17 Eylül 2019 Salı Saat 14:46
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sivas Katliamı'nın 24. Ve Çorum Katliamı’nın 37.yıl dönümü anma Programı
04 Temmuz 2017 Salı Saat 08:49
HBVAKVı Datça Şubesi Cemevi, Eğitim Sen, Emekli Sen, Birleşik Haziran Hareketi, Datça Kadın İş Gücü Derneğini ve Birleşik Haziran Hareketi’nin Ortaklaşa Hazırladığı Siva ve Çorum Katliamı Anma Etk.

Hac?bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a  ?ubesi Cemevi,  E?itim Sen, Emekli Sen, Birle?ik Haziran Hareketi, Dat?a Kad?n ?? G?c? Derne?ini ve Birle?ik Haziran Hareketi?nin Ortakla?a Haz?rlad??? Sivas Katliam?'n?n 24. Ve ?orum Katliam??n?n  37.y?l d?n?m? anma Program? 2 Temmuz 2017 Pazar G?n? Saat 19.30?da  Dat?a Cumhuriyet Meydan??nda Yap?ld?. 

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? (HBVAKV) Dat?a ?ubesi Cemevi, saat 19.30 da Dat?a Cumhuriyet Meydan??nda bir bas?n a??klamas? yaparak, 24 y?l ?nce Sivas?ta Mad?mak Katliam??nda ya?am?n? yitiren 33 insan? and?. 
Dat?a Cumhuriyet Meydan??nda yap?lan anmaya, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? (HBVAKV) Dat?a ?ubesi, E?itim-Sen, Emekli-Sen, Birle?ik Haziran Hareketi?nden ?ok say?da insan kat?ld?.
Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? (HBVAKV) Dat?a ?ubesi Cemevi Ba?kan? Murat Y?ld?r?m, yapt??? a??klamada, ?Mad?mak Katliam?n?n 24.y?l?nda yine inad?na deyi?lerimizi s?ylemeye, semahlar?m?z? d?nmeye devam ediyoruz, edece?iz? dedi.
Mad?mak Katliam??n?n insanl?k tarihinin en vah?i katliamlar?ndan bir oldu?unu belirten Y?ld?r?m, ?unlar? kaydetti:
?2 Temmuz 1993 tarihinde ?lkemizin ?zerinde ya?at?lan kara g?n?n, tam tam?na 24. Y?l?nday?z. Bizler o g?nden beri s?rd?rd???m?z m?cadeleyi ayn? kararl?l?kla, ayn? g??le s?rd?r?yoruz. ?nsanl?k tarihinin en vah?i katliamlar?ndan biri olan Mad?mak Katliam?n?n 24. y?l?nda da ayn? ayd?nl?k y?zlerimizle, yanan y?re?imizle bug?n buraday?z. Ta ki bu bozuk d?zenin ?arklar?n? ?eviren zatlar, ?tekile?tirilen, katledilen bedenini ?l?me yat?ran canlarla y?zle?inceye kadar. Ta ki Koray Kaya gibi, Serkan Do?an gibi, G?ls?m Karababa gibi, Muhlis Akarsu gibi, Hasret G?ltekin gibi, Sivas??n ayd?nl?k y?z? olan 33 can?m?z?n ?zerlerinden kara dumanlar kalk?ncaya kadar. Ac?m?z, Hak ve Hakikat aray???m?z s?r?yor s?recek. Bizleri katleden karanl???n?za inat, 24. y?l?nda da Mad?mak Otelinin Utan? M?zesine d?n??t?r?lene dek, ???l?klar?m?z? atmaya bu g?ruhlar? lanetlemeye devam edece?iz.
?BUG?NK? KARANLIK G?NLER, O G?N CANLARIMIZI B?ZDEN ALANLARIN ESER?D?R?
Bilinsin ki bug?n i?inde bulundu?umuz karanl?k g?nler; o g?n canlar?m?z? bizden alanlar?n eseridir. O g?n pirimiz Pir Sultan Abdal??n heykelini yerlerde s?r?kleyenler, bug?n KHK ve OHAL zulm? ile kamu emek?ilerini i?lerinden ediyorlar. KHK ve OHAL?e kar?? direnenleri ise tutuklay?p ?l?me terk ediyorlar. Halk?m?z? a?l??a sefalete s?r?kl?yorlar. O kara g?nde Mad?mak Otel?inde 33 Can?m?z? bizden alanlar, bug?n de ayn? karanl?k zihniyet ile sokak ortas?nda gen?lerimizi katlediyorlar. Gen?lerimizi hedef alarak Gazi?de, Nevroz alan?nda, sokak ortas?nda, evlerimizde, gelece?in ayd?nl?k y?zl? gen?lerimizi bizlerden kopart?yorlar.
?CANLARIMIZI B?ZDEN ALANLAR, BUG?N KAT?LLERE ?D?L G?B? CEZA VER?YORLAR?

O Yang?nda, canlar?m?z? bizden alanlar, bug?n Dilek Do?an??n katillerine, Berkin Elvan?n Ethem Sar?s?l?k??n, Cemevimizde katledilen U?ur Kurt?un katillerine ?d?l gibi cezalar veriyorlar. O kara g?nde canlar?m?z? bizden alanlar, inanc?m?z?n varl???n? kabul etmeyenler, bug?n de gerici e?itim sistemleri ile ?Zorunlu Din Dersleri? zulm? ile Diyanet denilen k?r kuyular? ile gen?lerimizi asimile etmeye devam ediyorlar.?
?Unutmuyoruz ve asla unutturmayaca??z? denilen a??klamada, ?Kerbela? dan bu g?ne inanc?m?z?n d?n?lmez yolunda y?r?meye devam edece?iz. Her katliam?n birbiri ile ba?lant?l? oldu?unu g?rerek 2 Temmuz 1993?te Mad?mak Otelinde ya?ad???m?z katliam?n ayd?nlat?lmamas?ndan kaynakl? Gazi?yi, Suru??u, Ankara?y?, Taksim?i, Antep?i, Reina?y? ya?ad???m?z? biliyoruz. Ve diyoruz ki: Hak ve Hakikat, Adalet aray???m?zdan asla vazge?meyece?iz. Katliamlar ayd?nlat?lana kadar m?cadelemizden asla geri ad?m atmayaca??z? ifadeleri kullan?ld?.CEMEV? BA?KANI MURAT YILDIRIM'IN MESAJI:


De?erli canlar,           
Mad?mak Katliam?n?n 24.y?l?nda yine inad?na deyi?lerimizi s?ylemeye, semahlar?m?z? d?nmeye devam ediyoruz, edece?iz.

           2 Temmuz 1993 tarihinde ?lkemizin ?zerinde ya?at?lan kara g?n?n, tam tam?na 24. Y?l?nday?z. Bizler o g?nden beri s?rd?rd???m?z m?cadeleyi ayn? kararl?l?kla, ayn? g??le s?rd?r?yoruz.  ?nsanl?k tarihinin en vah?i katliamlar?ndan biri olan Mad?mak Katliam?n?n 24. y?l?nda da ayn? ayd?nl?k y?zlerimizle, yanan y?re?imizle bug?n buraday?z.


Ta ki bu bozuk d?zenin ?arklar?n? ?eviren zatlar, ?tekile?tirilen, katledilen bedenini ?l?me yat?ran canlarla y?zle?inceye kadar. 

          Ta ki Koray Kaya gibi, Serkan Do?an gibi, G?ls?m Karababa gibi, Muhlis Akarsu gibi, Hasret G?ltekin gibi, Sivas??n ayd?nl?k y?z? olan 33 can?m?z?n ?zerlerinden kara dumanlar kalk?ncaya kadar. Ac?m?z, Hak ve Hakikat aray???m?z s?r?yor s?recek.

          Bizleri katleden karanl???n?za inat, 24.y?l?nda da Mad?mak Otelinin Utan? M?zesine d?n??t?r?lene dek, ???l?klar?m?z? atmaya bu g?ruhlar? lanetlemeye devam edece?iz.
        Bilinsin ki bug?n i?inde bulundu?umuz karanl?k g?nler; o g?n canlar?m?z? bizden alanlar?n eseridir. O g?n pirimiz Pir Sultan Abdal??n heykelini yerlerde s?r?kleyenler, bug?n KHK ve OHAL zulm? ile kamu emek?ilerini i?lerinden ediyorlar. KHK ve OHAL?e kar?? direnenleri ise tutuklay?p ?l?me terk ediyorlar. Halk?m?z? a?l??a sefalete s?r?kl?yorlar.

       O kara g?nde Mad?mak Otel?inde 33 Can?m?z? bizden alanlar, bug?n de ayn? karanl?k zihniyet ile sokak ortas?nda gen?lerimizi katlediyorlar. Gen?lerimizi hedef alarak Gazi?de, Nevroz alan?nda, sokak ortas?nda, evlerimizde, gelece?in ayd?nl?k y?zl? gen?lerimizi bizlerden kopart?yorlar.
     O Yang?nda,(YAN(G) IN)  canlar?m?z? bizden alanlar, bug?n Dilek Do?an??n katillerine, Berkin Elvan?n Ethem Sar?s?l?k??n, Cemevimizde katledilen U?ur Kurt?un katillerine ?d?l gibi cezalar veriyorlar.

      O kara g?nde canlar?m?z? bizden alanlar, inanc?m?z?n varl???n? kabul etmeyenler, bug?n de gerici e?itim sistemleri ile ?Zorunlu Din Dersleri? zulm? ile Diyanet denilen k?r kuyular? ile gen?lerimizi asimile etmeye devam ediyorlar.

 Bizler O kara g?nde oldu?u gibi bug?n de, ?lkemizde ger?ekle?tirilmeye ?al???lan tek adam rejimine kar??, laik, demokratik bir ?lke ?zlemimizi hayk?rmak i?in bug?n burday?z. Unutmuyoruz ve asla unutturamayacaks?n?z. Bizlerden ald???n?z t?m canlar?m?za ???k olmaya, onlar? anmaya devam edece?iz. Kerbela? dan bu g?ne inanc?m?z?n d?n?lmez yolunda y?r?meye devam edece?iz.
 Bizim Yol?umuz tarih boyunca kar?? kar??ya olan, zul?m kar??s?nda adaletin, ezenlerin kar??s?nda ezilenlerin, Muaviye?nin kar??s?nda ?ah-? Merdan Ali?nin, Yezid?in kar??s?nda 72 yaren yolda?? ile direnen ?mam H?seyin?in, Dersimde Seyid R?za?n?n, Banaz'da Pir Sultan??n yoludur. G?n?m?z?n zalimlerine kar??da ayn? inan?la Yol?umuzda y?r?meye devam edece?iz.
           
Her katliam?n birbiri ile ba?lant?l? oldu?unu g?rerek 2 Temmuz 1993?te Mad?mak Otelinde ya?ad???m?z katliam?n ayd?nlat?lmamas?ndan kaynakl? Gaziyi, Suru??u, Ankara?y?, Taksim'i, Antep'i, Reina'y? ya?ad???m?z? biliyoruz.  Ve diyoruz ki: Hak ve Hakikat, Adalet aray???m?zdan asla vazge?meyece?iz. Katliamlar ayd?nlat?lana kadar m?cadelemizden asla geri ad?m atmayaca??z.
           
       ?Hay?r? Daha Bitmedi! Katliamlar?n?za, karanl???n?za boyun e?meyece?iz" diyerek Geziden ?Hay?r?a giden birlikteli?imizden ald???m?z g??le Mad?mak Oteli Utan? M?zesi olana kadar m?cadelemizde, ayn? kararl?l?kla y?r?meye devam edece?iz.

       Katliam?n 24. y?l?nda Mad?mak Otelinde yitirdi?imiz canlar?m?z? anmak i?in bir kez daha alanlarday?z.

Mad?mak Oteli Utan? M?zesi Olacak! Demek i?in,
Sivas??n I???? S?nmeyecek! Demek i?in, Tek?i Anlay??a Hay?r! Demek i?in, E?it Yurtta?l?k Hakk?, Bar??, Demokrasi, ?zg?rl?k, Laiklik ve Adalet talebimizi hayk?rmak i?in,
Gelin Canlar, Bir olmak i?in bir siz eksiksiniz. Hadi diyelim bitsin bu zul?m.

        Murat YILDIRIM
HBVAKV Dat?a ?ubesi Cemevi B?k.


Hac?bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a  ?ubesi Cemevi,  E?itim Sen, Emekli Sen, Birle?ik Haziran Hareketi, Dat?a Kad?n ?? G?c? Derne?ini ve Birle?ik Haziran Hareketi?nin Ortakla?a Haz?rlad??? ??orum ve Sivas Katliam?n? Anma? ile ilgili Ortak Bas?n A??klamas?

De?erli bas?n mensuplar?; bu g?n burada bu bas?n a??klamas?n? yapma                                               nedenimiz;1980 28 May?s ta ba?lat?lan, Temmuz ay?n?n ilk haftas?na kadar devam eden ?orum Katliam?n? ve 2 Temmuz 1993 tarihinde ya?anan Sivas katliam?n? unutmad???m?z?, bu katliamlar?n i?imizde kanayan bir yara oldu?unu, i?imizin hala ac?d???n? size ve kamu oyuna bildirme ihtiyac?ndan kaynaklanmaktad?r.
                                                                                               
Size ?orum katliam?n?n nas?l ba?lat?ld???n?, ya?anan travmay? ve sonras?nda neler oldu?unu ?ok ?zetlenmi? haliyle an?msatmak istiyoruz. 1980 Bahar aylar?nda Amerikan b?y?k El?ili?inde g?revli C?A ajan? Robert Alexsander Pack; gerek?esi kamu oyu ile payla??lmadan ?orum?a giderek yerel ve kamu g?revlileri ile ayr?ca MHP y?neticileriyle g?r???r. Daha sonra Tokat ve Amasya da g?r??meler yapar. Bu; ?orum ile ilgili haz?rl??? ?nceden yap?lan katliam senaryosunda Amerikan parma??n?n oldu?unun a??k kan?t?d?r.

 Ard?ndan g?ndeme konacak senaryo ya kar?? ??kmas? ihtimali olan Vali, Emniyet M?d?r?, Milli E?itim M?d?r? ve onlarca Polis b?lgeden uzakla?t?r?l?r. Bu ve buna benzer haz?rl?klar tamamland?ktan sonra  19 May?s Gen?lik ve Spor Bayram?nda k?z ??rencilerinin k?yafetleri bahane edilerek ,??slamc? Gen?lik? imzal? bildiri da??t?l?r.27 May?s 1980 tarihinde G?n Sazak??n ?ld?r?lmesi bahane edilerek bir g?n sonra olaylar?n ba?lang?? fitili ate?lenir.?Kana Kan, intikam? Slogan?yla ba?lat?l?p Temmuz ay?n?n ilk haftas?na kadar devam eden olaylarda Kent Merkezinde Alevi ve Solculara ait Ev ve ?? yerleri tahrip edilmi?, k?rsalda yollara barikatlar kurularak, ele ge?irdikleri Alevileri insan vicdan?n?n kald?rmayaca?? i?kencelerden ge?irerek  katletmi?lerdir.

B?t?n bunlar? yaparken S?nni inan??a mensup vatanda?lar? yanlar?na ?ekebilmek ve yap?lanlar? me?ru g?stermek i?in kamu ara?lar?ndan yap?lan anonslarla, bildirilerle, Camiler den yap?lan anonslarla  ve TRT de  ?Aladdin Camisine patlay?c? madde at?ld???n? ve camiye ate? edilmesi sonucu olaylar?n ba?lad??? ? yalan?n? yayarak alg? olu?turulmaya ?al???lm?? ve Cihat ?a?r?lar? yap?lm??t?r.1980 Temmuz ay?n?n ilk haftas?nda olaylar bitti?inde ortaya ??kan bilan?o 57 ?l?,200 yaral?, tahrip edilerek yak?lan 300 ev ve i?yeridir. Nedendir bilinmez ama ?orum katliam?, kamu oyundan adeta gizlenmi? ve gereken tepki g?sterilmemi? yada engellenmi?tir. Olaylardan sonra b?y?k bir Alevi n?fus b?lgeyi terk etti?i bilinmektedir. Bu katliam; hala Alevilerin ve duyarl? yurtta?lar?n i?inde kanayan yara olmaya devam ediyor. ?orum katliam? ile ilgili a??lan davalarda Adalet yerini bulmam?? ve sonu? tam bir fiyasko olmu?tur.

Say?n Bas?n mensuplar?, de?erli canlar; y?l 1993 Aylalardan 2 Temmuz Sivas?ta yap?lacak 4.Pir Sultan Abdal ?enlikleri i?in Vali taraf?ndan davet edilen konuklar ve di?er kat?l?mc?lar Mad?mak Otelindedir. Bir g?n ?ncesinden sald?r? haz?rl?klar?n? planlayan sald?rganlar Cuma Namaz?ndan sonra ,?nce H?k?met Kona??na sald?r?yor,Ard?ndan; ?Cumhuriyet Sivas?ta kuruldu Sivas?ta y?k?lacak?,?Ya?as?n ?eriat?,?Laiklere ?l?m? ?Sivas Azize Mezar olacak? ?eklinde sloganlar atarak Mad?mak Oteline y?neliyorlar.?nce Otelin ?n?ndeki ara?lar yak?l?yor,ard?ndan yanlar?nda getirdikleri  bidonlarda ki Benzini Otelin i?erisine atarak Otelde yang?n ??kart?yorlar .Gericiler taraf?ndan ??kart?lan yang?nda 33 can yanarak yada dumanda bo?ularak ya?am?n? yitiriyor. Katledilen; Muhibe Akarsu  , Muhlis Akarsu  , G?lender Ak?a  , Metin Alt?ok  , Ahmet Alan  , Mehmet Atay  , Seherg?l Ate?  , Beh?et Aysan  , Erdal Ayranc? , As?m Bezirci  , Belk?s ?ak?r , Serpil Canik  , Muammer ?i?ek  , Nesimi ?imen  , Serkan Do?an  , Hasret G?ltekin , Murat G?nd?z   , G?ls?m Karababa , U?ur Kaynar  , Asaf Ko?ak  , Koray Kaya  , Menek?e Kaya  , Handan Metin  , Sait Metin  , Huriye ?zkan  , Ye?im ?zkan  , Ahmet ?zyurt  , Nurcan ?ahin  , ?zlem ?ahin  , Asuman Sivri  , Yasemin Sivri  , Edibe Sulari  ve ?nci T?rk?? huzurlar?n?zda sayg?yla an?yoruz.

 Sivas katliam? davas?nda san?k avukatlar?ndan birisi Refah Yol d?neminde Adalet Bakanl??? yapan ?evket Kazand?r. San?k Avukatlar?ndan 8 tanesi sonraki s?re?lerde  AKP den  Milletvekili olmu?tur.Davan?n 9 firari san??? i?in 13 Mart 2012 tarihinde yap?lan duru?mada ;dava dosyas?n?n zaman a??m? nedeniyle  d???r?lmesine karar verildi?inde zaman?n Ba?bakan? ve ?imdiki Cumhurba?kan?  ?Hay?rl? olsun ? diyerek dava ile ilgili d???ncesini kamu oyu ile payla?m??t?r.

Say?n Bas?n mensuplar? ,de?erli canlar i?te y?z y?llardan bu yana gericiler taraf?ndan yap?lan Alevi katliamlar? ve yine Cumhuriyetin kurulu?undan bu g?ne Alevi ve Solculara yap?lan gerici sald?r?lar g?n?m?zde gelinen yola d??enen k??e ta?lar?d?r adeta.. ?ok zor ve s?k?nt?l? g?nlerden ge?iyoruz.
Bu Bas?n a??klamas?na imza atan Demokratik kitle ?rg?tleri olarak;    
              
15 Temmuz darbe giri?imi ve ard?ndan ya?anan Ola?an?st? hal ilan?n?n yaratt??? anti demokratik uygulamalardan , Parlamentonun devre d??? b?rak?larak ?lkenin KHKlerle y?netilmesinden ,Yanl?? d?? politikalar sonucu ?lkemizin  Orta Do?u batakl???na s?r?klenmesinden,?lkemizde ad? konmam?? bir i? sava??n yan??yor olmas? nedeniyle Analar?n a?lamaya devam etmesinden,Milyonlarca  sava?? ve ?iddeti ya?am?? g??menin;Alevilerin ya?ad??? b?lgelere yerle?tirilme ?abalar?ndan, Demokratik Laik bilimsel e?itim ilkelerinden uzakla?arak;Arap?a harflerle e?itime ge?menin provalar?n?n yap?lmas?ndan,?lk Okullara Mescit a?ma karar? ile Din dersinin zorunlu hale getirilmesinden,E?itimin piyasala?mas?ndan, farkl? d???neni tasfiye etme anlay??? ?er?evesinde kendinden olmayana ya?am hakk? tan?nmamas?ndan,Diyanetin dev b?t?esiyle t?m inan?lara hizmet etmek yerine tek bir inan? mensuplar?na hizmet etmesinden,?l?me ad?m ad?m yakla?an Semih ve Nuriye?nin  feryatlar?na yan?t verilmemesinden ve bunlara benzer onlarca sorundan; y?z? ayd?nlanmadan yana olan her birey gibi bizlerde rahats?zl?k duyuyor ve bu yanl??lardan hemen ,?imdi vazge?ilmesi gerekti?inin alt?n? ?iziyoruz..

Bizler Demokrasinin; bask?c?, otoriter, Demokrasi d??? ola?an ?st? y?ntemlerle s?rd?r?lemeyece?i inanc?nday?z. ?lkenin i?erisinde bulundu?u zor ko?ullar?n daha ?ok Demokrasi, ?zg?rl?k, herkese ADALET ve i? bar???n sa?lanmas?yla a??labilece?ine inanmaktay?z
.
Bizler e?itimin en temel insanl?k hakk? oldu?una inan?yor, Demokratik laik bilimsel e?itim ilkelerinden vazge?ilmemesi gerekti?ine ?iddetle vurgu yap?yoruz.
    Bizler Devletin t?m inan? gruplar?na e?it mesafede olmas? gerekti?ine ve bu nedenle Diyanetin kapat?lmas? gerekti?ine ?neriyoruz.

   Bizler HBVAKV ev sahipli?inde, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu bile?enleri ile ba?l? kurumlar?, T?rkiye Alevi Bekta?i Federasyonu bile?enleri(Pir Sultan Abdal K?lt?r Dernekleri, Alevi K?lt?r Dernekleri) ile ba?l? kurumlar ve T?rkiye den ve de?i?ik ?lkelerden kat?lan Alevi ?rg?tlerinin kat?l?m?yla 2011 y?l?nda ger?ekle?tirilen 1.Alevi Kurultay? sonu? bildirgesindeki taleplerin ger?ekle?tirilmesine vurgu yaparak, bu taleplerin ivedilikle hayata ge?irilmesini istiyor,sizleri sayg?yla selaml?yoruz.  Bu yazı toplam 317 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü