20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 14:37
BASINA VE KAMUOYUNA
25 Ekim 2013 Cuma Saat 06:10
Alevilik yüzyıllardır baskı, sürgün, asimilasyon ve katliamlara rağmen Hak ve Hakikat yolunda yaşıyor. Bundan sonra da birlikte yaşadığımız toplumlarla eşitlik, özgürlük ve saygı temelinde yaşayacak.

BASINA VE KAMUOYUNA

De?erli bas?n emek?ileri

Kas?m 2002 tarihinde iktidara geldikten sonra AKP T?rkiye’ye ?zg?rl?kler getirece?ini, herkesin hakk?n? teslim edece?ini 11 y?ld?r s?rekli s?yleyip durdu. 2009 y?l?ndan bu yana T?rkiye’nin de?i?ik topluluklar?yla ilgili a??l?mlar ve ?al??taylar yap?ld?. Alevilere y?nelik olarak da 2 y?l s?ren Alevi ?al??taylar? yap?ld?. Bu ?al??taylarda h?k?metin kendi deyimiyle sa??r sultan? dahi dinlediklerini ve herkesin ?nerilerini ald?klar?n?, bu ?neriler ve raporlar do?rultusunda cumhuriyet tarihinin en demokratik Alevi a??l?m?n? yapacaklar? h?k?metin en yetkili a??zlar?ndan kamuoyuna lanse edildi.

Biz Alevi ?rg?tleri olarak daha birinci ?al??tayda Alevilerin sorunlar?n?n siyasal oldu?unu Alevilik’ten kaynaklanmad???n?, devletin ve h?k?metlerin inkarc? tavr?ndan kaynakland???n? belirttik ve bu ama?la hem sorunun tespiti hem ??z?m ?nerilerini i?eren sayfalarca raporlar sunduk. Bu raporlar?n en ?nemli ?zelli?i tespit edilen sorunlar?n ve ??z?m ?nerilerinin tamam?n?n ayn? olmas?yd?. Ge?en s?re? i?erisinde iki y?l sonra h?k?met Alevi ?al??taylar?n?n sonu?lar?n? bir rapor halinde kamuoyuyla payla?t?. Ve bu payla??mda anla??ld? ki hi? Alevi ?rg?tlerinin sunmu? olduklar? raporlar? de?erlendirilmeden kendi raporlar?n?n yaz?ld??? g?r?lm??t?r. Kamuoyunun bask?s? sonucunda h?k?met yetkilileri zaman zaman yapt?klar? a??klamalarla gerekli d?zenlemelerin yap?laca??n? dillendirmi?lerdir. Son olarak h?k?metin a??klayaca?? Demokratikle?me paketinde Alevin sorunlar?n?n ??z?lece?ini s?ylemi?lerdi.

30 Eyl?l 2013 tarihinde b?t?n T?rkiye’nin merakla bekledi?i demokratikle?me paketi ba?bakan taraf?ndan ?ncesinde bir ?ok ?zg?rl?k laflar?yla yap?lan konu?mayla birlikte beklenen a??klamalar? yapt?.

Bizim i?in bir hayal k?r?kl??? de?ildi. G?r?nen k?y k?lavuz istemezcesine daha ?nce yay?nlad?klar? ?al??tay raporlar?nda bu g?n? zaten s?ylemi?lerdi. De?il Alevilerin haklar? Ba?bakan Alevi ad?n? bile a?z?na almamakta b?y?k ?zen g?sterdi. Ve hemen akabinde ba?bakan yard?mc?s? Bekir Bozda? Alevilerle ilgili ?al??man?n devam etti?ini ve Alevi ?rg?tlerinden rapor toplad?klar?n? beyan etti.

Hi? kimse ne Alevilerin ne de T?rkiye halklar?n?n akl?yla oyun oynamas?n. Uzun bir s?re ?al??taylar yap?p raporlar toplayan ve bu raporlar sanki hi? yokmu? gibi hareket eden h?k?met yetkilerinin topu taca atmak d???nda bir ?ey yapmad?klar? a?ikard?r. Bazen ba?bakan?n bazen de AKP s?zc?lerinin Alevilerin ne istedikleri belli de?il gibi oyalay?c? ve ak?l d??? ifadeler kullanan, ?al??malarda birbirilerinden haberleri olmayan, her biri ayr? ?eyler s?yen sorunu ??zmek yerine sorunu ?tekile?tirerek kendi y?ntemleriyle ??zme yoluna girmi?lerdir.

Biz Alevilerin sorunlar? bellidir. Bu sorunlara y?nelik ??z?m ?nerilerimiz hem h?k?met yetkililerinin hem de TBMM’de gurubu bulanan t?m partilerde mevcuttur. Yeni yeni ??z?m ?nerileri aramaya ve ?retmeye gerek yoktur. H?k?met bu tavr?yla kendi Alevilerini yaratmaya ?al??maktad?r. H?k?metin “Demokrasi paketi” ve genel tavr? ?unu a??k?a ortaya koymu?tur. AKP H?k?meti inan?ta, etnik ve k?lt?rel kimlikte tek kimlik yaratmak istiyor. AKP Alevi Sorununu ve T?rkiye’nin demokrasi sorununu ??zecek birikim ve beceride de?ildir.

De?erli bas?n emek?ileri 07 Ekim 2013 ak?am? bir televizyon program?nda kendini milletinvekili olarak lanse eden bizce padi?ah?n emir eri olan bir ?ahs?n Alevilerin Cemevleriyle ilgili ”Cemevleri ter?r yuvas?d?r.” demesi utan? verici, ahlak d???d?r, inanc?m?za, ibadethanemize bir hakarettir. Mebus efendi bizi ve cemevlerimizi hedef g?steriyor. B?ylesi ?ahsiyetler her d?nem “g?rev” al?rlar ve “g?revlerini” yerine getirip giderler. Sarayda padi?ahlar?n?n ?n?nde diz ??ker yeni g?revler i?in emir beklerler.

Alevilik y?zy?llard?r bask?, s?rg?n, asimilasyon ve katliamlara ra?men Hak ve Hakikat yolunda ya??yor. Bundan sonra da birlikte ya?ad???m?z toplumlarla e?itlik, ?zg?rl?k ve sayg? temelinde ya?ayacak.

Alevi K?lt?r Dernekleri

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?

Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i

Bu yazı toplam 390 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü