17 Eylül 2019 Salı Saat 14:29
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
2.OLAĞAN KONGREMİZ YAPILDI.
23 Haziran 2014 Pazartesi Saat 11:08
2.Kongremiz yapıldı. Başkan: Murat Yıldırım, Başkan Yardımcısı: Fatma Tokgöz, Sayman : Nihat Yoleri, Genel Sekreter: Erzade Eroğlu, Ali Ekber Taşdelen, Hüseyin Aslan, ve Hüseyin Yıldız üye oldular.

HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI DAT?A ?UBES? 2. OLA?AN KONGRES? (20 HAZ?RAN 2014) TAR?H?NDE YAPILDI.

(Resmi B?y?k G?rmek i?in L?tfen Resimin ?zerine T?klay?n?z.)

20 Haziran 2014 tarihinde 2. Ola?an Kongremiz yap?ld?. Yap?lan se?im sonucu yeni y?netim belirlendi. Yap?lan g?rev b?l?m? sonucu a?a??daki ki?iler yeni g?revlerine ba?lad?lar. Ba?kan: Murat Y?ld?r?m, Ba?kan Yard?mc?s?: Fatma Tokg?z, Sayman : Nihat Yoleri, Genel Sekreter: Erzade Ero?lu, Ali Ekber Ta?delen, H?seyin Aslan, ve H?seyin Y?ld?z ?ye oldular.

Denetleme Kurulu ba?kanl???na Z?beyit ?elik, Hasan Tokg?z Ba?kan yard?mc?s? ve M?rsel Alban ?ye se?ildi.

(Resmi B?y?k G?rmek i?in L?tfen Resimin ?zerine T?klay?n?z.)
Kongremize kat?lan konuklar ba?ta Dat?a Beldiye Ba?kan? ?ener Tokcan, Beldiye ba?kan yard?mc?s G?rsel U?ar, meclis ?yeler? G?kan Sa??, Hayriye Balkan, E?t?m-sen Dat?a temsilcisi Kadir G?nd?z, Kent Konseyi kad?n meclis ba?kan? Nazmiye Halva??, Re- Der dernek ba?kan? Ahmet ?enge?, Disk emekliler sendikas? Dat?a temsilcisi Aysan U?ta, CHP Dat?a il?e ba?kan? Mustafa ?zt?rk, Dat?a Emniyet M?d?r? Mustafa Memi?, Tekvando d?nya k?r?? ?amp?yonumuz Ali Bah?etepe, Kad?n ??g?c?n? Geli?tirme ve Yayg?nla?t?rma Derne?i (K?GDER) ba?kan? Men?ure Yavuz, konuklar?n konu?malar?nda BDP gurubunda Adalet Ayd?n ve S?leyman S?zkesen, HDP grubunda Selim ?im?ek, ?i?dem Erkan kongremizin ba?ar?l? ge?mesi temennisinde bulundular.

(Resmi B?y?k G?rmek i?in L?tfen Resimin ?zerine T?klay?n?z.)
Dat?a Belediye Ba?kan? ?ener Tokcan, yapt??? konu?mas?nda ”Biz bu vakf?m?zla ?ok g?zel i?ler yapt?k. Bazen ortakla?a, bazen de katk? sunarak d?rt y?ld?r? birlikteyiz. ?imdi de bir bu?uk y?ld?r Cemevi arsas? konusunda birlikte ?al???yoruz. arsa konut alan? oldu?u i?in 2013 y?l?nda Belediye Meclisinde plan de?i?ikli?i yap?larak cem ve k?lt?r evi olarak mecliste de?i?tirilmesi oy birli?i ile karar al?nd?. Plan de?i?ikli?i ?evre ve ?ehircilik Bakanl???’nda onayland?ktan sonra Vakf?n?za tahsis edilerek birlikte yapaca??z. Ba?kan Murat Bey; bu konuyu takip ediyor, ve bizleri s?rekli olarak s?k??t?r?yor. T?m vakf? ?yelerin Dat?a’ da ki alevi yurtta?lara kongreniz hay?rl? u?urlu olsun.” Dedi.

(Resmi B?y?k G?rmek i?in L?tfen Resimin ?zerine T?klay?n?z.)

MURAT YILDIRIM'IN KONU?MASI

Sevgili Canlar; 2. ola?an kongremizi onurland?rd???n?z i?in y?netim kurulu ve ?ahs?m ad?na sayg?lar?m? sunar?m.

De?erli canlar, dostlar bu ?lke zor g?nlerden ge?iyor.Alevilerde bu zorluktan aslan pay?n? al?yor. Naz?m'?n dedi?i gibi; " hava kur?un gibi a??r" Biz bu kur?unlar? bedenimizde hissediyoruz. Ac? duyuyoruz ve ayn? Naz?m; "umuda kur?un i?lemz g?l?m" diyor ve do?ruluyoruz. Direniyoruz, gericili?e, yobazl??a, s?m?r?ye, zulme kar?? direniyoruz. ??nk? bizim g?zel g?nlere umudumuz var. Biz diren? g?lleriyiz bu ?lkenin, bu topraklar?n, Anadolu'nun…

Umut etmek inanmakt?r. ?nan? biterse umutta biter. Bizim yolumuz Hak yoludur. Ve k?sa ??p uzun ??pten hakk?n? alacakt?r. Buna inan?yoruz. Bunun i?in umutluyuz. Bunun i?in direniyoruz. Bu karde? sofras?nda , Hakk'a olan inanc?m?zla umut lokmam?z? da??tmaya devam edece?iz. Direnece?iz.!

Biz Aleviler bin y?llard?r hayat? ve g?zellikleri bu inan?la, bu diren?le var etmedik mi?Biz bu umut ve inan?la ya?ad?k bu inatla direnece?iz.

Sevgili canlar, bir Alevi Cem de g?r?l?r, bir Alevi Cem de bilinir, Cemevi de her bir Alevinin y?re?idir. Bu yol Ali'nin, H?seyin'in, H?nkar Hac? Bekta? Veli'nin, Pir Sulatan'?n, pirlerin, evliyalar?n, enbiyalar?n yoludur. Bu yol Kerbela'n?n yoludur. Ve bizler bu yolda sevgiyle, a?kla y?r?d?k y?r?yece?iz...

Bizler Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi’ni 2010 y?l?nda kurduk. Amac?m?z g?zel Dat?a'm?zda Alevi ?nan? ve K?lt?r?n? Dat?al? dostlar?m?zla bulu?turmakt?. ?nanc?m?z i?in ?ncelikle bir Cem ve K?lt?r evine ihtiyac?m?z oldu?undan ilk etkinli?imizi H?z?r?ah’da bulunan eski cami ve k?lliyede yapt?k. Bu ve daha sonra yapt???m?z t?m etkinliklerde Dat?al? dostlar?m?zla bir arada olduk. En temel sorunumuz Cem ve K?lt?r evinin olmay???yd?. Bunun i?in hem Dat?a hem de Mu?la ilinde bir ?ok resmi giri?imlerde bulunduk. Bu sorunumuz Mu?la ?l Genel Meclisi’nde G?rsel U?AR arac?l???yla aktarma ?ans? bulduk.

Dat?a’da yapt???m?z etkinliklerde Dat?a Belediye Ba?kan?m?z ?ener TOKCAN hep yan?m?zda oldu. ?imdiye kadar 4 kez yapt???m?z H?z?r?ah Etkinli?i’ni ise Dat?a Belediyesiyle zaman zaman ortakla?a zaman zaman da belediyemizin katk?s?yla ger?ekle?tirdik.

2013 y?l?nda Dat?a Belediye Meclisinde belediyeye ait olan 1 d?n?m arazi plan de?i?ikli?i yap?larak Cem ve K?lt?r Evi olarak de?i?tirilmi?tir. Plan de?i?ikli?inin i?lenme a?amalar? hala devam etmekte olup in?allah yak?n zamanda belediyemizle birlikte cem ve k?lt?r evi in?aat?na ba?lamay? istiyoruz.

Dat?a’da yapt???m?z etkinliklerde yan?m?zda olan m?shaip kurulu?lara, sivil toplum ?rg?tlerine, siyasi partilere, ba?ta Can S?s Y?netim Kurulu ba?kan? Dursun Alt?nta? olmak ?zere, bizlere sponsor olan kurum-kurulu?lara, bizleri iyi – k?t? g?nde yaln?z b?rakmayan can dostlar?m?za, etkinliklerimizde yaln?z b?rakmayan Dat?a halk?na, Dat?a ve Mu?la’daki yerel bas?n ve Do?an Haber Ajans? Dat?a muhabiri Mehmet ??L’e, ?ubemizin kurulu?undan bug?ne hi?bir maddi kar??l?k almaks?z?n web sitemizi d?zenleyen ve etkinliklerimizin kitap??klar?n? tasarlayan Atilla YILDIRIM’a , dedelerimiz Nihat YOLER? ve Ali Ekber TA?DELEN’e Dat?a Belediye Ba?kan?m?z ?ener TOKCAN’a, Dat?a Belediyesi Bas?n Yay?n ??leri M?d?rl???ne ve t?m belediye ?al??anlar? ile, vakf?m?zda g?n?lden emek veren, bu yolda birlikte y?r?d???m?z t?m ?ye dostlar?ma sonsuz te?ekk?rlerimi sunar?m.

Murat YILDIRIM Ba?kan

(Resmi B?y?k G?rmek i?in L?tfen Resimin ?zerine T?klay?n?z.)

FATMA TOKG?Z'?N KONU?MASI

Ben neden buraday?m, neden konu?ma gere?i duydum.
Dat?a’ya ilk geli?im 1998 tatil i?in gelmi?tim. Dat?a’n?n do?as?. denizi insanlar?n?n s?cakl??? beni ?yle b?y?lemi?ti ki.nereye tatile gittimse Dat?a hep akl?mda, y?re?imin bir k??esinde, bir yazl?k d???n?rsem Dat?a’da olmal?yd?.2009 tatil ve uygun bir arsa almak ama?l?, arsay? ald?k,in?aat? ba?latt?k,2010 bahar? kendi evimize geldik.

Bu s?re? i?inde Ba?kan Murat Y?ld?r?m’la tan??t?k ailece g?r??meye ba?lad?k. Murat ba?kan H.B.V.A.K.V’NIN Dat?a’da ?ube a?ma ?al??malar?n?n oldu?unu g?rev almam? ?nerdi Ben ?stanbul da ?ye oldu?u i?in resmi g?rev alamayaca??m? ama gerekti?inde yard?mc? olaca??m? s?yledim.?stanbul demi?ken k?saca oradan Okmeydan? cemevinden bahsetmek istiyorum.

H.B.V.A.K.V.OKMEYDAN CEMEV? Kurulu?u 1994 resmi a??l??? 1995 Kurucu ba?kan?m?z ?smail Sa?l?’ya, Y?netimine, kad?n kollar?na, ge?lik kollar?na ?evre halk?na,eme?i ge?en herkese selam OLSUN.

Y?l 1992- 1994 Bir alevi kurumunda g?rev almak istiyorum.Bunun nedenleri var. Sivas’ta mad?mak otelinde o g?zel insanlar?n yak?lmas?,?ocuklu?umda ya?ad???m baz? olaylar,k?y?mden iki cenazenin cami morguna al?n?rken ?irkin s?zler edilmesi ve morgum fi?inin ?ekilmesi.

Beni bu aray??a itti. Kurucu ba?kan ?smail Sa?l?,Bir vak?f ?al??malar? oldu?unu orada istersem g?rev alaca??m? s?yledi Vak?f kuruldu ?al??malar ba?lad?,uzatmayaca??m uzun mucadele ve ?al??malar sonucu cem ve k?lt?r evimiz Yap?ld?.o g?n bu g?n hizmet devam ediyor.

Buradaki ?al??malar?nda sonunda bo? olmayaca??n? t?m ina?lar?n, k?lt?rlerin bulu?tu?u g?zel dat?a’da Cem ve k?lt?r evinin yap?laca??na ben inan?yorum. Burada da y?lmada usanamadan ?zveriyle ?al??an y?re?ini ortaya koyan MURAT BA?KAN VE Y?NET?M? VAR. Bu i?ler g?n?l i?idir E?er y?re?inizi koymazsan?z ba?ar?l? olamazs?n?z.

Bu g?n H.B.V.A.K.V Dat?a ?ube kongresinde bulu?tuk 4 senedir vakf?n ?al??malar?n? i?erden ya?ayarak izliyorum,Murat ba?kan ve y?netiminde o ?al??may? ?zveriyi samimi ?al??malar?n? g?rd?m.?stanbul’da ki ?yeli?imizi e?imle buraya ald?k.Bir g?rev verilse de verilmese de ?ye olarak ?al??malara devam edece?iz.

Vakf?m?z?n acil olarak mekana ihtiyac? vard?r. ?u olan yerimiz kira ve yeterli de?ildir. Arsa belediyemiz taraf?ndan ??z?ld? g?z?yle g?r?yoruz. K?lt?r merkezi ve cemevimizin yap?m?nda maddi manevi ihtiya? olacakt?r. T?m duyarl? canlar?m?z?n bunu esirgemeyece?ine inan?yorum.

Cem evine ne gerek var diyenler olabilir,Varda ama kimse kusura bakmas?n kimli?ine sahip ??kamayan hi?bir ?eyine sahip ??kamaz.Sen aleviysen yan?nda kom?una alevi oldu?unu a??klayam?yorsan onun Alevilere s?vmesini k?t?lemesini dinlemek zorundas?n.Bu g?n hala alevinin pi?irdi?i yenmez diyen kom?ular?m?z varsa hem de dat?a’da bu bizim ay?b?m?zd?r,Kendimizi gizleyerek de?il tan?tarak bu yanl?? d???nceleri silmemiz gerek.bunu yolu da vak?flarda derneklerde bulu?arak ?rg?tl? bir toplum olmaktan ge?er.?rg?t dedimse kar?? tarafa d??man de?il dost olarak sevginin dilini konu?turarak birlikte beraber ya?aman?n yollar?n? bularak.YUNUSUN DED??? G?B? gelin tan?? olal?m,i?i kolay k?lal?m.

Sevelim. Sevilelim.
Bu d?nya kimseye kalamaz.
?ocuklar?m?za , torunlar?m?za g?zel bir d?nya b?rakmak i?in
Bir olal?m ,birlik olal?m.
-biz mertli?i, ??tenli?i T?rker erlerinden,
-tevidi Hz. Muhammet’ten
-Adaleti,fazileti Hz Ali’den
-Zulme, haks?zl??a kar?? sava?maya,Hz .H?seyin’den
-Dostlu?u Hz. Mevlana ve ?ems-i Tebriz’den
-?nsana bak???,bar?? ve ?zg?rl??? ulu H?nkar pir Hac? Bekta? Veli’den
-Haks?zl??a kar?? direnci, diremeyi Pir Sultan Abdal’dan
-Ba??ms?zl??? ak?lc?l??? ve bilimi Y?ce Atat?rk’ten alarak kimli?imizi olu?turduk. Bizim ger?ek kimli?imiz humenizimdir.
Uygarl?k ve ?a?da?l?kt?r. Bu de?erleri i?selle?tirmi? T?rk ulusudur. Alevi Bekta? ? kimli?imizi b?yle alg?l?yoruz.

Fatma Tokg?z


RES?M GALER?S?

 * Foto Galeri ve Slayt ??in T?klay?n?z! >>

(Resimleri B?y?k G?rmek i?in L?tfen Resimin ?zerine T?klay?n?z.)YARIMADNIN SES? GAZETES? HABER?:

http://www.yarimadaninsesi.com/haberdetay.asp?ID=2874

YILDIRIM G?VEN TAZELED?

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ube ba?kan? Murat Y?ld?r?m ?yelerin deste?ini alarak tekrar ba?kan se?ildi.

Y.Sesi: Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi'nin 2. Ola?an genel kurulunda mevcut ba?kan Murat Y?ld?r?m g?ven tazeledi. Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi'nin 2. Ola?an genel kurulu 20 Haziran Cuma g?n? saat 12.00'de ?ube binas?nda ger?ekle?tirildi.

Genel kurulun a??l???nda konu?an ?ube ba?kan? Murat Y?ld?r?m, vakf?n Dat?a ?ubesi'ni 2010 y?l?nda kurduklar?n? hat?rlatarak, 'Amac?m?z g?zel Dat?a'm?zda Alevi ?nan? ve K?lt?r?n? Dat?al? dostlar?m?zla bulu?turmakt?. ?nanc?m?z i?in ?ncelikle bir Cem ve K?lt?r evine ihtiyac?m?z oldu?undan ilk etkinli?imizi H?z?r?ah'da bulunan eski cami ve k?lliyede yapt?k. Bu ve daha sonra yapt???m?z t?m etkinliklerde Dat?al? dostlar?m?zla bir arada olduk. En temel sorunumuz Cem ve K?lt?r evinin olmay???yd?. Bunun i?in hem Dat?a hem de Mu?la ilinde bir ?ok resmi giri?imlerde bulunduk. Dat?a'da yapt???m?z etkinliklerde Dat?a Belediye Ba?kan?m?z ?ener Tokcan hep yan?m?zda oldu. 2013 y?l?nda Dat?a Belediye Meclisinde belediyeye ait olan 1 d?n?m arazi plan de?i?ikli?i yap?larak Cem ve K?lt?r Evi olarak de?i?tirilmi?tir. Plan de?i?ikli?inin i?lenme a?amalar? hala devam etmekte olup in?allah yak?n zamanda belediyemizle birlikte cem ve k?lt?r evi in?aat?na ba?lamay? istiyoruz' dedi.

A??l?? konu?mas?n?n ard?ndan oylamaya ge?ildi. Yap?lan oylama sonunda mevcut ba?kan Murat Y?ld?r?m ?yelerin g?venini tazeleyerek yeniden g?reve se?ildi. Y?ld?r?m ba?kanl???ndaki yeni y?netim kurulu Fatma Tokg?z,Erzade Ero?lu, Nihat Yoleri,Ali Ekber Ta?delen, H?seyin Aslan ve H?seyin Y?ld?z'dan olu?tu. Ba?kan yard?mc?l???na Fatma Tokg?z getirilirken, genel sekreter Erzade Ero?lu, sayman da Nihat Yoleri oldu. Denetleme kurulunda Z?beyit ?elik, Hasan Tokg?z ve M?rsel Alban yer al?rken Disiplin Kurulunda ise Sezer ?neri, H?seyin Ekinci ve Do?an Can g?rev ald?. ?st kurul delegeleri ise ?u isimlerden olu?tu: Murat Y?ld?r?m, Nihat Yoleri, Erzade Ero?lu, Z?beyit ?elik, H?seyin Aslan

Bu yazı toplam 553 defa okundu.
Fatma Togõz
tşk.
Kongreye gelmeyen biri gelmiş gibi bilgilenir, çok güzel hazırlanmış, emeğinize sağlık.Tekürler,
23 Haziran 2014 Pazartesi Saat 21:42
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü