17 Eylül 2019 Salı Saat 14:35
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
"Üç Fidan - Terzi Fikri - Dersim Katliamı"
08 Mayıs 2017 Pazartesi Saat 13:38
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evinin "Üç Fıdan - Terzi Fikri - Dersim Katliamı" anma programı 06.05. 2017 Cumartesi günü saat 20'de Cem Evimizde yapıldı


"?? Fidan - Terzi Fikri - Dersim Katliam?" Anma Program? Dat?a'da Yap?ld?.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cem Evinin "?? F?dan - Terzi Fikri - Dersim Katliam?" anma program? 06.05. 2017 Cumartesi g?n? saat 20'de Cem Evimizde yap?ld?. A??l?? konu?mas?n? ?ube Ba?kan? Murat Y?ld?r?m yapt?. Sayg? Duru?unun ard?ndan konu?mac?lar sunumlar?na ge?tiler.

?? konuda da sunum yapan emekli ??retmen Hasan Bing?l'?n ard?ndan, Fatsal? olan ?yemiz ?rfan Sar? Terzi Fikri'ye dair anekdotlar?n? o d?nemin canl? tan??? olarak kat?l?mc?larla payla?t?.

 Emekli ??retmen H?seyin Suba?? da ?? konuda geni? bir sunum yapt?. ??retmen Bahattin Y?ld?r?m'?n da ?? Fidan ve Deniz Gezmi? ile ilgili sunumunun ard?ndan  Leyla Din?er, Diyarbakir eski Belediye Ba?kan? Mehdi Zana'y? anlatarak, Deniz Gezmi?'le ilgili bir ?iir okudu.


Dedemiz Nihat Yoleri G?lbent ve Lokma Duas? ile getirilen lokmalar?n payla??ld??? program, H?d?rellez de olmas? sebebiyle g?zel dileklerle sonland?r?ld?.


PROGRAM.

TAR?H: 06.05.2017

YER: HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI DAT?A ?UBES? CEMEV?

 DERS?M  ?? F?DANLAR TERZ? FIKIR  ANMASI

A?ILI?, SAYGI DURU?U,  CEMEV? BA?KANIN KONU?MASI

 HASAN B?NG?L??N KONU?MASI

?RFAN SARI?NIN KONU?MASI 

H?SEY?N SARIBA?IN KONU?MASI

DERS?M OLAYLARI

HIDIRELLAZ S?YLE??

 LEYLA D?N?ER? KON?MA VE ???R?

DEDEM?Z N?HAT YOLER?N?N G?LBANK ve LOKMA DUASI 
HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI DAT?A ?UBES? CEMEV?
?Terzi Fikri ? Dersim Katliam? ? ?? Fidan? Anmas? Bas?n A??klamas?


Fikri S?nmez, herkesin bildi?i ad?yla ?Terzi Fikri?..

Sadece 47 y?l solumu? bu d?nyan?n havas?n?. Hepi topu da 8-9 ay belediye ba?kanl??? yapm??. Ama ?yle bir kaz?m?? ki ad?n? Karadeniz?e ve ?lke topraklar?na, sosyalizmin ete kemi?e b?r?nm?? hali olmu? ba?kanl???n? yapt??? il?e.
K?sac?k ba?kanl??? s?resince ?yle i?lere imza atm?? ki, halk sosyalizme sempati besler hale gelecek diye muktedirlerin ?d? kopmu?. Sonu?ta da, kendinden ?nce halk?n? d???nen, yoklu?a, yoksullu?a, ka?ak??l??a, s?m?r?ye ve ?iddete sava? a?an herkes gibi g?ze batm?? ve bileti kesilmi?. Hem de ona muhalif insanlar?n ?Fatsa?da sorun yok, herkes huzurlu? ?a?r?lar?na ra?men. D?nemin ?ak?ak??, iktidar ve muktedir sevici odaklar? taraf?ndan -kim olduklar?n? hepiniz biliyorsunuz- hedef g?sterilmi?, hapse at?lm??, darbe ko?ullar? alt?nda cezaevinde tutulan ve i?kence g?ren ?Terzi Fikri?, 4 May?s 1985 g?n?, yaln?zca 47 ya??ndayken kalp krizi ge?irerek ya?am?n? yitirmi?tir.


Dersim? 4 May?s 1937

25 Aral?k 1935?te ba?layan ve 4 May?s 1937 tarihinde resmile?en operasyonlarda ?ld?r?lenlerin, s?rg?ne g?nderilenlerin ac?s? hala haf?zalarda tazeli?ini koruyor.
Dersimin meselesi T?rkl?k, K?rtl?k, Ermenilik de?ildir.
Dersimin davas? 73 millete bir bakmakt?r? ?nsanl?k yolundan gitmektir.
Dersimin davas? Kerbelan?n davas?d?r.
Bunun en canl? ?rne?i Seyit R?za?n?n ipi kendi boynuna takmas? ve Dersimlilerin kan davas? g?tmemesidir.
?Bir kere zalim olaca??ma, Bin kere mazlum olurum.?  diyen Hz Ali?nin yolundan giden aleviler, Dersimlir Katliam? yapan zihniyetin Yavuz Sultan Selim ? ?drisi Bitlisi anlay??? oldu?unu ?ok iyi bilmektedirler.
DEN?Z GEZM??, YUSUF ASLAN, H?SEY?N ?NAN - 6 MAYIS 1972

Ve kendini bu ?lkeye adayan ?? fidan.. ?l?me korkusuzca y?r?yen ?? cesur y?rek?
M?cadelelerinden dolay? kimseye zarar vermemi? Deniz, Yusuf ve H?seyin?i an?yoruz. Onlar T?rkiye?nin tam ba??ms?zl??? i?in m?cadele eden ?? fidand?. Bu gen?ler ba??ms?zl???n ve bar???n sembol?d?r, kimseye ate? a?mad?lar, kimseyi ?ld?rmediler onlar sadece T?rkiye?nin tam ba??ms?zl?k m?cadelesini nas?l y?r?t?r?z diye d???n?yorlard?


?Ve ben 24 yas?ndayken kendimi T?rkiye?nin ba??ms?zI???na arma?an etmekten onur duyuyorum.?diyen Deniz Gezmi? ve arkada?lar? Yusuf Aslan ve H?seyin ?nan, 6 May?s 1972'de, bug?n m?ze olan Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde sabaha kar?? as?larak idam edildiler. ?dam edildiklerinde Gezmi? ve Aslan 25, ?nan ise 23 ya??ndayd?lar.


Tam ba??ms?z, ger?ekten demokratik T?rkiye ?zlemcisi, ilkeli, kararl?, yi?it devrimcileri selaml?yor, hepsini sevgiyle, sayg?yla an?yoruz.
                                                                                              HBVAKV Dat?a ?ubesi Cemevi
                                                                                                         Y?netim Kurulu
Bu yazı toplam 561 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü