22 Ağustos 2019 Perşembe Saat 04:45
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sultan Nevruzu ve Aşık Veysel'i Andık.
23 Mart 2016 Çarşamba Saat 07:13
21 Mart 2016 Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evi merkezimizde Sultan Nevruz (Hz.Ali'nin Doğum Günü) kutlaması ve Aşık Veysel'in ölümünün 43.Yıldönümü anma etkinliği yapıldı


21 Mart 2016 Pazartesi G?n? Saat 19.00 da Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cem Evi merkezimizde Sultan Nevruz (Hz.Ali'nin Do?um G?n?) kutlamas? ve A??k Veysel'in ?l?m?n?n 43.Y?ld?n?m? anma etkinli?i yap?ld?

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cem Evi merkezimizde 21 Mart 2016 Pazartesi G?n? Saat 19.00 da Sultan Nevruz (Hz.Ali'nin Do?um G?n?) kutlamas? ve A??k Veysel'in ?l?m?n?n 43. Y?ld?n?m? anma etkinli?i yap?ld?.

Kurum Dedesi Nihat Yoleri, canlar?n getirdi?i lokmalara Lokma Duas? verdi. Ard?nda Dat?a Cemevi Ba?kan? Murat Y?ld?r?m, g?n?n anlam ve ?nemine dair konu?ma yapt?.

Ard?nda Zakir Dursun Alab?y?k, deyi?leri ile ve Ozan Ali Ekber Ta?delen'de A??k Veysel'in T?rk?leri'ni seslendirdi.

Kurum Dedesi Nihat Yoleri'nin dua ve g?lbentleri ile sona erdi.


Hac?bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi
Cemevi Ba?kan? Murat Y?ld?r?m Mesaj?

Nevruz Bayram? ya da k?saca Nevruz; Afganlar, Anadolu T?rkleri, Arnavutlar, Azeriler, Farslar, G?rc?ler, Karakalpaklar, Kazaklar, K?rg?zlar, K?rtler, ?zbekler, Tacikler, T?rkmenler ve Zazalar taraf?ndan kutlanan geleneksel yeni y?l ya da do?an?n uyan??? ve bahar bayram? olarak adland?r?l?r.

Yaz?l? olarak ilk kez 2. y?zy?lda Pers kaynaklar?nda ad? ge?en Nevruz, ?ran ve Bahai takvimlerine g?re y?l?n ilk g?n?n? temsil eder.

28 Eyl?l - 2 Ekim 2009 aras?nda Abu Dabi?de h?k?metler aras? toplanan Birle?mi? Milletler Manevi K?lt?r Miras? Koruma Kurulu, 3000 y?ldan beri kutlanmakta olan Pers k?kenli bu ?enli?i, D?nya Manevi K?lt?r Miras? Listesi 'ne d?hil etmi?tir. 2010'dan ba?layarak Birle?mi? Milletler Genel Kurulu 21 Mart'? "D?nya Nevruz Bayram?" olarak ilan etmi?tir.

A??r ve zorlu ge?en k?? aylar?ndan sonra, topra?? i?leyecek, dura?anl?ktan harekete ge?ebilecek, bitkilerin ye?ermesi, dallar?n boy vermesi, kuzular?n melemesi, topra??n canlanmas?, dolay?s? ile bereketin ve bollu?un ba?lang?c? bir g?nd?r 21 Mart: Sultan-? Nevruz. Binlerce y?ld?r, insanl?k kendi tarihinde daima do?a varl?klar? ile ili?kilerine yer yer kutsall?k y?kleyerek; bu ili?kiyi t?rensel bir ?ekilde, zamana ve ?a?a uyarak, ?z?n? bozmadan s?rd?rm??t?r.

Alevilerce Nevruz yeni y?l ve bahar?n ba?lang?c? ile beraber inan?sal boyutta hem Hz. Ali?nin do?um g?n? olarak, hem de Hz. Fatima ile evlendi?i, yarad?l???n sevgi ve mutlulu?un alevlendi?i, ye?erip boy verdi?i g?n olarak kutlarlar. Ge?mi?te Alevi-Bekta?iler Nevruz g?n?, bahar?n ?i?ekleri ve g?lleri ile s?slenmi?, mumlarla ayd?nlat?lm?? Cem Evi?ne, en temiz ve g?zel elbiselerini giyerek gelirlerdi. G?n?n anlam? ve Hz. Ali hakk?nda muhabbet edilirdi. G?lbenkler, deyi?ler okunur, canlar getirdikleri lokmalar? payla??r, ?erbetler (dem ) i?ilerek kutlan?rd?.

Binlerce y?ll?k uygarl?klardan s?z?lerek gelen 21 Mart Nevruz g?n?, birbirlerini ziyaret edip bar??, dostluk ve sevgiyi payla?m??lard?r. G?nd?zleri halay ?ekmi?ler, ak?amda derg?hlarda ??Nevruz Cemi?? yap?p semah d?nm??lerdir.

Biz de; Hem yeniden do?u?u, tomurcuklanmay?, ?i?eklenmeyi; hem de bar?? i?in, karde?lik i?in, dostluk i?in, yeni g?zel ba?lang??lar i?in ihtiyac?m?z olan ate?i temsil eden Nevruz Bayram?m?z?n hepimize kutlu olmas?n? ve ?lkemize huzur getirmesini temenni ediyoruz.

Yine bug?n 25 Ekim 1894, Sivas, ?ark??la?da d?nyaya gelen ???k Veysel ?at?ro?lu?nun da ?l?m y?ld?n?m?d?r. 7 ya??nda ge?irdi?i ?i?ek hastal??? sonucu iki g?z?n? kaybeden ve babas?n?n kendisine oyalanmas? i?in ald??? ba?lamayla ?nce ba?ka ozanlar?n t?rk?lerini daha sonra 1933 y?l?nda tan??t??? Ahmet Kutsi Tecer'in te?vikleriyle kendi s?zlerini yaz?p s?ylemeye ba?layan b?y?k ozan?m?z 78 ya??nda vefat etmi?ti.

???k gelene?inin son b?y?k temsilcilerinden olan ???k Veysel, bir d?nem yurdu dola?arak K?y Enstit?leri'nde saz hocal??? da yapt?. 21 Mart 1973?te aram?zdan ayr?lan ?nl? halk ozan?m?z ???k Veysel?i sayg?, sevgi ve ?zlemle anmaktay?z.

Murat Y?ld?r?m

Hac?bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi Ba?kan?.


?nan? ?nderi ve Kurum Dedesi Nihat Yoleri'nin Mesaj?

21 Mart Nevruz; Hz. Ali'nin do?um g?n? olarak kabul edilir. Hz. Ali'nin di?er ad? "Ebu Turab'd?r". Turab toprak demektir. Bu deyim de Hz. Ali'ye Topra??n o?lu unvan?n? kazand?rm??t?r. Bu B?t?ni d???nce anlam?nda Hz. Ali'nin do?umu bir bak?ma topra??n do?umu, ya da bir ba?ka a??dan d???n?rsek; topra??n do?umu Hz. Ali'nin do?umudur. Bu g?n?n ayn? zamanda Hz. Ali?nin, Hz. Fatima ile evlendi?i g?n olarak kabul edilmesi; Alevilerin haf?zas?na Nevruz'u sevin?li, mutlu ve umutlu ve de bereketli bir g?n olarak yerle?tirmi?tir.

21 Mart g?n? ak?am? bir Cem yap?l?r. Bu ceme de 'Sultan-? Nevruz Cemi' ad? verilir. Sultan Nevruz olarak adland?r?lan bu g?nde s?zl? gelene?e g?re bir?ok olay olmu?tur.

Bunlar ?u ?ekilde ?zetlenebilir:

 • Tanr?'n?n d?nyay? yaratt??? g?nd?r.
 • Hz. Ali'nin do?du?u g?nd?r.
 • Hz. Muhammed'in yerine Hz. Ali'yi Gadir-i hum'da atad??? g?nd?r.
 • Bahar'?n ba?lad??? g?nd?r.

  Nevruz g?n? ak?am? t?m canlar her Cem'e geli?te yapt?klar? gibi banyo yap?p, en temiz ve g?zel elbiselerini giyerek toplan?rlar. Gelenler g??lerine g?re lokmalar?n? getirirler. Pir (Dede) lokmalara "g?lbank" verdikten sonra nasihat ve muhabbet ile toplulu?u Sultan-? Nevruz hakk?nda bilgilendirir, ard?ndan Nad-? Ali duas?n? okur.

  Sultan Nevruz ak?am? yap?lan Cem sonras? lokma, s?t ve ?erbet da??t?l?r. Yine Nevruzun an?s?na s?ylenen deyi?ler vard?r. Bunlardan birisi ?u ?ekildedir:

  ?Gelin ey karde?ler seyran edelim
  Ali'nin do?du?u eyyam bu demdir.
  Bu zevkle m?nkiri hayran edelim
  Ali'nin do?du?u eyyam bu demdir.

  ?era?lar uyans?n, kurulsun Cem'ler
  G?lbanklar ?ekilsin, s?r?ls?n demler
  C?mb??e gelsinler c?mle Erenler
  Ali'nin do?du?u eyyam bu demdir.

  H?sn? Baba eyler candan niyaz?
  Dem sunsun sakiler, k?ls?nlar b?z'?
  Okunsun nefesler, ?als?nlar saz?
  Ali'nin do?du?u eyyam bu demdir.?

  Zakirler mersiyeler ve tevhit okurlar, semahlar d?n?l?r. Lokmalar-?erbetler ve ?i?eklerle Nevruz Cemi tamamlan?r.

  Alevi-Bekta?iler Pirimiz Hac? Bekta?-i Veli'nin dedi?i gibi 72 millete bir g?zle bakarlar ve insana de?er verirler. Bug?n art?k Alevi-Bekta?i Cem'lerinde halklar?n karde?li?ine vurgu yap?lmal? ve Nevruz'u bayram olarak kabul eden her halk?n gerek?elerine sayg? ile bakmak gerekti?i anlat?lmal? ve toplum bu konuda bilin?lendirilmeli, ayd?nlat?lmal?d?r.

  Dede Nihat Yoleri
  Hac?bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi ?nan? ?nderi


  FOTO GALER?:



















 • Bu yazı toplam 747 defa okundu.
  Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
  Erdoğan SEZER
  2.H?z?r?ah Etkinli?i
  Veli GÜLSOY
  1.Hızırşah
  Erdal Yıldırım
  FAŞİZME RAMAK KALA..
  ARŞİVDE ARA
  SİTE ANKET
  Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
  Çok Güzel Olmuş
  Güzel
  İdare Eder
  Kötü