26 Mart 2019 Salı Saat 00:41
ALEVİ KURUMLARI OLARAK YAPTIĞIMIZ BASIN AÇIKLAMASI METNİ;
12 Eylül 2013 Perşembe Saat 06:29
Pensilvanyalı Hoca Efendi ve İzzettin Doğan Hoca Efendi ortaklığında yapılan “Cami, Cemevi iç İçe” projesi “Barış projesi” değildir. Her iki inanç açısından da bir meşruiyeti v

ALEV? KURUMLARI OLARAK YAPTI?IMIZ BASIN A?IKLAMASI METN?;

BASINA ve KAMUOYUNA

Pensilvanyal? Hoca Efendi ve ?zzettin Do?an Hoca Efendi ortakl???nda yap?lan “Cami, Cemevi i? ??e” projesi “Bar?? projesi” de?ildir. Her iki inan? a??s?ndan da bir me?ruiyeti ve hakkaniyeti yoktur. Arsas?ndan, imar projesine, temelinden, harc?na kadar y?ntemi korsan zihniyeti gayr? me?rudur! Bu bir Asimilasyon projesidir, Alevili?i “?l?ml? Siyasal ?slam” i?inde eritmeyi ama?lamaktad?r. ?ki Hoca Efendinin “Mukaddes maksad?” Alevi Toplumunu demokratik hak taleplerinden uzakla?t?rmak, hak ve ?zg?rl?kler m?cadelesinde toplumsal muhalefetten koparmak ve “Ehlile?tirme” ?al??mas?d?r. Mevcut anlay?? taraf?ndan bilin?li ve kas?tl? olarak “Alevileri, S?nnilerle bar??t?rma” kavram? kullan?lmaktad?r. Biz Alevilerin S?nni toplumu ile ??z?mlenmeyecek, kavgay? gerektirecek bir sorunumuz yoktur. Aleviler, S?nnilerden de?il, devletten hak istiyorlar. Alevileri ?tekile?tiren, me?ru demokratik haklar?m?z? gasp eden, Alevili?i yasaklayan S?nni Toplumu de?il ?rk??, gerici, asimilasyoncu devlet anlay???d?r. Biz Aleviler Laik, Demokratik T?rkiye ve E?it Yurtta?l?k ?stiyoruz. Asl?nda biz Aleviler hak alma noktas?nda bile de?iliz! Varl?k yokluk noktas?nday?z!!! AKP eliyle T?rkiye’nin d?rt bir yan?nda ve Suriye’de Alevilere kar?? y?r?t?len devletin geleneksel inkarc? politikas? haklar?m?z? ve inanc?m?z? tan?mak yerine kendi siyasetine g?re bir Alevilik tan?m? yap?yor.

Mamak ve Tuzlu?ay?r Alevilerin yo?un oldu?u ?ok k?lt?rl? ve k?kl? demokratik m?cadele gelene?i olan bir yerle?im birimidir. ?ki Hoca Efendi ve proje ortaklar? Mamak/Tuzlu?ay?r’? ?zellikle se?mi?tir. Hoca Efendilerin proje ortaklar? evlerimizin i?ine kadar girip ad?na “Gaz bombas?” dedikleri kimyasal silahlarla be?ikteki bebeklerimizi, yatak odalar?m?z? zehirlemi?lerdir. Gezi Eylemlerinde gen? canlar?m?z? hunharca katleden polis g??leri d?n yine Hatay’da Ahmet Atakan Can?m?z? katletmi?tir. Polisin insan haklar?, demokrasi ve toplum d??manl???, kimyasal gaz ter?r?, katliam tutkusu bizzat Ba?bakan?n talimatlar?yla y?r?yor. Soruyoruz, Gezi Eylemlerinde katledilen canlar?m?z?n katilleri nerede? Bunca somut delil ortada iken, neden katilleri koruyup sakl?yorsunuz?... Hangi hukuk katilleri koruma, kollama ve saklama hakk?n? size veriyor???

AKP H?k?metinin “?leri demokrasisi” sahtedir! AKP ??te ve d??ta ?srarla y?r?tt??? ?iddet ve nefret politikas?n?n ad?n? “??z?m s?reci” koymu?tur. AKP’nin “Alevi a??l?m?” ve “??z?m s?reci” de sahtedir. Maa?l? dedelik, devletle?tirilmi? Alevilik, ibadethane stat?s? tan?nmaks?z?n cemevini diyanet vakf? i?inde camile?tirmek taleplerimiz aras?nda yoktur. Ba?bakan?n yegane ?abas? sahte demokrasi paketleri ile Yerel se?imler i?in zaman kazanmakt?r. Bak?n?z “Yeni anayasa” dedikleri “S?re?” 12 Eyl?l Askeri Darbe Anayasas?n? yamalama s?recine d?nm??t?r. Yar?n 12 Eyl?l 1980 Fa?ist darbesinin 33. Y?ld?n?m?d?r. 33 Y?ld?r T?rkiye 12 Eyl?l zihniyeti ile y?netilmektedir. “Darbecileri yarg?layaca??n?” s?yleyen AKP rejimi 12 Eyl?l zihniyetini ya?am?n her alan?nda ?srarla s?rd?rmektedir.

Alevi kurumlar? olarak oyunun fark?nday?z! Hoca Efendilerin ve AKP H?k?metinin akt?r oldu?u bu asimilasyon, ?rk??l?k ve katliam senaryosunun uygulanmas?na izin vermeyece?iz.

T?rkiye’de ve Avrupa’da ?rg?tl? olan Alevi Kurumlar? olarak bir araya geldik, Laik, Demokratik T?rkiye ve e?it yurtta?l?k hakk? i?in bir kere daha T?rkiye’nin her yerinde “Gezi Ruhu” ile alanlara ??kmaya, demokrasi m?cadelesini y?kseltmeye karar verdik.
Ekim (2013) ay? i?inde Ad?yaman, Mersin, ?zmir, ?stanbul’da y?z binlerce can?m?zla yapaca??m?z mitingleri T?rkiye genelinden Ankara y?r?y???m?zle s?rd?rece?iz.

Hi? ku?kusuz hak alman?n, demokrasi ve ?zg?rl?kleri edinmenin yolu soka?a ??kmaktan, bask? ve katliam politikas?na inat meydanlarda bulu?maktan ge?iyor. Demokratik Alevi Hareketi olarak eylem program?m?z? yerel ?rg?tlerimizle dost ve m?sahip kurumlarla payla?t?ktan sonra takvimlendirip, uygulamaya koyaca??z.

Alevi Bekta?i Federasyonu (Federasyon ?yesi 34 Dernek)
Avrupa Alevi Konfederasyonu (Avrupa’da 12 Federasyon ve 250 Alevi K?lt?r Merkezi-Cemevi)
?ngiltere Alevi K?lt?r Derne?i ve Cemevi (?ngiltere’de 9 Alevi K?lt?r Merkezi)
Hac?bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? (43 ?ube)
Alevi K?lt?r Dernekleri (110 ?ube)
Pir Sultan Abdal K?lt?r Dernekleri (75 ?ube)
?ahkulu Sultan Vakf? (?stanbul)
Garip Dede Dergah? (?stanbul)
Hubyar Sultan Alevi K?lt?r Derne?i (?stanbul)
Hac?bekta? K?lt?r?n? Ya?atma Derne?i (?zmir)
2 Temmuz Pir Sultan Abdal K?lt?r Vakf?

Bu yazı toplam 343 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü