOST H?DA:Hac? Bekta? m?ritlerindendir.Bay?nd?r han?n torunudur Tebriz’de dir.

46-)SARI ?SMA?L: Hac? Bekta? M?rididir Ayn? zamandada s?rda??d?r. Tavas da mezar? vard?r.

47-)POST?N PU? BABA:Hac? Bekta? m?ritlerindendir Bursa Yeni?ehir de mezar? vard?r.

48-)KOYUN BABA :Hac? Bekta? m?rididir. Mezar? ?orum iline ba?l? Osmanc?k’ ta d?r.

49-)ABDAL MURAT TEKKES?:Orhan bey d?neminde ya?am??t?r mezar? Bursa’da d?r.

50-)AK BIYIK BABA TEKKES? : Mezar? Bursa’da d?r.

51-)RAMAZAN BABA TEKKES?:Bursa I??klar semtindedir.

52-)KAYALI BABA(GEYL?/ K?L?) TEKKES?: Bursa’da d?r

53-)DEDE SULTAN TEKKES?: Payas’ta d?r

54-)SEYY?T BATTAL CAFER GAZ? TEKKES?:Kayseri’de dir.

55-)BARAK BABA:Kendisi Kalenderi ?eyhidir Tokat’ta do?mu?tur.Daha sonra Hac? Bekta? ve Sar? Salt?k’a ba?lanm??t?r. Gelanl?lar taraf?ndan ?ld?r?lm??t?r.kendisine ba?l? olan Olcaytu Hdabende Geylanl?lar? cezaland?rarak Barak Baban?n ?l?s?n? Azarbeycan’daki Sultaniye kentinde topra?a vermi?tir. Ayr?ca Hac? Bekta?’tan yetki alarak Bigadi?’e yerle?ti?ine y?re halk? taraf?ndan inan?l?r Ya?c?lar buca??n?n Baraklar k?y?n’de t?rbesi vard?r.

56-)S?MB?LL? BABA TEKKES?:Hac? Bekta? M?ritlerindendir.T?rbesi Tokat’tad?r.

57-)HIDIRLIK TEKKES?: Tokat’tad?r

58-)A?IKBA? TEKKES? :Tokat’tad?r

59-)GAJGAJ DEDE TEKKES?:Tokat’tad?r

60-)TA?OLUK TEKKES?:Tokat’tad?r.

61-)KE?EC? BABA TEKKES?:?smini Ahi Mahmut Ke?e?i Babadan al?rDaha sonralar? Hac? Bekta?’a ba?lan?r. T?rbesi Tokat’?n Erbaa il?esinin Ke?eci k?y?ndedir

62-)AL? BABA TEKKES? :K?tahya’da Gediz il?esinin Ak?aalan K?y?nde K?tahya’ya 26 km uzakl?kta Geven k?y?nde olmak ?zere ?? adet Mezar? vard?r.

63-)AYN? AL? TEKKES?:Manisa’da d?r.

64-)AH? ORAN SULTAN TEKKES?:Ahi Oran t?m Ahiler gibi oda Hac? Bekta?’a ba?lanm??t?r.Tekkesi Denizli’dedir.

65-)KO? DAVUT SULTAN TEKKES?:Alanya’dad?r

66-)D?L?K BABA TEKKES?:Gaziantep’tedir.

67-)SEYY?D NURETT?N :Nev?ehir yak?nlar?ndad?r.

68-)AH? EVREN:Ahili?in piridir K?r?ehir valisi Nurettin Caca taraf?ndan ?ld?r?lm??t?r.Hac? Bekta? ile s?k? ili?kileri vard?r zamanla Bekta?i li?e ba?lanm??t?r. Anadolu da sanat ve esnafl???n geli?mesinde ?nemli rol oynam??lard?r.

69-)YATUK SUTAN:K?r?ehir’in Mucur il?esindedir.

70-)H?SEY?N GAZ? TEKKES?: 7. y?zy?lda ya?am??t?r Battal Gazinin babas?d?r.Daha sonralar? Bekta?i li?e ba?lanm??t?r. Ankara Yak?nlar?nda H?seyin Gazi tepesindedir.

71-)SEYY?T BATTAL GAZ?:Annesi ve iki o?lunun mezar? Malatyadad?r kendisinin mezar? ve t?rbesi Eski?ehir Seyitgazi il?esindedir.

72-)?AMASPUR TEKKES?:?orum Alaca’da d?r.

73-)MELEK BABA TEKKES?:Eski?ehir’in Seyitgazi il?esindedir.

74-)?RYAN BABA TEKKES?:Eski?ehir’in Seyitgazi il?esindedir.

75-)HAYDARI SULTAN TEKKES? :K?r?kkale’nin Keskin il?esine ba?l? Haydardede k?y?ndedir. Hac? Bekta? d?nemi erenlerindendir.

76-)HASAN DEDE DERGAHI: 1489da Horasan’?n Karaman’da do?mu?tur.1567 de Anadoluya gelerek Ankara’n?n Keskin il?esine ba?l? Hasan Dede k?y?nde zaviyesini kurmu?tur.1596da ?lm??t?r T?rbesi bu zaviyededir.

77-)NASRETT?N TEKKES? :Tokat ‘?n Zile il?esine ba?l? Nusrettin k?y?ndedir. H?r?stiyanlarcada ziyaret edilir.

78-)MAMASUN TEKKES?:H?r?stiyanlar?nda ziyaret etti?i Bekta?i tekkesi Nev?ehir dedir.

79-)CAFER BABA TEKKES?:K?tahya Dumlup?nar istasyonu yak?n?ndad?r.

80-)?NC?(?NC?R) BABA TEKKES? :?anakkale Sayac?k k?y? yak?n?ndad?r.

81-)KALEC?K KO?U BABA TEKKES?: Ankara’n?n kuzeyinde Kalecik yak?nlar?ndad?r. Hac? bekta?’?n m?rididir.

82-)MUHAMMET ?AH DEDE TEKKES?:?ank?r? Ayrak k?y?ndedir.Giresun ?ebinkarahisar dada ayn? isimde bir t?rbe vard?r.

83-)?OBANLI TEKKES?:?ebinkarahisar’dad?r.

84-)SEYD?M SULTAN TEKKES?:?orum yak?nlar?ndad?r.

85-)AYBEK BABA:Babai Kalenderi dervi?lerindendir Amasya’da zaviyesi vard?r.

86-)BUZA?I BABA (?EYH BABA-YI MEREND?):Babai-Kalenderi devi?lerindendir.4. R?knettin k?l?arslan kendisine ba?lanm??t?r.bu durum Mevlana’n?n k?skanmas?na sebep olmu?tur.

87-)P?R? BABA TEKKES?:Hac? Bekta? yaranlar?ndand?r Amasya Merzifon’dad?r

88-)P?R AL? B?RC?VAN TEKKES?:Amasya G?m??hac?k?y il?esi Saray?z? k?y?’dedir.

89-)MASUMLAR TEKKES?:?mam Bak?r ve ?mam Musan?n ?ocuklar?n?n yatt??? s?ylenen Tekke Sivas’tad?r.

90-)ANZAHAR (ANDAHAR) MUHAMMET GAN? BABA TEKKES?: Divri?i de Gani Baba taraf?ndan yapt?r?lm??t?r.

91-)SEYY?T GAR?P MUSA TEKKES?:Hac? Bekta? m?ritlerindendir. Sivas Divri?i Ya?basan k?y?n? merkez edinmi?tir.Daha sonra Kars, Sar?kam?? ,Selim,Kafkasya, ve Eski?ehir’ekadar yay?lm??lard?r.

92-)ARAPK?R TEKKES?:Arapkir’dedir

93-)?EYH HASAN ONER DERGAHI :Malatya n?n Arapkir il?esinin Onar k?y?ndedir

94-)DEDE SULTAN TEKKES?: Denizli’dedir

95-)TESL?MSULTAN TEKKES? : Denizlidedir

96-)N?YAZ? SULTAN BABA TEKKES?: Denizli Karaa?a?’tad?r

97-)KAZAK ABDAL TEKKES?: Bal?m Sultan m?ritlerndendir Denizli’dedir

98-)BABA ?LYAS VE MESUD?YEDEGAHI: Dede Gark?n halifelerindendir .Amasya ?at k?y?nde yat?r? vard?r.

99-)BABA ?SHAK: Baba ?lyas ‘?n m?rididir. Amasyadad?r.

100-)?EYH MUHL?S BABA: Baba ?lyas?n o?ludur. K?r?ehir’dedir.

101-) A?IK PA?A: Muhlis Pa?an?n o?ludur. K?r?ehir’dedir

102-) KARAKURT (KALENDER BABA )TEKKES?:K?r?ehir Karakurt kapl?calar? yak?n?ndad?r.

103-) TAPTUK EMRE:Horasan Erenlerindendir Hac? Bekta? Veli’ye ba?lanm??t?r. Yunus Emre’nin M?r?ididir. Sakarya’n?n Nall?han k?y?nde yatmaktad?r.Ayr?ca Anadolu ve Rumeli’de ismine k?yler ve yat?rlar vard?r.

104-) YUNUS EMRE:Hac? Bekta? yoluyla Taptuk Emre’ye Ba?lanm??t?r.Eski?ehir’in Sar?k?y?n’de do?mu?tur zaman zaman ba?ka yerlerde bulunmu?sada gene ayn? k?y?ne d?nm?? ve orada ?lm??t?r. Mezar? oradad?r.Alevi –Bekta?i yolunu en g?zel anlatan halk ?airlerimizdendir.

105-) TEBR?ZL? ?EMS:Hac? Bekta?’?n m?ritlerindendir.Hac? Bekta? taraf?ndan Mevlana’y? e?itmek ?zere Konya’ya g?nderilir.Mezar? Pirevi’ndedir.Mevlevi lerin ?ems kolu halen Hac? Bekta? ?elebileriyle ili?kidedirler.

106-) BALIM SULTAN :Hac? Bekta? Veli’nin tek o?lu Seyit Ali Sultan (K?z?l Deli, H?z?rlale,Timurta?) ?n o?lu M?rsel Balinin o?ludur. Annesi bir S?rp Prensesidir. Tarikat?n ikinci Piridir.Tarikat?n yeniden yap?land?r?lmas?nda ?nemli rol oynam??t?r. Son derece zeki ve ak?ll? bir ki?ili?e sahiptir.Bir yanda 2. Bayaz?t’? idare ederken di?er yanda karde?i Kalender ?elebi kanal?yla ?ah ?smail,Pir Sultan,Kul himmet,Koyun Baba gibi ?nemli isimleri bir araya getirerek Safavi devletinin kurulmas?nda ki perde arkas? etkenlerinden birisidir.Mezar? Pirevi’ndedir

107-) GAZ?LER DERGAHI :Ankara’dad?r

108-) ?EYH MEHMET HORASAN? ZAV?YES?:Van’?n ?oravans k?y?ndedir.

109-) BABA H?SEY?N ZAV?YES?:Adilcevaz’a ba?l? Kogos’??lya(Yol?at?) k?y?ndedir.

110-) BABA TA?HUN:Adilcevaz’a ba?l? Ta?hun K?y?ndedir.

111-) BABA MERDAN ZAV?YES?:Ahlat’tad?r

112-) BABA HAYR? ZAV?YES?: Er?i?’tedir

113-) KARA DONLU CAN BABA(KARA P?RBAT): Hac? Bekta? m?ritlerindendir.Yat?r? Divri?i Karakeban (Gedikba??) buca??n?n Onerli (?merli) k?y?ndedir. Ar?kba?? ve?orum’da da makamlar? vard?r.

114-) BEKTA? AH? ZAV?YES?:Mudurnu’dad?r

115-) SEYY?T MAHMUT HAYRAN?: Dersim merkezli Alevi ocaklar?ndand?r ?nceleri Mevlevilerle ili?kileri olsada daha sonra Hac? Bekta?’a ba?lanm??t?r.

116-)HIDIR ABDAL SULTAN OCA?I:Hac? Bekta?’?n m?ritlerindendir Karaca Ahmet’in o?ludur.Alevi –Bekta?i yolundan d??k?n edilenlerin tekrar yola kazand?r?lmas?nda ?nemli rol oynayan etkili bir Ocakt?r.Erzincan’?n kemaliye il?esinin Ocak k?y?ndedir

117-)HUBYAR SULTAN DERGAHI: Tokat – Almus il?esinin Hubyar k?y?ndedir. S?ylenceler , ara?t?rmac? yazar Ali Kenano?lu-?smail Onarl?’n?n bulgular? Tarihte iki Hubyar’?n oldu?u birincisi Hac? Bekta? d?neminde ya?ayan ve ona ba?lanan Hubyar Di?eri 16.y?zy?lda ya?ayan Hubyar. O?uzlar?n Be?dili boyuna mensup olan bu ocak Tarihte ?e?itli nedenlerden ?t?r? ikiye b?l?nm??t?r.Bu topluluktan ayr?lan S?ra? T?rkmenleri An?a Bac? diye bir ocak kurmu?lard?r.Bask?lara ra?men Asimile olmam?? en de?erli ocaklar?m?zdand?r.

118-)H?SEY?N ABDAL TEKKES?:Sivas’?n ?am??h? k?y?ndedir.Hac? Bekta?’a ba?l? Bostanc? Baba’n?n soyundand?r.

119-)YALINCAK TEKKES?:Hafik’e ba?l? Celall? Buca?? Yal?ncak k?y?’ndedir

120-)SAMUT BABA TEKKES?:Kangal’a ba?l? Tekke k?y?’ndedir.

121-)ERASLAN TEKKES? :Y?d?zeli’nin G?neykaya k?y?’ndedir.

122-)P?R G?K?E TEKKES?: Zara Divri?i kara yolu ?zerindedir.

123-)C??? BABA TEKKES?: T?rbesi ?mranl?’n?n Av?ar k?y?n?n g?neybat?s?nda yatmaktad?r. Hakk?nda bilinenler ?ok azd?r. Rivayet edildi?ine g?re Ehl-i Beyt’ten ve Horasan erenlerindendir. bir s?ylentiye g?re de Battal Gazi’nin askerlerindendir. Anadolu’nun fethinde bil-fiil vazife alm??, Gayr-? M?slimlerle yapt??? sava?ta ?ehit olmu?, bug?nk? t?rbenin bulundu?u yere g?m?lm??t?r. Seyyid oldu?u i?in torunlar?na Osmanl? idaresince sancak verilmi?tir. Bu sancak ?imdi ?ark??la’n?n A?cak??la buca??n?n Alaman k?y?nde oldu?u s?ylenmektedir. T?rbenin etraf? ?evrili olup t?rbeyi yapt?ran Z?hre Ana’n?n foto?raf? giri?te sa? tarafta as?l?d?r. Gelenlerin rahat oturmas? i?in ?st? kapal? bir mekan ve kurban kesebilecekleri bir yer vard?r. Ayr?ca t?rbenin duvar?nda bir Kur’an-? Kerim’le On iki ?mam’a ve Hz. Ali’ye ait resimler de bulunmaktad?r. T?rbede gerekli hizmetleri yapan bir kad?n bulunmaktad?r. T?rbenin biraz a?a??s?nda ?ifal? oldu?una inan?lan su akmaktad?r.

124-)?EYH BAHATT?N BAYRAM DEDE: Sivas ?mranl?’n?n Sar??ubuk (Bahadun) k?y?n?n kuzeydo?usundaki mezarl?kta yatmaktad?r. Horasan erenlerinden oldu?u s?ylenmektedir. T?rbesi kubbe ?eklinde kapal?d?r ve etraf? demir parmakl?kla ?evrilidir.

125-)SEY?T AL? DEDE: Sivas ?mranl? Bahadun (Sar??ubuk) k?y?n?n mezarl??? i?inde yer alan Seyit Ali Dede'nin mezar?, ?eyh Bahattin Bayram Dede t?rbesinin yak?n?ndad?r. Bayram Dede'yi ziyarete gelenler, Seyit Ali Dede'yi de ziyaret ederler. Seyit Ali Dede, ?ir-? ?irvan oca??na mensup bir ocak-zade ve dededir. Kendisi Ekrek?imen do?umludur. Hayat? ?obanl?kla ge?mi? ve bir vesileyle geldi?i Bahadun k?y?nde 1943 y?l?nda vefat etmi?tir.

126-)SELMAN BABA TEKKES?:?ark??la’n?n Mecit K?y?’ndedir.

127-)HAKKI BABA TEKKES?: ?ark??la’n?n Hardal K?y?’ndedir.

128-)HASAN BABA TEKKES?:?ark??la’n?n Ortak?y’dedir.

129-)SAVRUN BABA ZAV?YES?: Divri?i’nin Savrun K?y?’ndedir.

130-)AH? BABA (?EYH BAYAZIT ZAV?YES?): Divri?i’nin Ahi K?y?’ndedir.

131-)A?CA BABA TEKKES?: Divri?i’nin Karakale K?y?’ndedir.

132-)KOCA HAYDAR TEKKES?: Divri?i,Malatya,Kemaliye,Elaz??’? birbirine ba?layan Sar??i?ek yaylas?nda Koca Haydar b?lgesindedir.

133-)HASN PA?A TEKKES?: Divri?i’nin ??p?nar K?y?’ndedir.

134-)SEYY?T BABA TEKKES?: Divri??’nin Akme?e (Ziniski )K?y?’ndedir

135-)KOCA SA?LI/ RESULBABA TEKKES?:Hac? Bekta? m?ritlerindendir. Divri?i’nin Erikli K?y?’ndedir.

136-)VEZ?RK?PR? BEKTA?? TEKKES?:Samsun’un Vezirk?pr? ?l?esindedir.

137-)ABDAL MUSA TEKKES?:Saruhan’?n Sart K?y?’ndedir.

138-)KILLI I?IK BABA TEKKES?:Saruhan Babak?y’dedir.

139-)MENTE? SULTAN TEKKES?:G?rdes’in Bal?kl? K?y?’ndedir.

140-)BATAN BABA TEKKES? :G?rdes’in Karabayl? K?y?’ndedir.

141-)HAL?FE SULTAN TEKKES?:G?rdes’in Musaca K?y?’ndedir.

142-)?LYAS DEDE TEKKES?:G?rdes’in ?lyaslar K?y?’ndedir.

143-)SA?IRAN BABA TEKKES?: Menemen’dedir.

144-) OK?U BABA TEKKES?:Menemen Azizl? K?y?’ndedir.

145-)HACI BABA TEKKES?: Demirci Kazas?’ndad?r.

146-)SIBBAH BABA TEKKES?:G?rdes Kazas?’ndad?r.

147-)VUSUH BABA TEKKES?: G?rdes Kazas?’ndad?r.

148-)KURT BABA TEKKES? Ayd?n’?n Tire Kazas?’ndad?r.

149-)BATAN BABATEKKES?:Ayd?n’?n Birgi Kazas?’ndad?r.

150-)KAYTAK BABA TEKKES?:Ayd?n’?n G?zelhisar Kazas?’ndad?r.

151-)RAMAZAN BABA TEKKES?:Bursa livas? G?nen’in Kala K?y?’ndedir.

152-)VEL? BABA TEKKES?:Bursa Livas? Sencar Buca?? ?aml?ca K?y?’ndedir.

153-)K?ME BABA TEKKES?:Bursa livas? Mihali? Kazas?’ndad?r.

154-)KARA BABA TEKKES?:Bursa livas? Kirmast? Kazas? Pa?alar K?y?’dedir.

155-)EKMEK YEMEZ SULTAN TEKKES?:Bursa livas? Tuzla Kazas? Pa?alar K?y?’ndedir.

156-)AHMET BABA TEKKES? :Bursa livas? G?nen Kazas? Hasan A?a K?y?’ndedir.

157-)CANLI AL? BABA TEKKES?:Edremit yak?nlar?ndad?r.

158-)?AH ?ELEB? TEKKES?:K?tahya livas? Kula Kazas?’ndad?r.

159-)SURET? BABA TEKKES?:Isparta’n?n E?ridir Kazas?’ndad?r.

160-)KURT BABA TEKKES?:Biga kazas? Geredeli K?y?’ndedir.

161-)DAVUT BABA TEKKES?:Bigadi? il?esi Adalar K?y?’ndedir.

162-)A?IKBA? TEKKES?:K?tahya livas? Alaybeyli Kazas? ?ardak Kasabas?’ndad?r

163-)ABD? BEY TEKKES?:K?tahya livas? Karaa?a? G?zelhisar’?n Batan k?y?’ndedir.

164-)ABDAL MUSA TEKKES?:K?tahya livas? Ayazmend Kazas?’ndad?r.

165-)KIRAN BABA TEKKES?:K?tahya Livas? ?umlu Kazas?’ndad?r.

166-)SEYY?T BABA TEKKES?:Bilecik’tedir.

167-)NAC?YE SULTAN TEKKES?:Ankara’dad?r

168-)KARACA AHMET SULTAN TEKKES?:Bursa Yeni?ehir K???k Abaza K?y?’ndedir.

169-)YAVA??A POSTA BABA TEKKES?:Bursa Yeni?ehir’dedir.

170-)HACI BABA/ARMA?AN BABA TEKKES?:K?tahya’dad?r.

171-)SULTAN ABDULLAH/AKDO?AN TEKKES?:Eski?ehir’dedir.

172-)HIZIR BABA TEKKES?:Merzifon’dad?r

173-)BAH?AY?? BABA TEKKES?:Eski?ehir’in Evliya Baki Buca??’ndad?r.

174-)M?HMAN BABA TEKKES?: Ta?abat’tad?r.

175-)MERDAN DEDE TEKKES?:Afyonkarahisar’dad?r.

176-)AL? NACAK SULTAN TEKKES?:Konya’dad?r.

177-)TA?KUN DEDE TEKKES?:Konya’n?n ?nsuyu Kazas?’ndad?r.

178-)DEDEK? DEDE TEKKES? :Konya’n?n Ilg?n Kazas?’ndad?r.

179-)CAN?K SULTAN TEKKES?:Eski?ehir’dedir.

180-)TA?LICA TEKKES?:Karaca?ehir’dedir.

181-)S?NAN BABA TEKKES?:?ay Kazas?’ndad?r.

182-)S?NAN BABA TEKKES? :Geyve’dedir.

183-)DO?AN BABA TEKKES?:?neg?l’dedir

184-)AL? BABA TEKKES?:Lefke Kazas?’ndad?r

185-)D?N?ER BABA TEKKES?:Pazarc?k’?n Hisar Kazas?’ndad?r

186-)?EKER?M BABA TEKKES?:Bursa Yeni?ehir’dedir

187-)?EYH YUSUF BABA TEKKES?:?neg?l’dedir

188-)Z?VER BABA TEKKES?:Beypazar?’ndad?r

189-)?ZBAKAN BABA TEKKES?:K?tahya’dad?r

190-)CAME BABA TEKKES?:Gediz’dedir

191-)KURT DEDE TEKKES?:E?rig?z Kazas?’ndad?r

192-)HACI HAMU TEKKES?: Homa Kazas?’ndad?r

193-)S?NAN BABA TEKKES? :Gediz’dedir

194-)YOLA GELD? SULTAN TEKKES?:Gediz’dedir

195-)SEYD? BABA TEKKES?:Gediz’dedir

196-)G?L NEB? BABA TEKKES?:Eski?ehir’in Seyitgazi Kazas?’ndad?r

197-)??R?N BABA TEKKES?:Afyonkarahisar’dad?r.

198-)AH? BABA TEKKES?:?shakl? Kazas?’ndad?r

199-)BABA TEKKES? :?uhut Kazas?’ndad?r

200-)KURT BABA TEKKES? :?uhut Kazas?’ndad?r

201-)MERDANE DEDE TEKKES?:Afyonkarahisar’dad?r.

202-)BALIM SULTAN TEKKES?:Afyonkarahisar’dad?r

203-)ZEH?P DEDE TEKKES?:Ankara’dad?r.

204-)G?L BABA TEKKES? :Ankara’n?n ?ubuk Kazas?’ndad?r

205-BABA YENAR TEKKES?:Ankara’dad?r

206-)?NC?K DEDE TEKKES?:Yabanabad Kazas?’ndad?r. Burada ?ncik Dede ismin de bir tekke daha vard?r.

207-)YAVA? ABDAL TEKKES?:?ank?r?’dad?r

208-)CUMA BABA TEKKES?:?ank?r?’dad?r

209-)ATA ABDAL TEKKES?:?ank?r?’dad?r

210-)??P BABA TEKKES?:Kalecik kazas’?ndad?r

211-)YAHYA BABA TEKKES?:Tosya’dad?r

212-)RUH? BABA TEKKES?:?ank?r?’dad?r

213-)HAYDAR SULTAN TEKKES? :?ank?r?’dad?r

214-)HIZIR HAL?FE TEKKES?:Yozgat’tad?r

215-)SERSEM AL? BABA TEKKES?:Hac? Bekta? ?l?esi’ndedir

216-)DERV?? MEHMET TEKKES?:Budak?z? Kazas?’ndad?r

217-)YALAGELD? TEKKES? :Yozgat Bo?azl?yan’dad?r.

218-)DEVLET ?AHKULU TEKKES?:Yozgat’?n Akma?deni Kazas?’ndad?r

219-)DEV?? ?AH TEKKES?:Yoagat’?n Akda?madeni’ndedir

220-SARI MEHMETL? TEKKES?:Yozgat’tad?r

221-)MAKSUT ABDAL TEKKES?:Gedik?ubuk’tad?r

222-)NUS?N BABA/?NBEYL?K?? BABA TEKKES? :Orta Anadolu’dad?r

223-)PEMBE BABA TEKKES?:Bedirler k?y?n’dedir

224-)HIZIR DEDE TEKKES? :K?lkiraz Kazas?’ndad?r

225-)AH? KURT TEKKES? :Amasya’n?n Ta?k?pr? ?l?esi’ndedir

226-)SEYF? DEDE TEKKES?:Samsun’un Ladik ?l?esi’ndedir

227-)G?RYAN BABA TEKKES?:Merzifon’dad?r.

228-)TESL?M ABDAL TEKKES?:?orum Mecit?z?’ndedir.

229-)BALIM SULTAN TEKKES?:Mecit?z?’ndedir

230-)HIZIR BABA TEKKES?:Merzifon’dad?r.

231-)TURHAN TEKKES?:H?seyinabad Kazas?’ndad?r

232-)BABA HAM?T TEKKES?:Tokat’?n Kazabad Kazas?’ndad?r

233-)KALENDER BABA TEKKES?: Divri?i ?l?esi’ndedir.

234-)KELHAN DEDE TEKKES?:Tokat’?n Niksar ?l?esi’ndedir.

235-)D?RDANE BABA TEKKES?:Tokat’?n Kazabad Kazas?’ndad?r.

236-)KETENC? BABA TEKKES? :Konya’n?n Karaman ?l?esi’ndedir.

237-)?EYH BALABAN TEKKES? :Konya’n?n Karaman ?l?esi’ndedir.

238-)YHAYDAR BABA TEKKES?:Konya Ilg?n’dad?r.

239-)?EYH GAZNEV? TEKKES?:Aksaray’dad?r.

240-)TA?KUN DEDE TEKKES?:Ab-u safi’dedir

241-)HIRKALI SULTAN TEKKES?:Aksaray’dad?r.

242-)DERV?? NUR? TEKKES?:?orumdad?r.

243-)MAKSUD DERV.? TEKKES?:?orum’dad?r

244-)KE?K?LBA?I AHMET BABA TEKKES?:Ni?de’dedir.

245-)MERKEPL? BABA TEKKES?:Aksaray’dad?r.

246-)BA?INCIK SULTAN TEKKES?:Afyon’dad?r

247-)?EYH MEC?T TEKKES?:?orum’dad?r

248-)?EYH KILAVUZ TEKKES?:?orum’dad?r.

249-)KARA DONLU TEKKES?:?orum’dad?r.

250-)ABDAL NUR? TEKKES?:?orum’dad?r.

251-)EVL?YA BABA TEKKES?:?orum’un Kulubaba K?y?’ndedir.

252-)BALIM SULTAN TEKKES?:?orum’dad?r

253-)G?LL?C?K DEDE TEKKES?:?orum’dad?r.

254-)KALINCA DEDE TEKKES?:?orum’dad?r.

255-)KO?AN BABA TEKKES?:U?ak’tad?r.

256-)ABDAL ?HAD TEKKES?:?orum’dad?r.

257-)KUL? BABA TEKKES?:?orum’dad?r

258-)ARGUN? BABA TEKKES?:?orum’dad?r

259-)AH? BABA TEKKES? :U?ak’?n Banaz Kazas?’ndad?r.

260-)VEL?Y?DD?N BABA TEKKES?:U?ak’tad?r

261-)?AHKULU SULTAN DERGAHI:?stanbul G?stepe’dedir. As?l ad? “?uca”d?r .Ahi Dervi?lerindendir. Daha sonralar? Bekta?ili?e ba?lanm??t?r. Hac? Bekta? Dergah? Postni?ini ?elebi Feyzullah Efendi taraf?ndan ?ahkulu Dergah?na atanan M.A.Hilmi dedebaba d?neminde dergah en parlak d?nrmini ya?am??t?r.1826 da 2. Mahmut taraf?ndan Nak?iler atanm??sada pek etkili olamam??lard?r.

262-)KARACA AHMET SULTAN DERGAHI:Hac? Bekta? Veli’nin m?ritlerindendir Tarikat?n g?zc?s?d?r.?stanbul ?sk?dar’da d?r. Ayd?,Manisa,Sivrihisar,Akhiar,afyon’dada makamlar? vard?r.Ya?ad??? d?nemin Psikiyatristi,,ve Ruh doktorudur. 1826 da 2.Mahmut taraf?ndan kapat?lm??t?r.Nak?i ?eyhleri atansada pek etkili olamam??lard?r. G?n?m?zde halen faaliyetlerini s?rd?rmektedir.

263-)KARAA?A? TEKKES? :?stanbul Ka??thane’dedir

264-)HA??M? OSMAN EFEND?/SA?LI EFEND? TEKKES?:Halveti,Bayrami,Kadiri daha sonrada Bekta?i olmu?tur. ?stanbul Kas?mpa?a’dad?r.

265-)KARYA?DI/HAFIZ BABA TEKKES?:?stanbul Ey?p il?esi Alibey K?y?’ndedir.

266-)KAZLI?E?ME ERYEK BABA(PER??AN BABA )DERGAHI:?stanbul Kazl??e?me’dedir

267-)?EH?TL?K (NAF? BABA )TEKKES? :?stanbul Rumelihisar?’ndad?r.

268-)B?Y?K ABDULLAH BABA TEKKES?:?stanbul Topkap?’dad?r.

269-)EM?N BABA/VAL?DE SULTAN/KUYUBA?I TEKKES?:?stanbul Edirnekap?’dad?r

270-)AKBABA TEKKES?:?stanbul Beykoz Akbaba K?y?’ndedir

271-)?VAZ FAK?H BABA/NUR BABA/TAH?R BABA TEKKES?:?stanbul ?aml?ca’dad?r.

272-)BADEML? /M?N?R BABA TEKKES?:?stanbul S?tl?ce’dedir.

273-)BANDIRMALI/?NAD?YE TEKKES?:?stanbul ?sk?dar’dad?r

274-)YARIMCA BABA/?K?Z L?MANI/ PA?A L?MANI:?stanbul ?sk?dar’dad?r

275-)TAH?R BABA DERGAHI:?sk?dar’dad?r

276-)M?R?VVET BABA TEKKES?: ?sk?dar Kas?ma?a Mahallesindedir.

277-)A?LAMI? BABA TEKKES? ?stanbul Belgrat Ormanlar?ndad?r.

278-)C?BAL? BABA :?stanbul Cibali

279-)DURMU? DEDE TEKKES?:?stanbul Rumelihisar?’ndad?r

280-)DAVER BABA/BA?IB?Y?K TEKKES?:?stanbul Kartal’dad?r.

281-)KARA MUSTAFA PA?A TEKKES?:?stanbul Sadabad’dad?r.

282-)?R?K BABA TEKKES?:?stanbul Fatih Davutpa?a’dad?r

283-)C??ERC? BABA TEKKES?:?stanbul Fatih Mevlanakap? Topkap? Aras?ndad?r.

284-)KUMKAPI TEKKES?:?stanbul Kumkap?’dad?r.

285-)TEKKEC?LER TEKKES?:?stanbul Topkap?’dad?r.

286-)K?Z?M?YE DERGAHI:?stanbul’dad?r

287-)GAR?P DEDE T?RBES?:?stanbul K???k?ekmece’dedir.

288-)AKBA? BABA TEKKES?:?anakkale Eceabad Yalakabad K?y?’ndedir.

289-)HIDIRLIK TEKKES?:Edirne’dedir

290-)SEFER ?AH TEKKES?:Edirne’dedir.

291-)SULTAN KAPLI DEDE TEKKES?:Edirne Kap?kule’dedir.

292-)YATA?AN BABA TEKKES?:Edirne’dedir.

293-)BALABAN BABA TEKKES? :Edirne’dedir

294-)MUMCU HASAN BABA TEKKES?:Edirne’dedir.

295-)KADEML? BABA SULTAN TEKKES?:Edirne’dedir

296-)NEFES SULTAN TEKKES? :Enez Ferecik yak?nlar?ndad?r.

297-)ESK? BABA /SARI SALTUK TEKKES?:K?rklareli Babaeski’dedir.

298-)KAYGUSUZ TEKKES?:Babaeski’dedir.

299-)KARA BABA TEKKES? :Hayrabolu’dad?r

300-)SERSEM BABA TEKKES?:Tekirda?’dad?r.

301-)HUBAN BABA/?OBAN TEKKES?:Tekirda?’?n Kay? K?y?’ndedir.

302-)ABDAL BABA (KILAVUZLU)DERGAHI:Tekirda?’?n K?lavuzlu K?y?’ndedir

303-)ARIZ BABA TEKKES?:?stanbul Mahmutpa?a’dad?r

304-)M?MEYY?Z BABATEKKES?:?stanbul mahmutpa?a’dad?r

305-)A?LAR TEKKES?:?stanbul Mahmutpa?a’dad?r.

306-)F?LF?L BABA TEKKES?:Gelibolu’dad?r.

307-)ECE BABA TEKKES? :Gelibolu’dad?r.

308-)?LYAS BABA TEKKES? :Gelibolu’dad?r.

309-)?LYAS BABA TEKKES?:Gelibolu’nun B?y?k Anafarta K?y?’ndedir

310-)SEYF? BABA TEKKES?:Gelibolu’nun Kum K?y?’ndedir.

311-)HIZIR BABA TEKKES? :Gelibolu’nun Burhanl? K?y?’ndedir.

312-)KARA BABA TEKKES?:Gelibolu’nun Dursun K?y?’ndedir.

313-)KAYATA?LI TEKKES?:Gelibolu’dad?r

314-)EL TUTAN BABA TEKKES?:Gelibolu’nun Kuruca K?y?’ndedir.

315-)?AKMAK DEDE TEKKES?:Gelibolu Ergene’dedir

316-)PINARH?SAR(B?NB?R OKLU) TEKKES?:K?rklareli’nin Erenler K?y?’ndedir.

317-)YAVA? (YUNUS) BABA TEKKES?:Enez’dedir

318-)KE?AN TEKKES?:Ke?an’dad?r

319-)DOMUZDERE TEKKES? :Ke?an’dad?r

320-)ER?EN BABA TEKKES?:Ke?an’dad?r

321-)MAHMUT BABA TEKKES?:Malkara’dad?r.

322-)EVHAD BABA TEKKES?:Edirne Ku?kavak’tad?r

323-)MUH?TT?N BABA TEKKES?:Edirne ??ke Buca??’ndad?r

324-)HACI BABA TEKKES?:Edirne Hamzabeyli K?y?’ndedir

325-)SEYD? KAVA?I TEKKES?:Edirne Kavak K?y?’ndedir

326-)EM?RLER TEKKES? :Silivri’dedir

327-)HASTA BABA TEKKES?:Ciritli Kazas?’ndad?r

328-V?ZE BEKTA?? DERGAHI:K?rklareli Vize Kasabas?’ndad?r.

329-)ABDURAHMAN GAZ? YATIRI :Erzurum’dad?r

330-)ABUZER GAFFAR? T?RBES?:Ad?yaman’dad?r

331-)ABDULVAHAP GAZ? T?RBES?:Elaz?? Kale K?y?’ndedir

332-)AL? SANCAK BABAT?RBES? :?orum Sungurlu’dad?r

333-)AY SADIK T?RBES? :Ad?yaman Kahta’dad?r.

334-)A?U ??EN (A?U?EN) OCA?I:Elaz??,Erzincan, Malatya ,Sivas ,Tunceli

335-)AHMEDT DURAN YATIRI:Malatya

336-)BABA MANSUR OCA?I:Ad?yaman ,Sivas, Tunceli

337-)BUDALA SULTAN YATIRI:Antalya,Elmal? ,Tekke K?y?

338-)CELAL ABBAS OCA?I:Sivas

339-)CO?AR BABA T?RBES?:Erzincan

340-)D?ZG?N BABA YATIRI :Tunceli

341-)G?Z? KIZIL OCA?I :Trakya

342-)G?VEN? ABDAL OCA?I:Ordu

343-)?MAM CAFER?LER OCA?I:Malatya

344-)HAL?L ?BRAH?M YATIRI:Ad?yaman

345-)?E? BABA T?RBES?:?stanbul. Hal?c?o?lu

346-)??FTE SULTANLAR T?RBES?:?orum. Sungurlu

347-)?IPLAK BABA T?RBES?:?stanbul. Kocamustafapa?a

348-)DERV?? BALI YATIRI:Adana. Ceyhan

349-)EMRAH SULTAN YATIRI:Erzincan. Ulalar K?y?

350-)ESER BABA YATIRI:Erzincan. Tercan

351-)ER?KL? BABA DERGAHI :?stanbul. Zeytinburnu

352-)GAL?K KAPO T?RBES?:Sivas. Hafik

353-)GAR?P?E BABA YATIRI:?orum. Sungurlu

354-)GAZ? FAZIL BEY T?RBES?:?anakkale. Kilitbahir

355-)?MAM RIZALILAR OCA?I:Sivas. Tunceli

356-)?MAM ZEYNEL AB?D?NL?LER OCA?I:Elaz??. Malatya

357-)KARS?N? BABA YATIRI:Tunceli

358-)MAHMUT ENSAR? T?RBES?:Ad?yaman

359-)MAMA HATUN T?RBES?:Erzincan. Tercan

360-)MEL?K?AH T?RBES?:Erzincan. Kemah

361-)MUNZUR BABA YATIRI:Tunceli. Ovac?k

362-)MUSA KAZIM OCA?I :Malatya

363-)PEY?K BABA T?RBES?:Sivas. K?z?lca?ren

364-)P?R SULTAN ABDALT?RBES?: Sivas. Banaz’dad?r. Ya?ad??? d?nemlerde devaml? ezilenlerin yan?nda yeralm??t?r.?ah ?smail ve Kalender ?elebi ayaklanmalar?na kat?lm??t?r. Daha sonralar? H?z?r Pa?a adl? Bir zalim taraf?ndan ast?r?lm??t?r.T?rk Halk Edebiyat?n?n g??l? ?airlerinden birisidir.

365-)SARIBAL OCA?I:G?m??hane

366-)SULTAN S?NEM?LL? OCA?I:Kahraman Mara?

367-)?AH ?BRAH?M OCA?I:Malatya’dad?r.

368-)?EYH B?RCAN OCA?I:Malatya. Sivas

369-)DEDE GARKIN OCA?I:Ad?yaman .Kahta’dad?r. Ebul Vefa’n?n Halifelerindendir.Baba ?lyas’a M?r?itlik yapm??t?r.Ya?ad??? d?nemin en ulu ki?isidir. Evlatlar? daha sonralar? Di?er ocaklar gibi Pir Hac? Bekta? Veli’ye ba?lanm??t?r.O?uzlar?n 24 Boyundan birisi oldu?uda s?ylenmektedir. G?n?m?zde halen Anadolu’da 170’e yak?n Gark?n isminde K?y vard?r Bu k?ylerin %25’i Osmanl? bask?lar? sonucunda asimile olup sunile?mi?lerdir.Geri kalanlar? yinede Anadolu’nun En etkili Ocaklar?ndan birisi olarak faaliyetlerini s?rd?rmektedir.

370-)S?YLEMEZO?LU OCA?I:?orum

371-)URYAN(Y?R?YEN)HIZIROCA?I :Erzincan,Erzurum,Malatya

372-)?EYH ?OBAN OCA?I:Erzurum .Malatya

373-)YANYATIR OCA?I:Ayd?n

374-)YILANLI BABA T?RBES? :Kastamonu

375-)ZEL? BACI T?RBES?:Tunceli

376-)TAC?M DEDE T?RBES?:Sivas. Hafik

377-)CURA BABA TEKEKS?: ?stanbul Kas?mpa?a

378-)ARAP BABA T?RBES?:?stanbul Kad?k?y

379-)KARTAL BABA T?RBES?:?stanbul ?sk?dar

380-)TEZVEREN DEDE T?RBES?:?stanbul ?emberlita?

381-)YU?A BABA T?RBES?:?stanbul Beykoz

382-)TELL? BABA T?RBES?: ?stanbul

383-)ZUHURAT BABA T?RBES?:?stanbul Bak?rk?y

384-)SELAMSIZ BABA T?RBES? ?stanbul ?sk?dar

385-)SARI GAZ? T?RBES?:?stanbul ?mraniye

386-)KARA GAZ? T?RBES?:?stanbul Kozyata??

387-)SEYY?T AHMET T?RBES? ?stanbul ?sk?dar

388-)OTMAN BABA DERGAHI :Bulgaristan .Hask?y (Haskova )

389-)AKYAZILI SULTAN DERGAHI:Bulgaristan Varna Bal??k K?y?

390-)DEM?R BABA TEKKES?:Bulgaristan. Deliorman’dad?r

391-)SEYY?T AL? SULTAN DERGAHI:Yunanistan Dimetoka

392-)MUSA BABA DERGAHI:Bulgaristan Rus?uk

393-YAHYA BAL? TEKKES?:Bulgaristan Razgrat

394-)H?SEY?N BABA TEKKES?:Bulgaristan Dura? K?y?

395-)GEN? BABA TEKKES?:Bulgaristan Miralar K?y?

396-)KIZANE TEKKES?:Bulgaristan K?zane K?y?

397-)KURT BABA TEKKES?:Bulgaristan Bel?ren/ Belveren Kasabas?

398-)MUSTAFA BABA TEKKES?:Bulgaristan Rus?uk

399-)?SMA?L BABA TEKKES?:Yugoslavya usturumca

400-)BABA KAMER TEKKES?:Bulgaristan Rus?uk

401-)AL? BABA TEKKES?:Bulgaristan

402-)DEN?ZLERL? AL? BABA/HEK?M AL? BABA TEKKES?:Bulgaristan

403-)ABDULLAH DEDE TEKKES?:Bulgaristan Zagra’dad?r

404-)KADEML? BABA TEKKES?:Bulgaristan Zagra

405-)T?MUR BABA TEKKES?:Bulgaristan ?irmen Kazas? (Hezargrat)

406-)H?SEY?N BABA TEKKES?:Bulgaristan Hezargrat

407-)MUSA BABA TEKKES?:Bulgaristan Hezargrat

408-)KOCA DO?AN TEKKES?:Bulgaristan Hezargrat

409-)HAK?R AL? BABA TEKKES?:Bulgaristan Rus?uk

410-)HORASANLI AL? BABA TEKKES?:Bulgaristan Rus?uk

411-)AL? KOCA BABA TEKKES?:Bulgaristan Rus?uk

412-)SARI SALTIK TEKKES?:Bulgaristan Kaligra

413-H?SAM DEDE TEKKES?:Bulgaristan Sofya

414-)AKYAZILI BABA T?RBES?:Bulgaristan Varna

415-)ESK? BABA TEKKES?:Yunanistan Zagra

416-)YARAN BABA TEKKES?:Yunanistan Zagra

417-)M?M?N BABA TEKKES?:Yunanistan Zagra

418-)ELMALI BABA TEKKES?: Yunanistan Sultanyeri

419-)M?RSEL BABA TEKKES?:Yunanistan Dimetoka

420-)KADEML? BABA TEKKES?:Yunanistan Zagra

421-)B?NB?R OKLU AHMET BABA TEKKES?:Yunanistan P?narhisar

422-)AL? BABA TEKKES?:Yunanistan Uzuncaabad

423-)OSMAN BABA TEKKES?:Yunanistan Uzuncaabad

424-)T?MUR BABA TEKKES?:Yunanistan ?irmen

425-)TA?LIK TEKKES?:Yunanistan Marki

426-)SANCAKTAR BABA TEKKES?:Yunanistan Marki

427-)HIZIR BABA TEKKES?:Yunanistan Marki

428-)K?PEKL? SIRACA BABA TEKKES?:Yunanistan Ferecik

429-)GAZ?LER TEKKES?:Yunanistan Ferecik

430-)AH? BABA TEKKES?:Yunanistan Ferecik

431-)R?STEM BABA TEKKES?:Yunanistan Ferecik

432-)Y?R?K BABA TEKKES?:Yunanistan K?r?kkala

433-)AHMET BABA TEKKES?:K?r?kkala

434-)MUS BABA TEKKES?:K?r?kkala

435-)SELAN?K BABA TEKKES?:Yunanistan Selanik

436-)VOD?NE TEKKES?:Yunanistan Selanik

437-)KESR?YE TEKKES?:Yunanistan Kesriye

438-)AYDIN BABA TEKKES?:Yunanistan Kesriye

439-)ODRA DERGAHI:Yunanistan Lapsista

440-)VODOR?NA TEKKES?:Yunanistan kesriye

441-)SARIG?L TEKKELER?:Yunanistan Sar?g?l Ko?ana’da d?rt Bekta?i tekkesi vard?r.

442-)BAH?E TEKKES?:Yunanistan Sar?g?l Top?ular K?y?

443-)MEM? BABA TEKKES?:Yunanistan Bucak

444-)GAZ? BABA TEKKES?Yunanistan ?neli

445-)CUMA TEKKES?:Yunanistan

446-)ALASONYA TEKKES?:Yunanistan Alasonya’dad?r

447-)KATER?N TEKKES?:Yunanistan Katerin

448-)REN? TEKKES?:Yunanistan Teselya

449-)AL? SULTAN TEKKES?:Yunanistan Teselya’dad?r Hristiyanlar” Aya Yorgi” olarak ziyaret ederler.

450-)BALLI BABA TEKKES?:Yunanistan tatar

451-)?AH?N BABA TEKKES?:Yunanistan K?pekli K?y?

452-)HASAN BABA TEKKES?:Yunanistan Tempo vadisi

453-)TIRHALA TEKKES? Yunanistan T?rhala

454-)AL? KULU TEKKES?:Yunanistan Agya

455-)DEM?RBEYL? TEKKES?:Yunanistan G?m?lcine

456-)KIRKLAR TEKKES?:Yunanistan Yenice Karasu

457-)K?T?KL? TEKKES?:Yenice Karasu

458-)HAS?P BABA TEKKES?:Yenice Karasu

459-)HASTA BABA TEKKES?Yunanistan Giritli

460-)BUHUR TEKKES?:Yunanistan ?nebaht?

461-)?? ?E?MELER TEKKES?:Selanik

462-)LESKOV?K TEKKES?:Yunanistan Leskovik

463-)HORASANLI AL? BABA DERGAHI:Girit Kandiye

464-)MA?ARALIK?Y DERGAHI:Girit Kandiye

465-)HANYA DERGAHI:Girit Hanya

466-)RESMO DERGAHI:Girit Resmo

467-)HASAN BABA TEKKES?:Girit Resmo

468-)?BRAH?M BABA DERGAHI:Girit

469-)KAND?YE AY VLAS DERGAHI:Girit Kandiye Ay vlas K?y?

470-)HACI S?LEYMAN BABA TEKKES?:Arnavutluk Ergiri

471-)AL? BABA TEKKES?: Arnavutluk Ergiri

472-)ZEYNEL AB?D?N BABA TEKKES?:Arnavutluk Ergiri:

473-)ASIM TEKKES?:Arnavutluk Ergiri

474-)METAN TEKKES?:Arnavutluk Nepravi?te

475-)DUKA TEKKES?:Arnavutluk Ergiri

476-)AZ?Z AL? BABA TEKKES?:Arnavutluk Ergiri Nevrakta

477-)VEL?K?Y TEKKES?:Arnavutl?k Ergiri

478-)nemaliye tekkesi:Arnavutluk Ergiri

479-)KO?UDAN TEKKES?:Arnavutluk Ergiri

480-)PREMET? TEKKES?:Arnavutluk Premet

481-)KESERAKA TEKKES?:Arnavutluk Premet

482-)AL? BABA TEKKES?:Arnavutluk Bastivan

483-)HAYDAR BABA TEKKES?:Arnavutluk Koni?a

484-)AB?D?N BABA TEKKES?:Arnavutluk Leskovik

485-)BA?KA TEKKES?:Arnavutluk Ba?ka

486-)?EYH NAS?B? TEKKES?:Arnavutluk Fra?eri

487-)KIRA?OVA TEKKES?:Arnavutluk Kolonya

488-)KESTREKA TEKKES?:Arnavutluk Kolonya

489-)BERMA? TEKKES?:Arnavutluk Kolonya

490-)?STARYA TEKKES?:Arnavutluk Kolonya

491-)G?R?CE TEKKELER?:Arnavutluk G?r?ce’de d?rt tekke vard?r.

492-)MELCAN TEKKES?:Arnavutluk Melcan

493-)KANURUM TEKKES?:Arnavutluk Kolonya

494-)TURAN TEKKES?:Arnavutluk Melcan

495-)KHOUTEH TEKKES?:Arnavutluk G?rice

496-)VEL?K?OT TEKKES?:Arnavutluk Velikiot

497-)MAR??AN TEKKES?:Arnavutluk Mari?an

498-)KRAHAS TEKKES?:Arnavutluk Malakastra

500-)RIFAT BABA TEKKES?:Arnavutluk Kuta

501-)DR?ZAR TEKKES?:Arnavutluk Drizar

502-)KREMENAR TEKKES?:Arnavutluk Kremenar

508-)KAPAN? TEKKES?:Arnavutluk Kapani

503-)OSMAN ZEZE TEKKES?:Arnavutluk

504-)GRE??TZA TEKKES?:Arnavutluk Gre?itza

505-)LAPOLETS TEKKES?:Arnavutkuk Lapolets

506-)P?R??TA TEKKES?:Arnavutluk Piri?ta

507-)SUKA TEKKES?:Arnavutluk Pir?ta

508-)KAMBER BABA TEKKES?:Arnavutluk Ki?ok

509-)GLAVA TEKKES?:Arnavutluk Glava

510-)RAB?A TEKKES?:Arnavutluk

511-)KOMAR? TEKKES?:Arnavutluk Komari

512-)GUMAN? TEKKES?:Arnavutluk Gumani

513-)TREPEL TEKKES?:Arnavutluk Trepel

514-)DU?K TEKKES?:Arnavutluk Grobova

515-)AL? POT?VAN TEKKES?:Arnavutluk

516-)S?ANOLAS TEKKES?:Arnavutluk Barma?

517-)BARU?? TEKKES?:Arnavutluk ?staria

518-)K?ATOROM TEKKES?:Arnavutluk G?rice

519-)TURAN TEKKES?:Arnavutluk G?rice

520-)KU? TEKKES?:Arnavutluk G?rice

521-)BA?KA TEKKES?:Arnavutluk Fra?ari

522-)TOMAR TEKKES?:Arnavutluk Tomar

523-)??M?RDEN TEKKES?:Arnavutluk Tomaritza

524-)BABA KAMBER TEKKES?:Arnavutluk Berat

525-)MUSTAFA BABA TEKKES?:Arnavutluk Elbasan

526-)KRUYA TEKKES?:Arnavutluk Kuriya

527-)MAL? KUR?YES TEKKES?:Arnavutluk Kuriya

528-)FU?A KUR?YES TEKKES?:Arnavutluk Kruya

529-)HAYDAR BABA TEKKES?:Arnavutluk ??kodra

530-)BALIM SULTAN TEKKES?:Arnavutluk Martene?

531-)HACI H?SEY?N BABA TEKKES?:Arnavutluk Martene?

532-)YUSUF BABA TEKKES?:Arnavutluk Baltaca

533-)SARI SALTUK: Pir Hac? Bekta? Veli m?ritlerindendir. Onun taraf?ndan Balkan lar? ?slamla?t?r?lmas? i?in g?nderilmi?tir.Romanya Dobruca’dad?r. Ayr?ca Tunceli Hozat ,Mazgirt Ovac?k,Pertek,Arnavutluk ,Yugoslavya ,Yunanistan,Moskova,Polonya,Trakya,?stanbul,?znik Diyarbak?r,Ni?de Bor’dada mezarlar? vard?r.

534-)BABA DA?I TEKKES?:Romanya

535-)SARI SALTUK TEKKES?:Romanya Kaligra

536-)AKYAZILI BABA TEKKES?:Romanya Bal??k

537-)AHMET BABA TEKKES?:Romanya Babada??

538-)SESEM AL? BABA TEKKES? /HARABAT? BABA TEKKES?: Yugoslavya Mekadonya Tetova’dad?r.Harabati Baba’da buradad?r.Ali ad? “Elyas/?lyas ad?yla ?zde?tirildi?i i?in H?r?stiyanlarca da ziyaret sayg? duyulan bir merkez olmu?tur .Hac? Bekta? soyundan Kalender ?elebi’nin ayaklanmas?ndan sonra Hac? Bekta? Dergah?’n?n Anadolu halk? ?zerindeki etkisini zay?flatmak amac?yla Padi?ah Kanuni sultan S?leyman taraf?ndan 1551 tarihinde Hac? Bekta? Dergah?na Baba olarak atan?r. Dergahta Babagan (M?cerret Baba )kolunun ortaya ??kmas? Sersem Ali Babayla ba?lar.

539-)H?SEY?N BABA TEKKES?:Yugoslavya Manast?r’dad?r

540-)HIDIR BABA TEKKES?:Yugoslavya K?r?ova’dad?r

541-)KANATLAR TEKKES?:Yugoslavya Manast?r Pirlepe K?y?

542-)MUSTAFA BABA TEKKES?:Yugoslavya ?sk?p

543-)S?LEYMAN BABA TEKKES?:Yugoslavya ?sk?p

544-)SARI SALTIK TEKKES?:Yugoslavya Ohri G?l? k?y?s?nda H?r?st?yanlarca Aya Naum olarak bilinir.

545-)KARAC AHMET TEKKES?:Yugoslavya ?sk?p Komonova

546-)?SMA?L BABA TEKKES?:Yugoslavya Usturumca

547-)?EYH HAFIZ BABA TEKKES?:Yugoslavya Yakova

548-)PR?ZREND TEKKES?:Yugoslavya Yakova

549-)SARAY BOSNA TEKKES?:Saraybosna’dad?r

550-)MOSTAR TEKKES?:Yugoslavya Mostar Bologay

551-)TUZLA TEKKES?:Yugoslavya Tuzla

552-)?ZVORN?K TEKKES?:Yugoslavya ?zvornik

553-)GRAD??TA TEKKES? :Yugoslavya Gradi?ta

554-)KONY?? TEKKES?:Yugoslavya Konyi?

555-)HAMZA BABA TEKKES?:Yugoslavya ??tip

556-)HACE BABA TEKKES?:Yugoslavya K?pr?l?

557-)KIRCOVA TEKKES?: Yugoslvya K?rcova

558-)AL? BABA TEKKES?:Yugoslavya Debre

559-)HACI ADEM VECH? BABA TEKKES?:Yugoslavya Prizen

560-)YAKOVA TEKKES? / ?EMSEDD?N BABA TEKKES?:Yugoslavya Yakova

561-)YARAR BABA TEKKES?:Yugoslavya Kalkandelen

562-)KOYUN BABA TEKKES?:Yugoslavya Kalkandelen ?ipkovitsa

563-)G?L BABA TEKKES?:Macaristan Budape?te

564-)DETRO?T DERGAHI:Amerika’n?n Michigan eyaletinin Taylor y?resindedir.

565-)KAYGUSUZ ABDAL TEKKES?: M?s?r’da Kasr-?l ayn dergah?n? kurmu?tur Abdal Musa’n?n m?ritlerindendir.M?s?r Kahire’dedir.

566-)GULGUL BABA DERGAHI:Irak Ba?dat

567-)NECEF DERGAHI:Irak Ba?dat

568-)BAYRAM BABA DERGAHI:Suriye Halep

569-)KAZ?M?YE DERGAHI:Kazimiye

570-)KIRKLAR DERGAHI :K?br?s

571-)D?VANE BABA DERGAHI:Fransa

572-)KAD?M BABA DERGAHI :?talya

573-)S?MB?L BABA DERGAHI:Ukrayna


Kaynak: ERG?L ?ANLI    www.hubyar.net


Bu yazı toplam 3029 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü