17 Eylül 2019 Salı Saat 14:19
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
3.Aşık Veysel Anma Etkinliği
25 Mart 2013 Pazartesi Saat 08:43
Aşık Veysel'i Ölümünün 40.Yılında Datça'da Andık. Ölümünün 40.yılında “Aşık Veysel anma etkinliği” 23.03.2013 Cumartesi günü saat 19.30 da Datça Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merke

A??k Veysel'i ?l?m?n?n 40.Y?l?nda Dat?a'da And?k.

Hac? Bekta?-i Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Dat?a ?ubesi ve Dat?a Belediye Ba?kanl???’n?n ortakla?a d?zenledikleri T?rk ?iirinin ?stat ismi A??k Veysel’in ?l?m?n?n 40.y?l?nda “A??k Veysel anma etkinli?i” 23.03.2013 Cumartesi g?n? saat 19.30 da Dat?a Belediyesi B?lent Ecevit K?lt?r Merkezinde yap?ld?.

Ara?t?rmac? Yazar Ali Aks?t, Program M?zikali: Ali Ekber Ta?delen, Ali Ekber Bayar ve ??rencileri'nin kat?ld?klar? ve Dat?al?lar?n b?y?k ilgi g?sterdi?i gecenin sunumunu Dat?a E?itim Sen y?neticilerinden Aynur Mete ?zer yapt?. Ali Aks?t’ten ?nce, g?n?n anlam?na uygun olarak s?ras?yla; Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Dat?a ?ubesi Ba?kan? Mustafa Kat?k??, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Ba?kan? Murat Y?ld?r?m, Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Merkez Y?neticilerinden Yusuf Co?kun, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Merkez Y?neticisi Vedat Kara, Dat?a Belediye Ba?kan? ad?na Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Sami Bircan k?sa konu?malar yapt?lar.


3. ??IK VEYSEL’? ANMA ETK?NL???

Mu?la Dat?a Belediyesi, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? ile Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Dat?a ?ubeleri birlikte, B?lent Ecevit K?lt?r Merkezinde, 23 Mart 2013 g?n? Saat 19.30 da, A??k Veysel’i anma etkinli?i d?zenlediler.

Dat?al?lar?n b?y?k ilgi g?sterdi?i gecenin sunumunu Dat?a E?itim Sen y?neticilerinden Aynur Mete ?zer yapt?.

?a??m?za damga vuran A??k Veysel’i kitlelere anlatmak ?zere Ara?t?rmac? Yazar Ali Aks?t davet edildi.

Ali Aks?t’ten ?nce, g?n?n anlam?na uygun olarak s?ras?yla;  Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Dat?a ?ubesi Ba?kan? Mustafa Kat?k??,  Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Ba?kan? Murat Y?ld?r?m, Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Merkez Y?neticilerinden Yusuf Co?kun, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Merkez Y?neticisi Vedat Kara, Dat?a Belediye Ba?kan? ad?na Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Sami Bircan k?sa konu?malar yapt?lar.

Bu ?n konu?mac?lar k?rs?ye gelirken, Aynur Mete ?zer A??k Veysel’in de?i?ik ?iirler ile konuklar? kar??lad?.

Son olarak k?rs?ye ?a??r?lan Ara?t?rmac? Yazar Ali Aks?t A??k Veysel’i t?m y?nleri ile salonu dolduran konuklara anlatt?. A??k Veysel’den ?nce onun ki?isel ve ruhsal geli?mesinin temellerini, onun i?inde ya?ad??? co?rafyay?, ki?isel duru?unu, h?manizmas?n?, sanat anlay???n?, do?aya, insana, de?i?ik ?rk ve inan?lara bak???n? omun kendi dilinden anlatt?. A??k Veysel’in ya?ad?klar?ndan derlenen bilgileri kitlelere sundu. Alabildi?ine ilgi ile dinlenen s?yle?inin ard?ndan A??k Veysel’in duygular?n?n ?r?n? deyi? ve nefeslerine s?ra geldi.

Sahneye ?a?r?lan Ali Ekber Ta?delen Dede A??k Veysel’in birka? eserini dillendirdi. Bundan sonra sahneye Ali Ekber Bayer ve bug?ne ?zel olarak haz?rlad??? ?o?u y?re gen?lerinden olu?an m?zik ekibi ile geldi. Ali Ekber Bayer’in ya?? k???k ozanlar? ellerinde ba?lamalar? ile sahnede yerlerini ald?lar. Ozan ?rfan Bayar, Mustafa Ata T?rkcan, Hale Uyar, bilgin Ta?k?ran, ney’de ?mran ?imen, Ritim Saz’da Mehmet y?ksel ve Ali Ekber Bayar kendileri birer Veysel olup, gecenin konuklar?n? mutlu ettiler.

Salonu merdivenlere kadar dolduran ve hi? ses ??karmadan dinleyen konuklar aras?nda; Dat?a CHP ?l?e Ba?kan? Timur Kabaklarl?, CHP Belediye Meclis ?yesi ?smail S?nmez ile Ortaca Pir Sultan Abdal K?lt?r Dernek ?ube Ba?kan? ve Y?neticileri ve daha bir?ok demokratik sivil ?rg?t temsilcileri kat?ld?lar.

T?m Dat?al?lar? gerek bilgi gerekse A??k Veysel’in i?i bilgelik dolu t?rk?leri ile mutlu eden kat?l?mc?lara Dat?a Belediye Ba?kan? ad?na Ba?kan Yard?mc?s? Sami Bircan taraf?ndan  te?ekk?r sertifikalar? verildi.

G?n?n panelisti Ali Aks?t ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Merkez Y?neticisi Vedat Kara ve bu etkinlikte g?rev alanlara plaket verildi. Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi y?neticilerini toplu bir resim ?ekildikten sonra Ali Aks?t ‘’ Ba?ar?n?n yolunun bilgiden ge?ti?ini, bilgiyi rehber edinmemiz gerekti?ini s?yleyerek anma g?n?n? bitirdi.


Hac? Bekta?-i Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ube Ba?kan? Murat Y?ld?r?m’?n Konu?mas?

S?yler Veysel s?zlerinden vazge?mez
Bulan?k ?e?meden kimse su i?mez
Ganad? olmasa ku?lar da u?maz
Hepimiz bu yurdun evlatlar?y?z 

Diyen de?erli halk ozan?m?z A??k Veysel ?at?ro?lunu anmak i?in topland???m?z bu g?zel meclisimizde elbette onun dizeleriyle s?ze ba?lamak istedim.

???kl?k gelene?inin unutulmaya y?z tuttu?u bir zamanda ortaya ??kan ve T?rk Halk ?iirinin ?nde gelen simalar?ndan olarak kendini kabul ettiren A??k Veysel 1894 y?l?nda Sivas’?n ?ark??la il?esinin Sivrialan k?y?nde ?ift?i bir ailenin ?ocu?u olarak yokluk ve yoksullu?un ortas?na d?nyaya gelmi?tir. Veysel Anadolu insan?n?n bu g?nde ya?ad??? pek ?ok sorunu ?ocuklu?unda ya?amas?n?n yan? s?ra 7 ya??nda o g?nlerde ?ok ciddi bir salg?n olan ?i?ek hastal???na yakalanm??t?r. Ve bu hastal?kla sol g?z?n? kaybetmi?, talihsizli?i bununla da bitmemi? sa??m s?ras?nda annesini beklerken nispeten g?rebildi?i sa? g?z?n? de ine?in tepmesi sonucu kaybetmi?tir.

De?erli misafirler pek ?o?unuzun bu b?y?k ozan?m?z?n hayat hikayesini bildi?ini biliyorum ancak kendisini anarken;

G?z ile g?r?lmez duyulan sesler
Nerden uyan?yor bizdeki hisler
?ekilsiz g?lgesiz canlar nefesler
Duyulan ne duyuran ne duygu ne… diye soran  bu duygu insan?n?n ya?am?n? ?zetlemek isterim.

Babas?, ge?irdi?i zor g?nlerde i?ine kapanan Veysel’i d??t??? bo?luktan kurtarmak i?in ona bir ba?lama al?r. Kendisi de ?iire merakl?, tekkeyle i?li d??l? biri olan baba Karaca Ahmet, k???k o?luna Pir Sultandan, Yunus Emre’ye ?iirler ezberletir. ?lk ba?lama derslerini k?yl?s? Molla H?seyin’den daha sonrada baba dostu ?am??h’l? Ali a?adan al?r.

25 ya??nda ilk evlili?ini yapan Veyselin bu evlilikten olan ?ocuklar? ?l?r. Anne babas?n?n vefat?ndan sonra , e?i de kendini terk eder. 1921 y?l?nda G?lizar han?mla ikinci evlili?ini yapan A??k veyselin bu evlilikten 2si erkek alt? ?ocu?u oldu.

1931 y?l?nda o zamanlar Sivas Lisesi edebiyat ??retmeni olan Ahmet Kutsi Tecer ve arkada?lar? “Halk ?airlerini Koruma Derne?i”ni kurdular. Ve 5 Aral?k 1931 tarihinde de ?? g?n s?ren Halk ?airleri Bayram?’n? d?zenlediler. ??te bu Veysel’in hayat?n? de?i?tiren olaylar?n ilkiydi. Zira 1933’e Cumhuriyet’in 10. y?ld?n?m?nde Ahmet Kutsi Tecer’in direktifleriyle b?t?n halk ozanlar? Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atat?rk ?zerine ?iirler yazd?lar. Bunlar aras?nda Veysel de vard?. Veysel’in g?n ?????na ??kan ilk ?iiri b?ylece “Atat?rk’t?r T?rkiye’nin ihyas?”... Dizesiyle ba?layan ?iir oldu. Destan? Atat?rk’e getirmek hevesiyle geldi?i Ankara da ne yaz?kki ?iirini Ata’ya okuyamad?. Ancak, Hakimiyet-i Milliye (Ulus) de destan ?? g?n boyunca yay?nland?.

K?y Enstit?leri’nin kurulmas?yla birlikte, Ahmet Kutsi Tecer’in katk?lar?yla, s?ras?yla Arifiye, Hasano?lan, ?ifteler, Kastamonu, Y?ld?zeli ve Akp?nar K?y Enstit?leri’nde saz ??retmenli?i yapt?. ??retmenlik yapt??? bu okullarda T?rkiye’nin k?lt?r ya?am?na damgas?n? vurmu? bir?ok ayd?n sanat??yla tan??ma olana?? buldu?u gibi hasret ?iirlerinin birikimi de bu y?llardad?r.

?iirlerinde birlik ve b?t?nl?k mesajlar? veren, bilim ve teknolojiyi ?nemseyip benimseyen Veysel ?z?nde ve s?z?nde samimidir. Karanl?k d?nyas?nda ayd?nl?klar ??kar?rken sevecendir.

Beni hor g?rme karde?im
Sen alt?ns?n ben tun? muyum
Ayn? vardan var olmu?uz
Sen g?m??s?n ben sa? m?y?m, dizeleri herkesin e?it oldu?una dair en g?zel s?ylemlerden biri de?il midir? ??phesiz ?yledir ve A??k Veysel bu co?rafyan?n yeti?tirdi?i en de?erli ozanlar?ndand?r. Ve pek ?ok sanat??dan farkl? olarak hen?z hayatayken yar?m y?zy?ld?r sanat?na g?n?l vermi?li?i kar??l?ks?z b?rak?lmam?? 1965 y?l?nda TBMM de ??kar?lan ?zel bir kanunla A??k Veysel’e  “Anadilimize ve milli birli?imize yapt??? hizmetlerden” ?t?r? 500 lira ayl?k ba?lanm??t?r.

Sivas’?n bir k?y?nde yoksulluk ve hastal?klarla ba?layan hayat? yine do?du?u k?yde Sivrialan da bu g?n de M?ze olan evinde; 73 y?l?n?n 21 Mart gecesi 3.30 da ard?nda nice eser b?rakarak sona ermi?tir. Ve b?ylece kavu?mu?tur sad?k y?rine…

Te?ekk?rler…
Ara?t?rmac? Yazar Ali Aks?t’?n Konu?mas?


  DAT?A’DA VEYSEL’? ANMAK CAN Y?CEL’E YANMAK  ( Ali AKS?T)


?nsano?lunu D?nya uygarl?k tarihinin derinliklerine g?t?ren az say?daki toprak par?as?ndan birisi Anadolu’dur. Tamamen birbirinden farkl? uygarl?klar bu topraklarda ya?am??, birbirinden farkl? kavimler ?ok de?i?ik nedenlerle Anadolu’ya gelmi?, akla hayale gelmedik bir etnik, k?lt?rel, inan?sal kayna?ma ya?anm??t?r. Anadolu’nun bereketli ve g?zel do?as? bu birbirinden farkl? zamanda ortaya ??kan de?i?ik kavimleri beslemi?, ba?r?nda ya?atm??t?r.

   Bir toprak ?? k?tan?n birle?ti?i yerde, ?? taraf? denizlerle ?evrili, de?i?ik iklimlerin etkisi alt?nda olur da, o ?lke insanlar? ho?g?r?n?n b?y?kl???n?, sava?lar?n ac?s?n? ya?amaz m?? Ya?am?? da…  Anadolu de?i?ik d???nceye, sava?a de?il sava?lara doymu? bir toprakt?r. Ondan olacak ki, do?an ?ocuklar?n bir?o?unun ad? Arif, Bilge, Sevgi ya da Bar??’t?r.

 Say?s?z d???n adam? yeti?tirmi?, mitolojisi en zengin topraklardand?r Anadolu… Halk? ondan, payla??mc?, ondan sevgi dolu, ondan kalender, ondan bilgedir.

 Bir?ok bilim adam?n?n m??terek fikrine g?re Anadolu, Mezopotamya ve M?s?r uygarl?klar?n temelinin at?ld??? topraklard?r. Bu topraklara ‘’ Verimli Hilal ‘’ denilir. G?n?m?zde Latinceye ?evrilen tanr? adlar?n?n Grek?e de?il bir Anadolu uygarl??? olan Luvi halk?n?n dilinden oldu?u anla??lm??t?r.

  Ana Tanr??a dini bu topraklarda do?mu?tur. Ana Tanr??a on binlerce y?l insanlar? koruyup kollam??, Toprak Ana olup onlar? besleyip ?o?altm??, kad?nlar? y?celtmi?tir.  Eski ve kadim medeniyetlerin be?i?i olan d?nyan?n en g?zel ?lkesi Anadolu’dan bir g?zel k??e Akdeniz k?y?s?nda, en bat?daki kent Mu?la’d?r. Mu?la ?evresinin antik ?a?lardaki ad? Karia’d?r. Karia topraklar? o g?nden bu g?ne beleyip, besleyip b?y?tt???,  say?s?z toplulu?u ba?r?na g?mm??, bu g?n bizlere anal?k etmektedir.

 Mu?la’n?n antik ?a?lardan g?n?m?ze say?s?z tarihi de?eri ba?r?nda ta??yan il?elerinden birisi eski ad? Knidos olan Dat?a’d?r. ?? bin y?l kadar ?nce Dorlar’?n kurdu?u bu koloni  kentte g?n?m?zde, Anadolu’nun d?rt bir yan?ndan de?i?ik zamanlarda y?reye  gelmi?, de?i?ik etnik ve inan? gurubundan insanlar ya?amaktad?r. Osmanl? d?neminde bu yerle?im yerinin ad? Alaki  idi. Osmanl?n?n son d?nemlerinde Re?adiye ad?yla Marmaris’e ba?l? bir nahiye olan  g?n?m?z Dat?a’s?, tar?m ve turizm potansiyeli ile ayakta durmaktad?r.

  Mu?la’n?n g?zel il?elerinden birisi Dat?a’d?r. Dat?a’n?n i?inde yer ald??? yar?madada bulunan yerle?imlerin t?m? ba?l? ba??na birer sit alan?d?r. Talan?n, plans?z yap?la?man?n,  ?n?ne ge?ilmesi gerek. Duyarl?, sevgi dolu, bilin?li y?re insan? el ele verip, tarih, zeytin, incir, badem kokan bu kutsal topra?? korumalar? gerek. Bu g?zel yar?madaya kimlik veren yer ise, Spartal?lar?n kurdu?u, iki limanl? Knidos^tur. O eski zamanlar?n g?rkemli kenti Knidos’ta ya?ayanlar Kos, Halikarnasos, Rodos, Symi gibi kom?u ada halklar? ile akraba idiler.

 Sel?uklular d?neminde y?reye gelmeye ba?layan T?rkmenler, y?rede yerle?ik olan Rumlarla ortak bir ekonomik-toplumsal ya?am geli?tirdiler. Etraflar? ile y?reye gelen T?rkmen Babalar? yerli halklar? oldu?u kadar, buralardaki u? beylerini de etki alanlar? i?ine ald?lar. T?rkmen babalar? gizemli Bat?ni Alevi-Bekta?i inanc?n? y?re insan? ile bulu?turdular. Dat?a H?z?r?ah k?y?ndeki H?z?r?ah Camii diye bilinen eski mescit ya da tekke bu anlay???n ?r?n?d?r. Mente?e Beyi Sultan Mesut’un yan?nda bir T?rkmen Babas? var idi.  T?rkmen Babalar?n?n u?lardaki ba?ar?lar?n? ?slami bir yere ?ekmek i?in daha sonra Mevleviler devreye sokuldu. Anadolu esnaf ve sanatkar?n?n ?rg?t? Ahilik de Mente?e co?rafyas?nda kendine zemin bulmu?tu. Yerli halk?n m?badele ile say?ca azalmas?ndan sonra y?rede nefes alanlar, yerli ahalinin d???nda yak?n zamana kadar konar-g??er ya?am tarz?nda ?srar eden Y?r?kler, Tahtac?lar ve adalardan gelenlerdir. Y?re insan?n?n inan? ser?veni ?ok tanr?l? dinlerden ba?layarak Musevilik, ?sevilik ve ?slamiyet’e kadar de?i?ik kal?plar alm??t?r. Do?a tap?m?ndan kalan ‘’A?a? Ereni’’ halk y???nlar?nca y?rede ya?at?lmaktad?r. Anadolu Alevi-Bekta?i inanc?n?n da y?re insan? ?zerinde izleri vard?r.

 Y?rede yak?n zamana kadar giyilen renkli T?rkmen giysileri, b?r?mc?kler, ?alvarlar yerini modern giysilere b?rakm??, m?zelere, etno?rafik galerilere s???nm??t?r. Ama s?z konusu m?zik olunca ayn? topluluk ?yeleri y?rede zengin ve ?zg?n bir m?zik ve oyun k?lt?r? ya?atmaktad?rlar. Tezenesiz ba?lama k?lt?r?nden kalan izleri ya?atma gayretinde olanlar? Halk E?itim Merkezleri yeniden ke?federlerse bir k?lt?rel miras yok olmayacakt?r. Bu konuda y?rede kurulmu? olan Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?, Pir Sultan Abdal Derne?i gibi Alevi kurulu?lar?na da b?y?k g?rev d??mektedir. Y?re k?lt?r?ne duyarl?l?k duyan, bilinci ve sorumluluk duygusu y?ksek yerel y?neticiler ile Alevi kurulu?lar? birlikte y?re k?lt?r?ne kal?c? hizmet sunabilirler. Y?renin a??r ve k?vrak zeybekleri, y?re a??klar?n?n demeleri,

‘’ Yayla Yollar?nda gald?m yal?n?z, Bir Tepeden Bir Tepeye ?n Olur, Ferayi, ?u K?yce?iz Yollar? ‘’gibi t?rk?ler ile  ‘’Y?ce Da? Ba??nda bir koyun meler s?zleri ile ba?layan semah, Abdal Oyunu, ?ifte Zeybek, Mu?la Zeybe?i, Sat? Zeybe?i’’ bir k?lt?r de?eri olarak y?re gen?li?ine ??retilirse, yozla?ma gecikir.

 Dat?a Belediyesi, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? ve Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Dat?a ?ubelerinin ortak ?abas? ile gelenekselle?en A??k Veysel Anma Etkinli?inin ???nc?s?n?n panelisti olarak Dat?a’ya gittim, ?? g?n konuklar? oldum.

    Dat?a Eski kadim Anadolu k?lt?r?n?n olgun ve mayas? temiz insan tipinin ya?am s?rd?rd??? bir yerle?im yeri. D?nyan?n en g?zel ?lkesi olan yurdumuzdaki t?m yozla?t?rma ve k?lt?rel, inan?sal ?arp?tmalara inat Dat?a’n?n yerli halk?, Alevi’si, S?nni’si, Tahtac?’s? Y?r???, Zeybe?i, Anadolu’nun d?rt bir yan?ndan gelen insanlar?yla, ?z?nde bar?? ve sevgi olan her de?eri payla?ma ?abas?ndalar.

 A??k Veysel anma Etkinli?inde de bu ?aban?n canl? tan??? oldum. Alevi kurulu?lar?n?n ve Dat?a Belediyesinin giri?imini yerli gen?ler, Y?r?k ?ocuklar?, birka? Alevi inan?l? gen? ile birlikte etkinli?i destekleyip, mutlu sonland?rd?lar. Akl?ma daha ?nce gidip konu?ma yapt???m H?z?r?ah etkinli?i geldi. Anadolu’da ya?ayan Aleviler n?fus c?zdanlar?nda yazd??? gibi T.C. vatanda?? olman?n t?m sorumluluklar?n? yerine getiriyorlar. Amma kendi alg?lad?klar? gibi inanmak onlara ?ok g?r?l?yor. Birileri ??k?p onlara, ancak bizim gibi inan?r iseniz size insan g?z?yle bakar?z, der gibi davran?yor.  Maalesef, demokratikle?me konusunda olumlu hi?bir ?eyi ya?am?yoruz. Bir ?lke kendisine sorumluluk duyanlar? ?tekile?tirerek batar. Alevi kurumlar?n?n y?netiminde olanlar?n tek iste?i, Dat?a’da bir cem evine kavu?makt?r.  Bunun i?in giri?imlere de ba?lam??lar. Onlar, T?rkiye’deki binlerce Cem evinin i?inde bu g?zel k?y? kentinde de bir Cem evleri olsun istiyorlar. Onlar, oraya ?nce g?n?l sonra beden abdesti alarak gidip ‘’  Ya Allah,  ya Muhammet, ya Ali ‘’ demek, bu topra??n?n a??klar?n?n deyi?leri ile olgunla?mak, co?ku ile semah d?n?p Hakk ile bulu?mak, temiz kalmak istiyorlar. Bir mekanlar? olmad???ndan ge?mi?lerindeki o s?cak ve kopmaz ba? ile H?z?r?ah Tekkesinde y?lda bir bulu?up, manevi aleme yolculuk yap?yorlar.

  Y?zlerce y?l ?nce g?n?m?z?n antik kenti Knidos’ta halk, Kent Tanr??as? Afrodit ad?na dinsel t?renler d?zenliyordu. Oysa 21 y?zy?l?n T?rkiye’sinde s?zde e?it yurtta? olan Aleviler, binlerce y?l ?nce bu g?zel t?renlerin ya?at?ld??? topraklarda, kendi inan?lar?n? ya?ayam?yorlar.

?lkenin; ayd?nl??a, yar?nlarda ya?ayacak nesillere sorumluluk duyan,  bilin?li, ilkeli, devlet adam? tavr? olan, yap?c?, ayr?mc?l??a kar?? ??kan, ger?ek ayd?n ve demokrat y?neticilere ihtiyac? var. ?lke sorunlar? ancak ba??ms?z ve ilerici y?neticiler eliyle ??z?lebilecektir. Alevi se?men kitlesi bu ger?e?i g?rm??, tavr?n? ona g?re g?stermektedir. Alevilerin destek verdi?i yerel y?neticilerin bu konudaki tav?rlar? da a??k ve net olmak zorundad?r. Cem evi, laiklik, e?it yurtta?l?k sadece Alevi-Bekta?i inanc?nda olanlar?n sorunu de?ildir. Sorun demokratik bir gelecekten medet uman herkesin sorunudur. Tek rengin g?zel olmad???n?, dayatmalar ile ayd?nl?k bir yere var?lamayaca??n?, t?m demokratlar bilmek zorundad?r. ?nsanlar? yads?y?p ?tekile?tirmek, ?iddet yanl?s? totaliter ve bask?c? rejimlerin y?ntemidir. Demokrat; etnik, inan?sal ya da k?lt?rel farkl?l??? zenginlik saymak, bunlarla birlikte ya?ama anlay???n? geli?tirmekle olunur.

 Dat?a alabildi?ine g?zel… Onu daha da g?zel k?lacak olan ?zerinde ya?att??? her insan?n ya?ar iken mutlu edilmesidir. Mutlu toplum sadece ger?ek demokrasilerde olur. Dileriz Dat?a’da birlikte nefes alanlar t?m mutluluklar? da birlikte payla?ma erdemine ula??rlar. ?? konu?u oldu?umuz Fuda Otel’in i?letmecisi Do?an Bey ve e?i m??teri olmaktan bizleri uzakla?t?r?p, evrenselle?en y?re konukseverli?i ile onurland?rd?lar. Dat?a sadece il?e olarak de?il, her y?n? ile g?zel. Kar?? k?y?dan Symi adas? ile Dat?a k?y?lar? aras?ndaki dalgalar d?nyan?n en g?zel koylar?nda ya??yorlar.

Can Baba’n?n mezar ta?? k?r?k: Dat?a insan? Can Y?cel’i il?e mezarl???n?n deniz g?ren s?rtlar?na, an?s?n? g?n?llerine g?mm??. Knidos,  Mesudiye, Palamutb?k?, Karg? Koyu, Gebekum, Re?adiye, K?zlan velhas?l nereye giderseniz gidin sizleri mutlu etmek i?in yarat?lm?? gibi. Do?a sizleri mutlu eder etmesine de, e?er yozla?t?r?lm?? bir e?itim s?reci yar?m asr? bulmu? ise o ?lkede ayd?n ve demokrat insanlar mutlu edilmez, mutsuz edilirler. Ve ediliyorlar da. Bu mutsuzlu?u ya?ayanlardan birisi Can Y?cel’in mezard?r. Devlet paras? ile bir kitle yoz e?itimden k?smet ald??? zaman ho?g?r? rafa kalk?yor. Can Y?cel bedenen aram?zdan ayr?ld?ktan sonra dostlar? onu her y?l anarken mezar?na sembolik olarak rak? d?k?yorlard?. Bu team?l birden bire m?min ruhlar? rahats?z etmi? olacak ki, Can Y?cel’in mezar? k?r?l?p, tahrip edilmi?tir. Bu tahribat hem bir demokrat ki?ili?e hem de heykel daha do?rusu sanat d??manl???na dayanmaktad?r. Dat?a’n?n yozla?madan nasip almam?? temiz insanlar?n? bu olay ?ok ?zm??t?r. Asl?nda o  ‘’ Sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar k?t? ‘’  der iken, mezar ta?? k?ran, kindar yobaz kafalar? anlatmak istemi?ti. Her ne ise a?ka, a???a sahip ??kanlar bilerek veya bilmeyerek asl?nda yozla?maya kar?? ?ocuklar?n?n gelecekleri karart?lmas?n istiyorlar. A??k Veysel’in ?ahs?nda Pir Sultan Abdal’dan Naz?m’a, ?mer Hayyam’dan, Mahzuni’ye, Can Y?cel’e kadar insana ve k?lt?re de?er veren, halk? i?in yazan her a????, sanat??y? an?yorlar.

  Bu y?lki A??k Veysel Anma etkinli?inin sunumunu Dat?a E?itim Sen. Y?netiminden Aynur Mete ?zer yapt?. Pir Sultan Abdal Derne?i Dat?a ?ube Ba?kan? Mustafa Uygun, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Ba?kan? Murat Y?ld?r?m, Pir Sultan Abdal Derne?i Genel merkez Y?netiminden Yusuf Co?kun, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Merkez Y?netiminden Vedat Kara, Dat?a Belediye Ba?kan? ad?na Ba?kan Yard?mc?s? Sami Bircan  k?sa birer konu?ma ile A??k Veysel’i and?, kutlad?lar. Benim konu?mam?n arkas?ndan Ali Ekber  Ta?delen Dede,  Ali Ekber Bayar ile Ta?delen’in ak?ll?, ba?ar?l? ve ustala?m?? ??rencileri  A??k Veysel’in demlenmi? t?rk?lerini kitleye sunarken g?z doldurup, s?k s?k alk??land?lar..

Dat?a’dan ??k?p Knidos’taki antik kenti, ?evre k?yleri, e?siz koylar? ve y?renin di?er g?zelliklerini gezerken, g?zelli?in ancak demokrat bir y?netim ile ya?anabilece?i, zora dayal? rejimlerin t?m insanl??? mutsuz etti?ini, kendi kendime say?klad?m durdum.

 Dat?a ?evresinde bulunan eserlerden baz?lar? Alevi-Bekta?i inan?l? atanda?lar?n yo?un ilgisini ?ekmektedir. Bunlardan birisi H?z?r?ah k?y?nde bulunan g?n?m?zde H?z?r?ah Camii, di?eri ise yine g?n?m?zde Re?adiye Camii diye adland?r?lan Seyyid Tuhfe Zade Mescididir. Seyyid s?zc???; Hz. Muhammed’in k?z? Fatma ile Ali’nin o?ullar? Kerbela ?ehidi ?mam H?seyin’in evlatlar?na verilen bir s?fatt?r. Tuhfe Zade’nin Seyyid unvan? ile an?lmas? Alevi yurtta?lar?n kafas?nda bu yerle?im yerinde de ge?mi?te Alevilerin ya?ad??? duygusunu uyand?rmaktad?r.

 Yar?nlar ancak, mutlulu?u payla?mak isteyen ger?ek demokrat ruhlar?n birlikteli?i ile g?zel olabilecek. Dat?a’da, Knidos’ta ya?at?lan ruh bedenine uzakla?t?r?lmaktad?r. H?z?r?ah ve   g?n?m?zde Re?adiye Camii diye adland?r?lan Seyyid Tuhfe-Zade Mescitleri gibi daha nice yerel de?er ger?ek sahiplerinin elinden uzakta kald?k?a, bu ?lke  ger?ek demokrasiye uzak kalacakt?r. Gelecek Dat?a g?zelli?inde olsun, dileklerimle…


3.A??k Veysel Etkinli?i Video ve Yeni Resimler

2 Nisan 2013 Sal? G?n? Yol Tv. Mihman Program?'nda Vedat Kara Dat?a'da yap?lan A??k Veysel anma etkinli?i ile ilgili s?yleyi?i ile Foto Galerilerden olu?an slayt ve yeni resimler
( Videolar? ?zlemek ??in L?tfen Resimlere T?klay?n?z! )
Vedat Kara Yol TV.
3.A??k Veysel Etkinli?i
Yeni Resimler & Slayt

    * Foto Galeri ve Slayt ??in T?klay?n?z! >>

FOTO GALER?
Bu yazı toplam 1611 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü