13 Aralık 2018 Perşembe Saat 15:42
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Datça'da Aşık Veysel’in ölüm yıldönümü - Hz. Ali’nin Doğumu - Sultan Nevruz Programı Gerçekleşti
23 Mart 2017 Perşembe Saat 08:48
“Aşık Veysel’in ölüm yıldönümü - Hz. Ali’nin Doğumu - Sultan Nevruz” Programı 21.03.2017 Salı günü saat 20.00’de Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde yapıldı.


?A??k Veysel?in ?l?m y?ld?n?m? - Hz. Ali?nin Do?umu - Sultan Nevruz? Program? 21.03.2017 Sal? g?n? saat 20.00?de B?lent Ecevit K?lt?r Merkezi?nde yap?ld?.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi ve Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Dat?a ?ubesi?nin Dat?a Belediyesi?nin katk?lar?yla ger?ekle?tirdi?i etkinli?in sunuculu?unu H?d?r Ta?delen yaparken, etkinlik g?n?n anlam ve ?nemini i?eren slayt g?sterimi ile ba?lad?.

Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Dat?a ?ubesi ba?kan? Bekir ?ahin ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi ba?kan? Murat Y?ld?r?m??n konu?malar?n?n ard?ndan Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?ar konu?mas?n? yaparak misafirleri selamlad?. Ard?ndan Gazi Cem Evi eski ba?kan? ve Baba Mansur Oca?? Pirlerinden Veli G?rsoy?un g?lbenki ve sunumunun sonras?nda ???k Ali Naki G?ndo?du?nun dinletisine ge?ildi.


Etkinli?e, Dat?a Cumhuriyet Savc?lar? ve e?leri de kat?ld?. CHP Dat?a ?l?e Ba?kan? Ayta? Kurt ve geni? bir halk kitlesinin kat?ld??? etkinlik alk??larla sona erdi.Etkinlikten sonra sanat??ya ve sunum yapan Veli G?rsoya plaketlerini Dat?a Cumhuriyet Savc?s? ve e?i hak?m han?mefendi taraf?ndan verildi.PROGRAM

Beni hor g?rme karda??m
Sen alt?ns?n ben tun? muyum?
Ayn? vardan varolmu?uz
Sen g?m??s?n ben sac m?y?m?

Ne var ise sende bende
Ayn? varl?k her bedende
Yar?n mezara girende
Sen toksun da ben a? m?y?m ?


Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi ve Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Dat?a ?ubesinin ?Dat?a Belediyesi?nin Katk?lar?yla? ger?ekle?tirdi?i

A?IK VEYSEL??N ?L?M YILD?N?M? ? HZ. AL?N?N DO?UMU
SULTAN NEVRUZ
Program?


1)      Pir Sultan Abdal Derne?i Dat?a ?ube Ba?kan? BEK?R ?AH?N

Kimi molla kimi dervi?
Allah bize neler vermi?
Kimi ar? ?i?ek dermi?
Sen bals?n da ben ?e? miyim?

Topraktand?r c?mle beden
Nefsini ?ld?r ?lmeden
B?yle emretmi? yaradan
Sen kalemsin ben u? muyum ?


2)      Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cem Evi Ba?kan? MURAT YILDIRIM

Tabiata Veysel a??k
Topraktan olduk karda??k
Ayn? yolcuyuz yolda??k
Sen yolcusun ben ba? m?y?m?


3)      Dat?a Belediye Ba?kan? A. G?RSEL U?AR


Ben Alime Kurban Olam

Ali cihan?n g?ne?i
Ben Alime kurban olam
Fatma anan?n e?i
Ben Alime kurban olam

Muhammed sevmi?ti onu
Allah da ?vm??t? onu
Hi? gelmez a?k?m?n sonu
Ben Alime kurban olam

Alim ezellerden ezel
C?mle g?zellerden g?zel
Nerde olsam orda gezer
Ben Alime kurban olam
Ali?nin ihsan? boldur
Gel destini ondan doldur
Hemi ilahi hemi kuldur
Ben Alime kurban olam

?an?na indi Hel ata
Ha?a! Hi? yapmad? hata
Ezeli evvelden ?te
Ben Alime kurban olam

Hem ??hretim hem ?an?md?r
Hem dinim hem iman?md?r
Damar?mdaki kan?md?r
Ben Alime kurban olam

Vaktidolu ?ok uzatmam
Yaralar?ma tuz atmam
Sevgisine hile katmam
Ben Alime kurban olam

4)      Hazreti Ali ve Nevruz sunumu Gazi Cemevi Eski Ba?kan? Baba Mansur Oca??ndan Pir VEL? G?LSOY

5)      ???k Veysel ve Nevruz deyi?leri Felsefe ??retmeni Hak A???? AL? NAK? G?NDO?DU

  


BA?KAN MURAT YILDIRIM!IN KONU?MA METN?:HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI DAT?A ?UBES? CEMEV?

Nevruz Bayram? ya da k?saca Nevruz, Afganlar, Anadolu T?rkleri, Arnavutlar, Azeriler, Farslar, G?rc?ler, Karakalpaklar, Kazaklar, K?rg?zlar, K?rtler, ?zbekler, Tacikler, T?rkmenler ve Zazalar taraf?ndan kutlanan geleneksel yeni y?l ya da do?an?n uyan??? ve bahar bayram? olarak adland?r?l?r.
Yaz?l? olarak ilk kez 2. Y?zy?lda Pers kaynaklar?nda ad? ge?en Nevruz, ?ran ve Bahai takvimlerine g?re y?l?n ilk g?n?n? temsil eder.


28 Eyl?l ? 2 Ekim 2009 aras?nda Abu Dabi?de h?k?metler aras? toplanan Birle?mi? Milletler Manevi K?lt?r Miras? Koruma Kurulu, 3000 y?ldan beri kutlanmakta olan Pers k?kenli bu ?enli?i, D?nya Manevi K?lt?r Miras? Listesi?ne dahil etmi?tir. 2010?dan ba?layarak Birle?mi? Milletler Genel Kurulu 21 Mart?? D?nya Nevruz Bayram? olarak ilan etmi?tir.

A??r ve zorlu ge?en k?? aylar?ndan sonra, topra?? i?leyecek, topra?? i?leyecek, dura?anl?ktan harekete ge?ebilecek, bitkilerin ye?ermesi, dallar?n boy vermesi, kuzular?n melemesi, topra??n canlanmas?, dolay?s?yla bereketin ve bollu?un ba?lang?c? bir g?nd?r.
21 Mart: Sultan-? Nevruz. Binlerce y?ld?r, insanl?k kendi tarihinde daima do?a varl?klar? ile ili?kilerine yer yer kutsall?k y?kleyerek, bu ili?kiyi t?rensel bir ?ekilde, zamana ve ?a?a uydurarak ?z?n? bozmadan s?rd?rm??t?r.


Alevilerce Nevruz, yeni y?l ve bahar?n ba?lang?c? ile beraber inan?sal boyutta hem Hz. Ali?nin do?um g?n? olarak, hem de Hz. Fatima ile evlendi?i, yarad?l???n sevgi ve mutlulu?un alevlendi?i, ye?erip boy verdi?i g?n olarak kutlarlar. Ge?mi?te Alevi Bekta?iler Nevruz g?n?, bahar?n ?i?ekleri ve g?lleri ile s?slenmi?, mumlarla ayd?nlat?lm?? Cemevi?ne en temiz ve en g?zel elbiselerini giyerek gelirlerdi. G?n?n anlam? ve Hz. Ali hakk?nda muhabbet edilirdi. G?lbenkler, deyi?ler okunur, canlar getirdikleri lokmalar? payla??r, ?erbetler (dem) i?ilerek kutlan?rd?.

Binlerce y?ll?k uygarl?klardan s?z?lerek gelen 21 Mart Nevruz g?n? birbirlerini ziyaret edip bar??, dostluk ve sevgiyi payla?m??lard?r. G?nd?zleri halay ?ekmi?ler, ak?amda dergahlarda ?Nevruz Cemi? yap?p semah d?nm??lerdir.


Biz de; hem yeniden do?u?u, tomurcuklanmay?, ?i?eklenmeyi, hem de bar?? i?in, karde?lik i?in, dostluk i?in, yeni ve g?zel ba?lang??lar i?in ihtiyac?m?z olan ate?i temsil eden Nevruz Bayram?m?z?n hepimize kutlu olmas?n? ve ?lkemize huzur getirmesini temenni ediyoruz.

Yine bug?n 25 Ekim 1894, Sivas ?ark??la?da d?nyaya gelen A??k Veysel ?at?ro?lu?nun da ?l?m y?ld?n?m?d?r. 7 ya??nda ge?irdi?i ?i?ek hastal??? sonucu iki g?z?n? kaybeden ve babas?n?n kendisini oyalamas? i?in ald??? ba?lamayla ?nce ba?ka ozanlar?n t?rk?lerini daha sonra 1933 y?l?nda tan??t??? Ahmet Kutsi Tecer?in te?vikleriyle kendi s?zlerini yaz?p s?ylemeye ba?layan b?y?k ozan?m?z 78 ya??nda vefat etmi?tir.

A??k gelene?inin son b?y?k temsilcilerinden olan A??k Veysel, bir d?nem yurdu dola?arak K?y Enstit?lerinde saz hocal??? da yapt?. 21 Mart 1973?te aram?zdan ayr?lan ?nl? halk ozan?m?z A??k Veysel?i sevgi, sayg? ve ?zlemle anmaktay?z.

Murat YILDIRIM

HBVAKV Dat?a ?ubesi Cemevi Ba?kan?


Bu yazı toplam 409 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü