20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 14:35
Mürşit, pir, dede, ana toplantısı SONUÇ BİLDİRGESİ
23 Eylül 2013 Pazartesi Saat 06:56
Mürşitler, pirler, dedeler, analar olarak Alevi Kurumlarının Çağrısı üzerine “Yol Cümleden Uludur” diyerek Ankara’da toplandık.

(22 Eyl?l 2013 Alevi Kurumlar?n?n ?a?r?s? ?zerine yap?lan m?r?it, pir, dede, ana toplant?s? SONU? B?LD?RGES?)

Hac? Bekta? Veli Andolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubem?z dedesi Nihat Yoleri'nin de kat?ld???, "M?r?it, pir, dede, ana toplant?s?" Ankara'da Hac? Bekta? Veli Andolu K?lt?r Vakf? Genel Merkezinde 22.09.2013 Tarihinde yap?ld?.

M?r?itler, pirler, dedeler, analar olarak Alevi Kurumlar?n?n ?a?r?s? ?zerine “Yol C?mleden Uludur” diyerek Ankara’da topland?k.

Tarih boyunca, devletler ve iktidarlar, Alevili?i asimile etmek ve Alevileri yok etmek i?in t?rl? oyun, hile, haks?zl?k, bask?, zul?m ve katliamlara ba?vurmu?tur. Alevi Toplumu bunlar?n ac?s?n? ?ekmi? ama bunlara kar?? durmas?n? da direnmesini de bilmi?tir.

Lakin, kimi zamanlarda Alevilerin i?inden ??kan iktidarlarla/Devletle i?birli?i yapan ve ne yapt???n? bilmeyen ki?i ve kurumlar Alevili?in asimile edilmesine hizmet etmi?tir. “Cami, Cemevi ??, ??e Projesi” asimilasyon yoluyla toplumlar?, inan?lar? kirletmek, onlara sayg?s?zl?k yapmak, nas?l inanmalar? gerekti?ini toplum m?hendisli?i yoluyla yeniden in?a etmektir. Cem Vakf?’n?n ?stlendi?i misyon, bu h?k?metin sahte a??l?mlarla, ?al??taylarla ba?ta Aleviler olmak ?zere toplumun her kesimini h?zla tek tiple?tirme ?al??mas?d?r. Her iki inan? a??s?ndan da bu projenin bir me?ruiyeti ve hakkaniyeti yoktur. Arsas?ndan, imar projesine, temelinden, harc?na kadar y?ntemi korsan zihniyeti gayr? me?rudur!

Alevi Sorunu, b?y?k bir siyasi sorundur, yapay tart??malarla, anti demokratik y?ntemlerle ??z?lemez. AKP H?k?meti sorunun ??z?m? i?in samimi bir yakla??m i?inde de?ildir. Alevi Toplumunun sorunlar?n? anayasal ve yasal d?zlemde ??zmek yerine, kendine g?re bir Alevilik tan?m? yaparak Alevili?i bitirmek istiyor. AKP H?k?metinin “Demokrasi paketi” T?rkiye’nin demokratikle?me ihtiyac?n? kar??layacak kadar ger?ek?i ve a??k de?ildir. H?k?metin demokrasi paketinden bizim i?in hak ve ?zg?rl?kler, adalet ve toplumsal bar?? ??kmaz, ancak bizim i?in yine demokrasi m?cadelesi ??kar. H?k?metin “Bar?? ve karde?lik” projesi olarak ?ne s?rd??? proje toplumumuz ?zerinde bir politik deneme amac? ta??yor. Bu t?r ?al??malar T?rkiye toplumunun, T?rkiye’deki etnik ve inan?sal kimliklerin demokratik ihtiya?lar?n? kar??lamak yerine toplumu ?at??maya s?r?kleyecektir. AKP H?k?meti toplumumuzun hakl? beklentilerini kar??lamak yerine etnik, inan?sal ve k?lt?rel asimilasyon ?al??mas? yap?yor. Alevilerin anayasadan beklentileri a??kt?r. AKP H?k?metinin bu talepleri kar??lamaktan ka??nd??? ve demokratik ??z?m bulmak istemedi?i ortadad?r. Bu nedenle uluslar aras? s?zle?melerden ve inanc?m?z?n, yolumuzun me?ruiyetinden, hakkaniyetinden kaynaklanan demokrasi ve e?it yurtta?l?k m?cadelemize devam edece?iz.

Alevi Toplumunu Laik, Demokratik T?rkiye i?in e?it ve ?zg?r ko?ullarda bir arada ya?ama u?runa demokrasi m?cadelesine ve yolumuza sahip ??kmaya ?a??r?yoruz. M?r?it, pir, dede ve ana olarak bir araya geldi?imiz bu toplant?da ifade edilen d???nceler ?????nda AKP H?k?meti ve devletin geleneksel akl? taraf?ndan karanl??a itilmeye ?al???ld???m?z? g?r?yoruz. Alevi toplumunu ve ?rg?tl? Alevi kurumlar?n? hak alman?n me?ru demokratik anlay??? ile birli?ini, beraberli?ini g??lendirmeye ?a??r?yoruz. Yol C?mleden uludur. Yol i?in birlik tarihi sorumluluktur. Yolumuzu var eden ve bu g?ne getiren ulular?m?z, velilerimiz, a??klar?m?z, sad?klar?m?z, ermi?lerimiz, dervi?lerimiz bize hakk?, adaleti, e?itli?i, ?zg?rl??? ve toplumsal birli?i miras b?rakt?lar. Bu miras ?????nda T?rkiye’nin ?tekile?tirilmi? t?m kesimleri, etnik ve inan?sal kimlikleri ile bir arada ya?amak ve birbirlerimizin haklar?na sayg?l? olmak inanc?m?z?n temelini olu?turur. ?a?da? d?nyan?n ve g?n?m?z T?rkiye’sinin vazge?ilmez ihtiyac? hak ve ?zg?rl?klerin g?vence alt?na al?nd??? Laiklik ve demokrasinin ya?am buldu?u, toplumsal bar?? ve e?it yurtta?l?k ko?ullar?n?n sa?land??? demokrasidir.

Hac? Bekta? Veli Dergah? Postni?ini (Veliyettin H?rrem Ulusoy)

Alevi Bekta?i Federasyonu (34 Dernek)

Alevi K?lt?r Dernekleri (106 ?ube)

Pir Sultan Abdal K?lt?r Dernekleri (75 ?ube)

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (Ve Ba?l? 12 Federasyon, 250 AKM)

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? (43 ?ube)

?ngiltere Alevi K?lt?r Derne?i

Avustralya Alevi K?lt?r Derne?i

?ahkulu Sultan Vakf?

Garip Dede Dergah? (Celal F?rat Dede)

Hubyar Sultan Alevi k?lt?r Derne?i

Sultan Gazi Pir Sultan Abdal Cemevi

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakf?

Bu yazı toplam 408 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü