17 Eylül 2019 Salı Saat 14:24
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF VE İBRAHİM KAYPAKKAYA ANILDI.
25 Mayıs 2016 Çarşamba Saat 13:02
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Cemevi 24.05.2016 Salı günü saat 19.30 da Cemevi Merkezinde Aşık Mahzuni Şerf ve ibrahim Kaypakkaya'nın Ölüm Yılı Anma Etkinliği düzenledi.


??IK MAHZUN? ?ER?F VE ?BRAH?M KAYPAKKAYA DAT?A?DA T?RK?LERLE ANILDI

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a Cemevi 24.05.2016 Sal? g?n? saat 19.30 da Cemevi Merkezinde A??k Mahzuni ?erf ve ibrahim Kaypakkaya'n?n ?l?m Y?l? Anma Etkinli?i d?zenledi.

Sunumunu Vak?f ?ubemiz Denetleme Kurulu Ba?kan? Z?beyit ?elik?in yapt??? anma etkinli?imiz Devrim ?ehitlerimiz i?in bir dakikal?k sayg? duru?uyla ba?lad?. Anma Program?n?n a??l?? konu?mas?n? Dat?a ?ubesi Cemevi ba?kan?m?z Murat YILDIRIM yapt?. A??k Mahzuni ?erif ve ?brahim Kaypakkaya?n?n hayatlar?yla ilgili kurucu ?yemiz Cemalettin K?SE?nin sunumundan sonra Denetleme Kurulu Ba?kan?m?z Z?beyit ?elik A??k Mahzuni ?erif ve ?brahim KAYPAKKAYA?YLA ilgili konu?ma yapt? ve ?iirler okudu.

Emekli ??retmen Gencer Din?er de Mahzuni? ye ithafen yazd??? ?iirini okudu. Program?n m?zik b?l?m?nde A?ik Mahzuni ?erif t?rk?leri, y?resel sanat??lar?m?z ?mer Tek, Dursun Alab?y?k Dat?a M?zik Sevenler Derne?i T?rk Halk M?zi?i Koro ?efi Suna S?nmez Ve Ali Ekber Ta?delen taraf?ndan seslendirildi. Forum ve dinleti halinde iki bu?uk saat s?ren bu g?zel gece ba?kan Murat YILDIRIM?IN te?ekk?r konu?mas?ndan sonra, yap?lan ikramlar?n ard?ndan sona erdi.


MAYISIN KIZIL G?LLER? ?LD?KLER?YLE KALMADILAR, KALMAYACAKLAR, ONLARI SAYGIYLA ANIYORUZ?

1 May?s?la ba?layan may?s ay?, d?nyan?n her yerinde devrimciler i?in, i??i hareketi i?in, hem yeni umutlar?n filizlendi?i, hem de yo?un ac?lar?n y?reklere ??kt??? bir d?neme? olu?turur. Bu ac?lar?n ard?nda d?nyan?n d?rt bir yan?nda 8 saatlik i?g?n? i?in m?cadelede yahut do?rudan do?ruya 1 May?s eylemlerinde d??en devrimcilerin, i??i hareketi militanlar?n?n an?s? vard?r. Umut filizleri de topra?a d??en bu fidanlardan t?remektedir. Ya?ad???m?z topraklarda da, ?zellikle, 77 1 May?s??nda katledilenler ve son olarak da 96 1 May?s??nda aram?zdan ayr?lanlar, 1 May?s'?n k?z?l g?lleri aras?na kar??m??t?r.

Bununla birlikte, May?s ay?n?n bu topraklarda ayr? bir anlam? da vard?r. 70'li y?llardan beri, may?slar bu topraklarda ya?ayan devrimciler i?in ayr? bir h?zn? beraberinde getirir; her may?s ay?nda T?rkiyeli ve Kuzey K?rdistanl? devrimciler ayr? bir ?fke ku?an?rlar. May?s?n alt?nc? g?n?nde Deniz Gezmi?, Yusuf Aslan, H?seyin ?nan i?in; on sekizinde ?brahim Kaypak kaya i?in; son g?n?nde de Nurhak'ta katledilen THKO sava???lar?, Sinan Cemgil ve yolda?lar? Kadir Manga, Alpaslan ?zdo?an i?in.

Ancak, 80'li e 90 'l? y?llar, pek ?ok ?ey gibi may?s ay?ndan da bir ?eyler al?p g?t?rd?; h?zla g?t?rmeye devam ediyor. Yeni ku?ak devrimcilerin ge?mi?leriyle ba?lar?n? kopart?p, b?ylelikle ufuklar?n? daraltan sol k?l?klara b?r?nm?? liberal sald?r?lar her y?l biraz daha pervas?zla?arak s?r?yor.

Son y?llarda Deniz Gezmi? ve yolda?lar?n?n idam edili?inin her y?ld?n?m?nde, devrimciler bir kez daha katmerli bir ac? hissettiler; bu ac? ?? devrimcinin ?l???n? hat?rlamaktan de?il, ya?amlar?n? unutturma do?rultusundaki gayretlerin yo?unla?mas?ndan ileri geliyor. Deniz Gezmi??le arkada?lar?n?n baz? eski yolda?lar?n?n da ortak oldu?u ?irkin bir kampanya haline geldi. Boyal? bas?n ve medyan?n ?arlatanlar?yla a??z birli?i etmekte bir mahzur g?rmeyen, bundan rahats?zl?k ve tiksinti duymayan pek ?ok eski yahut yeni ku?aktan devrimci de bilerek bilmeyerek bu su?a ortak olmaktad?r. Kom?nistlerin ?devi bu ac?y? geri d?nen bir ?fkeye d?n??t?rmektir.

Bug?n, d?rt bir koldan pi?irilip ?ne s?r?len tabloya bak?l?rsa, Denizleri, Mahirlerin, ?brahimlerin ve yolda?lar?n?n g?ya gen?lik ?nderleri imi?ler; ?kimsenin can?na k?ymad?klar? halde!? ?politik dengeler u?runa ve adli bir komplo ile? ?yok yere idam edilmi?tiler?; ?bug?n olsa, az bir ceza al?p kurtulurlarm??? vs. vs. Bu demagojik kampanyan?n akt?rleri aras?nda yer alan kimi eski devrimciler belki, ?bug?n olsalar aynen bizim gibi yaparlard?? demek istiyorlar; ve muhtemelen bu d???ncelerinde bir i?tenlik de vard?r. Ama kimse bug?n olsalar Denizin, ?brahim?in, Mahirin ve arkada?lar?n?n eski yolda?lar?n?n pek ?o?unun bug?n durduklar? yerde durup durmayaca?? ?zerine spek?lasyon yapamaz. Zaten ?nemli olan bu de?ildir. onunla birlikte idam edilen arkada?lar? masum gen?lik ?nderleri olduklar? i?in de?il, Kurduklar? ?rg?tlerin kurucular? ve ?nderleri olduklar? i?in idam edildiler i?kencede katledildiler, ve kur?una dizildiler. Har? ?demek istemedikleri, veya demokratik ?zerk bir ?niversite istedikleri i?in de?il, kurulu d?zeni silah zoruyla y?kmak istedikleri i?in ve bu ama?la bir ?rg?tlenmeye kalk??t?klar? i?in idam edildiler. Bug?n yahut ba?ka zaman, ba?ka yerde ayn? ?eyi kim yaparsa yaps?n ayn? d??man taraf?ndan ayn? bi?imde kar??lan?rlard?. Bunu de?i?tirebilecek geli?me ya siyasal g??ler dengesinin de?i?mi? olmas? gerekiyor.

Nitekim idam edilen Deniz Gezmi? ve yolda?lar?yla ayn? d?nemin, ayn? s?recin ayn? ?rg?t?n militanlar?, ayn? davan?n takip?ileri olan ve Nurhak da?lar?nda vurularak ?ld?r?len Sinan Cemil ile arkada?lar? i?in ayn? iki y?zl? demagoji i?lememektedir. Oysa Sinan Cemil de Deniz Gezmi? kadar ?nl? bir ???renci lideri? idi. Belki de Nurhak bask?n?ndan sa? kurtulanlar?n baz?lar?n?n bug?n ?uslu ?ocuk? haline gelmi? olmas?yla yetinilmek istenmektedir!

Bununla birlikte, bug?n ?uslu ?ocuk?, ?masum gen?lik lideri? k?l???na b?r?nd?r?lmek istenen Deniz Gezmi? ve arkada?lar?n?n bu senaryoya alet edilmek istenmesi ve onlar?n pek ?ok arkada??n?n da bu senaryoda ?u ya da bu d?zeyde bir rol ?stlenmeleri tamamen onlardan ba??ms?z de?ildir. Aksine bu noktada, hem Deniz Gezmi? ve arkada?lar?n?n kemalizimle bula??k politik ?izgisinin hem de ayn? d?nemdeki kimi d?zen i?i siyasal komplolarla i?li d??l? bir evrimden geliyor olmalar?n?n pay?n?n oldu?u bilince ??kar?lmal?d?r. Nitekim ?zellikle Deniz Gezmi?'in savunmas?nda 27 May?s Anayasas?'na yapt??? g?ndermelerin bu giri?imlere elveri?li bir kalk?? noktas? sundu?u g?zden ka??r?lmamal?d?r. Bu siyasal zaaflar, 12 Mart ?ncesindeki pratik kopu?un de?erini azaltmamakla birlikte devrimci demokrat ?izginin temel zay?f noktas?n? olu?turmaktad?r.

Ancak, bug?n devrimci ak?mlar, Deniz Gezmi?lerin ku?a??n?n bu zaaflar?n? hak etti?i ciddiyet ve bilin?le ele al?p bir devrimci muhasebenin konusu haline getirmedikleri gibi, onlar?n devrimci kopu?lar?n?n suland?r?lmas? gayretleri kar??s?nda da pasif kalmaktad?rlar.

?BRAH?M KAYPAKKAYA N?N FARKI?

Bereket May?s'?n bir di?er k?z?l g?l? olan ?brahim Kaypakkaya 'n?n an?s? ve miras b?rakt??? devrimci tutum da bu senaryolar?n t?m?ne ?omak sokmaya devam etmektedir. Kaypakkaya da Deniz Gezmi? ve arkada?lar? kadar gen?ti ve gen?lik hareketi i?inden ??km??t?. Dahas?, i?kencede ?ld?r?ld?. Bununla birlikte, kimse bug?n ?brahim Kaypakkaya'y? bir gen?lik lideri veya ?g?zalt?nda kaybolan ilk kurban? olarak anmaya c?ret edememektedir. Hem Kaypakkaya'n?n tutumu buna izin vermemektedir; hem de Kaypakkaya'n?n sahip ??k?labilecek bir ki?isel miras? yoktur; Kaypakkaya'n?n as?l miras? TKP-ML'dir. Bir ba?ka deyi?le, tek bir par?a halinde olmasa bile, bu miras?n arkas?nda durma iddias?nda olan ?rg?tler vard?r. B?yle oldu?u i?in, Deniz Gezmi? etraf?nda uysal bir efsane yaratmak isteyenler, Kaypakkaya etraf?nda bir susu? kumkumas? yaratmaktad?rlar. Kaypakkaya sorgu tutana??na ge?en son s?zlerinde ??yle dedi:

"Esasen biz kom?nist devrimciler, prensip olarak siyasi kanaatlerimizi ve g?r??lerimizi hi?bir yerde gizlemeyiz. Ancak ?rg?tsel faaliyetlerimizi ?rg?t i?inde bizimle beraber ?al??an arkada?lar?m?z? ve ?rg?t i?inde olmay?p da bize yard?mc? olan ?ah?s ve gruplar? a??klamay?z. Ben buraya kadar anlatt?klar?m? samimiyetle inand???m marksist-leninist d???nce u?runa yapt?m; ve sonu?tan asla pi?man de?ilim. Ben bu u?urda her t?rl? neticeyi g?ze alarak ve can bedeli bir m?cadeleyi ?ng?rerek ?al??t?m ve neticede yakaland?m. Asla pi?man de?ilim. Bir g?n sizin elinizden kurtulursam yine ayn? ?ekilde ?al??aca??m. "

Kurtulamad?; ama onun a?t??? yoldan binlerce devrimci yeti?ti ve bu topraklarda ?nceden yer etmi? bulunan uzla?mac? gelene?in k?r?lmas?nda ?nemli bir damar olu?turdu. Bug?n ayn? gelene?in izini s?rerek m?cadele edenler hala oldu?u i?in, kimse Kaypakkaya'y? uysal bir gen?lik lideri gibi g?stermeye yeltenememektedir.

?o?u devrimci militan i?in, Kaypakkaya denince akla sorgudaki tutumu akla gelir. Ku?kusuz yak?n tarih de d??man kar??s?nda ?ser verip s?r vermeme? gelene?inin ya?at?lmas?nda ?brahim Kaypakkaya'n?n bu ba? e?mez tutumunun ?zel bir yeri vard?r. ?zellikle de bu gelene?in takip?isi olan hareketlerde. Bug?n pek ?ok eski devrimci, yeni-liberal, Denizleri, Mahirleri anarken kendi konumlar?yla ?zde?le?tirmekte, ?ya?asayd? o da bizim gibi d???n?rd?? t?r?nden spek?lasyonlar yaparken fazla bir zorlukla kar??la?m?yor. Ama hi? bir liberalin ayn? s?zleri ?brahim Kaypakkaya i?in s?yledi?ine rastlanmam??t?r.

Kaypakkaya'n?n 72 Manifestosunun Ay?rt Edici Y?n?

Kaypakkaya herkesin esiri oldu?u resmi ideolojik s?yleme ve sol hareketin politik ?izgisine sert ve keskin ele?tiriler getirmi?tir. O nedenle de ?brahim Kaypakkaya, bu ?evrelerce an?ld??? durumlarda bile, en fazlas? onun polis kar??s?ndaki tutumu ?ne ??kar?l?r. Yal??n K???k gibi devrimci harekete yak?n durma rol? yapanlar ise, onun Maoculu?unu ?ne ??kartarak, ?zg?n ideolojik ve politik ??k???n? karartmaya ?al???r.

?brahim Kaypakkaya'y? ?a?da?lar?ndan ay?ran en ?nemli ve keskin ?izgi, kemalizm ve K?rt Ulusal Sorunu konusundaki ??k??? ve bu konuda 1920'lerden 70?lere kadarki t?m sol gelene?e y?neltti?i ele?tirilerdir. O d?nemde T?rkiye solu i?inde, K?rtlerin bir ulus oldu?unun bile genel bir kabul g?rmedi?i, sadece bir ?do?u sorunu?ndan bahsedildi?i ko?ullarda, uluslar?n kendi kaderini tayin hakk?n?n ayr? bir devlet kurma hakk? oldu?unu y?ksek sesle dile getiren tek ki?i ve gelenektir, ?brahim Kaypakkaya ve gelene?i. Yine herkesin ikinci ulusal kurtulu? sava??ndan bahsetti?i, Mustafa Kemal'in ordusundan ilerici bir darbe beklentisinin yayg?n oldu?u ko?ullarda, "Kemalizm kurtulu? sava??n?n i?indeyken emperyalizm ve feodalizm ile uzla?maya ve kar?? devrimcili?i temsil etmeye ba?lam??t?r. Halka ve kom?nistlere al?ak?a d??manl?k g?tm?? ve onlardan gelen her hareketi gaddarca ezmi?tir" diyen yine Kaypakkaya'd?r.

Solun liberal kesiminde legalist-parlamentarist gelene?in, devrimci kesiminde de fokocu anlay??lar?n egemen oldu?u ko?ullarda, Leninist devrimci ?rg?t?n gereklili?inden, kurulacak partinin mutlaka kom?nist ismini almas? gerekti?inden bahseden yine ?brahim Kaypakkaya'n?n kendisiydi. B?rakal?m o d?nemi, bug?n bile ?u ?rg?t tan?m?n? ?ok az ?evre tok bir ?ekilde dile getirebilmektedir:

"B?yle bir eylem, besbellidir ki bu eylemin muhtevas?yla s?k? s?k? ba?l? bir ?rg?t? gerektirir. Bu ?rg?t, birinci olarak, her ?eyden ?nce ve ba?l?ca mesle?i devrimci eylem olan kimselerden kurulmal?d?r. ?yeler aras?ndaki bu ortak ?zellik, i??ilerle ayd?nlar aras?nda ve ?e?itli meslek gruplar? aras?ndaki her t?rl? fark? kesin olarak siler. ?kinci olarak, bu ?rg?t b?t?n ?artlarda ve b?t?n d?nemlerde m?cadeleyi s?rd?rebilecek sa?lam bir yap?ya sahip olmal?d?r. Ancak b?yle bir ?rg?t, b?t?n ?lke ?ap?nda siyasi ger?ekleri a??klayacak, geni?, dengeli ve s?rekli bir siyasi ajitasyon y?r?tebilir. Sa?lam bir devrimci hareket ancak b?yle bir ?rg?t?n varl???yla m?mk?nd?r. ??nk? ancak b?yle bir ?rg?t m?cadelenin ?e?itli ve h?zla de?i?en ?artlar?na uyabilir. ??nk? ancak b?yle bir ?rg?t, k???k grup ve hizipleri harekete kat?lan b?t?n unsurlar? bir b?t?n i?inde toplayabilir, geni? y???n ?rg?tlerini kendisine ba?layabilir, denetim ve y?netimi alabilir. Ve yine, ancak b?yle bir ?rg?te, eyleminin ba?l?ca muhtevas? toplumun b?t?n katlar? aras?nda y?r?t?len canl? siyasi ajitasyon olan bir ?rg?te sahip olanlar, 'devrimin geldi?ini ?nceden g?rmeme tehlikesini en aza indirmi?' olabilirler ve 's?n?f m?cadelesinin kendini b?y?k ?l??de ortaya koyu?u s?ras?nda' geni? ?rg?ts?z y???nlara da bir ?l??de kumanda edebilirler."

Yine o d?nem, Mustafa Suphi'lerin TKP'siyle daha sonra reformist sosyal-?oven konumu benimsemi? TKP aras?nda bir ayr?m ?izgisi ?ekilerek, birincisinin sahiplenilmesi ve ikincisinin reddedilmesi sol i?inde ilk kez dile getirilen g?r??ler durumundad?r.

?Ele?tiri bizim devrimci silah?m?zd?r. Hatam?z? onunla yeneriz.?

Ku?kusuz b?t?n bu ?nemli kopu? noktalar? ?oktan beri bir?ok devrimci bak?mdan a??lm?? durumdad?r. Kaypakkaya ??yle demi?ti:

"Biz i??i s?n?f? hareketiyiz, onun ?nc? m?frezesiyiz. K?yl? hareketi asla de?il. ?lkemizin bug?nk? somut ?artlar? bize k?yl?l?kle ilgili g?revler y?kl?yor. Ama bu ge?icidir, bizi as?l g?revimize yakla?t?ran ge?ici bir ad?md?r. K?yl?l?k kitle olarak, bir b?t?n olarak ??retim ara?lar?n?n ?zel m?lkiyeti alan?nda? bulunmaktad?r. Kapitalist toplumun temelinin muhafazas?ndan yanad?r. K?yl?l?k modern sanayi kar??s?nda da??lan ve yok olmaya do?ru giden bir s?n?ft?r. Oysa proletarya, m?lkiyetle b?t?n ba?lar?n? koparm??t?r. Modern sanayiin ?zel ?r?n? ve asil ?r?n?d?r... Bu nitelikleri dolay?s?yla da , toplumun b?t?n emek?i kesimlerinin, bu d?zenden ac? ?eken insanl???n t?m?n?n kurtulu?unu, tarih i??i s?n?f?n?n omuzlar?na y?klemi?tir. ??te biz, bu s?n?f?n ?nc? m?frezesiyiz ve bu y?zdendir ki, partimizin ?n?ne bir de k?yl? s?fat?n?n eklenmesi bilimsel olarak yanl??t?r."

Bu s?zlerine bakarak Kaypakkaya'n?n sistematik marksist-leninist bir d?nya g?r???ne sahip oldu?unu, leninist tipte bir ?rg?t?n yarat?lmas?na d?n?k sistematik bir ?aba i?inde oldu?unu anlatanlar onu a?may? ba?aramad?klar? gibi ad?m ad?m onun ?izgisinin gerisine d??mekten kurtulamamaktad?r.

??nk? Kaypakkaya da 72 kopu?unun en son halkas?n? olu?turman?n avantajlar?na ra?men, o g?n?n d?nya ve ?lke ko?ullar?nda egemen olan devrimci-demokrat d?nya g?r???n?n d???na ??kamam??, uluslararas? planda Maoculu?u, yerel planda ise k?yl?c?-pop?list d?nya g?r???n? savunmaya devam etmi?ti.

Bir yandan ?Bizim partimiz, kom?nizme ge?mek i?in bir devletin, Paris Kom?n? tipinde, Sovyet tipinde vb... bir devletin zorunlulu?unu kabul etmekle birlikte, nihai olarak her t?rl? devleti kald?rmak amac?ndad?r? dedikten sonra; k?yl?l??? temel alan bir halk sava??yla, k?rlarda k?z?l siyasi iktidarlar kurmaktan ve bu Sovyet tipi devletten farkl? ve ayr? bir devlet olarak demokratik halk iktidar?ndan bahsetmi?tir. ?Acil g?revimiz, k?rlardan kentleri ku?atacak halk sava??n? ba?latmakt?r? demi?tir.

Ancak t?m bu ?eli?kili ve eklektik g?r??lerine ra?men, Kaypakkaya'n?n 71 devrimci hareketi i?inde kom?nizme en yak?n ?izgiyi temsil etti?i tart??mas?zd?r. Bunu da do?al kar??lamak gerekiyor. THKO zaten genelde teoriye, ?zelde arksizme ?zel bir ilgi duymuyordu, THKP ise ???nc? bunal?m d?nemi tespitiyle, Marx ve Lenin'in g?r??lerini zaten g?n?m?zde ge?erli g?rm?yordu. ?brahim Kaypakkaya gelene?inin 71 devrimci ??k???ndaki ?zel yeri, bug?n 71 gelene?inin takip?isi olan hareketlerin konumuna bak?ld???nda da g?r?lebilir. Deniz Gezmi? babas?na yazd??? son mektubunda kendisini kemalist d???nceyle yeti?tirdi?i i?in ona te?ekk?r edip, kendini ?ikinci kurtulu? sava???s?? olarak tan?ml?yorken; reformisti ve devrimcisiyle t?m T?rk solu kemalizme bula??k haldeyken Kaypakkaya, kemaliz mi kar??s?na almaktayd?. K?rtleri kom?u bir ?lkenin insanlar? gibi ele alanlar?n ?o?unluk olu?turdu?u d?nemde, K?rt sorununa parmak basma gere?ini vurgulad?. Devrimcili?in ?Atat?rk devrimcili?i? ve ulusal kurt ulus?uluk olarak ele al?nd??? ko?ullarda Kaypakkaya kendisine kom?nist devrimci s?fat?n? yak??t?rd?. En ?nemlisi ise Kaypakkaya?n?n PDA? dan (Proleter Devrimci Ayd?nl?k) koparken s?yledi?idir:

?Ele?tiri bizim devrimci silah?m?zd?r. Hatam?z? onunla yeneriz.?

Ne var ki, Kaypakkaya'n?n miras?na sahip ??kanlar, onun son s?zlerine yans?yan tutumunun takip?isi olduklar? halde, bu ele?tirel tutumunu ayn? tutarl?l?k ve kararl?l?kla izleyememi?lerdir.

Bununla birlikte, Kaypakkaya'n?n gelene?ine sahip ??kt???n? iddia edenler, onun d??man kar??s?ndaki direngen tutumunu aratmayan pek ?ok ?rnek vermi? olsalar bile bu politik kopu? noktalar?ndaki cesaret ve at?lganl???n? s?rd?rmediler.

Kom?nist devrimciler, Kaypakkaya yi, Denizi, H?seyini, Yusufu Mahiri ?gen?lik lideri? de?il TKPML,THKO, THKPC sava???s? olduklar?n?, Onlarin bir ?gen?lik ?rg?t?? olmad???n? eylemlerinin uysal demokratik reformist eylemlerle s?n?rl? olmad???, aksine buna bir tepki olarak ?ekillenen bir hareketin ifadesi oldu?unu ?srarla hat?rlatarak onlar?n miras?n? legalist tasfiyecili?e yol d??emek i?in kullananlara kar?? ??kmay? da, Kaypakkaya'n?n ?rne?ini s?rd?rmeyi ve ba?latt??? politik kopu?u s?rd?r?p k?klerine vard?rmay? da ?devleri aras?nda sayarlar.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a Cemevi Y?netimi

Bu yazı toplam 451 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü