20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 13:28
ZORUNLU DİN DERSİNE KARŞI ANKARA'DAYIZ.
19 Eylül 2014 Cuma Saat 08:19
Alevi örgütleri eğitim alanındaki ayrıştırıcı politikalarına tepkilerini göstermek amacıyla 15 farklı noktadan Ankara’ya yürüyecekler. İlk yürüyüş Dersim’de Düzgün Baba’dan başladı.1

Aleviler, e?itimde hak ihlallerine kar?? Ankara?ya y?r?yor.

Alevi ?rg?tleri e?itim alan?ndaki ayr??t?r?c? politikalar?na tepkilerini g?stermek amac?yla 15 farkl? noktadan Ankara?ya y?r?yecekler. ?lk y?r?y?? Dersim?de D?zg?n Baba?dan ba?lad?.

AKP h?k?metinin gerici, dayatmac? e?itim politikas?na kar?? ilk y?r?y?? bug?n Dersim D?zg?n Baba Oca???nda ba?lad?. Burada bas?n a??klamas? yapan Alevi kurumlar?, AKP?nin e?itimde dayatt??? geri politikalara kar?? Ankara?ya y?r?yeceklerini a??klad?lar. Toplamda 12 ocaktan yola ??kacak olan Canlar 12 Ekim?de Ankara S?hh?ye Meydan??nda bulu?acaklar.Bas?n a??klamas?n?n ?tam metni:

Osmanl??dan Cumhuriyet?e ve AKP h?k?metiyle birlikte e?itimdeki dayatmalar ve hak ihlalleri h?z alarak devam etmektedir. Her y?l de?i?en e?itim sistemiyle bilimsel, ?a?da? e?itimden uzakla??larak e?itim dinselle?tirilmeye ?al???lmaktad?r.

Milli E?itim Bakanl???, T?rk ??slam sistemini esas alan ideolojik bak???n? zorunlu din dersleri, 4+4+4, TEOG gibi tek?i ve egemen inan? sistemiyle dayatan, ??rencileri zorla ?zel okullara, meslek liselerine ve imam hatip liselerine y?nlendirmeye ?al??maktad?r.

Son olarak bu y?l uygulanan Temel ??retimden Orta??retime Ge?i? (TEOG) sistemi e?itimdeki ay?r?mc?l??? derinle?tirmektedir. E?itimde ya?anan hak ihlallerine dur demek i?in biz Aleviler, Alevi ocaklar?ndan Ankara?ya y?r?yoruz.

Teog sistemi ad? alt?nda gen?lerimiz yeteneklerine bak?lmaks?z?n meslek liselerine, inan?lar?na bak?lmaks?z?n imam hatiplere yerle?tirilmektedir. Bu dayatmalar? kabul etmeyen gen?lerimiz ise a??k liselere y?nlendirerek aktif ??retim hayat?n?n d???na itilmektedir.

E?itimde 4+4+4 dayatmas?n?n sonucu olarak orta??retim kurumlar? (liseler), t?pk? ilkokul ve ortaokullar gibi siyasal ?slam??n egemenli?i ile sonu?lanacak ileri bir s?re?te onar?lamayacak toplumsal de?i?imlere neden olabilecek bu d?zenlemeler taraf?m?zdan kabul edilemez olarak g?r?lmektedir.

Mevcut sistemin e?itimin b?t?n alanlar?nda hayata ge?irmek istedi?i planlama asl?nda siyasal bir bak???n d???na ??kmayan, veli ve ??renci tercihini yads?yan zorlay?c? ve asimilasyon ama?l?d?r.

Bu g?n egemenlerin dayatm?? oldu?u e?itim sisteminin amac?; yoksul emek?i ?ocuklar?n?n meslek liselerine ve imam hatip liselerine zorlamak bu s?recin sonucunda da istenilen asimilasyon amac?na ula?makt?r.

Alevileri yok sayan, farkl? inan?lar? yok sayan veya dini e?itim almak istemeyenleri yok sayan bu sistemi hakl? bulmuyoruz. Bizler zorunlu din dersleri kald?r?ls?n isterken ?ocuklar?m?z? b?yle dini e?itime zorlamalar?n? antidemokratik buluyoruz.

Bu sistem ile yaln?zca Alevi ?ocuklar? asimile edilmeyecektir. Bu dayat?lan sistemin ?lkemiz de ve ortak vatan?m?zda farkl? uluslardan ve milliyetlerden ve de farkl? inan?lardan ya?ayan halk?m?z? tek bir eksen de toplay?p, T?rk-?slam ekseninde asimilasyona tabi tutmakt?r.

Dayat?lan bu Tek?i, gerici, siyasal ?slam?n e?itim projesine kar?? ba?ta Aleviler olmak ?zere t?m emek?iler ve demokrasi g??leri olarak direnece?imizi ve bu dayatmalar son bulana kadar alanlarda birlikte m?cadele edece?imizi buradan t?m kamuoyuna bildiririz.

12 y?ld?r ?lkeyi yeniden in?a etmeye ?al??an, t?m sistemleri kendi lehine de?i?tiren bu h?k?met kar??s?nda elbette sessiz kalmayaca??z. Duyarl? t?m kesimleri alanlara davet ediyoruz. Alevi K?lt?r Dernekleri Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?’n?n ortakla?a d?zenledi?i bu y?r?y?? i?in Alevi derg?hlar?ndan yola ??karak 12 Ekim?de Ankara S?hhiye meydan?nda b?y?k bir mitingle e?itimde ya?anan hak ihlallerine kar?? hayk?raca??m?z? bas?na ve kamuoyuna duyururuz.

Alevi K?lt?r Dernekleri Genel Merkezi (AKD)
Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Merkezi
Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i

Y?R?Y?? G?ZERGAHLARI VE TAR?HLER?

1-D?zg?n Baba-Dersim: 15 Eyl?l
2-Top?u Baba-K?rklareli: 18 Eyl?l
3-Hamza Baba-?zmir: 21 Eyl?l
4-Abdal Musa-Antalya: 21 Eyl?l
5- Diyarbak?r: 23 Eyl?l
6-?oban Dede- Adana: 24 Eyl?l
7-??h H?z?r-Antakya: 24 Eyl?l
8-Pir Sultan- Sivas: 27 Eyl?l
9-Hubyar Sultan- Tokat: 27 Eyl?l
10-Karaa?a? Tekkesi-?stanbul: 27 Eyl?l
11-Hamdullah ?elebi- Amasya: 30 Eyl?l
12-Piri Baba- Merzifon: 1 Ekim
13-Hac? Bekta?-Nev?ehir: 4 Ekim
14-Sucuyetin Veli-Eski?ehir: 4 Ekim
15-Hasan Dede- K?r?kkale: 9 Ekim

M?T?NG

12 EK?M SIHH?YE MEYDANI ANKARA

Bu yazı toplam 256 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü