17 Eylül 2019 Salı Saat 14:19
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
DATÇA'DA AŞURE LOKMASI ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİK.
27 Ekim 2015 Salı Saat 08:31
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi, Yassı Muhrrem ve kerbela şehitleri için 26 Ekim 2015 Pazartesi saat 12.30 de Cemevimizde Aşure Lokması Etkinliği düzenledi

DAT?A'DA A?URE LOKMASI ETK?NL??? D?ZENLED?K.

  
 •  * Foto Galeri ve Slayt >>

 •  * TWITTER Sayfam?z i?in t?klay?n?z. >>

 •  * FACEBOOK Sayfam?z i?in t?klay?n?z. >>

  26 Ekim 2015 Pazartesi saat 12.30 de Cemevimizde A?ure Lokmas? Etkinli?i d?zenledik.

  Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi, 26 Ekim 2015 Pazartesi saat 12.30 de Cemevimizde A?ure Lokmas? Etkinli?i d?zenledi.

  Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi, Yass? Muhrrem ve kerbela ?ehitleri i?in 26 Ekim 2015 Pazartesi saat 12.30 de Cemevimizde A?ure Lokmas? Etkinli?i d?zenledi

  A?ure Lokmas? Etkinli?imize Dat?a Kaymakam? Say?n Vehbi Bak?r, Dat?a Belediye Ba?kan? Say?n G?rsel U?ar, Dat?a Belediye Ba?kan? Say?n ?nci Bilgin, Belediye Meclis ?yelerimiz, CHP Dat?a ?l?e Ba?kan? Say?n Ayta? Kurt, HDP Dat?a ?l?e Ba?kan? Say?n G?lfer Karadeniz, Vatan Partisi Dat?a ?l?e Te?kilat?, Pirsultan Abdal Derne?i Genel Merkez Y?neticisi Say?n Ethem ?ahino?lu, Pirsultan Abdal Derne?i Dat?a ?ube Ba?kan? Say?n Mustafa Kat?k??, sivil toplum ?rg?tleri, sendika temsilcileri ve geni? bir halk toplulu?u kat?ld?.


  BA?KAN MURAT YILDIRIM?IN KONU?MASI

  Sevgili Canlar,
  Say?n Milletvekillerim,
  Say?n B?y?k?ehir Belediye Ba?kan?m,
  Say?n Kaymakam?m,
  Say?n ?l?e Belediye Ba?kan?m,
  Say?n Belediye Ba?kan? Yard?mc?lar?m,
  Say?n Belediye Meclis ?yelerim,
  Say?n Siyesi Parti Ba?kanlar?m ve Y?netim Kurulu ?yeleri,
  Say?n Demokratik Kitle ?rg?tleri Temsilcileri,
  De?erli misafirler, ?ok k?ymetli Bas?n Mensuplar?,

  Biz Alevileri bu g?n?m?zde yaln?z b?rakmad???n?z ve bizimle birlikte oldu?unuz i?in hepinize sayg?lar?m? ve sevgilerimi sunuyorum.

  Bundan yakla??k 1500 sene evvel Kerbela?da Muharrem ay?n?n onuncu g?n?nde, Peygamber torunu ?mam H?seyin ve yetmi? iki gencin Yezit taraf?ndan ba?lar? kesilerek ?ehit edili?lerinin y?l d?n?m?nde onlar? anmak i?in burada toplanm?? bulunuyoruz.

  ?mam H?seyin halk taraf?ndan ?ok sevilen ve daima zalime kar?? mazlumun yan?nda, haks?zl?klara kar?? hakl?n?n yan?nda olmu?tur. Emevi zulm?ne kar?? dik duru?u ile dikkat ?ekmi?tir.

  O zaman Emevi saltanat?n?n ba??nda olan Muaviye?nin o?lu Yezit, ?mam H?seyin?in bu tutumundan rahats?z olur. ?mam H?seyin?e haber g?ndererek kendisine biat etmesini ister. (?Ya biat ya kellen??)

  O gece Kerbela be? bin ki?ilik Yezit ordusuyla ku?at?l?r. T?m F?rat k?y?lar? Yezit ordular?nca kontrol alt?na al?n?r. Kerbela halk? susuzluktan peri?an olur. Bunun ?zerine ?mam H?seyin bir a??klama yapar:?Biliyorum nereye gidersem gideyim, nerede olursam olay?m beni ?ld?recekler.?Yezit gibi bir zalime biat etmektense ?lmeyi g?ze al?r, be? bin ki?ilik Yezit ordusuna kar?? bir avu? yak?n?yla birlikte sava?a girer.

  On Muharrem A?ure g?n? Kerbele Meydan??nda, kendi ailesinden yetmi? iki gen?le birlikte ba?? kesilerek ?ehit edilir. Yezit askerleri H?seyin?in kesik ba??n? top gibi yerlerde tekmelerler. Daha sonra kesik ba?? al?p Yezid?e g?t?r?rler. Yezit kesik ba?? eliyle havaya kald?rararak ?Bedir?in intikam?n? ald?m? der.

  Bug?n ?slam ?lkelerinde ayn? Emevi zulm?ne benzer zalimce davran??lar devam etmektedir. S?zde ?slami bir ?rg?t olan I?id, tekbir getirerek ? ALLAH ALLAH ?diyerek kelle kesmekte, M?sl?manlar?n kanlar?n? ak?tmaktad?r. Muaviye ve onun o?lu Yezit anlay???ndaki insanlar ?orum?da, Mara??ta Sivas?ta nice canlar?m?z? katlettiler. Daha ge?ti?imiz g?nlerde Ankara?n?n g?be?inde 102 vatanda??m?z? bombal? sald?r? sonucunda aram?zdan ay?rd?lar.

  Gelin bu Muharrem ay? vesilesiyle insan can?na k?yanlara, kan ak?tanlara ?slam? kullanarak insanl?k su?u i?leyenlere kar?? ?mam H?seyin duru?u g?sterelim. Bar??a ihtiyac?m?z olan bug?nlerde H?nk?r Hac? Bekta? Veli?nin buyurdu?u gibi? Bir olal?m, Diri olal?m. ?ri olal?m.?Bin be?y?z y?ld?r duydu?umuz ac?yla tuttu?umuz yas orucunu Hak kabul eyleye. Dile?imiz odur ki bar??, dostluk, karde?lik egemen k?l?ns?n; mazlum kan? art?k akmas?n.

  Yas-? Muharrem ay?nda dedemiz Nihat YOLER?, on iki g?n boyunca sohbetiyle, dualar?yla; yine ?ube kurucumuz Ali Asker AKAY, Kerbela ?ehitleri ile ilgili sunumlar?yla etkinli?imize b?y?k katk?da bulundular.

  On iki g?n boyunca oru? a??m lokmas? veren ve hizmet eden bac? ve canlar?m?za, a?ure lokmas?n? pi?irip haz?rlayan ba?ta e?im olmak ?zere b?t?n bac?lar?m?za; Muharrem ay?nda bizi yaln?z b?rakmayan ba?ta Belediye Ba?kan?m?z G?rsel U?AR?A, siyasi partilerimize, sivil toplum ve sendikalara, bas?n?m?za ve tabii ki ?yelerimize, b?t?n canlar?m?za vakf?m?z y?netim kurulu ad?na ?ok te?ekk?r ediyorum.

  Sa? olun, sa?l?kl? olun, daim kal?n.

  Murat YILDIRIM
  Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ube Ba?kan?


 • Bu yazı toplam 761 defa okundu.
  Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
  Erdoğan SEZER
  2.H?z?r?ah Etkinli?i
  Veli GÜLSOY
  1.Hızırşah
  Erdal Yıldırım
  FAŞİZME RAMAK KALA..
  ARŞİVDE ARA
  SİTE ANKET
  Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
  Çok Güzel Olmuş
  Güzel
  İdare Eder
  Kötü