26 Mart 2019 Salı Saat 00:40
ALEVİLİĞİN İNKARI, İNKARIN İCRAATI
12 Eylül 2013 Perşembe Saat 06:11
Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı(CEM) ile Fettullah Gülen cemaatinin birlikte yapmaya karar verdiği; “Cami- Cemevi- Aşevi” projesi, dinler arası hoşgörü ile açıklanabilecek bir projenin ötesinde;

ALEV?L???N ?NKARI, ?NKARIN ?CRAATI

Cumhuriyet?i E?itim Vakf?(CEM) ile Fettullah G?len cemaatinin birlikte yapmaya karar verdi?i; “Cami- Cemevi- A?evi” projesi, dinler aras? ho?g?r? ile a??klanabilecek bir projenin ?tesinde; y?zy?llard?r, Alevilere, hayat?n ?e?itli alanlar?nda, nefes almaks?z?n s?rd?r?len asimilasyonun, geli?mi?, yeni bir versiyonu oldu?una inan?yoruz.

01.09.2013 tarihinde, Cumhuriyet?i E?itim Vakf? (Onursal) Ba?kan? ?zzettin Do?an kendisi taraf?ndan d?zenlenen “inan? ?nderleri” toplant?s?nda yapt??? konu?mayla uzun s?redir kamuoyunda spek?lasyonu yap?lan, Cumhuriyet?i E?itim Vakf? ile Fettullah G?len cemaat?n?n birlite yapacaklar? “Cami-Cemevi-A?evi” projesinin varl???n? ve ba?lad???n? a??klayarak, kabullenmi?tir.

Tarih boyunca, iktidarlar, Alevili?i asimile etmek i?in t?rl? oyunlar, hileler ortaya atm??t?r. Alevi Toplumu bunlar?n ac?s?n? ?ekmekle birlikte, bunlara kar?? da durmas?n? bilmi?tir.

Lakin, y?zy?lda bir de olsa, iktidarlarla i?birli?i yapan ve Alevi toplumunun i?inden ??kan ve ne yapt???n? bilmeyen ki?iler Alevili?in asimilasyonuna hizmet etmi?lerdir.

Cem Vakf? Ba?kan? ?zzettin Do?an’?n bu projesinin, asimilasyonun yeni bir t?r? ve Alevilere d?n?k yeni bir versiyondur! haz?rlanm?? asimilasyon projesi oldu?unu d???n?yoruz.

?zzettin Do?an’?n ?stlenmeye ?al??t??? yeni misyon, Alevili?e yeni yaralar a?acak, tehlikeli bir misyondur. Bu misyon, Alevilerin -elleri en ba?ta Aleviler olmak ?zere t?m ezilenlerin kan?na bula?m?? olan- muktedirlerin yan?nda saf tutmas?n? sa?lar ve b?ylece, Alevili?in bir daha geri d?nmemek ?zere tarihten kaz?nmas?na yol a?acakt?r.

Do?an, kendi a?z?ndan yapt??? a??klamalar ile kendi niyetlerini a??k?a ifade ediyor ve diyor ki:"Fettullah Hoca Efendi, bir m??terek dostumuz arac?l???yla mesaj yollad?; 'Hocam, camiyi de Cem evini de art?k ayn? bah?ede yapsak olmaz m??' diye. Bizim a??m?zdan niye olmas?n ki. Zaten bizim ?slam anlay???m?zda mek?n dedi?iniz ?ey, zaten insan?n g?nl?d?r. Devlet taraf tutarak, 'Camiden ba?ka ibadet yeri olamaz ?slam'da' gibi ipe sapa gelmez, hi? bir bilgiye dayanmayan bir d???nceyi kendisine d?stur yapamaz. Onun i?in de kendilerine olumlu cevap verdim vakf?n ba?kan? olarak. Sadece bir de ?art ekledim; 'Hocam tamam bizim i?in hi? bir sak?ncas? yoktur, cami de, Cem evi de bir bah?e i?inde bulunsun. Ama camilere de art?k yeni fonksiyonlar kazand?rma zaman? ?oktan geldi ge?ti. Camiyle Cem evi aras?na bir de a?evi yapal?m.' Onlar (…) dediler ki; 'Tamam, mutab?k?z yap?labilir.' Bunun bir ?rne?i olarak da Alevi-S?nni yak?nla?mas?n?n sa?lanmak ?zere b?t?n masraflar? onlar kabullendiler, camiyi de, Cem evini de, a?evini de yapacaklar. 7 d?n?ml?k bir arsa i?erisinde, 5 d?n?ml?k de galiba park? varm??, yakla??k 12 d?n?ml?k bir alan i?erisinde Ankara'da ay?n 8'inde bunun temelleri at?lacak."

Bu itiraf?n da g?sterdi?i gibi, bug?ne de?in Alevilerin hi?bir yaras?na merhem olmayan bu ?rg?t ve onun ba?kan?, Alevilerin ayinleriyle, ibadetleriyle ve bununla ilgili sorunlarla uzak ara ilgisiz, devletin ve cemaatin s?k??t??? her yerde “Cumhuriyet?i” adlar?na bihakk?n lay?k bir bi?imde onlar?n imdad?na ko?maktad?r! Diyanet’in camilerin i?levlerini de?i?tirerek camileri yirmid?rt saatimizin h?k?mran? k?lmak istemesi yetmezmi? ve sanki pek yeni bir ?ey s?yl?yormu? gibi, bu zat bir de cemaat muktedirlerine ak?l vermeye soyunuyor: Camilere yeni fonksiyonlar kazand?r?lmal?ym??!
Camilere yeni fonksiyonlar? Diyanet kazand?r?p durdu?una g?re, ?zzettin Do?an Hocaefendi’nin s?z?n? etti?i bu yeni fonksiyonlar, belli ki kendi inan?lar? i?inde camiye yer vermeyi kabul etmeyen Alevi topluluklar? camiye ?ekme ve cami i?inde eritme fonksiyonlar?d?r!

Bu kadar a??k s?zl?l?kle kendi konumunu kamuoyuyla payla?an bu ?ahs? bir kez daha a??k s?zl?l??e davet ediyoruz: Bu b?y?k yat?r?m?n t?m maliyetini Fethullah?? cemaat kar??layaca??na, siz bir kuru? bile harcamayaca??n?za g?re, bunun kar??l???nda onlara siz ne vereceksiniz? Neyin s?z?n? verdiniz; Alevileri ve Alevili?i Fethullah??l??a ve devlete tap?nmaya teslimden gayr??
Herkes bilmelidir ki Cem evleri bizim ibadethanemizdir ve ibadethane olarak say?lmas? i?in yan?nda ne camiye ihtiyac? vard?r, ne ba?ka bir mescide!

Bu projesiyle ortaya konan ?ey, a??k?a bir ibadethane olarak cemevlerinin me?ruiyetini ve bu me?ruiyetten do?an hakl? talepleri ortadan kald?rma ve Alevi itikatlar?n? inkar ve S?nnile?mi? bir Alevili?i, Alevi topluluklara dayatma projesidir.

Herkes bilmelidir ki s?kl?kla t?m muktedirlerin iddia etti?i gibi, sorun karde?lik sorunu de?ildir! Aleviler hi?bir inan? grubuna ?nyarg?yla yakla?mad???, onlara d??manl?k etmedi?i gibi, ayn? ?l??de kendi ba?lar?na sayg? g?rme hakk?na, di?er inan? topluluklar?n?n sahip oldu?u t?m haklara bihakk?n lay?kt?r! Alevili?i soysuzla?t?r?p S?nnile?tirerek hak sahibi k?lmaya ?al??mak demek, Aleviler S?nnile?tik?e, Alevili?in de?il, Fethullah?? bir S?nnili?in haklar?n?n daha da geni?letilmesi demektir! Buna d?nek olarak geli?tirilmi? bu proje, kendini topluluklara kabul ettirmek i?in, sanki Alevi topluluklar S?nni topluluklara d??manm?? gibi, karde?lik vaazlar?yla topluluklararas? nifak tohumlar? serpmektedir

Herkes bilmelidir ki:

De?il bir, bin proje de yapsan?z; T?rkiye’deki inan? topluluklar?n?n ?e?itlili?ini de?il bir, bin kez de inkar etseniz bizler t?m hakl?l???m?zla, t?m taleplerimizle burada olmaya ve her seferinde, her platformda zulm?n? zalimin surat?na hayk?rmaya devam edece?iz!

??nk?; Aleviler vard?r; Alevilik Hakk’t?r!                                         

05/09/2013

ALEV? K?LT?R DERNEKLER?

HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI

HUBYAR SULTAN ALEV? K?LT?R DERNE??

Bu yazı toplam 375 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü