13 Aralık 2018 Perşembe Saat 16:50
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Deniz Gezmis,Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı Datça'da Andık
31 Mayıs 2012 Perşembe Saat 06:08
05.05.2012 saat 18.00’ de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Merkezinde Deniz Gezmiş,Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anma etkinliği yaptık

Deniz Gezmi?,Yusuf Aslan ve H?seyin ?nan’? Dat?a'da And?k

 * Foto Galeri ve Slayt ??in T?klay?n?z! >>

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Merkezinde Deniz Gezmi?,Yusuf Aslan ve H?seyin ?nan’? anma etkinli?i yapt?k.

05.05.2012 saat 18.00’ de Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Merkezinde Deniz Gezmi?,Yusuf Aslan ve H?seyin ?nan’? anma etkinli?i yapt?k.

Bu etkinli?e ?yelerimiz ve Dat?a halk? kat?ld?.Bu anmada ?yemiz Cemalettin K?se’nin haz?rlad??? yaz?(Bu yaz? a?a??ya al?nm??t?r) Celal Koyuncu taraf?ndan sunuldu. Ba?kan Murat Y?ld?r?m,Z?beyit ?elik,Kaz?m G?m??o?lu,Aliekber Ta?delen H?seyin Ekinci ve Zaide Han?m; Deniz,Yusuf ve H?seyin ile ilgili an?lar?n? anlatt?lar. Deniz le ?lgili bir dinleti sunuldu.

Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan ve H?seyin ?nan 6 May?s 1972'de idam edildiler. Onlar?n idamlar?na "onay" verenlerin t?m?n? tarih silip att?. Deniz, Yusuf, H?seyin ise b?t?n gen?likleriyle ya??yorlar.

?dam edildikleri tarihte Deniz Gezmi? ve Yusuf Aslan 25, H?seyin ?nan 23 ya??ndayd?lar. O d?nemde iktidardan indirilen S?leyman Demirel, Denizlerin idam?na "Evet" oyu veren Adalet Partisi'nin lideriydi. Nas?l "evet" dedi?ini gazeteci Altan ?ymen 1976'da Cumhuriyet gazetesindeki k??esinde, bir ba?ka "gen? adam"la ilgili olarak anlatt?:

" S?leyman Demirel , Mobilya Yolsuzlu?u'ndan yarg?lanan ye?eni Yahya Demirel'le ilgili olarak '25 ya??nda ?ocukla u?ra??yorlar' diyor. 6 May?s 1972'de idam edilen Deniz, Yusuf, H?seyin'in idam kararlar? oylan?yordu. S?leyman Bey AP Grubu'nun en ?n?nde oturuyordu. Elini "?dama Evet" i?in kald?rd???nda arkas?na d?n?p bakt?, herkesin kald?r?p kald?rmad???n? kontrol ediyordu. Sonra vakur bir ifadeyle ?n?ne d?nd?. ?damlar kabul edilmi?ti. Deniz ve Yusuf da 25 ya??ndayd?. H?seyin ise 23'?ndeydi. S?leyman Bey onlar i?in hi? '25 ya??nda ?ocuklar' demedi. ?dam edilmelerini istedi. ?ste?ine ula?t? da..."

Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan ve H?seyin ?nan ?lkesini seven insanlard?. Bu u?urda ?l?m? g?ze alm??lard?. ?dam sehpas?nda taburelerini kendileri tekmeleyecek kadar cesurdular. As?ld?lar...

Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan ve H?seyin ?nan her 6 May?s'ta yeniden do?uyor. Bug?n de bir do?um g?n?... Bug?n g?nlerden 6 May?s, bug?n g?nlerden Deniz, Yusuf, H?seyin.

1965'den sonra T?rkiye'de geli?en gen?lik hareketinin en ?nemli ?nderlerinden ve y?neticilerinden Deniz Gezmi?, 24 ?ubat 1947'de Ankara'n?n Aya? il?esinde do?du. ??retmen bir ailenin ?ocu?u olmas? sebebiyle ilk ve orta??renimini Sivas'da, liseyi ?stanbul'da okudu. Gezmi?, hen?z lise ??rencisiyken sol d???nceyle tan??t? ve kendini d?nemin eylemleri i?inde buldu. 1965'de T?rkiye ???i Partisi ?sk?dar il?esine ?ye oldu. ?lk kez 31 A?ustos 1966'da Ankara'dan ?stanbul'a y?r?yen ?orum Belediyesi temizlik is?ilerinin Taksim An?t?'na ?elenk koymalar? s?ras?nda is?ileri destekleyen ve T?rk-?? y?neticilerini protesto eden g?steri s?ras?nda g?zalt?na al?nd?. 7 Kas?m 1966'da ?stanbul ?niversitesi Hukuk Fak?ltesine girdi. 22 Kas?m 1967'de ??renci ?rg?tlerinin d?zenledi?i K?br?s Mitingi s?ras?nda A??k ?hsani ile birlikte ABD bayra??n? yakt?klar? gerek?esi ile g?zalt?na al?n?p daha sonra serbest b?rak?ld?. 30 May?s'ta 6. Filo'yu protesto etti?i i?in yarg?land? ve beraat etti. ??renci eylemleri i?inde etkinli?i giderek artan Deniz Gezmi?, 12 Haziran 1968'de ?stanbul ?niversitesi'nin i?gal edilmesinde ?nderlik etti. ??renci haklar?n?n elde edilip i?galin sona erdirilmesinde etkili oldu. ??galden k?sa bir s?re sonra ?stanbul'a gelen 6. Filo'yu protesto eylemlerinde yer alan Gezmi?, 30 Temmuz'da bu eylemlerden dolay? tutukland? ve 20 Eyl?l'de serbest b?rak?ld?.

?stanbul ?niversitesi'nde sa?c? g??lerin 16 Mart 1969'da giri?mi? oldu?u hareketlere ??renci kitlesiyle birlikte kar?? koyan Gezmi?, bu eylemi gerek?e g?sterilerek 19 Mart'ta yeniden tutuklanarak 3 Nisan'a kadar hapis yatt?. ?stanbul ?niversitenin kapat?l?p, polise teslim edilmesi nedeniyle ??kan ?at??malarda yaraland?. Hakk?nda g?yabi tutuklama karar? olmas?na ra?men hastaneden ka?an Gezmi?, Haziran'?n sonunda Filistin'e gitti. Filistin'de gerilla kamplar?nda kald?. Y?ld?z Devlet ve M?hendislik Akademisi'nde Battal Meheto?lu'nun sa?c?lar taraf?ndan ?ld?r?lmesinden sonra okulda yap?lan aramada, ele ge?irilen d?rb?nl? bir t?fe?in Gezmi?'e ait oldu?u ?ne s?r?lerek hakk?nda yeniden tutuklama karar? al?nd?. 20 Aral?k 1969'da yakalanan Gezmi?, kendisiyle birlikte tutuklanan Cihan Alptekin'le birlikte 18 Eyl?l 1970'e kadar tutuklu kald?.

12 Mart darbesinin ilk g?nlerinde Yusuf Aslan ile birlikte Sivas'a gitmekte iken motorsikletleri bozulur. Bir ihbar sonucu polislerin gelmesi ?zerine ??kan ?at??mada Yusuf Aslan ile birbirlerini kaybederler. Yusuf Arslan o esnada Deniz Gezmi? ise 16 Kas?m 1971 sal? g?n? Sivas'?n Gemerek il?esinde yakaland? ve Kayseri'ye getirildi. Buradan Ankara'ya g?t?r?ld? ve zaman?n?n ??i?leri Bakan? Haldun Mente?o?lu'nun makam?na g?t?r?ld?.

Mahkeme 16 Temmuz 1971 g?n? Alt?nda? Veteriner Okulu binas?'nda Tu?general Ali Elverdi ba?kanl???nda Ankara S?k?y?netim Komutanl??? 1 nolu Mahkemesi'nde ba?lad? ve 9 Ekim 1971 g?n? bitti. Deniz ve arkada?lar? 16 Temmuz 1971'de ba?layan davada ,9 Ekim 1971'de idam cezas?na ?arpt?r?ld?.

Yusuf Aslan ve H?seyin ?nan ile birlikte 6 May?s 1972 tarihinde Ankara Merkez Kapal? Cezaevi'nde idam edildi.

?dam edilmeden ?nce son iste?inin bir bardak demli ?ay i?mek oldu?u s?ylenir, ama bu iste?inin yerine getirilmedi?i bilinmektedir. ?dam kemendi boynundan ge?irilirken de, h?cresinden al?n?p apar topar dara?ac?na g?t?r?l?rken giymesine izin verilmeyen botlar?n?n askerlere b?rak?lmamas?n?, ailesinden birinin almas?n? istedi?ini belirtmi?ti. Son s?zleri: "Ya?as?n tam ba??ms?z T?rkiye! Ya?as?n T?rk ve K?rt halklar?n?n karde?li?i!! Ya?as?n i??iler, k?yl?ler! Kahrolsun Emperyalizm!" oldu.

?lmeden ?nce ailesine yazd??? mektup

Baba, mektup elinize ge?ti?inde aran?zdan ayr?l?yorum. Ben ne kadar ?z?lmeyin dersem yine de ?z?lece?inizi biliyorum.Fakat bu durumu metanetle kar??laman?z? istiyorum, insanlar do?ar, b?y?r, ya?ar, ?l?rler, ?nemli olan ?ok fazla ya?amak de?il, ya?ad??? s?re i?inde fazla ?eyler yapabilmektir.

Bu nedenle ben erken gitmeyi normal kar??l?yorum. Ve kald? ki benden evvel giden arkada?lar?m hi?bir zaman ?l?m kar??s?nda teredd?t etmemi?lerdir. Benim de d??meyece?imden ??phen olmas?n, o?lun, ?l?m kar??s?nda aciz ve ?aresiz kalm?? de?ildir, o bu yola bilerek girdi ve sonunun bu oldu?unu biliyordu. Seninle d???ncelerimiz ayr? ama beni anlayaca??n? tahmin ediyorum.

Sadece senin de?il T?rkiye'de ya?ayan K?rt ve T?rk halklar?n?n da anlayaca??na inan?yorum. Cenazem i?in gerekli talimatlar? avukatlar?ma verdim. Ayr?ca savc?ya da bildirece?im. Ankara'da 1969'da ?len arkada??m Taylan ?zg?r'?n yan?na g?m?lmek istiyorum. Onun i?in cenazemi ?stanbul'a g?t?rmeye kalkma, annemi teselli etmek sana d???yor, kitaplar?m? k???k karde?ime b?rak?yorum.

Kendisine ?zellikle tembih et. Onun bilim adam? olmas?n? istiyorum, bilimle u?ra?s?n ve unutmas?n ki bilimle u?ra?mak da bir yerde insanl??a hizmettir, son anda yapt?klar?mdan hi? pi?manl?k duymad???m? belirtir, seni, annemi, a?abeyimi ve karde?imi devrimcili?in olanca ate?i ile kucaklar?m. O?lun Deniz Gezmi?.

Cemalettin K?SE


*** RES?MLER ***

 * Foto Galeri ve Slayt ??in T?klay?n?z! >>
Bu yazı toplam 898 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü