17 Eylül 2019 Salı Saat 14:45
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Âşık Mahzuni Şerif’in Ölümün 15.nci yılı Anma Etkinliği Datça'da Yapıldı.
26 Mayıs 2017 Cuma Saat 13:30
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cem Evi, Âşık Mahzuni Şerif’in Ölümün 15.nci yılı Anma Etkinliği 25 Mayıs 2017 Perşembe günü Saat: 20.00’de Cem Evi Merkezinde yapıldı.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cem Evi,  ???k Mahzuni ?erif?in ?l?m?n 15.nci y?l? Anma Etkinli?i 25 May?s 2017 Per?embe g?n? Saat: 20.00?de Cem Evi Merkezinde yap?ld?.


???k Mahzuni ?erif?in ?l?m?n 15.nci y?l? Anma Etkinli?i?nin  a??l?? konu?mas?n? ?ube Ba?kan? Murat Y?ld?r?m  yapt?.

Kurum Dedesi Nihat Yoleri ?era? uyand?rma g?lbendi okudu. Leyla Gencer ???k Mahzun? ?erf?in Hayat?nda kesitler sunup,  ???k Mahzun ?erif?in Ahmet Kaya?ya yazd??? ?iiri okudu.

Vak?f ?ubesi Denetleme Kurulu Ba?kan? Z?beyit ?elik,  A??k Mahzuni ?erif ile ?lgili sunumu yapt?.


Konser B?l?m?nde ???k Sefil Dursun Alab?y?k,  ???k Mahzun ?erif?in t?rk?lerini seslendirdi. Dat?a M?zik Sevenler Derne?i T.H.M. Korosu ?ef Suna S?nmez?in
Y?netiminde ba?lamac? Kemal Kara ve Necat Er di?er koro elemanlar? ile A??k Mahzun? ?erifi?n t?rk?lerin seslendirdiler.  Geni? bir kat?l?m?n?n oldu?u konser ve s?yleyi?i 2.30 saat s?rd?.
 Ard?nda canlar?n getirdikleri lokmalar Dede Nihat Yoleri?nin duas? ile birlikte payla??ld?


Leyla Din?er?in Mahzuni ?erif ile 
ilgili Anekdot ve ?iiri

A??k Mahsuni ?erif 1939 dan ba?layan hayat? ?ocukluk y?llar?nda amcas? Pehl?l Babadan ald??? derslerle saz ?almaya ba?lar. Ber?enek k?y?nde ge? a??lan ilk okuldan 1956 y?l?nda mezun olur.Erken ya?ta day?s?n?n k?z? ile evlendirilir,bu evlilikten bir k?z ?ocu?u d?nyaya gelir.Mersin astsubay okulundan mezun olduktan sonra Ankara ?talyan sefirinin k?z? Sovinay? ka??r?r g?n?l adam? Ozan?m?z bu a?k? y?z?nden mesle?ini icra edemez ??nk? k?z?n ya?? ?ok k???kt?r.En ?retken d?nemleri bu Suna ad?n? takt??? e?iyle birlikte oldu?u d?neme rastlar.Bu evlilikten ?? ?ocuk d?nyaya gelir.Y?zlerce plak ve kaset yapar.Toplumsal ve siyasi konular? ele alan Ozan?m?z?n 453 plak 58 kaset 8 adet t?rk? kitaplar? ve TRT nin ?ekti?i 2 belgeseli vard?r. 

1998 y?l?nda d?nyan?n ya?ayan ?? b?y?k ozan? s?ralamas?nda 1. s?ray? alm??t?r. Bekta?? k?lt?r?n?n ve Anadolu ezgilerinin tan?t?m?nda b?y?k rol ?stlenmi?tir.1971 y?l?nda devrin ba?bakan? Nihat Erim i?in yazd??? Erim erim eriyesin ?iir  nedeniyle s?k?y?netim mahkemesince 4 y?l hapse mahkum edilir.Mahkeme hakiminin ?iiri defalarca dinledikten sonra hafifletici sebeplerden dolay? 10 .5 ay hapis yatar.Gazi Antep te ya?ar bir m?ddet ya?am onun i?in ?ok zor olmas?na ra?men o hi? bir zaman devrimci m?cadelesinden vaz ge?medi.Toplam ?? evlilik 8 ?ocuk ve d?rt torun sahibi olan Ozan?m?z geriye binlerce t?rk?,deyi? b?rakt?.

 En son  6 Ocak 2000 de Ahmet Kaya i?in yaz?p G?lten Kaya ya faxlad??? Ahmedime adl? bir ?iiri vard?r.

Sen gidince bizim da?dan ovadan
Bak meydan kimlere kald? Ahmedim?
Bir kartald? u?urdular yuvadan
Bilmiyorum sananoldu Ahmedim

G?r sesinde ??nlar gibiydi g?kler
A?lad?k?a a?lar da?lar h?y?kler
Seninle g?lerdi derdi b?y?kler
Yoklu?un kalbime doldu Ahmedim

G?n ya?ard? b?y???n her telinde
Bir gen? fazla geldi T?rkmen elinde
K?krer idin saz?y?n her telinde
Hangi makam seni ?ald? Ahmedim.

Yana??nda t?ten ?rperen allar
Ne ?abuk ayr?ld? vatandan yollar
Kaya g?lgesinde yatan ?akallar
Kaya olmaz ama oldu Ahmedim

Sen a?larken a?l?yordu mor da?lar
Sen burada yokken virand? ba?lar
?imdi F?rat suyu bir ba?ka ?a?lar
Kenar?nda kenger soldu Ahmedim

Mahzuni arzular ?imdi gurbeti
Zehir imi? ayr?l???n ?erbeti
Aslan?n yerine koymu?lar iti
Bilmem bunu kimler buldu  Ahmedim...


Vak?f ?ubesi Denetleme Kurulu Ba?kan? Z?beyit ?elik,  A??k Mahzuni ?erif ile ?lgili SunumuArkada?lar

    ?a??m?z?n Pir Sultan Abdal? diye adland?r?lan A??k Mahzuni ?erifi, ?l?m?n?n 15.y?l d?n?m?nde anmak ?zere bir araya geldik.Hepinizin bildi?i gibi a??kl?k yada ozanl?k gelene?i; toplumun  k?lt?r al??kanl?klar?n?,yoksul ve ezilenlerinin  s?m?r?ye  kar?? direni?lerini,t?re ve gelenekleri,inan?lar?, ?nemli ya?anm??l?klar? ,ku?aktan ku?a?a Saz?yla s?z?yle yada yazarak aktarmay? ilke edinmi?tir.
     Anadolu co?rafyas?nda bu ger?ekleri;can?n?n yanaca??n? bile bile s?yleyebilen ozanlar?n ya?ad???n? hepimiz biliriz.Onlar ,sava? meydanlar?nda g???s ????se ?arp??an cengaverler kadar,hatta onlardan daha cesurdurlar. ??nk? bir askerin ?stleri taraf?ndan verilen emir gere?i, sava? meydan?na gitme zorunlulu?u vard?r.Oysa bir ozan?n b?yle bir zorunlulu?u yoktur.Haks?zl??? ve ezilmi?li?i dile getirmeyi ba?kalar?n?n iradesiyle de?il kendi iradesiyle se?mi?tir.
     
H?r i?inde biten gonca g?le minnet eylemem
Arabi Farisi bilmem, dile minnet eylemem
S?rat-i m?stakim ?zre g?zetirim rahimi
iblisin talim etti?i yola minnet eylemem          Diyen Seyit NES?M??in ,
?i?inde ?ah kelimesi  ge?meyen bir d?rtl?k s?yle seni ba???layal?m? teklifine;
 Al?nm?? abdestim ald?r?rlarsa
 K?l?nm?? namaz?n k?ld?r?rlarsa 
 Sizde ?ah diyeni ?ld?r?rlerse 
 Ben de bu yayladan ?aha giderim
      diyen Pir Sultan ABDAL??n,
Av?arlar? Da?dan indirerek d?zenle entegre etmek i?in bask? ve ?iddet uygulayan Osmanl?ya;
 Belimizde k?l?c?m?z kirmani
 Ta?? deler m?zra??m?n temreni
 Hakk?m?zda devlet vermi? Ferman?
 Ferman padi?ah?n da?lar bizimdir    diyen
Dadalo?lu?nun,
Kars??n i?galin de Rus Generalinin huzurunda;
Ehli ?slam olan i?itsin bilsin
Can sa? iken yurt vermeyiz d??mana
?sterse Uruset ne ki var gelsin
Can sa? iken yurt vermeyiz d??mana       
diyen A??k ?enlik?in
D?zen ve dostluk ili?kisi i?in ;
 Bozuk ?u d?nyan?n temeli bozuk
 T?kendi daneler kalmad? az?k
 Yaz?kt?r ?u ge?en ?m?re yaz?k
 Bir dost bulamad?m g?n ak?am oldu    diyen  Kul Himmet?in
Yol ve erkan ?zerine  
Erenler cemine her can giremez
Edep ile erkan yol olmay?nca
Her kamberim diyen kamber olamaz
?ah?n kamberine kul olmay?nca                       Diyen ?ah ?smail Hatayi?nin  
Ve bunun gibi onlarca ozan?n yolunu g?n?m?zde izleyen en ?nemli ozand?r A??k MAHZUN?.
    Celal ?nce?nin  sesiyle Amerikan dostluk ?ark?lar?n?n s?ylendi?i 1950 li y?llar?n hemen ard?ndan ?Defol git benim yurdumdan/Amerika katil kati? diyebilme cesaretini g?steren, Deniz Gezmi?, H?seyin ?nan  ve Yusuf Aslan??n idam?n? i?ine sindiremeyip zaman?n Ba?bakan? i?in ?    Musa isen Turi Sinan/Hakktan gelmi? idi ?nan/Yesin seni y?lan ?ayan/ Erim erim eriyesin/ S?r?m s?r?m s?r?nesin? diyebilen,  yoksullar?n sesi olup ?Yoksulun s?rt?ndan doyan doyana/  Bunu g?ren y?rek nas?l dayana / Yi?it muhta? olmu? kuru so?ana /  Bilmem s?ylesem mi s?ylemesem mi? diyebilen a??k Mahzuni ?ER?F ,sizce de g?n?m?z?n Pir Sultan Abdal?? s?fat?n? hakketmiyor mu?
T?m ya?am? boyunca bask? ve s?m?r? d?zenine  kar?? durmu?,bu duru?un bedelini ?derken asla e?ilip b?k?lmemi? ozan?m?z?n an?s? ?n?nde sayg?yla e?iliyorum.

      Arkada?lar?m, dostlar?m, May?s ay? ge?mi? y?llarda ya?ad???m?z ac? olaylalar la doludur.Bir araya gelmi?ken o ya?ad?klar?m?z? hat?rlamak o g?nlerde kaybetti?imiz de?erlerimizi anmay? da bor? bilirim.

1 May?s 1977 y?l? Taksim meydan?nda katledilen 34 can?m?z?,
4 May?s 1985 y?l?nda zindan da katledilen Fatsa Belediye Ba?kan? Terzi Fikriyi,
6 May?s ayn? zamanda  kutsal H?d?r Ellez kutlamalar?n?n yap?ld??? g?nd?r .Deniz Gezmi?,H?seyin ?nan ve Yusuf Aslan??n katledildikleri g?n?n tesad?fi se?ildi?ine inanm?yoruz.6 May?sta katledilen bu ?? fidan?,

18 May?s 1973 tarihinde insanl?k d???  i?kencelerden ge?irilerek katledilen  ve g?n?m?zde bile Mezar?n?n ziyaret edilmesi sak?ncal? g?r?len ?Ser verip s?r vermeyen? yi?it ?brahim KAYPAKKAYA ?y?,

18 May?s 2009 tarihinde yitirdi?imiz;T?p alan?nda ve Anadolu?nun yoksul k?z ?ocuklar?n?n e?itimiyle ilgili b?y?k katk?lar? olan ayd?n insan,Prof.Dr. T?rkan SAYLANI,
22 May?s 2014 tarihinde ,Ok Meydan? Cem Evinde Polis kur?unuyla katledilen U?ur KURT?u,
31 May?s 1971 de Nurhak ta katledilen Sinan CEMG?L, Alpaslan ?ZDO?AN ve Kadir MANGA?y? da huzurlar?n?zda anmay? bor? biliyorum ve bulutlar?n ?tesine onlara hepimizin ad?na karanfiller g?nderiyorum. Sayg?lar?mla..


Denetleme Kurulu Ba?kan? Z?beyit ?elik,

FOTO GALER?:
Bu yazı toplam 527 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü