20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 13:27
5.HIZIRŞAH ETKİNLİĞİ YAPILDI
28 Ağustos 2014 Perşembe Saat 10:53
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi’nin Datça Belediye Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirdiği 5.Hızırşah Etkinlikleri 2-3 Ağustos2014 tarihlerinde Muğla Datça’da gerçekleşti

5.DAT?A HIZIR?AH ETK?NL??? YAPILDI (02-03 A?USTOS 2014)

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi?nin Dat?a Belediye Ba?kanl???n?n katk?lar?yla ger?ekle?tirdi?i 5. H?z?r?ah Etkinlikleri 2-3 A?ustos 2014 tarihlerinde Mu?la Dat?a?da ger?ekle?tirildi.

Etkinlik, 02 A?ustos 2014 Cumartesi g?n? Saat 10.00?da Dat?a H?z?r?ah?da bulunan Hacetevi Tepesi?ne ??k?lmas?yla ba?land?. Uzun ve yorucu bir t?rman???n ard?ndan Hacetevi?ne ula?an canlar burada dua okuyup, dilekler dilediler.

Program ayn? g?n Saat 14.00?de H?z?r?ah K?lliyesi?nde yap?lan a??l?? program?yla devam etti. A??l?? program? Vak?f ?ube Ba?kan? Murat Y?ld?r?m??n konu?mas?yla ba?lad?.

Etkinli?e kat?lan Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman G?R?N, Dat?a Belediye Ba?kan? ?ener TOKCAN, CHP Bursa Milletvekili Aykan ERDEM?R, Ara?t?rmac? Yazar Ayhan AYDIN?da bir konu?ma yapt?lar.

MU?LA B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman G?r?n, yapt??? konu?mada, Diyanet ??leri Ba?kanl???'n?n her t?rl? inanc?n temsil edildi?ine inan?lacak ?ekilde yap?land?r?lmas?n?, aksi halde kald?r?lmas?n? istedi.

(Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?an? Osman G?r?n'?n Konu?ma Videosu)

Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman G?R?N ve Dat?a Belediye Ba?kan? ?ener TOKCAN??n Dat?a?ya bir cemevi yapma i?in s?z verdikleri ve s?reci yak?ndan takip ettiklerini s?yledikleri a??l?? t?reninde kesilen adaklardan yap?lan lokma ve pilav payla??ld?.

H?z?r?ah K?lliyesi?nde yap?lan t?rene CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Yakup AKKAYA, Dat?a Belediye Ba?kan Yard?mc?s? G?rsel U?AR, CHP Mu?la ?l Ba?kan? Mustafa ?ZT?RK, CHP Dat?a ?l?e Ba?kan? Mustafa ?ZT?RK, Dat?a Belediye Meclis ?yesi Hayriye BALKANLAR, CHP Dat?a Parti Meclisi Eski ?yesi Nazmiye HALVA?I, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Okmeydan? ?ubesi Ba?kan? Zeynel ?AH?N, Erikli Baba K?lt?r Derne?i ve Cemevi 2. Ba?kan? ve ?stanbul Fatih il?esi CHP Meclis ?yesi Kaz?m AK?AH?N, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Marmaris ?ubesi Ba?kan? Kas?m ?AVLI, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Dat?a ?ubesi Ba?kan? Mustafa KATIKSIZ, Dat?a Kent Konseyi Ba?kan? Orhan KESK?NSOY, Mimar Sevilay M?SER de bizzat kat?l?rken,

Maltepe Belediye Ba?kan? Ali KILI? ve Kartal Cemevi Vakf? Ba?kan? ?smail SA?LI?da telgraflar?yla kat?lm??lard?r.

Etkinli?e kat?lan t?m kat?l?mc?lar?n yer ald??? bir ak?am yeme?inin ard?ndan etkinli?in ilk g?n? sonlan?rken,

?kinci g?n? Dat?a Belediyesi B?lent Ecevit K?lt?r Merkezi?nde ?Ge?mi?ten G?n?m?ze Alevi ?nan? Merkezleri? konulu panel ger?ekle?tirildi.

TBMM CHP Bursa Milletvekili ve Sosyal Antropolog Do?. Dr. Aykan ERDEM?R, Ara?t?rmac? Yazar Ayhan AYDIN, Mimar Sevilay M?SER ve Emekli ??retmen Kadri ?OBAN??n konu?mac? olarak yer ald??? panelin moderat?rl??? Edebiyat ??retmeni G?zel Bulut YILDIRIM taraf?ndan ger?ekle?tirildi. Yakla??k ?? saat s?ren panele ve panelistlere ilginin yo?un oldu?u g?zlendi.

Etkinlik Dat?a Amfi Tiyatro ?da yap?lan Hasan KARAYOL ve Sultan B?LG?N konseri ile son buldu.

Konserde ayr?ca 2. Ve 4. H?z?r?ah etkinliklerinde hem bilim adam? hem de halk ozan? kimli?iyle yer alan ve ge?ti?imiz May?s ay? i?inde hakka y?r?yen Op. Dr. Necati ?zdemir de an?ld?.

Amfi Tiyatro'nun tamamen doldu?u konsere, Dat?a Belediye Ba?kan yard?mc?s? G?rsel U?AR, Dat?a Belediye Meclis ?yeleri Can CANBEY ve G?khan SA?IR ile Hollanda Eyalet Milletvekili Ne?e BUDAK da bizzat kat?ld?.

Konser sonunda kat?l?mc?lara ve sponsor olan Afra Reklam, Alya ?n?aat, Ata ?n?aat, Cafer?in Yeri, Cans?s, Can Can Emlak, Dat?a Petrol Ofisi, Ers?z Emlak, I??k ?n?aat-Bayram I?IK, Saraco?ullar? Mobilya Fuar? ve S?racettin D?N??e te?ekk?r plaketleri takdim edilerek etkinlik sona erdi.


BA?KAN MURAT YILDIRIM'IN KONU?MA METN?

Dostlar Merhaba,

Bu y?l 5. ger?ekle?tirdi?imiz H?z?r?ah Etkinli?imize gelerek bizlerler can, bizlerle cem oldu?unuz i?in hepinize te?ekk?r? eder, a?k? niyazlar?mla selamlar?m.

?nsan'a yak??an insan olmakt?r. Peki, insan olmak nedir? Uzun uzad?ya tan?mlamaya gerek yok. Binlerce km uzaktaki bir ?ocu?un k?r?lan oyunca??na onunla gamlanmak, bir annenin evlad?ndan ayr? d???r?lmesine onunla isyan etmek, bir baban?n ekme?ini kazanmak i?in girdi?i madenden ??kmay???n?n yas?n? tutmak, sava?lar?n, kan?n durmas? i?in m?cadele etmektir insan olmak. Hepimizi yaratan o ilahi g?ce hakka boyun e?mek ve yery?z? mescidinde yan yana saf tuta bilmektir insan olmak. Peki bug?n bu mecliste bir araya gelen Alevi kimdir diye sorulursa, i?te Alevi b?t?n bunlar? kendine dert eden, yolunu yitiren kar?ncan?n gam?n? s?rtlanand?r. Alevi bu be?eriyete ?zde ben bir insan olmaya geldim diyen ve bu u?urda Hak r?zas? i?in gayret g?sterendir.

Hal b?yle olunca etkinli?imiz haz?rl?klar? da hayli buruk ba?lad?k. Zira Kom?ular?m?z?n toprak b?t?nl???n? etkilemeye y?nelik, din eksenli ve her g?n dozu daha bir artarak geli?en ?iddet ?lkemizde, gen?lere ?zellikle kad?nlara y?nelik sald?r?lar?n artmas? bizleri kayg?land?rmaktad?r. Bununla beraber son y?llarda biz Alevilere y?nelik menfi s?z ve davran??lardaki art?? da; Bu y?l 5. sini ger?ekle?tirece?imiz H?z?r?ah etkinli?imize hayli buruk haz?rlanmam?za sebep oldu.

?srail'in Filistin operasyonlar?yla nice masumu katletmesi... ?te yandan S?nni inanc? temsil etti?i ifade edilerek, ?lkemiz h?k?metince ter?rist olarak adland?r?lmayan I??D'in Suriye ve di?er b?lge ?lkelerinde ?zellikle Alevi inanc?na mensup halk? ve T?rkmenleri katletmesi de bir di?er ?z?nt? sebebimizdir.. Kafa kesen, tecav?z eden, militanlar?n ?lkemizde rahat?a dola?malar?, hatta sa?l?k hizmetlerinden yaralanmalar? sadece bizleri de?il S?nni yurtta?lar? da rahats?z etmektedir. Bir ba?ka rahats?zl?k ve kayg? sebebi ise ?slamiyet inanc?m?za g?re Kuran'?n indirilmeye ba?land??? kutsal bir ay olan Ramazan Ay?nda faili belirsiz eylemlerle Caferi camilerine yap?lan sald?r?lard?r. Ki bu da kendinden olmayana duyulan nefretin bir g?stergesidir. T?m bu kayg? verici, ac? dolu geli?meler bu y?l ki etkinli?imizin co?kusuna g?lge d???rm??t?r.

Sevgili canlar; insanlar?n ?nan?lar? do?rultusunda ibadet edebilmesi, hi? bir toplum i?in l?ks de?ildir. ?lkemizin de alt?nda imzas? bulunan insan haklar? evrensel beyannamesince de tan?mland??? gibi ibadet ?zg?rl???, insani bir hakt?r. Ancak bizler bu haktan mahrum edilmekteyiz. Bir yandan asimilasyon politikalar?, ?te yandan t?rbe, derg?h, cemevi gibi kutsal mek?nlar?m?z?n adeta gasp edilerek camiye d?n??t?r?lmesi bizleri incitmektedir.

Pek ?o?unuzun da medyadan takip etmi? olaca?? gibi daha ge?ti?imiz ay y?z y?llard?r inanc?m?z?n en ?nemli dergahlar?ndan olan Tokat Erba? daki KE?EC?BABA t?rbesi cami olarak de?i?tirilmi?tir. Bir ka? y?l evvel yanan t?rbe, onar?m?n ard?ndan m?ft?l?k?e kadrolu bir imam da atanarak camiye dev?irilmeye ?al???lm??t?r. Bu duruma itiraz eden k?yl?ler Erba? Kaymakam? taraf?ndan devlet eti?ine ve ?slubuna yak??mayan bir bi?imde, "sizin M?sl?manl???n?zdan ??phe ederim" diye azarlan?p a?a??lanm??lard?r. Minaresiz, minbersiz bir yap?y? camiye ?evirmekten nas?l bir M?sl?manl?k alg?s? oldu?unu bilemedi?imiz Kaymakam, her ne hikmetse sadece Alevi k?ylerinde iftar yeme?i vermi?tir.

Peki, Alevi-Bekta?i inanc?na, inan? merkezlerine ve k?lt?r?ne kar?? tak?n?lan bu yok sayan tutum ilk midir? Ya da son olacak m?d?r? Ne yaz?k ki; g?d?len bu yanl? politika ve inanc?m?za bak?? de?i?medi?i s?rece bu bask? gasp ve zul?m devam edecek gibi g?r?lmektedir.

Devlet i?inde devlet, din i?inde din yaratmaya ?al??an ve buna hizmet eden kendinden olmayan? yok sayan, ?tekile?tiren bu zihniyet... ?badetlerimizi c?mb??, Cem evlerimizi c?mb?? evi diye niteleyen ve bin y?llard?r bizleri olmad?k iftiralarla tan?mlay?p a?a??layan bu zihniyet adeta Alevi kimli?ini tarihsel varl???m?z? ve bu co?rafyadaki izlerimizi silmek i?in u?ra?maktad?r. Etkinli?imize de ismini veren, ve be? y?ld?r lokmalar?m?z? da??t?p bir araya gelerek inan? ve k?lt?r?m?z? anlatma ve ya?atmaya ?al??t???m?z H?z?r?ah dergah? da son y?llarda adeta tarihin bilgi, belge ve izlerini yok etmek istercesine "restorasyon" ad? alt?nda, talan edilmi?tir.

De?erli Dostlar, 2010 y?l?nda vakf?m?z?n gayreti ve belediyemizin yard?mlar?yla adeta ??pl??e d?nm?? olan d?? alan? temizlendi?inde dergah b?l?m? metruk bir halde idi. Sonras?nda S?T alan?nda bulunmas?na ra?men, kimler taraf?ndan g?revlendirildi?i bilinmeyen, s?zde g?n?ll? bir in?aat ustas?nca dergah?n tahta d??emeleri s?k?ld? ve seramikle kapland?. K?lliyenin bah?esinde yer alan Bekta?i mezarlar?n?n ta?lar? ise uygunsuz tasnif ve nakliye nedeniyle k?r?l?p kayboldu.. Bu yetmezmi? gibi Alevi dergahlar?n?n en ?nemli unsurlar?ndan olan ve yap?lan ara?t?rma sonucu 500 y?ll?k bir tarihi oldu?u ??renilen "E?ik Ta??" da yine restorasyon ad? alt?nda ger?ekle?en bu k?y?mda s?k?ld??? halde, daha sonra bulunamam?? ve taraflar?n ifadesine g?re "nerde oldu?u da bilinmemektedir."

Kamuoyu bilmeli ki, bu sadece biz Alevilere kar?? bir sorumsuzluk de?il ?lkemiz k?lt?r ve milli de?erlerine kar?? da en hafif ifadeyle ihanettir. Neyse ki bu ihanet ile ilgili olarak de?erli vekillerimiz, Bursa milletvekili Aykan Erdemir ve Mu?la milletvekili ?mer S?ha Aldan, K?lt?r ve Turizm bakan? ?mer ?elik den yan?t?n? merakla bekledi?imiz bir soru ?nergesi ile bilgi talep etmi?tir.

Yine hat?rlatal?m ki, H?z?r?ah K?lliyesi'nin s?n?rlar? i?inde kalan HACET TEPES?, vakf?m?z?n arac?l???yla 2012 y?l?nda K?lt?r Bakanl???'n?n ger?ekle?tirdi?i proje kapsam?nda onar?lm??, yolu ve ?evre d?zenlemesi yap?larak H?z?r?ah k?y?ne ve turizme kazand?r?lm??t?r.

K?ymetli misafirler, Dostlar, biz Aleviler, cami d??man? de?iliz. Hatta y?llar y?l? "herkes inand??? gibi ya?as?n ve ibadetini ger?ekle?irsin" dedi?imiz i?in dinsiz ve ateist ilan edilerek ta?a tutulmu? bir halk?z. H?z??ah dergah? g?n?m?zde H?z?r?ah k?y? camii ad?yla an?lmaktad?r. Bu bizler i?in sorun te?kil etmemektedir. Zira; kuruldu?u g?nden bu g?ne kadar hi? bir hizmetini g?rmemi? olmam?za ra?men gelirinin b?y?k bir k?sm?na vergilerimizle katk? sundu?umuz Diyanet ??leri Ba?kanl???'n?n T?rkiye genelinde bulunan 130 bine civar?ndaki cami say?s? e?er S?nni dostlar?m?z?n ibadethane ihtiyac?n? kar??lam?yorsa biz Aleviler t?rbe ve cemevlerimizi kendilerinin ibadetlerine memnuniyetle a?ar?z. Ancak ibadethanelerimizin; adeta gasp edilerek, inanc?m?z yok say?larak camile?tirilmesine m?saade etmeyece?imizi ve bu do?rultuda, her me?ru zeminde hakk?m?z? sonuna kadar arayaca??m?z bilgisini de kamuoyuna sunmak isteriz.

Kat?l?m?n ve deste?iniz i?in hepinize tekrar te?ekk?r ederim. Sayg?lar?mla

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Ba?kan Murat YILDIRIM


MU?LA B?Y?K?EH?R BELED?YE BA?KANI
OSMAN G?R?N'?N KONU?MASI

"?BADETHANELER ZORAK? D?N??T?R?LMES?N"

Diyanet ??leri Ba?kanl???'n?n her t?rl? inanc?n, kendisinin orada temsil edildi?ine inanacak ?ekilde yap?land?r?lmas? veya kald?r?lmas? gerekti?ini ifade eden G?r?n, "Bu t?r bir yap?, maalesef b?l?nmeye ve ba?ka inan? gruplar? da dahil olmak ?zere onlar? d??ar?da tutmaya devam eder. Bir ibadet yerinin daha ?nce ne oldu?u ve ne ?ekilde kullan?ld??? iyi tespit edilip, onun zoraki d?n??t?r?lmesine engel olmak durumunday?z. Bunu yaparken, insanlara ?fke duymadan, onlar?n kusurlar?n? gidermeye ?al??mal?y?z. ?nsan sevgisini hi?bir zaman unutmamam?z gerekiyor" dedi.

"UMUTSUZ OLMAYA HAKKIMIZ YOK"

"T?rkiye ?u anda kendisine biat etmeyenin '?tekile?tirildi?i' ve ?lkenin adeta karpuz gibi ikiye b?l?nd??? bir durumdad?r" diyerek konu?mas?n? s?rd?ren G?r?n ?unlar? s?yledi:

"Aram?zdaki bir tak?m ufak farkl?l?klar? ve problemleri bir yana b?rakarak, ?ncelikle bu anlay??a kar?? m?cadele etmemiz gerekiyor. ??nk? bu anlay?? Cumhurba?kanl??? koltu?una oturursa, yapt?klar?ndan biliyoruz ne yapacaklar?, kimse i?in s?rpriz olmayacakt?r. T?rkiye tekrar makule ula?mas? i?in ?ok daha b?y?k ac?lar ?ekmek durumunda kal?r. Her t?rl? kurum, ki?i kendisine biat etmeyen kendisinden farkl? olan herkesi el kabul eder ve T?rkiye ger?ekten ?ok daha b?y?k s?k?nt?lar?n i?ine girer. Umutsuz olmaya hakk?m?z yok. T?rkiye'nin i?inde bulundu?u durumdan ??kmas? i?in ge?mi?ten gelen ?ok b?y?k bir birikimi var."

"???M?ZDEK? ?NSAN SEVG?S?N? BESLEY?P B?Y?TEL?M"

Hac? Bekta? Veli'lere, H?z?r ?ah'lara ve Yunus Emre'lere d?n?p bak?ld???nda, kimsenin gelece?e umutsuz bakmaya hakk?n?n olmad???n? belirten G?r?n, "Gelece?e umutsuz bakmaya hakk?m?z yok. ??nk? en g??l? ?ey insan ve insan sevgisidir. E?er biz onu besleyebilir ve daha da b?y?tebilirsek, o zaman gelecek ile ilgili ?ok huzurlu, birlikte, farkl?l?klar?m?z?n zenginli?i i?erisinde gelece?e ta??nabiliriz. Ben buna g?n?lden inan?yorum" diye konu?tu.

    * HABERLER COM Gazetesi Haberi >>


RES?M GALER?S?

    * Foto Galeri ve Slayt >>

(Resmi B?y?k G?rmek i?in L?tfen Resimin ?zerine T?klay?n?z.)


Bu yazı toplam 463 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü