20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 14:45
Aleviliğin Evrensel Değerleri
30 Mayıs 2012 Çarşamba Saat 13:23
Aleviliğin Evrensel Değerleri

G?N?M?Z ALEV?L???N?N EVRENSEL DE?ERLER?


Alevilik ?e?itli ve farkl? k?lt?rlerden, dinlerden, inan?lardan ald??? ??eleri sentezleyerek b?nyesine alarak orijinal bir ??reti yaratm??t?r. Alevilikte H?ristiyanl?k'tan, ?slamiyet'ten, Budizm'den, Mani inanc?ndan, Zerd??l?k'ten, Anadolu'nun yerli inan?lar?ndan vb. unsurlar g?r?l?r. D???n?ld???n?n tersine Alevilik?slamiyet'ten fark?, onun ?artlar?na, olmazsa olmazlar?na uzak duran birfelsefedir.

Alevilik; insan? merkezine koyan (insan? merkez alan) Anadolu'ya ?zg? e?i benzeri olmayan bir felsefe, bir inan?, bir ya?am bi?imi, bir k?lt?r, bir ??reti ve hatta bunlar?n t?m?n? de a?an bir toplumsal olgudur.

Aleviler Anadolu topraklar? ?zerinde 1000 y?ld?r ya?amlar?n? s?rd?rmektedirler. Anadolu Alevi n?fusu ise 20 milyon civar?ndad?r. Alevilik Anadolu'daki resmi dinsel anlay???n d???nda olu?mu? ve olmu?tur. Bu nedenledir ki tarihte Anadolu'da kurulan gerek Sel?uklu devleti zaman?nda gerekse Osmanl? ?mparatorlu?unun hakimiyeti alt?nda s?rekli olarak Aleviler bask? ve zul?m g?rm??ler, a?a??lanm??lar, horlanm??lar, yads?n?p yok edilmeye kalk???lm??lard?r.

Alevilik Osmanl?'n?n resmi dinsel anlay??? olan ?eriat?/?slamiyet'i yads?yan bir inan?/??reti oldu?undan Aleviler bir?ok katliama maruz kalm??, tarihsel s?re?te kendi varl???n? korumak i?in bedeller ?demi?tir. Avrupa'da orta?a?da ya?anan engizisyonun bir benzeri Anadolu'da Aleviler ?zerinde uygulanm??t?r.

H?MAN?ZM, ALEV?L???N TEMEL KARAKTER?D?R
Aleviler tarihte salt inan?lar?ndan/ k?lt?rlerinden/??retilerinden dolay? bir?ok katliam ya?am?? olmalar?na ra?men Alevi ??retisinin temelini insan sevgisi yani h?manizm olu?tur. Aleviler insanda tanr?sal ?zellikler g?r?rler. Onlara g?re insan tanr?n?n yery?z?ndeki yans?mas?d?r. ?nsanag?sterilecek sevgi ve sayg? yery?z?ndeki her t?rl? ibadetten daha de?erlidir. ?nsana de?er verilmelidir ??nk? insan d?nyadaki her ?eyin yarat?c?s?d?r. ?nsan yaratan ve ya?atand?r. H?manizm, insan sevgisi temelinde t?m "kerametlerin/ mucizelerin" insanda oldu?una inan?r. Bunu "her ne arar isen insanda ara" ?zdeyi?iyle dile getirir.

ALEV?LER DEMOKRAS?DEN YANADIR
Aleviler ve Alevi ??retisi demokrasiye ba?l?d?r. Bu onun tarihsel gelene?inden, Alevi ??retisinin yap?s?ndan kaynaklan?r.Yoksul Anadolu insanlar?n?n varolu? ??retisi olan Alevilik s?rekli bir geli?im, olu?um ve de?i?im i?erisinde olmu?tur. Alevilik 1000 y?ll?k tarihi boyunca mazlumdan yana zalime kar??, ezilenden yana ezene kar??, zulme, zorbal??a bask?ya kar?? haktan ve hakl?dan yana olmu?tur.Kendi d???ndaki inan?sal, dinsel, k?lt?rel farkl?l?klar? bir ger?eklik olarak g?ren ve sayg? ile yakla?an Aleviler t?m toplumsal kararlar?n o toplumda varolan bireylerin ortak iradesi ele al?nmas? gere?ini savunur.

ALEV?L?K DO?MAT?K VE BA?NAZ DE??LD?R ALEV?L?K RASYONELD?R
Alevilik dogmatik ve ba?naz de?ildir. Aleviler kuralc? ve bi?imcili?i reddederler, ?ze, ?nem verirler. Di?er dinlerde, inan?larda olan, insan ya?am?n?n her alan?na m?dahale eden kendileri d???nda "do?ruyu" g?rmeyen kat? donuk yakla??mlar? Alevilikte bulamazs?n?z.Dogmatizme kar??, bilimden yana, insan akl?n?n ve iradesinin ?zg?rl???ne inan?rlar. Alevilik ele?tirel bir yakla??m? savunur. Alevi ??retisinde "mutlak"l?k, "de?i?mez"lik s?z konusu de?ildir. K?l?k-k?yafetten, ibabet etme bi?imine, d?nyaya, ya?ama bak??ta bu farkl?l?klar? a??k se?ik g?rmek m?mk?nd?r. Alevilik rasyoneldir. Alevilikte ak?l ve mant??a ayk?r? d???ncelere / inan?lara / uygulamalara yer yoktur. Alevilik ger?ekli?i temel ald???ndan dolay?, realisttir, ilericidir.

ALEV?L?K ?A?DA?TIR S?REKL? B?R DE????M VE GEL???MDEN YANADIR
Alevlik donmu?, kal?pla?m?? bir ??reti/inan? de?ildir. T?m tarihi boyunca s?rekli bir geli?im, de?i?im ve ilerleme i?erisinde olmu?tur. Alevilikte bir s?z vard?r: "Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy!" Aleviler t?m ?a?da? yeniliklere ??retilerini uyarlamay? bilmi?lerdir. Alevilik ya?ad??? ?lkeye, zamana, mekana, yenilik ve de?i?imlere uyma yetene?ini her zaman g?sterebilmi?tir.

ALEV? ??RET?S? EVRENSELD?R HO?G?R? ?ZER?NE Y?KSEL?R
Anadolu Alevili?i evrensel ?zellikler g?sterir. Bu nedenle yaln?z ba??na hi?bir ulusa, etnik guruba mal edilemez, onunla s?n?rlan?p daralt?lamaz. Alevilik yery?z?nde ya?ayan t?m insanlar? din, dil, ?rk, inan?, cinsiyet ayr?m? yapmaks?z?n bir ve e?it olarak g?r?r. Alevi ??retisinde "72 millete bir nazarla bakmak" ilkesi esast?r. Bu t?m insanlar i?in e?itlik ve karde?lik demektir. Uluslar?st? bir inan? bir ya?am tarz? olan Alevilik, kendisini Alevi g?ren, Alevi hisseden b?t?n uluslardan insanlar?n, yani T?rklerin, K?rtlerin, Araplar?n, Arnavut ve di?er uluslar?n ortak bir inanc? k?lt?r mozai?idir.

Alevi ??retisi Alevi inanc? ve k?lt?r? her t?rl? ?rk??-?ovenist ve milliyet?i ak?m? reddeder. Ona kar?? m?cadele eder. Bu anlay??larda bar????, e?itlik?i ve evrenseldir.

ALEV?LER LA?K TOPLUM LA?K DEVLET ?LKES?N? SAVUNURLAR
Laiklik inananlar?n, farkl? inananlar farkl? d???nenlerin kendi tercihlerinin ortak g?vencesidir. Bunun i?in laiklikte devlet inan?lar kar??s?nda taraf de?il, ortak g?vencedir. Laiklik inan? d?nyas?n?n sivil topluma devridir. Bu ?er?evede laiklik demokrasinin temel bir ilkesidir.Bunun i?indir ki Aleviler laiklik ilkesini ?srarla benimserler. Laiklik i?in m?cadeleyi her zaman y?r?t?r ve savunurlar.

ALEV?L?K DO?A VE ?EVRE DOSTUDUR
Alevi ??retisi do?a ve insan dostudur. Alevilikte "her ?eyin bir can?/ruhu" oldu?u inanc? vard?r. Dolay?s?yla da??n, ta??n, a?ac?n, ?rma??n, b?ce?in yani do?adaki t?m canl? ve cans?z varl?klar?n da bir can? vard?r. Ve hi? bir can? incitmemek gerekir. Aleviler do?ayla dosttur. Do?an?n tahrip edilmesine, insanlar?n insanca ya?ayaca?? ortam?n yok edilerek ?evrenin kirletilmesine kar?? dururlar. Hatta Alevilikte a?a?lar?n, da?lar?n, sular?n kutsall??? s?z konusudur. Bu kutsall?k ya?am kayna?? olan do?an?n korunmas?ndan kaynaklan?yor olsa gerekir.

ALEV?L?KTE KADIN ERKEK E??TL??? VARDIR
Alevi felsefe ve ??retisinde cinsiyet ayr?mc?l???na yer yoktur. Kad?n ve erkek toplumda e?it stat?dedirler. Alevilik t?m k?lt?r ve inan? eylemlerinde kad?n ve erke?in e?it bi?imde yer almas?n? ?ng?r?r. Alevilikte kad?n erkek e?itli?i "aslan?n di?isi de asland?r" ?zdeyi?i ile dile getirilir.

SANAT ALEV?L???N?N VAROLU? UNSURUDUR
Sanat Alevi ??retisini var eden temel unsurlar?n ba??nda gelir. Alevili?in toplumsal/inan?sal kurumlar?n?n ba??nda gelen "cem" ad? verilen toplant?lar saz, ?iir, semah e?li?inde y?r?t?l?r. Alevilik'te Alevi felsefesini dile getiren ?iirleri s?yleyen ozanlara b?y?k sayg? duyulur. Ozanlar?n eren/evliya oldu?u dahi d???n?l?r. ?iirler saz e?li?inde ezgili bir bi?imde s?ylenir. Bir m?zik aleti olan saz da Alevilikte kutsal addedilir. Kad?n ve erkeklerin birlikte kat?ld?klar? semahlar (yani dans) da Alevili?in vazge?ilmez unsurlar?ndand?r. Saz?, ?iiri, semah? ile Alevilik estetize edilmi? bir ya?am sunar. Estetik g?zellik adeta Alevili?in kendisidir.

ALEV?LER D?NYAYA KUCAK A?IYOR
Farkl? uluslar?n, topluluklar?n, inan?lar?ndan, k?lt?rlerinden, tarihi birikim ve estetik de?erlerinden s?z?l?p gelerek ?zg?n bir ??reti olu?turan Anadolu Alevili?i sosyolojik geli?ime uygun olarak bug?n k?talar? kapsayan bir geni? co?rafyaya yay?lm?? bulunmaktad?r. Ne var ki b?t?n varl???na ra?men Alevilik T?rkiye'de resmi olarak yok say?lmakta, inkar edilip yads?nmaktad?r. Alevili?in inkar? yaln?z T?rkiye i?in de?il insanl?k ailesi i?in de ?nemli bir kay?pt?r.

D?nya insanl???n? sevgi, sayg? ve ho?g?r? ile birbirine kayna?t?rarak bar?? i?inde uyumlu bir ?ekilde bir ararda ya?amalar?n? ?zleyen/?ng?ren Alevilik bunun i?in t?m d?nya insanl???na kucak a?m?? bulunmaktad?r.

Bu yazı toplam 681 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü