17 Eylül 2019 Salı Saat 15:17
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Aşık Veysel Datça'da Törenle Anıldı
30 Mayıs 2012 Çarşamba Saat 13:53
Türk şiirinin üstat ismi Aşık Veysel, ölümünün 39.yılında Datça Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı.

A??k Veysel ?l?m?n?n 39. Y?l?nda Dat?a’da T?renle An?ld?.

   * Foto Galeri ve Slayt ??in T?klay?n?z! >>

T?rk ?iirinin ?stat ismi A??k Veysel, ?l?m?n?n 39.y?l?nda Dat?a K?lt?r Merkezi'nde d?zenlenen t?renle an?ld?.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi ile Dat?a Belediyesi ve Dat?a M?zik Sevenler Derne?i taraf?ndan d?zenlenen A??k Veysel anma etkinli?i 25.3.2012 Pazar g?n? Dat?a Belediyesi B?lent Ecevit K?lt?r Merkezinde b?y?k bir kat?l?mla ger?ekle?ti.

* A??k Veysel ?l?m?n?n 39. Y?l?nda Dat?a’da Anma Etkinli?i Videolar? *
Slayt Sunumu
Murat Y?ld?r?m
?ener Tokcan
Abbas Tan
Mehmet Ceylani
Dat?a Musiki Koro

A??k Veysel’in 39.?l?m y?ld?n?m? m?nasebetiyle yap?lan etkinlikte Ara?t?rmac?-Yazar Abbas Tan,A??k Veysel’in hayat?n?,ya?ad??? k?lt?r?n? ve felsefi y?n?n? b?t?n y?nleri ile anlatt?. A??k Veysel’in ya?ad??? yer olan Ozanlar diyar? Sivas ve Sivas’ta tarihte ya?anan olaylar? ve yine Sivas’ta ya?ayan A??klar, ozanlar, dervi?ler hakk?nda bilgiler sundu. A??k Veysel’in ya?ad??? k?lt?r?ndeki Tanr?-Do?a-?nsan anlay???n? ?iirleri ile anlat?lmas?n?n inceliklerine de?indi.

H.B.V.A.K?lt?r Vakf? Ba?kan? Murat Y?ld?r?m, A??k Veysel’in Halk m?zi?ine katk?lar?n? anlatt?, Dat?a’da bir Cem ve K?lt?r evine ihtiyac?n oldu?unu, bunu kendilerinin hayata ge?irmeyi hedeflediklerini ve bu konuda Belediye ile birlikte t?m Dat?a halk?n?n katk? sunmalar?n? istedi. Kendilerinin yapt??? bu tip etkinliklerinin Dat?a’y? yurti?i ve yurtd???nda tan?t?m? konusunda etkili oldu?unu s?yledi.

Dat?a Belediye Ba?kan? M.?ener Tokcan ise g?n?n ?nemine de?indi ve bu t?r etkinliklere katk?lar?n?n devam edece?ini s?yledi.

Dat?a M?zik Sevenler Derne?i Ba?kan? Do?an Can ise kat?l?mc?lara te?ekk?r konu?mas? yapt?.

Mahalli sanat?? Ali Ekber Bayar A??k Veysel’den t?rk?ler okudu.

Dat?a M?zik Sevenler Derne?i THM Korosu tam bir dinleri ?rne?i sundu. Ya?lar? 16 ile 73 aras?nda ?e?itli mesleklerden olu?an 23 kad?n ve erkekten olu?an koro, ?ef Suna S?nmez e?li?inde A??k Veysel’in onbir t?rk?s?n? seslendirerek kat?l?mc?lar? etkilediler.

Halk Ozan? Mehmet Ceylani (K???k Mahzuni) ise Dat?a’l?lara tam bir resital verdi. Salonu co?turan t?rk?lerle, deyi?lerle g?zel bir gece yaratt?.

Etkinlik sonunda katk?lar?ndan dolay? Belediye Ba?kan?na, sanat??lara ve Ara?t?rmac? – Yazar Abbas Tan’a plaket verildi.

?kinci ak?am Ara?t?rmac?-Yazar Abbas Tan Vak?f binas?nda yap?lan s?yle?ide Alevi ??retisinin inceliklerini anlatt?, Alevilikle ilgili sorular? cevapland?r?rken Halk Ozan? Mehmet Ceylani de arada okudu?u t?rk?lerle geceye ayr? bir renk katt?.

BASINDAN ETK?NL???M?Z

* Haberler Com Web Sitesi >>

* Kayseri Haberim Web Sitesi >>

* Beyazgazete Haber Sitesi >>

* Medya73 Com Haber Sitesi >>

* Haber3 Com Web Sitesi >>


Abbas Tan'?n Konu?ma Metni. 25.03.2012

A?IK VEYSEL  anma etkinli?i  konu?ma metni 25.3.2012 Dat?a
Bir insan d???n?n?z ki ?ocuk ya?lar?nda g?rmeyi kaybedecek,ya?am?n her alan?n? g?remeden, anlayarak doya doya ya?ayacak.

?evresindekilerin bilemedi?ini bilen,g?remedi?ini g?ren, anlayamad???n? anlayan ve insanlar?n anlayaca?? dilden anlatan bir insan portresi ve ad?na A??k Veysel (Veysel ?at?ro?lu) densin.

?ncelikle Veysel’in do?up b?y?d???,ya?ad??? topraklara bakal?m.

Buras? Sivas,nas?l bir Sivas.
Topra??ndan ozan f??k?ran,?ilelerin ya?and??? ama saz?n susmad???,deyi?lerin s?ylendi?i,semahlar?n d?n?ld??? bir b?lgedir Sivas.

  
1894 y?l?nda do?up ,21 Mart 1973 y?l?nda hakka y?r?d? ve 22 Mart 1973 g?n? topra?a verildi.

  
A??k Veysel’in ya?ad??? Sivas’ta ya?ananlara bakal?m.

 
Dani?ment devletinin kuruldu?u bir b?lgedir  Sivas.

650 y?l?nda t?pk? Pir Sultan Abdal gibi P?l?m?r’den ?ebinkarahisar yak?nlar?nda bir yere  gelen ve buradan Bizansl?lar?n zulm?ne kafa tutan S?LVANUS vard?.  Taraftarlar?yla birlikte idam edilmi?lerdi ve mekan Sivas’t?.

1400 y?l?nda Timur’un Sivas kalesini ku?atmas?ndan sonra yap?lan antla?mada kan d?k?lmeyecekti.  

       Evet, kan d?k?lmedi ama 7-8 bin insan ya bo?ularak yada elleri ba?lanarak kuyulara at?ld?lar. Buda Sivas’ta ya?and?.

1517 Nurali Ayaklanmas? Sivas’ta.

1518  ?eyh Celal ayaklanmas? Sivas’ta.

1525 Z?nn? ayaklanmas? Sivas’ta.

1526 Kalender ?elebi ayaklanmas?n?n ba?lang?? yeri Sivas

1560 Pir Sultan Abdal’?n ZULME BA?KALDIRMA ve DARA?ACINA G?D??? Sivas’ta.

1598  Karayaz?l? Abdulhalim bey isyan? Sivas’ta.

1919 4 Eyl?l Sivas Kongresi Cumhuriyetin temelinin at?ld??? karar?n verildi?i yer de Sivas.

1921  Ko?giri olay? Sivas’ta.

1978  4 Eyl?l 1978 birinci Sivas olaylar? Alibaba mahallesi bask?n? Sivas’ta.

1993  2 Temmuz Mad?mak olaylar?,37 insan?n hayat?n? kaybetti?i ve Cumhuriyet burada kuruldu burada y?k?lacak sloganlar? ile bir binan?n i?erisinde 35 insan?n yak?ld???,ba?barl???n,vah?etin ayyuka ??kt??? yer  yine Sivas’t?.

A??k Veysel’in b?st?n?n kendi memleketinde dikilmesine izin verilmeyen bir ildir Sivas. A??k Veysel’in Sivas’ta dikilmek ?zere yap?lm?? olan heykeli hala ?stanbul’da s?rg?nde bekliyor.

Daha buna ilave edilecek bir?ok olaylar Ya?anm?? Sivas ilinde. B?t?n bunlar?n arkas?ndaki ger?ekler nedir sorusuna bakal?m.

      Sivas, ozanlar yata?? bir yerdir. Veysel’den ?nce ya?am?? Veysel’in d?neminde  hatta ondan sonraki d?nemlerde ya?am?? say?lamayacak kadar ?ok ozan yeti?tirmi?tir Sivas.
Pir Sultan

Kul Himmet                            1500 - 1600)

Cogi Baba                 ilk sivil ?rg?tlenmeyi ba?latan

Kul H?seyin,                             (1500 - 1600)

Er Gaip Abdal,        (1500 - 1600 Pir Sultan'?n o?lu)

Pir Mehmet,           (1500 - 1600) Pir Sultan'?n o?lu

Kemteri (Sefil Kemter)         ?ark??la (1750 - 1818

Kul Veli (Abdal Veli)              ?ark??la (1750- 1853 )

Feryadi (H?seyin Kona?),   ?ark??la (1855 - 1940)

A??k Ruhsati                           (1856 - 1899 Delikta?)

Serdari (A??k Hac?) (?olak)   ?ark??la (1835 - 1931 )

Agahi Veli ,                              ?ark??la (1850

Feryadi ( Deli Dervi? ) (Kul Yusuf) , Kangal (1824-1904)

Ruhsati Mustafa, (Cehdi, ?cadi) Delikta? (1835 - 1911)

A??k Veysel ?at?ro?lu,                   ?ark??la (1894

Zaral? Halil S?yler (?nce Halil)             (1906-1964

Dertli (Sefil H?seyin)                    ( Kale K?y?- Sivas

Feryadi                                           (1914 - 1987)

Emsali                                             (1900 - 1978)

Kul Sabri                                          (1851 - 1931 H?y?k)

Feyzullah ??nar            Divri?i (937-1983)

Muhlis Akarsu                                (1900 - 1993)

Devrani                                          ?ark??la(1928 - 1993 )

A??k Ali ?zzet ?zkan                      ?ark??la1902 - 1981 )

?brahim Aslano?lu                        (1920 - 1995)

Noksani Baba                                (1900-2000 Kangal)
Kangall? Arabo?lu

Ali K?z?ltu? Divri?i                          (1944 - Divri?i)

?ah Turna                          

 R?za Arslando?an ,                       Divri?i 1952

Cemal Acar                                    (1957 G?r?n

Sefil G?lhani (Mehmet Karg?)    G?r?n.

A??k Emsali (Kangall?)Sefil Selimi (Ahmet G?nbulut)  1933 ?ark??la
A??k Talibi Co?kun                         1904 ?ark??la

A??k Kas?m Kar??                            1959 Divri?i

Abdullah Papur

Ate?e semah duran Hasret G?ltekin

Birde bunlara ta? ??kartacak cinsten zalim birisi

H?z?r Pa?a yada H?nz?r Pa?a’da  Sivas’ta  ??km??

   
Ozanl?k,a??kl?k  nedir,ne tip mesajlar verirler. Zamanlamay? nas?l hesap ederler.

Bunlar? irdelemeden  A??k Veysel’i anlamak   zor olsa gerek.

A??k gelene?indeki sevgili bir?oklar? i?in sevdi?i bir insand?r. Kad?n yada erkek a??k i?in kar?? cinstir ama A??k Veysel i?in farkl? bir sevgili ve sevgi vard?r.

Onun sevgilisi, inanc?ndan ve Alevi ??retisinden ald??? ho?g?r? ve insan sevgisidir.

Ya?ama olan inanc? ve direnci hem A??k Veysel’i ayakta

 tutmu? hemde e?itimin,sanayinin ?nemine vurgu 

yaparak insan?n, insanl???n,do?an?n gelece?i ile ilgili

kayg?lar?n? dile getirirken ??z?m ?nerilerini de

bulundu?u co?rafyadaki  ??retide oldu?u gibi ?iirlerindeki sat?r aralar?na s?k??t?rm?? ve ku?aktan ku?a?a aktar?lmas?na imkan tan?m??t?r.

Do?a anlay??? a??k Veysel’e Kara toprak dedirtmi?,a?a? dedirtmi?tir.orman dedirtmi?tir.

Usta ??rak ili?kisi a??kl?k gelene?inde olmas?na ra?men

 Veysel’de bunu pek  g?remiyoruz.

Ustas? olmamas?na ra?men, k?lt?rel ve inan?sal anlamda g?rev ?stlenmi? Dedelerden,pirlerden,m?r?itlerden duyduklar? ve dinledikleri onu olduk?a etkilemi? ve ba?lamay? ?almay? ??renmesinde buda etkili olmu?tur.

   
                    A?IK VEYSEL
79 y?ll?k ya?am?n?n Osmanl? ve Cumhuriyet d?nemlerine denk gelmesi iki farkl? y?netim ve rejimde ya?amas? belki de onu a??kl?k anlay???n?n d???nda farkl? bir yerlere de ta??m?? olabilir.

Bu y?zden A??k Veysel ve ya?am?n? ?? b?l?m olarak incelemek daha yerinde olacakt?r.

Birincisi ya?ad??? co?rafya,?kincisi ald??? k?lt?r,???nc?s? ya?ad?klar?.  
?ocuklu?unda yakaland??? ?i?ek hastal???ndan  bir g?z?n? kaybetmesi sonra oyun oynarken di?er g?z?n? kaybetmesi  ve d?nyay? g?remeden,renkleri tan?madan tarif etmesi.

Ald??? k?lt?r gere?i sese,saza ba?lanmas?. Dedelerin,pirlerin ve M?r?itlerin s?ylemlerinden etkilenmesi.

Osmanl? d?neminde duyduklar? ve Cumhuriyet d?neminde ya?ad?klar?,rejimin de?i?mesi,

  
Birinci a?amada Veysel’in hayat hikayesi ?ncelikle bilinmelidir. 1894 y?l?nda Sivas ili ?ark??la il?esinin Sivralan k?y?nde d?nyaya gelmi?tir. Bu k?y Osmanl? zulm?nden ka?arak bar?nabilmek i?in geldi?i ad?na EMLEK b?lgesi denen da?lar aras?na s?k??m?? bir b?lgedir.

Aile k?y ?artlar?nda,bir?ok imkanlardan yoksun ya?ayan y?zlercesinden birisidir.

Ara?t?rmac?lar?n yapt??? ?al??malarda g?zleri a??kken hat?rlayamad??? olaylar bir yana bir g?z?n? kaybettikten sonra tek  g?zle oyun oynarken d??t???nde akan kan?n rengini hat?rlamas?,bunun d???nda g?rd??? hi?bir ?eyi  hat?rlamas? dikkate al?n?rsa.

Bir renk,bir  cisim,bir ya?am? hemde 79 y?ll?k koca bir d?nemi kafas?nda yorumlad???,hayallerle s?sledi?i d?nyay?,do?ay? bir ?er?eve i?erisine almas? onu A??k Veysel yapm??t?r.

 
?ocuklu?unda k?ye gelen Dedeler,Dervi?ler inan?lar?n?n gereklerini yerine getirirken bug?n de oldu?u gibi ellerinde ba?lama ile gezerler. Cemlerde deyi?ler,d?vazlar, ?athiyeler, methiyeler ba?lama e?li?inde okunur s?ylenirdi.

O duygu y?kl? s?ylemlere birde cemlerde okunan G?lbanglar eklenince dinleyenlerin kolay kolay unutamayacaklar?, belleklerinden silinmeyecek birer hazine y?klenmektedir.

G?rmese bile dinlemesi insanda kal?c? etki b?rakan bu olaylardan A??k Veysel etkilenmi? olmal? ki bu gelene?i farkl? bir versiyondan ele alm??t?r.

 
Y?l 1967 veya 1968 olmal?. Dedemle Adana’dan Kayseri’ye geldik ve buradan da k?y?m?ze Sar?z ?ncema?ara k?y?ne gidece?iz.

A??k Veysel de Ankara’dan Kayseri’ye gelmi? Sivas ?ark??laya Sivralan k?y?ne gidecek.

Herg?n her saat araba bulmak m?mk?n de?ildi. Ara? beklerken A??k Veysel’in Dostlar ?eyevinde oldu?unu ??rendik. Dedemle birlikte ?ayevine gittik.

?nsanlar A??k Veysel etraf?nda toplanm?? konu?malar? dinliyorlard?.

??eri girdi?imizde yer g?sterdiler. Dedem Veysel’e yakla?t? selam verdi “iman?m merhaba ben Sar?z’dan Cafer-i Gango dedi?inde Veysel baba  elinde tuttu?u F?tr ?apkas?n? masan?n ?zerine do?ru uzatt? ve aya?a kalkt?. Dedem de kafas?ndaki F?tr ?apkas?n? ??kartt? ve birbirlerine sar?ld?lar. 

Sohbet s?ras?nda mutaas?p bir Kayserili dedemden Alevi ??retisindeki d?rt kap? anlay???n? sordu?unda dedem konu?ma aras?nda Ate?,Su,Hava ve Topraktan bahseden

A??k?n sevdi?i Allah’a huzur

A?k?n kitab?n? a?kehli okur

G?r?nen kainat asl? d?rt unsur

Toprak,su,hava,suzan olmal?

 
Kainat d?rt unsur bir cihan olmu?

Gizli hazineler hep beyan olmu?

Hak a??klar?na hak ayan olmu?

Marifet insanda izan olmal? ..

 diye uzunca bir ?iir okuduktan sonra  say?n A??k Veysel o Davudi sesi ile

 

Dost dost diye nicesine sar?ld?m
Benim sad?k yarim kara toprakt?r.
Beyhude doland?m, bo?a yoruldum
Benim sad?k yarim kara toprakt?r.
 
Nice g?zellere ba?land?m kald?m
Ne bir vefa g?rd?m ne fayda buldum
Her t?rl? istedi?im topraktan ald?m
Benim sad?k yarim kara toprakt?r

Koyun verdi, kuzu verdi, s?t verdi
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi
Kazma ile d?vmeyince k?t verdi
Benim sad?k yarim kara toprakt?r

Adem'den bu deme neslim getirdi
Bana t?rl? t?rl? meyve bitirdi
Her g?n beni tepesinde g?t?rd?
Benim sad?k yarim kara toprakt?r.
Karn?n yard?m kazmay?nan, belinen
Y?z?n y?rtt?m t?rna??nan, elinen
Yine beni kar??lad? g?l?nen
Benim sad?k yarim kara toprakt?r

??kence yapt?k?a bana g?lerdi
Bunda yalan yoktur herkes de g?rd?
Bir ?ekirdek verdim, d?rt bostan verdi
Benim sad?k yarim kara toprakt?r.
Havaya bakarsam hava al?r?m
Topra?a bakarsam dua al?r?m
Topraktan ayr?lsam nerde kal?r?m
Benim sad?k yarim kara toprakt?r.


B?t?n kusurumu toprak gizliyor
Merhem ?al?p yaralar?m d?zl?yor
Kolun a?m?? yollar?m? g?zl?yor
Benim sad?k yarim kara toprakt?r.


Her kim ki olursa bu s?rra mazhar
D?nyaya b?rak?r ?lmez bir eser
G?n gelir Veysel'i ba?r?na basar
Benim sad?k yarim kara toprakt?r
. “ ?iirini okudu?unda o k???c?k ?ayevi alk??tan iniliyordu.

Buradan ?u sonuca varabiliriz.

A??k Veysel’in do?aya a??kl???,sevgisi onun g?zlerinin g?rmeyi?inden kaynaklanm?yor.

 Onun inanc?ndan,k?lt?r?nden ve bulundu?u ?artlardan kaynaklan?yor. 

A??k Veysel ?iir yazm?yordu,i?inden geldi?i gibi s?yl?yordu. Ondaki haf?za,bilgi birikimi onun g?zlerinin g?rmemesine, kalem tutamamas?na mani de?ildi.

O kalem tutmuyordu ama d?nyaya mal olmu? saz? yani ba?lamay? tutuyordu.

Gelene?i ve yenili?i ya?amas?n? ve ya?atmas?n? bilen birisi idi. 

 A??k Veysel kendisini pek anlatmazd? ama bir ?iirinde bak?n?z ne diyor.  (Karacao?lan, Dertli, Yunus soyum var>Mansur’a benzeyen baz? huyum var)    Ba?ka bir ?iirinde: Elimden bir dolu i?tim
T?rl? t?rl? derde d??t?m
.”
diyerek  ya?ad??? k?lt?r?n derinliklerini anlatmaktad?r.

  
A??k Veysel’in o?lu Ahmet ?at?ro?lu arkada??md?r. G?revim gere?i Kayseri’den Sivas’a ayda iki defa gider bug?nlerin me?hut Mad?mak otelde bir gece kal?r giderken yada d?n??te ?ark??la’ya u?ray?p Cemil ?etin ve Ahmet ?at?ro?lu ile birlikte ?ok g?zel g?nler ge?irirdik.

 Ahmet’in anlat?mlar?nda A??k Veysel’in ya?am?nda Ahmet Kutsi Tecer’in ?ok b?y?k yeri vard?r. Onun isminin d?nyaya duyurulmas?nda,K?y Enstit?lerinde m?zik ??retmenli?i yapmas?nda yine Bedri Rahmi Ey?bo?lu, ?smail Hakk? Tongu?,Sabahattin Ey?bo?lu ile tan??mas?na neden olmu?tur. Hasano?lan, Y?ld?zeli, ?ifteler, Ladik, G?lk?y ??retmen Okulu’nda
m?zik e?itim vermesi son derece ?nemlidir.       Alevi Bekta?i gelene?inde tanr?-Do?a-insan b?t?nl???, devriye anlay???n?, ?ylesine d?zg?n i?lenmi? ki Veysel bu ?zelli?i ile a??kl?k gelene?inin d???na bir kez daha ??km??t?r. Hakla hakk olma ?zelli?ini ?iirinde dile getiriyor.

Saklar?m g?z?mde g?zelli?ini
Her nereye baksam sen vars?n orada
Kalbimde saklar?m muhabbetini
Koymam yabanc?y? sen vars?n orada
Ba?ka bir ?iirinde
Hayyam’a g?r?nm?? kadehte, meyde
Neyzen’e g?r?nm?? kam??ta,neyde
Veysel’e g?r?n?r mevcut her yerde
Ne sen var ne ben var bir tane Gaffar
  E?itimin ?nemini ??rencilerine yada kendisinden sonra gelenlere ?iiriyle nas?l anlat?yor. “D?nyan?n en zengin akl?n? g?rd?m
Sermayesin sordum dedi ki okul.
?nsanlara hizmet yapt???n yard?m,
Merhametin duygum dedi ki okul.“ diyor.
 

Tanr?-Do?a-?nsan anley??? gere?i kendi hakk dedi?i tanr?s? ile bak?n?z nas?l sohbet ediyor. “Kainat? sen yaratt?n
Her ?eyi yoktan var ettin
Beni ??plak d??ar att?n
C?mertli?in nerde senin.” 
G?zlerinin g?rmeyi?i, onu zaman zaman  etkilemi?tir.  ?yle ki: Ku? olsan da kurtulmazd?n elimden
E?er g?rsem idi g?z ile seni
 derken biraz da adeta fele?e kahretme ??k?yor. D?nya tebdil oldu durum de?i?ti,
Kimi aya gider kimi cennete
derken,bilime verdi?i ?nemi anlatmaya ?al??maktad?r.   ?nsanlar aras?nda kesinlikle ayr?m yapmayan A??k Veysel bu konudaki d???ncelerini dile getirirken;  K?rt'? T?rk'? ne ?erkez'iHep Adem'in o?lu k?z?Beraberce ?ehit gazi Yanl?? var m? ve neresi  Veysel ?iirlerinde hep nasihatta bulunmu?tur. Ho?g?r?n?n sevginin elden b?rak?lmamas? gerekti?ini ?iirlerinde dillendirmi?.

B?R K???K D?NYAM VAR ???MDE BEN?M,
M?HNET?M, ZULMET?M BANA KAF?D?R,
G?RENLER DAR G?R?R GEN??T?R BANA,
SOHBET?M, ?LFET?M BANA KAF?D?R. 
   
T?RL? T?RL? SEDA VER?R A?A?LAR  
Yel estik?e dalgalan?r dallar?
T?rl? t?rl? seda verir a?a?lar
Tertip olmu? ku?u gibi dilleri
T?rl? t?rl? seda verir a?a?lar
Yel de?dik?e ince dallar ses verir
Ye?il yaprak etraf?na sus verir
A??larsan meyvesini has verir
T?rl? t?rl? seda verir a?a?lar

Balta gelir yala??ndan yadeder
Usta gelir keman yapar ud eder
Yan?k sesli kaval ne feryadeder
T?rl? t?rl? seda verir a?a?lar

Davul olur g?mb?r g?mb?r g?m?ler
Zurna olur ince sesle ininler
G?ranata derdlerimi yeniler
T?rl? t?rl? seda verir a?a?lar

Kalem olup her lisanda okuyor
Ana sesi ci?erimi yak?yor
Dallarda ?e?itli ku? ?ak?yor
T?rl? t?rl? seda verir a?a?lar
          

G?l? yeti?tirir dikenli ?al?
Ar? her ?i?ekten yap?yor bal?
Ki?i sab?r ile bulur kemali
Sabretmeyen maksudunu bulamaz


Abbas Tan


Foto Galeri

   * Foto Galeri ve Slayt ??in T?klay?n?z! >>

Bu yazı toplam 1382 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü