20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 13:27
CHP Bursa Milletvekili Sn Doç.Dr. Aykan Erdemir'in Soru Önergesi
28 Ağustos 2014 Perşembe Saat 06:10
CHP Bursa Milletvekili Sn Doç.Dr. Aykan Erdemir'in Datça Hızırşah Külliyesi ile ilgili vermiş olduğu yazılı Soru Önergesi

CHP Bursa Milletvekili Sn Do?.Dr. Aykan Erdemir'in
H?z?r?ah K?lliyesi ile ilgili Yaz?l? Soru ?nergesi

T?RK?YE B?Y?K M?LLET MECL?S? BA?KANLI?INA

A?a??daki sorular?m?n K?lt?r ve Turizm Bakan? Say?n ?mer ?EL?K taraf?ndan yaz?l? olarak yan?tlanmas?n? arz ederim.

Sayg?lar?mla.

Do?.Dr. Aykan ERDEM?R
Bursa Milletvekili

Mu?la?n?n Dat?a il?esine ba?l? H?z?r?ah k?y? yolu ?zerinde bulunan, y?re halk? taraf?ndan H?z?r?ah K?lliyesi olarak bilinen ve resmi kay?tlarda ?H?z?r?ah K?y? Camii? olarak ge?en kutsal mek?n, Temmuz 2010?da bak?ms?z ve metruk bir durumdayken Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi taraf?ndan tarihi dokuya zarar verilmeden ?evre temizli?i yap?lm??t?r. Yap?lan temizlik ve d?zenlemenin ard?ndan, 24-25 Temmuz 2011 tarihinde Bakanl???n?z ve Dat?a Belediyesinin katk?lar?yla burada H?z?r?ah K?lt?r Etkinli?i d?zenlenmi?tir. Alevi vatanda?lar, bu kutsal mek?n?n?n bah?esinde cem yapm?? ve kurban lokmas? da??tm??t?r. Yap?lan bu etkinli?in ard?ndan, bug?ne kadar ibadet amac?yla kullan?lmayan bu metruk kutsal mek?n g?n?ll? imam atamak ve ta??ma cemaat getirmek yoluyla d?zenli ibadete a??lm??t?r.

Bu s?re?te, yakla??k 700 y?ll?k bir tarihi oldu?u iddia edilen ve S?T alan? ?zerinde bulunan mek?nda, An?tlar Kurulu?ndan izin al?nmadan tadilat yap?lm??t?r. G?n?ll? bir in?aat ustas? taraf?ndan zeminindeki tahtalar?n s?k?lmesi suretiyle mek?na seramik d??endi?i, bah?esine tuvalet yap?ld??? ve tarihi dokusuna zarar verildi?i iddia edilmi?tir.

Bu ba?lamda;

1. Bakanl???n?z Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi taraf?ndan d?zenlenen H?z?r?ah K?lt?r Etkinliklerine bug?ne kadar herhangi bir katk?da bulunmu? mudur? Bulunduysa bu katk?lar nelerdir?

2. ?H?z?r?ah K?y? Camii? bug?ne kadar hangi inan? gruplar? taraf?ndan kullan?lm??t?r?

3. S?z konusu inan? mekan? bug?n itibariyle ibadete a??k m?d?r? A??ksa hangi inan? gruplar? taraf?ndan kullan?lmaktad?r?


(Yaz?l? Soru ?nergesini G?rmek i?in L?tfen Resimin ?zerine T?klay?n?z.)


H?z?r?ah K?lliyesi ile ilgili Yaz?l? Soru ?nergesi
(21 Temmuz 2014)

CHP Mu?la Milletvekili ?mer S?ha Aldan, Mu?la?n?n Dat?a il?esindeki H?z?r?ah K?y? Camii?ne do?al dokusunu bozarak yap?ld??? iddia edilen tadilat ile ilgili, K?lt?r ve Turizm Bakan? ?mer ?elik?in yan?tlamas? talebiyle bir soru ?nergesi verdi.

CHP Mu?la Milletvekili ?mer S?ha Aldan, Mu?la?n?n Dat?a il?esindeki H?z?r?ah K?y? Camii?ne do?al dokusunu bozarak yap?ld??? iddia edilen tadilat ile ilgili, K?lt?r ve Turizm Bakan? ?mer ?elik?in yan?tlamas? talebiyle verdi?i soru ?nergesi ?u ?ekilde:

?Mu?la?n?n Dat?a il?esine ba?l? H?z?r?ah k?y? yolu ?zerinde bulunan ve resmi kay?tlarda ?H?z?r?ah K?y? Camii? olarak ge?en inan? mek?n?, Temmuz 2010′da bak?ms?z ve metruk bir durumdayken Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi taraf?ndan tarihi dokuya zarar verilmeden ?evre temizli?i yap?lm??t?r. Vakf?n bu duyarl? giri?imine ra?men, yakla??k 700 y?ll?k bir tarihi oldu?u iddia edilen ve birinci derece S?T alan? ?zerinde bulunan mek?nda, An?tlar Kurulu?ndan izin al?nmadan tadilat yap?lm??t?r. G?n?ll? bir in?aat ustas? taraf?ndan zeminindeki tahtalar?n s?k?lmesi suretiyle mek?na seramik d??endi?i, bah?esine tuvalet yap?ld??? ve tarihi dokusuna zarar verildi?i iddia edilmi?tir

Bu ba?lamda; Bakanl???n?z H?z?r?ah k?y? yolu ?zerinde bulunan ?H?z?r?ah K?y? Camii?nde bug?ne kadar herhangi bir onar?m veya yenileme ?al??mas? yapm?? m?d?r? Yapt?ysa hangi tarihlerde hangi ?al??malar yap?lm??t?r? Yap?lmad?ysa bunun nedeni nedir? Eyl?l 2012′de izinsiz olarak ba?lat?lan onar?m ve tadilatla ilgili yap?ld??? iddia edilen inceleme ve soru?turmalarda hangi tespitlere ula??lm??t?r? Elde edilen tespite g?re hangi i?lemler yap?lm??t?r? ?nan? mek?n?nda kamu kaynaklar?yla istihdam edilen ki?i ya da ki?iler olmu? mudur? Olduysa hangi stat?lerde ve hangi tarihlerde istihdam edilmi?lerdir??

Bu yazı toplam 285 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü