17 Eylül 2019 Salı Saat 14:34
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
AŞIK DAİMİ'Yİ ANMA GECESİ DATÇA'DA YAPILDI.
25 Nisan 2017 Salı Saat 06:13
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi ve Datça Müzik Sevenler Derneğinin Datça Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle ortaklaşa düzenledikleri “Aşık Daimi Datça'da anıldı.???k Daimi?nin ?l?m?n?n 34.Y?l? anma Etkinli?i 22 Nisan 2017 Cumartesi g?n? saat 20.00'de Dat?a B?lent Ecevit K?lt?r Merkezi?nde ger?ekle?ti.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi ve Dat?a M?zik Sevenler Derne?inin Dat?a Belediye Ba?kanl????n?n destekleriyle ortakla?a d?zenledikleri ?A??k Daimi?yi Anma program?? 22 Nisan 2017 cumartesi g?n? saat 20.00?de Dat?a B?lent Ecevit K?lt?r Merkezinde ger?ekle?tirildi.

Sunuculu?unu Gizem YOLER??nin yapt??? program  A??k Daimi?yi anlatan slayt g?sterisiyle ba?lad?. Ard?ndan Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi Ba?kan? Murat YILDIRIM a??l?? konu?mas? yapt?.

Konu?ma yapan Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?AR'da t?rk?ler, ozanlar, ?iirlerimizin yurdumuzda nas?l ?nemli bir de?er oldu?u ?zerinde durdu.

A??k Daimi?nin k?z? Yadigar ORHAN'da babas?n?n hayat?ndan kesitleri misafirlerle payla?t?.

Program?n konser b?l?m?nde misafir ozan Dursun ALABIYIK A??k Daimi?ye yazd??? ?iiri misafirlerle payla?t?.


Dat?a M?zik Sevenler Derne?i T?rk Halk M?zi?i korosu ?ef Suna S?NMEZ y?netiminde koro ve solo olarak ba?ta A??k Daimi olmak ?zere di?er ozanlar?n eserlerini seslendirdiler.

Geni? bir kat?l?mla ger?ekle?en etkinli?e ayr?ca, Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?AR, Dat?a Belediye Ba?kan Yard?mc?s? ?nci B?LG?N, Dat?a Belediye Meclis ?yesi Hayriye BALKAN, HDP Mu?la ?l E? Balkan? G?lfer KARADEN?Z kat?ld?lar.

A??k Daimi?nin k?z? Yadigar ORHAN, babas? A??k Daimi?nin an?s?n? ya?atmak i?in g?sterdikleri katk?dan dolay? Dat?a Belediye ba?kan? G?rsel U?AR?a,  Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi Ba?kan? Murat YILDIRIM?a ve Dat?a M?zik Sevenler Derne?i ba?kan? ?etin KALAYCI?ya birer plaketle te?ekk?r etti.Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?AR da gecenin an?s?na Yadigar ORHAN?a, ozan Dursun ALABIYIK?a ve Dat?a M?zik Sevenler Derne?i Koro ?efi Suna S?NMEZ?e  plaket takdim etti. Yakla??k iki bu?uk saat s?ren etkinlik alk??larla sona erdi.


A?IK DA?M?Y? ANMA PROGRAMI 
BA?KAN MURAT YILDIRIM?IN MESAJI

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi ve Dat?a M?ziksevenler Derne?inin,  "Dat?a Belediyesi'nin katk?lar?yla" ge?ekle?tirdi?i  "A?IK DA?M?Y? ANMA GECES?" ne hepiniz ho? geldiniz.
Hepinizi sevgi ve sayg?yla selaml?yorum.
A??k Daimi 1932 y?l?nda ?stanbul?da do?mu?tur ve as?l ad? ?smail Ayd?n?d?r. Aslen Erzincan ? Tercan?l? olan A??k Daimi?nin her iki dedesi de saz ?airidir. Bu y?zden Daimi k???k ya?ta ba?lama ?almay? ve a??kl?k gelene?ini ??renmi?tir.
?lk ustas? A??k Davut Sulari?dir. Davut Sulari?nin yan?nda ??rakl??a 10 ya??nda ba?layan Daimi, iki bu?uk y?l kadar birlikte dola?arak gelene?e, ?iire ve t?rk?ye dair bilgisini peki?tirmi?tir.
1950-1962 y?llar? aras?nda Tercan?a yerle?en b?y?k ozan?n, bu y?llar, o y?rede duyuldu?u ve sevildi?i d?nemdir.
1962?den sonra yeniden ?stanbul'a d?nen Daimi ?l?m?ne dek burada ya?am??t?r. ?nceleri usta mal? t?rk?ler s?yleyen A??k Daimi daha sonra kendi deyi?lerine a??rl?k verdi. Ya?am? boyunca ar?ivlere y?zlerce t?rk? kazand?ran A??k Daimi,  ?zellikle ya?am?n?n son 20 y?l?nda bir?ok gen? ozan? etkilemi?tir. ?iirlerinde sevgi, do?a ve her t?rden ayr?mc?l??? ele?tiren, insan ??esini ?ne ??karan konular? i?lemi?tir. 


?Bir G?l?n ?evresi Dikendir Hard?r, 
B?lb?l Har Elinde Ah ?le Zard?r.
Ne Olsa Da K???n Sonu Bahard?r,
Bu Da Gelir Bu Da Ge?er A?lama.?
Bug?n duygular?m?z? onun s?zlerinde bulup ifade edebiliyorsak e?er, bu onun manevi y?celi?ini g?sterir. Kendisini sevgi, sayg? ve ?zlemle an?yoruz.
Hepinizi yeniden sevgi ve sayg?yla selamlar, iyi seyirler dilerim.

Murat YILDIRIM
HBVAKV Dat?a ?ubesi B?k
SUNUCU :    G?ZEM YOLER?
PROGRAM
G?remiyor isem ger?ek varl???
S?nni isem aleviysem ne ??kar
Sanat edindiysem sahtekarl???
S?nni isem aleviysem ne ??kar

?nsanlar giderken hep ileriye
Bizler inad?na kald?k geriye
Gelmedik?e cehaletten beriye
S?nni isem aleviysem ne ??kar

Daimi?yim nefse galip olmazsam
?lme fazilete talip olmazsam
Ele dile bele sahip olmazsam
S?nni isem aleviysem ne ??kar.

Hac? Bekta?i Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cem evi ile Dat?a M?zik sevenler Derne?i ortakl???nda ve Dat?a Belediye ba?kanl???n?n katk?lar?yla ger?ekle?en 34. S? d?zenlenen A??k Daimi?yi Anma etkinli?ine ho? geldiniz.

Etkinli?imiz Slayt g?sterisi ile ba?layacakt?r.

Zalime zulm ile vermedik yan?t.
Serez?de Bedrettin Banaz?da an?t.
Kanl?  Menemen?de Kubilay kan?t.
Hep biz ?ld?k hep biz ?ld?k sultan?m.

Dertli Daimi?yim Pir sultanlarla
?afaklar k?zard? k?z?l kanlarla
Ad? san? bilinmeyen canlarla.
Hep biz ?ld?k hep biz ?ld?k sultan?m.

De?erli konuklar?m?z Slayt g?sterisinde A??k Daimiyle T?rkiyemizi gezmi? olduk.
Hac? Bekta? veli Anadolu k?lt?r vakf? Dat?a ?ubesi Cem evi ba?kan? Say?n Murat Y?ld?r?m?? a??l?? konu?mas?n? Yapmak ?zere sahneye davet ediyorum.

                                                                    ???R
G?nden g?ne Hafta Hafta
S?kla??yoruz bir safta
Anayasa durmaz rafta
Benim can?m yi?itlerim.

Daimi?yim co?a co?a
Karl? da?lar a?a a?a
Size geldim ko?a ko?a
Benim aslan yi?itlerim.

Konu?mas?n? yapmak ?zere Dat?a belediye Ba?kan? Say?n G?rsel U?ar?? sahneye davet ediyorum.

???R
Yitirdim g?zel e?imi
Derde yitirdi ba??m?
Ak?tt? g?zden ya??m?
?evre yan?m g?l eyledi.

Daimi derim s?z?m?
Gafletten a?t?m g?z?m?
M?r??de verdim ?z?m?
K?relerde hal eyledi.

Konu?mas?n? yapmak ?zere A??k Daimi?nin K?z? Yadigar AYDIN ORHAN?? sahneye davet ediyorum.

                                                                       ???R
Varl???na sevinenler
Yoklu?una d?v?nenler
Senin ile ?v?nenler.
Nerde kald? dertli g?nl?m.

              Misafir Ozan?m?z Dursun Alab?y?k?? davet ediyorum.
                                              
                                            ?lim bende kelam bende
                                            Nice nice alem bende
                                            Yazar levhi kalem bende
                                            Mademki ben bir insan?m.

Dat?a M?zik Sevenler Derne?i T?rk Halk  M?zi?i Korosu ?ef Suna S?nmez y?netiminde Koroyu huzurlar?n?za sunuyorum.

Ba?lamada:  Kemal Kara ? Murat Zincirdere  --- ?etin Kalayc?
 Bendir: Necat Er
Solistler: Yurdag?l Uslu --- Leyla Din?er ---- Necdat Er ---- Tahir Akar --- Bahattin Akbulut?Vildan Turgut
Misafir Ozan?m?z Dursun Alab?y?k?? davet ediyorum.

                                                                                                                            ???R
Kainat?n aynas?y?m
Mademki ben bir insan?m
Hakk?n varl?k deryas?y?m
Mademki ben bir insan?m


?nsan hakta hak insanda
Ar?yorsan bak insanda
Hi? eksiklik yok insanda
Mademki ben bir insan?m


Daimi'yim harap benim
Ayaklarda turap benim
A??klara ?arap benim
Mademki ben bir insan?m


PLAKET T?REN?

Yadigar Ayd?n Orhan?a Plaketini vermek ?zere Dat?a Belediye. Ba?kan? Sn. G?rsel U?ar?? sahneye davet ediyorum.
Ayr?ca Yadigar AYDIN ORHAN?n?n Haz?rlad??? plaketleri Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?ar, Dat?a Cemevi Ba?kan? Murat Y?ld?r?m, Dat?a M?zik Sevenler Derne?i Ba?kan? ?etin Kalayc??ya plaketlerini Yadigar Ayd?n Orhan  Han?m takdim edecek.

M?zik Sevenler Derne?i Korosu ad?na ba?ta Koro ?efi Suna S?nmez ve ekibine ve misafir ozan?m?z 
Dursun Alab?y?k?a te?ekk?r belgelerini almak  ?zere sahneye davet ediyorum.

  


Bu yazı toplam 546 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü