17 Eylül 2019 Salı Saat 14:19
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
3.Hızırşah Etkinliği Yapıldı.
17 Temmuz 2012 Salı Saat 13:12
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi ve Datça Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3.Hızırşah Etkinliği yapıldı.
3.Dat?a H?z?r?ah Etkinli?i Video G?r?nt?leri
( Videolar? ?zlemek ??in L?tfen Resimlere T?klay?n?z! )
Murat Y?ld?r?m'?n Konu?mas?
?ener Tokcan'?n Konu?mas?
H?z?r?ah K?lliyesi Lokma
H?seyin G?zelg?l 1
H?seyin G?zelg?l 2
Aynur G?ne? Konseri B?l?m:1
Aynur G?ne? Konseri B?l?m:2
Aynur G?ne? Konseri B?l?m:3
Ali Ekber Ta?delen
Mustafa T?rkcan Konseri

3.Dat?a H?z?r?ah Etkinli?i TV 10 ?ekimi Video G?r?nt?leri
( Videolar? ?zlemek ??in L?tfen Resimlere T?klay?n?z! )
3.Dat?a H?z?r?ah Etkinli?i TV 10 ?ekimi Murat Y?ld?r?m
3.Dat?a H?z?r?ah Etkinli?i TV 10 ?ekimi 1.B?l?m
3.Dat?a H?z?r?ah Etkinli?i TV 10 ?ekimi 2.B?l?m

Foto Galeri ve Slayt ??in T?klay?n?z! >> 

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi ve Dat?a Belediyesi’nin katk?lar?yla bu y?l ???nc?s? d?zenlenen 3.H?z?r?ah K?lliyesi A??l?? ve Lokma , Re?adiye Mahallesi Eski Sinemas? Cem Ayini, Ecevit K?lt?r merkezinde Alevilerin ya?anan sorunlar? ve ??z?m ?nerileri Paneli ile Anfi Tiyatro Halk M?zi?i Konseri ve Semah G?sterisi Etkinli?i Dat?a'da 14-15 Temmuz 2012 tarihlerinde yap?ld?.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi ve Dat?a Belediyesi’nin katk?lar?yla bu y?l ???nc?s? d?zenlenen “3.H?z?r?ah Etkinli?i” 14-15 Temmuz 2012 tarihlerinde iki g?n s?rd?.

?lk g?n olan 14 Temmuz 2012 Cumartesi g?n? Saat 13.00’ de H?z?r?ah K?y?ndeki K?lliye Eski Camide A??l?? ve Lokma, Saat 21.00’ de Re?adiye Mahallesi Eski Sinemas? Cem Ayini yap?ld?.

?kinci g?n olan 15.07. 2012 Pazar g?n? saat 12.00’ de

Do?ent Dr. Bedriye Poyraz ( Ankara ?niversitesi ?leti?im Fak?ltesi Gazetecilik B?l?m? Bas?n Ekonomisi ve ??letmecili?i Anabilim Dal?), H?seyin G?zelg?l (PASK Eski Genel Ba?kan? ve Alibeyk?y? Cem Evi Ba?kan? ve ?nan? ?nderi), Sad?k ?zsoy (H.B.V.A.K.V.G.sekreteri )’ nin kat?ld?klar? Ecevit K?lt?r merkezinde Alevilerin ya?anan sorunlar? ve ??z?m ?nerileri Paneli yap?ld?.

Saat 21.00’ de Anfi Tiyatroda Sanat??lar Aynur G?ne?, Ali Ekber Ta?delen ve Dat?al? k???k yetenek Mustafa Ata T?rkcan t?m dinleyenleri b?y?ledi.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Ba?kan? Murat Y?ld?r?m ve  Dat?a Belediye Ba?kan? ?ener Tokcan’?n birer konu?ma yapt?klar? etkinlik daha sonra yap?lan ?d?l t?reni ile sona erdi.


HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI DAT?A ?UBES?

3. HIZIR?AH ETK?NL?KLER?   14 Temmuz 2012

HIZIR?AH K?LL?YES? PROGRAM 14.00 (?zden ERO?LU)

De?erli Misafirlerimiz,

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi taraf?ndan ger?ekle?tirilen H?z?r?ah etkinliklerinin 3. s?n?n a??l?? t?renine hepiniz ho? geldiniz.  Bu y?l Dat?a Belediye Ba?kanl???m?z?n katk?lar?yla ger?ekle?tirdi?imiz bu etkinli?imizin a??l?? konu?mas?n? yapmak ?zere ?ube ba?kan?m?z say?n Murat YILDIRIM’? mikrofona davet ediyorum.

-Murat YILDIRIM (Konu?ma)

Etkinli?imize gelen telgraflar var de?erli dostlar, bunlar? sizlerle payla?mak istiyorum…

- Kemal KILI?DARO?LU – CHP Genel Ba?kan?

- H?seyin AYG?N – Tunceli CHP Milletvekili

- Adnan KESK?N – Denizli Milletvekili

- Mustafa ?ZT?RK – CHP Mu?la ?l Ba?kan?

- H?sniye Takmaz – Alevi Dernekleri Federasyonu Ba?kan?

- Kamer GEN? – CHP Tunceli Milletvekili

- Ramis TOPAL – Amasya Milletvekili

- Mehmet TURAL – ?ahkulu Sultan Vakf? Ba?kan?

- Ercan GE?MEZ – Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Ba?kan?

Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Eski Genel Ba?kan?, ?u an Pir Sultan Abdal Derne?i Alibeyk?y ?ubesi Ba?kan? olan ve ayn? zamanda inan? ?nderi olan say?n H?seyin G?ZELG?L’? konu?mas?n? yapmak ve Lokma duas?n? vermek ?zere mikrofona arz ediyorum….

-H?seyin G?ZELG?L (Lokma Duas?)

De?erli Misafirlerimiz ak?am saat 21.00’de Re?adiye Mahallesi eski sinemas?nda yap?lacak olan cem t?renimize hepinizi bekliyoruz.

Te?ekk?r ederiz.


HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI DAT?A ?UBES? 3. HIZIR?AH ETK?NL??? A?ILI? KONU?MASI

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi taraf?ndan 3. H?z?r?ah Etkinli?ini K?lt?r ve Turizm bakanl??? ile Dat?a belediyesinin katk?lar?yla d?zenlemi? bulunuyoruz. Bu ???nc? bulu?mam?za ho? geldiniz de?erli dostlar.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Y?netim Kurulu ad?na hepinizi sevgi ve sayg? ile selaml?yorum.

Bize bu etkinlikleri ni?in yap?yoruz diye soruyor baz? dostlar?m?z ve neden H?z?r?ah’ta yapt???m?z?.

Evet, dostlar biz H?z?r?ah eski camii veya k?lliyesi diye adland?r?lan mek?n?n alevi inan? merkezi oldu?una inan?yoruz. Bu kan?ya nas?l vard???m?z? siz de?erli konuklar?m?za anlatmak istiyorum. Bu sav? dayand?rd???m?z arg?manlar ?unlard?r.

1-      S?ylenceler, adetler ve ?evredeki uygulamalar.

2-      B?lgeyi ve ?evreyi ara?t?ran–inceleyen uzman ki?i, gazeteci tarih?i ve bilim adamlar?n?n ?al??malar?.

Baz? k?yl?lerle yapt???m?z g?r??melerde askere gidenlerin, hasta olanlar?n, ?ocu?u olmayanlar?n buraya gelip dua ettiklerini, kurban kestiklerini ??rendik ayr?ca Emekli ??retmen Ersin Hoca: Dedemden ve babamdan duydu?um kadar?yla buras? hi?bir zaman cami olarak kullan?lmad? dedi. Ayr?ca burada daha ?nceleri bir a? evi , yolun kar??s?nda hamam,at ve hayvanlar i?in bar?nak ve konuk evi oldu?unu ve ?evre k?ylerden de buray? ziyaret edip kurban kestiklerini s?yledi.

Buras?yla ilgili yapt???m?z incelemeler, ara?t?rma ve makalelerde de doyurucu bilgiler edindik.

?rne?in, Sel?uk ?niversitesi edebiyat fak?ltesi sanat tarihi b?l?m? ??retin ?yesi Prof. Dr. Remzi Duran b?lgeyle ilgili ara?t?rma yapm?? ve ?unlar? yay?mlam??t?r. Mente?o?ullar? Beyli?i Mimarisi adl? ?al??mas?nda Dat?a’daki H?z?r?ah? i?lemi?tir. Prof. Dr. Remzi Duran?n tespitleri ?unlard?r:

H?z?r?ah, Mente?o?ullar?n?n bir beyidir. Mente?o?lu Orhan beyin o?ludur. Mente?e beyli?i o?uz boylar?ndan olu?an tebas? ile T?rkmen bir beyliktir. Bu beyli?in beylerinin mezarlar? Alevi-Bekta?i gelene?indeki “dede” anlay??? i?inde yat?r veya ziyaretg?h olarak de?erlendirilmektedir. Mesela Mente?e beyli?inin ilk ?yesi Mente?e beyin Fethiye’deki t?rbesi, yine mente?e o?lu Ahmet Gazi’nin Milas-Be?in’ deki medresenin ana eyvan?ndaki t?rbe mezar? ayn? d???nce ile ziyaret edilmekte ve t?renler d?zenlenmektedir.

Orta?a?da, ?zellikle u?larda Bizans’tan toprak kopartan bu T?rkmen Beyler gittikleri yerleri T?rkle?tirme ve ?slamla?t?rma ?abalar? i?erisinde zaviye imaret gibi yap?lar kurmu?lar, kurdurtmu?lard?r. Bu ?evrede H?z?r?ah cami ?evresinde bir zaviyenin bulundu?u d???n?lmektedir.

Prof. Dr. Remzi Duran hocan?n tespitlerinde g?r?ld??? ?zere Mente?o?ullar?n?n y?neticileri Alevi-Bekta?idirler. Alevi dedesi anlay??? i?inde beyli?ini y?netmi?lerdir. Ege adalar?n?n baz?lar?n? beyliklerine katm??lard?r. Girit ve Rodos Alevilerinin semahlar? cemlerimizde Girit ve Rodos semah? ismiyle yer almaktad?r.

Yine bu konuda bir ba?ka ara?t?rmada Gazeteci yazar ve i? adam? Erdo?an Ild?za aittir. Ild?z’a g?re Horasandan kalkan T?rkmen boylar?, ?ran Sel?uklu devletinin kurulmas?n? f?rsat bilerek 1071 Malazgirt sava??na m?teakip, Bizans’a kar?? al?nan zafer sonras? ?u g?zerg?h? kullanarak Milas’a kadar gelmi?lerdir. Bir kol Kafkasya ?zerinden, bir kol da ?ran ?zerinden gelerek Kahramanmara?, Elbistan civarlar?nda bir araya gelmi?lerdir. Buradan bir kol Konya Denizli ve Tavas ?zerinden Milasa kadar inmi?tir. Y?reye intikal eden ikinci kolda deniz yolunu kullanm??t?r. Konya ?zerinden Antalya ve Adana’ya inen T?rkmen boylar? buradan deniz yolu ile Girit, islamk?y ve benzeri ege adalar?na ula?m??lar ve bu adalar?n ?zerinden Milas civarlar?n? zaptederek Mente?e beyli?ini kurmu?lard?r. Mente?e beyli?inin merkezi uzun m?ddet Milas ta bulunan Be?in Kalesi olmu?, bu durum Milas hal?c?l???n? da derinden etkilemi?tir.Mente?e beyli?i yar? korsan yar? denizci pek ?ok ?nl? komutan? yeti?tirmi? bir beylik olma yap?s?n? da uzun y?llar s?rd?rm??t?r.

Ba?ta Turgut Reis ve Cezayirli Hasan Pa?a olmak ?zere pek ?ok ?nl? Osmanl? amirali ve denizcisi Mente?e Beyli?i k?kenlidir. Evet, Mente?e Beyli?i zaman?nda T?rkmen boylar? hem karadan hem denizden Karya y?resine geliyorlar. Gelen T?rkmen boylar? Horasandan kalkm?? ,?ran ?zerinden Anadolu’ya girmi? boylar oldu?undan bunlar?n inan? yap?s? da ahilik ?zerine kurulu alevi inanc?na ya?am tarz?na sahip boylard?.

G?rd???n?n ?zere yap?lan ?al??malarda elde edilen verilere g?re Mente?eo?ullar?n?n Alevi olduklar? vurgulanm??t?r. Bundan da hareketler H?z?r?ah eski camii ve k?lliyesi diye adland?r?lan mekan?n bir alevi inan? merkezi oldu?una inan?yoruz ve bundan dolay? bu y?l ???nc?s? yap?lan H?z?r?ah etkinli?imizi H?z?r?ah K?lliyesinde yapt???m?z lokma da??tma ve kurban t?renlerimizle ba?lat?yoruz. Ayr?ca vakf?m?za ait bir cemevimiz olmad??? i?in bir ?ok etkinli?imizi vakf?m?zda yapmaktay?z taktir edersiniz ki bu yerimiz dini vecibelerimizi yerine getirmemizde yeterli olmamaktad?r. Acilen bir cemevine ihtiya? duymaktay?z ve bunun giderilmesi i?in de ?al??malara ba?lam?? bulunmaktay?z.

Sevgili dostlar,  biz aleviyiz, biz bekta?iyiz, Alevilik bizim onurumuz ve gururumuzdur. Ge?mi?imizde tek bir kara sayfa yoktur.Ge?mi?imizle ?v?n?yoruz .Biz bar??tan,karde?likten ve dostluktan yanay?z .?z?m?z ,benli?imiz insan sevgisiyle doludur. Tarihin her d?neminde haks?zl??a, soysuzlu?a ve sevgisizli?e hep kar?? ??kt?k zalime kar?? mazlumun yan?nda olduk. Peygamberimizin soyuna onun ehlibeytine sahip ??kt?k ve hep sevdik. H?nk?r Hac? Bekta?’?n ho?g?r?s?yle hep sa?duyumuzu koruduk. H?lbuki tarih boyunca Aleviler hep egemen g??ler taraf?ndan tehdit g?rd?. ??nk? egemen g??ler kendinden olmayana bir m?ddet tahamm?l etse de daha sonra onu ortadan kald?rmaya y?neliyor. G??l?n?n kendinden olmayana tahamm?ls?zl???d?r neden. Elbette Osmanl? katliam? ilk de?ildi bunun ?ncesi de vard? sonras? da Alevilere y?nelik yap?lan katliamlar aras?nda tabii ki en ?nemlisi 1514 y?l?nda Yavuz Sultan Selimin ?dris-i bitlisi ile i?birli?i yaparak 40 bin K?z?lba?’?n ba??n?n kesildi?i k?y?md?r. ?dris-i bitlisi yazm?? oldu?u “Selim ?ehnamesi”adl? eserinde “40 bin K?z?lba?’?n, T?rkmen’’in ba?? kesildi” diyerek yapm?? olduklar? k?y?m? bu eserinde pervas?zca anlatm??t?r.

?imdi ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi ?stanbul’un Ey?p il?esinde bulunan Pier Loti tepesine bu zat?n isminin verilmesi i?in ?al??malar yap?yor ve alevi kesimin tepkisine ra?men adeta aleviler tahrik ediliyor.

Dedi?imiz gibi Osmanl?n?n yapt??? k?y?m ne ilkti ne de son oldu. Daha sonra 1606 da Kuyucu Mustafa’n?n yapt??? k?y?m 1825 y?l?nda 2. Mahmut, Ko?giri, Dersim olaylar?, Mara?, ?orum, Malatya olaylar? ve en sonda art?k b??a??n kemi?e dayand??? 33 can?m?z?n yak?ld??? Sivas olaylar?. Adeta devlet kontrol?nde ger?ekle?tirilen bir olay ve failleri devlet taraf?ndan korunan bir Mad?mak facias?. Evet Hac? Bekta?’?n ho?g?r?s?yle hep sa?duyumuzu koruduk ama art?k dayanacak g?c?m?z kalmam??t?r.??nk? ba?bakan zaman a??m? karar?n?n ??kmas?ndan sonra ekranlara ??k?p karar?n  vatana millete hay?rl? olmas?n?  dilemesi kan?m?za dokunmu?tur,onurumuzu ve gururumuzu zedelemi?tir.Biz her zaman bar?? ve karde?likten yanay?z ama ar? kovan?na da daima ?omak sokarak sabr?m?z? ta??rmaya ?al???yorlar.

H?lbuki bir alevinin inanc? ne kadar k?ymetliyse bir suninin inanc?da alevinin g?z?nde o kadar k?ymetlidir. Sayg? g?sterdi?imiz ?l??de sayg? duyulmay? ve tan?nmay? istiyoruz. T?rkiye’nin daha d?zg?n ve daha bar???k ya?ayabilmesi i?in Alevi k?lt?r?ne ihtiya? vard?r.

S?zlerimi Pirimizin, H?nk?r?m?z?n bir s?z?yle bitirmek istiyorum.

  ‘’NEFS?NE A?IR GELEN? K?MSEYE TATB?K ETME’’                                                      

  Bu g?zel s?z?n vermi? oldu?u g?zel ve anlaml? duygular i?inde hepinizi sayg?yla ve sevgiyle selaml?yorum.

  ?ube Ba?kan?: Murat YILDIRIM


Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi 3. H?z?r?ah Etkinli?i

15 Temmuz 2012 Pazar Saat 21.00 Konser A??l?? Konu?mas?

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi taraf?ndan 3. H?z?r?ah Etkinli?ini Dat?a belediyesinin katk?lar?yla d?zenlemi? bulunuyoruz. Bu ???nc? bulu?mam?za ho? geldiniz de?erli dostlar.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Y?netim Kurulu ad?na hepinizi sevgi ve sayg? ile selaml?yorum.

Sevgili dostlar,  biz aleviyiz, biz bekta?iyiz ,Alevilik bizim onurumuz ve gururumuzdur.Ge?mi?imizde tek bir kara sayfa yoktur.Ge?mi?imizle ?v?n?yoruz .Biz bar??tan,karde?likten ve dostluktan yanay?z .

3. H?z?r?ah etkinli?i 2 g?nd?r devam etmektedir.Etkinli?imiz bu ak?amki halk konseriyle sona erecektir.

Bu etkinli?imize destek veren say?n Dat?a belediye ba?kan? M. ?ener Tokcana,kat?l?mc? konu?mac?lar do?ent doktor Bedriye Poyraz, Pir Sultan Abdal Derne?i eski genel ba?kan? ve Pir Sultan Abdal Derne?i Alibeyk?y ?ubesi ba?kan? ve inan? ?nderi H?seyin G?zelg?l’e ,Panel moderat?r? G?zel Bulut’a iki g?nd?r sunuculuk yapan ?zden ERO?LU ve Gizem YOLER?’ ne sponsorlar Fuda Otel,Ata ?n?aat ve Damak Tad?m Pastanesine ve iki g?nd?r bize hizmet eden gen?lere ,bize destek veren t?m canlara ve son olarak da etkinli?imizi g?r?nt?leyen Tv 10 kanal?na sonsuz te?ekk?rlerimizi sunar?z.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Ba?kan?

Murat Y?ld?r?m


Bu yazı toplam 2757 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü