26 Mart 2019 Salı Saat 00:06
BASINA, Türkiye Demokratik Kamuoyuna…
31 Mayıs 2013 Cuma Saat 14:01
Alevi Toplumuna…. Demokrasiden, toplumsal barıştan, eşitlikten ve özgürlükten yana olan tüm kurum, birey, aydın, yazar ve sanatçı dostlara sesleniyoruz…

Alevi Toplumuna….

Demokrasiden, toplumsal bar??tan, e?itlikten ve ?zg?rl?kten yana olan t?m kurum, birey, ayd?n, yazar ve sanat?? dostlara sesleniyoruz…

?stanbul’da yap?m?na ba?lanan “3. Bo?az K?pr?s?” AKP’nin Yeni Osmanl?c?l?k politikalar? ?er?evesinde isimlendirildi. K?pr?n?n ve otoyolun yap?m?ndaki do?a ve ?evre katliam? tam da k?pr?ye verilen “Yavuz Selim” ad?na uyan bir tutumdur. Ecdad? Yavuz Selim, ?eyh?l ?slam?n fetvalar? ile Alevileri katletti. Torunlar? diyanet ??leri Ba?kanl???n?n, m?ft?lerin fetvalar? ile do?ay?, ?evreyi katlediyor bu da yetmiyor Alevilerin katli oldu?u d?nya taraf?ndan bilinen birinin ad? iki k?tay? bir birine ba?layan k?pr?ye veriliyor…!!! Yaz?klar olsu! Bu tutumu utan? verici bir politika olarak g?r?yoruz ve k?n?yoruz. Bu isim derhal de?i?tirilmeli ve k?pr?ye Hac?bekta? Veli ad? verilmelidir.

?nkar, nefret ve ?iddet dilini her alanda kullanan AKP Yetkilileri ve Ba?bakan biz Alevilere kar?? sistematik asimilasyon ve yok etme politikas?na devam ediyor. Yakla??k 11 Y?ld?r s?rd?r?len sistematik politika ile inan?sal, k?lt?rel, politik, ekonomik, e?itim ya?am? ve kamusal alan?n tamam? AKP’nin T?rk/?slamc? politikalar? ile ku?at?lm??t?r. Adeta teokratik bir iktidar ?rne?i sergileyen AKP inan?lara sald?r?yor, alkol? yasakl?yor, a?a? ve do?a katliam? yap?yor, zorunlu din dersine devam ediyor, cemevlerimizi yasakl?yor… ?lkeyi rant alan?na ?eviriyor ve sava? k??k?rt?c?l???na devam ediyor.

Hani Ba?bakan “Dersim i?in gerekiyorsa ?z?r diliyordu?” i?te Dersim’de ma?aralara doldurularak katledilen canlar?m?z?n kemikleri ortal??a sa??ld?!!! Bu kirli tarihe sahip ??kmakla nereye varaca??n?z? san?yorsunuz?

Kamuoyu ile sadece bir g?nl?k Alevi Hak ?hlalleri bilan?osunu payla?al?m. TRT Gazeteci Nedim ?ener’in “Aleviler Ne ?stiyor?” yaz? dizisinin reklam?na “Sak?ncal?” diye yasak koydu. Ankara, Dikmen’de Alevilerin posta kutular?na Mara?, ?orum ve Mad?mak’? an?msatan katliam tehditleri i?eren bir bildiri b?rak?ld?. Yozgat’ta ba?l? n?fusunun tamam? Alevi olan Bahad?n Kasabas?’nda T??K “Diyanet ??leri Ba?kanl???” talimatlar? ile “Alan ara?t?rmas?” ad? alt?nda ?rk??, asimilasyoncu bir “Anket” ?al??mas? yap?yor…!!! ??te AKP’nin “Alevi A??l?m?n?n” geldi?i nokta budur! AKP ve Ba?bakan bu ?rk?? politikalarla gerginlik ve ?iddet politikas? yaparken bir yandan da “Yeni anayasa ve se?imler” s?recini kendi politikas?nca y?netmi?, dizayn etmi? oluyor.

Bu ?rk??, gerici, fa?ist politikalara kar?? sessiz kalmayaca??z. Ya?am?n her alan?nda Demokratik Alevi Hareketinin ?zg?rl?k ve e?it yurtta?l?k m?cadelesi y?kselerek devam edecek. 31 May?s 2013

Ercan GE?MEZ
Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Ba?kan?

Do?an DEM?R
Alevi K?lt?r Dernekleri Genel Ba?kan?

Kemal B?LB?L
Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Genel Ba?kan?

Bu yazı toplam 510 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü