23 Ekim 2019 Çarşamba Saat 17:59
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
DATÇA'DA ÜÇ FİDANI ANDIK.
09 Mayıs 2016 Pazartesi Saat 11:53
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi, 6.05.2016 Cuma Günü Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişlerin 44.yılı Anma Etkinliği düzenledi.


Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi, 6.05.2016 Cuma G?n? Deniz Gezmi? ve arkada?lar?n?n idam edili?lerin 44.y?l? Anma Etkinli?ini bir Forumla ger?ekle?tirdi.Forumu Cemevimiz?in Denetleme Kurulu Ba?kan? ve Emekli ??retmen Z?beyit Celik y?netti. A??l?? konu?mas?n? Cemevi Ba?kan? Murat Y?ld?r?m yapt?. Ard?ndan Emekli ??retmen Gencay Din?er, Deniz Gezmi? ile ilgili an?lar? payla?t? ve kendi yazd??? ?iiri okudu.
Leyla Din?er de Deniz Gezmi? ile ilgili payla??mlarda bulunarak ?iir okudu. CHP Dat?a ?l?e Ba?kan? Ayta? Kurt'un da g?n?n anlam?yla ilgili konu?ma yapt?.Ard?ndan ??retmen Nadi ?oban Deniz Gezmi?'in annesi ve babas?na yazd??? mektubu okudu. Ard?ndan Adnan ??retmenimiz Deniz Gezmi? ve arkada?lar?yla ilgili k?sa anekdotlarda bulundu.
Forumda bir?ok e?itimci arkada??m?z ve ?yelerimiz payla??mlarda bulundular. Dedemiz Nihat Yoleri?de H?seyin ?nan??n Devrim yol olu?umuna yapt??? katk?y? anlatt?.Ali Ekber Ta?delen'in Deniz'le ilgili t?rk?ler ve di?er Ozanlar?m?z?n Deyi?lerini i?eren dinletisiyle etkinli?imiz sona erdi.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi Y?netimi.BA?KAN MURAT YILDIRIM'IN KONU?MA METN?.


DARA?ACINDA B?R NES?L?

Bundan 24 y?l evvel, 5 may?s? 6 may?sa ba?layan gece, T?rkiye?nin gelece?i 3 ??renci idam edildi?inde, ?lkenin ayd?nl?k, ?a?da?, demokratik ve Atat?rk?? neslinin gelece?inin de boynuna idam urgan? ge?irildi..

?Tam ba??ms?z T?rkiye? slogan?yla o g?n 6. Filoyu protesto eden ve bu nedenle g?zalt?na al?n?p, serbest b?rak?ld?ktan sonra; 1 kas?m 1968'de Samsun'dan ?stanbul'a Mustafa Kemal Y?r?y???'n? d?zenleyen gen? nesil; anayasal d?zeni devirmek su?lamalar? ile yarg?lanm?? ve idam edilmi?tir.
Benzer yanl? yarg?lama ve sahte su? delilleri olu?turarak 3 y?l? a?k?n bir s?re s?rd?r?len ve ?lkenin pek ?ok yurtseverinin tutuklanmas?n?, cezaevlerinde ?lmelerine neden olan Ergenekon davalar?nda oldu?u gibi? Hat?rlars?n?z ge?ti?imiz hafta ERGENEKON diye bir su? ?rg?t? olmad??? mahkeme karar?yla kamuoyuna duyuruldu.

FATSA F?KR? S?NMEZ?!

Bug?n devrim ?ehitlerini anarken sol ?rg?terin diline ismiyle slogan olan isimlerden biri de, Can Y?cel? in dizlerinde;
?Terzi Fikri, ?yle bir giysi dikti ki Fatsa?ya
O g?rc?, ?yle bir g?rledi ki arkada?lar?yla
Noktalar, noktal? virg?ller, askeri operasyonlar
Kimseler ??karamaz Fatsa?n?n s?rt?ndan
Emek hakk?n?n s?ms?cak s?cakl???n?.?  Diye anlatt??? Fikri S?nmez dir.  

Fikri S?nmez, Dev-Gen? saflar?nda 6. Filo'ya kar?? g?sterilere kat?lm??, ?Mahir ?ayan ve arkada?lar?n?n Maltepe Askeri Cezaevi'nden ka???lar?ndan sonra, Karadeniz B?lgesi'ne ge?melerinde ve bu b?lgedeki ili?kilerinde ve eylemlerinde yard?mc? oldu?u? gerek?esiyle, THKP-C Davas?'n?n di?er san?klar? ile beraber 2 y?l kadar tutuklu olarak yarg?land?. 1974 aff?yla tahliye olduktan sonra aktif siyaset yapt?. 14 Ekim 1979 se?imini Ba??ms?z belediye ba?kan aday? olarak kazand?. ?l?e k?sa bir s?re i?inde Sosyalist solun simgesi olurken sa?c? bas?n organlar? ve politikac?lar taraf?ndan ele?tirilere hedef oldu.

11 Temmuz 1980'de il?eye d?zenlenen  'nokta operasyonu' diye tabir edilen bir askeri operasyon da g?zalt?na al?nmas?n?n ard?ndan, 4 May?s 1985 g?n? cezaevinde ge?irdi?i kalp krizi sonucu ya?am?n? yitirdi.

VE DERS?M?

Denizler ve Terzi Fikri gibi ?lke tarihinde yerini alan bir ba?ka olayda 4 may?s Dersim katliam?d?r.
25 Aral?k 1935 tarihinde, ??kart?lan kanunun ard?ndan 4 Ocak 1936 tarihinde Dersim Vilayeti'nin ad? Tunceli Vilayeti olarak de?i?tirildi.  Bu yasan?n uygulanmaya ba?lamas?yla 1937 ba?lar?nda ??kan olaylarda g?venlik sa?lanamad? ve h?k?met otoritesi kurulamad?. Dersim'de mutlak devlet h?kimiyetini sa?lamak i?in yap?lan m?dahale de;

"Sadece taarruz hareketiyle ilerlemekle iktifa ettik?e isyan ocaklar? daimi olarak yerinde b?rak?lm?? olur. Bunun i?indir ki, silah kullanm?? olanlar? ve kullananlar? yerinde ve sonuna kadar zarar vermeyecek hale getirmek, k?yleri k?milen tahrip etmek ve aileleri uzakla?t?rmak l?zumlu g?r?lm??t?r." 

Diyerek b?lgede ya?ayan 13.000'den fazla sivil ?ld?r?l?rken. 12.000'e yak?n insan zorunlu g??e tabi tutuldu.

Yani al?nan bu kararla Osmanl?'da "ate? kuyular?"; "Kuyucu Murat Pa?alar" ve "Yavuz'un keskin k?l?c?" ile dahi ??z?lemeyen Dersim sorunu kan ile bir kere daha ??z?lmek istendi.
1938 katliam? geride sadece ?l? ve yaral?lar ve s?rg?nler de?il; Cumhuriyet'in aln?na kara bir leke, geride kalanlar?n i?ine ?fke ve ac? b?rakt?.

Bahar?n en g?zel ay? May?s??n ilk haftalar?nda ya?anan bu trajedilerin kurban? olan ba?ta Dersim ?ehitlerimiz ve Fatsa ?ehidi Terzi Fikri olmak ?zere; Dara?ac?n?n ?? fidan?: Deniz, Yusuf ve H?seyin?i ve ?lkemizin tam ba??ms?zl??? i?in; i??i ve k?yl?n?n eme?i i?in; halklar?n karde?li?i i?in can veren t?m devrim ?ehitlerimizi sayg? ve minnetle an?yoruz.
Ve t?pk? onlar gibi; bug?n bizler de KAHROLSUN FA??ZM diye hayk?r?yoruz..!


Dat?a Hac? Bekta?-? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?-Cem Evi
Y?netim Kurulu Ad?na
Ba?kan

Murat YILDIRIMFOTO GALER?:
Bu yazı toplam 722 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü