26 Mart 2019 Salı Saat 00:26
4. Datça Hızırşah etkinliği yapıldı
04 Eylül 2013 Çarşamba Saat 09:18
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça şubesi tarafından Datça Belediye başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen 4. Hızırşah Etkinlikleri 10-11 Ağustos tarihlerinde ilçemizde gerçekleştirildi.

4. Dat?a H?z?r?ah etkinli?i yap?ld?

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi taraf?ndan Dat?a Belediye ba?kanl???n?n katk?lar?yla ger?ekle?tirilen 4. H?z?r?ah Etkinlikleri 10-11 A?ustos tarihlerinde il?emizde ger?ekle?tirildi.

Cumartesi g?n? H?z?r?ah K?lliyesi’nde lokma payla?ma t?reniyle a??lan etkinlikte, a??l?? konu?mas?n? ?ube ba?kan? Murat YILDIRIM yapt?. Murat YILDIRIM konu?mas?nda, kendilerinin cami, kilise, havra hi?birine kar?? olmad?klar?n?, sadece aleviler olarak kendi inan?lar?n? ya?amak istediklerini, kendi ibadetlerini ger?ekle?tirebilecekleri bir yer istediklerini s?yledi. 4 sene ?nce H?z?r?ah K?lliyesi’ne geldiklerinde buran?n virane bir yer oldu?unu s?yleyen ba?kan, sebep ne olursa olsun k?lliye’nin yeniden restorasyonunu bizzat takip ettiklerini,  geli?melerden umutlu olduklar?n? s?yledi.

Dat?a Belediye Ba?kan? say?n ?ener TOKCAN da yapt??? konu?mada T?rk milletinin bu mozaik ?at? alt?nda herkesin ibadetini ?zg?rce ger?ekle?tirmeleri gere?ini s?yleyerek, 2014 y?l? ba??nda burada ya?ayan alevi vatanda?lar?m?z?n ibadetlerini rahat?a yapabilecekleri   bir Cemevi i?in ?al??malar?n tamamlanaca?? m?jdesini verdi.

?nan? ?nderi Nihat YOLER?’nin lokma duas?n?n ard?ndan bug?n i?in kesilen iki kurban?n pi?irilmesiyle haz?rlanan lokmalar, gelen misafirlere ikram edildi.

Ak?am saat 21.00’de B?lent Ecevit K?lt?r Merkezi’nde yap?lan Cem t?reni de yine yo?un bir ilgi g?rd?. Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? ?orum ?ubesinin semah ekibiyle ve inan ?nderiyle kat?ld??? cem de dede olarak Nihat YOLER? Cem’i y?r?tt?.

Pazar g?n? B?lent Ecevit K?lt?r Merkezi’nde “Aleviler, ?nsan Haklar? ve Ayr?mc?l?k” konulu panel ger?ekle?tirildi. Moderat?rl???n? G?zel YILDIRIM’?n yapt??? panelde, Prof. Dr. Ayhan YAL?INKAYA, Gazeteci-Tv programc?s? ve Vak?f ?yesi Vedat KARA, HBVAKV ?orum ?ubesi Ba?kan? ve ?nan? ?nderi Nurettin AKSOY ile Operat?r Doktor Damar Cerrah? Necati ?ZDEM?R konu?mac? olarak kat?ld?.

Panelin a??l?? konu?mas?n? yapan Dat?a ?ube Ba?kan? Murat YILDIRIM konu?mac?lara ve kat?l?mc?lara te?ekk?r etti. Belediye Ba?kan? ?ener TOKCAN’?n da dinleyici olarak kat?ld??? panel HBVAKV ?orum ?ube ba?kan? ve inan? ?nderi Nurettin AKSOY’un g?lbent duas? ve konu?mas?yla ba?lad?. Konu?mas?nda Alevilerin ibadetlerini ger?ekle?tirirken ya?ad?klar? s?k?nt?lara de?indi.

?kinci olarak s?z alan Operat?r Doktor ve Halk Ozan? Necati ?ZDEM?R konu?mas?nda, ?nce bizler kim oldu?umuzu sorgulamal?y?z diyerek, ma?dur olan ve ma?dur edilenlerin ?zerinde durdu. T?rkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas?nda Alevilerin m?cadelesi ve deste?inin ?nemi ?zerinde duran Dr. Necati ?ZDEM?R, aleviler ?e?itli zamanlarda bir?ok katliama u?rad???n?, ?tekile?tirilmelerine ra?men yine de Cumhuriyet’e en ?ok sahip ??kanlar oldu?unu s?yledi.

???nc? olarak s?z alan Gazeteci-TV programc?s? Vedat KARA da i?i gere?i yurti?i ve yurtd???nda Alevilerle bir arada oldu?unu ve hepsinin de birbirlerine g?re farkl?l?k g?sterebildi?ini, Alevilerin de ?ekilcilikten kurtulmalar? gerekti?ini s?yledi. Alevilerin toplum i?erisinde kendi kimlikleriyle rahat ya?ayamad?klar?n?, alevi ?al??anlar?n i? hayatlar?nda alevi kimliklerinden dolay? ?tekile?tirildiklerini s?yleyen Vedat KARA, bu durumun de?i?mesinin gerekti?i ?zerinde durdu.

Son olarak s?z alan Prof Dr Ayhan YAL?INKAYA konu?mas?nda, T?rkiye Cumhuriyeti’nin kuruldu?u g?nden beri bir S?nnile?tirme politikas? izlendi?ini, bunun neticesinde Alevilerin y?llard?r ma?dur edildi?ini, bug?nk? iktidar d?neminde ise bunun daha da artt???n? ve muhalefetin de bu konuda iktidar?n tuza??na d??t???ne de?indi.

Soru cevap k?sm?nda dinleyicilerin de kat?ld??? panel yakla??k 3 saat s?rd?.

Ak?am saat 21.00 de Amfi tiyatroda -s?per kupa ma?? olmas?na ra?men- yap?lan Tuncay UZUN ve Op. Dr. Necati ?ZDEM?R konseriyle etkinlik co?kulu bir kapan??a sahne oldu. Kat?l?mc?lar?n co?tu?u, e?lendi?i konser bitiminde etkinli?e destek verenlere plaket ve te?ekk?r belgeleri sunuldu.

Dat?a Belediye Ba?kan? ?ener TOKCAN ile kat?l?mc? ve eme?i ge?enler ile etkinli?e sponsor olan Fuda Hotel, Ata ?n?aat, I??k ?n?aat-Bayram I?IK, Can S?s, Tatl? Kasap, Total-Halis ABBAK,  Ta?k?ran ?n?aat, Afra Reklam, Cen Kur ?n?aat, Can Can Emlak, Ers?z Emlak’a plaket ve belgeleri HBVAKV y?netim kurulu ?yeleri takdim etti.


Murat Y?ld?r?m'?n Konu?mas?

De?erli dostlar,

4. H?z?r?ah etkinlikleri kapsam?nda d?zenledi?imiz panelimize ho? geldiniz. Hepinizi sevgi ve sayg?yla selaml?yorum

“Alevilik, Ayr?mc?l?k ve insan haklar?” ba?l??? alt?nda konu?aca??m?z bu oturumda konunun uzman? de?erli konuklar?m?z?n bilgileriyle ayd?nlanaca??z.

Her ne kadar ?lkemizde ayr?mc?l?k; yok say?lan, yap?lmas? me?ru, maruz kalmas? ka??n?lmaz g?r?len bir sorun olsa da; b?y?k bir “insan haklar?” ihlalidir.

AB anayasas?na g?re; cinsiyet ?rk renk etnik ve sosyal k?ken, genetik ?zellikler, dil, din ya da inan? siyasi ya da herhangi bir ba?ka g?r??, bir ulusal az?nl???n ?yesi olma, m?lkiyet, do?um, ?z?rl?l?k, ya? ya da cinsel y?nelim gibi temellere dayanan her t?rl? ayr?mc?l?k yasakt?r.

Peki, hem bir hak ihlali olan, hem de evrensel d?zeyde yasak say?lan “Ayr?mc?l?k”, nedir?

Ayr?mc?l?k; iki ki?i ya da durum aras?nda bir farkl?l?k olmamas?na ra?men, farkl? davran??larda bulunmakt?r.

K?lt?rel asimilasyon, politik temsil edilememe, k?lt?rel haklar?n kullan?lamamas?, zorunlu g?? gibi az?nl?ktaki gurubun ma?duriyetlerinden biridir.

T?rkiye de Osmanl?’dan bu yana ayr?mc?l??a maruz kalan Aleviler i?in g?ndelik hayatlar?ndaki ayr?mc?l?k normalle?mi? gibidir. Biz Alevilere toplumsal ya?amda kar??la?t???m?z ayr?mc?l?klar? sorulsa;  g?ndelik hayattakinden ?ok, topluluk olarak u?rad???m?z ayr?mc?l?ktan bahsederiz. Yavuzdan Mara?’tan, Sivas’tan…

Okulda, i?te, devlet dairesinde, yolda ya?ad???m?z Alevi olmaktan kaynakl? haks?zl?klarsa bin y?l?n al??kanl??? ile akl?m?za en son gelir.

Ne ac?d?r ki, bunlar Alevi olman?n do?al sonu?lar? saym???zd?r. Kan?ksad???m?z i?in s?radanla?m??t?r.

Cemaat olarak bizleri en ?ok ma?dur eden konu,  Cem evlerinin ibadet mek?n? olarak tan?nmamas?d?r. Bununla beraber, Diyanetin belli bir inan? grubuna hizmet ederek, kamu kaynaklar?n? tarafl? kullanmas? zorunlu din dersleri, Alevi k?ylerine zorla camii yap?lmas? ise topluluk olarak bizlere uygulanan ayr?mc?l???n ?nde gelenleridir.

Hakk?m?zda ki ?nyarg?lar? y?kmak art?k s?radanla?an hak ihlaline dikkat ?ekmek ve h?z?r?ah gibi t?rk ?slam miras?n?n en ?nemli eserlerinden birini korumak ve tan?tmak i?in bu etkinli?i d?zenlemekteyiz.

D?nyada ve ?lkemizde ?zg?rl?klerden yana at?lan olumlu ad?mlar?n “ileri demokrasi” d?sturuyla hareket etti?ini s?yleyen h?k?metimizce de uygulanmas?n? umut ve sab?rla beklemekteyiz.

4.H?z?r?ah Etkinli?imizden desteklerini esirgemeyen t?m kamu ve ?zel sekt?r kurum ve kurulu?lar?n?n, bas?n?m?z?n de?erli temsilcilerine, bilgileriyle bizi ayd?nlatan sayg?de?er Akademisyen dostlar?m?za ve en ?ok da y?llard?r etkinli?imizde bize destek olup yaln?z b?rakmayan Sevgili Dat?a halk?na te?ekk?r ederiz.

                                                                           Murat YILDIRIM

                                                                           HBVAKV DAT?A ?ubesi B?k.


YEREL BASIN

 • * Mu?la Devrim Gazetesi Haberi ??in T?klay?n?z!

 • * Dat?a Detay Haberi ??in T?klay?n?z!

 • * Dat?a Havadis Haberi ??in T?klay?n?z!

 • * Hamle Gazetesi Haberi ??in T?klay?n?z!


   * Foto Galeri ve Slayt i?in T?klay?n?z! >>

  FOTO GALER?
 • Bu yazı toplam 589 defa okundu.
  Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
  Erdoğan SEZER
  2.H?z?r?ah Etkinli?i
  Veli GÜLSOY
  1.Hızırşah
  Erdal Yıldırım
  FAŞİZME RAMAK KALA..
  ARŞİVDE ARA
  SİTE ANKET
  Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
  Çok Güzel Olmuş
  Güzel
  İdare Eder
  Kötü