17 Eylül 2019 Salı Saat 14:46
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
8. HIZIRŞAH ETKİNLİKLERİ VE CEMEVİ AÇILIŞI 2017
14 Temmuz 2017 Cuma Saat 09:00
Hızırşah Etkinliklerinin 8. si ve Datça Cemevimizin açılış töreni bu yıl 29-30 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacaktır.
HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI 
DAT?A ?UBES? CEMEV?
8. HIZIR?AH ETK?NL?KLER? VE CEMEV? A?ILI?I

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi?nin, Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?kanl??? ve Dat?a Belediye Ba?kanl???n?n katk?lar?yla ger?ekle?tirece?i H?z?r?ah Etkinliklerinin 8. si ve Dat?a Cemevimizin a??l?? t?reni bu y?l 29-30 Temmuz 2017 tarihlerinde yap?lacakt?r.

PROGRAM

29 TEMMUZ 2017 CUMARTES?

13.30     : H?z?r?ah Etkinli?i A??l?? T?reni / H?z?r?ah K?lliyesi/DAT?A
15.30     : HBVAKV Dat?a Cemevi A??l?? T?reni / B?lent Ecevit K?lt?r Merkezi Alt?
30 Temmuz 2017 Pazar

13.30 : Panel  / B?lent Ecevit K?lt?r Merkezi/DAT?A
?Alevilikte S?ylemler-Semboller-Simgeler?

Moderat?r    : Muzaffer AKKOL (HBVAKV ?ekmek?y ?ube Ba?kan?)

Panelistler    : 

Prof. Dr. Ali YAMAN (Abant ?zzet Baysal ?niversitesi)
Prof. Dr. Bedriye POYRAZ (Ankara ?niversitesi)
Sevilay M?SER (Mimar)
Eren YILDIRIM (HBVAKV Okmeydan? Cemevi Dedesi/?nan? ?nderi)
Erdo?an SEZER ( Avrupa ?nan? Kurulu ?yesi/ ?nan? ?nderi)
21.00 : Konser /  Dat?a Amfi Tiyatro
                
?cretsiz Halk M?zi?i Konseri
                SANAT?ILAR     :Ekrem ATAER
                                                   Leyla ?NVER
                                                   Udi Yervant

KONUK SANAT?ILAR     :
Gamze AKKU? ?LGEZD? (TBMM CHP Milletvekili)
Hilmi YARAYICI (TBMM CHP Milletvekili)

8. HIZIR?AH ETK?NL?KLER? ONUR KONUKLARI  

Orhan SARIBAL                                (Bursa Milletvekili)
Hilmi YARAYICI                                (Hatay Milletvekili)
Ali ?EKER                                           (?stanbul Milletvekili)
Gamze AKKU? ?LGEZD?                 (?stanbul Milletvekili)
G?lay YEDEK??                                (?stanbul Milletvekili)
Yakup AKKAYA                                 (?stanbul Milletvekili)
Ak?n ?ST?NDA?                              (Mu?la Milletvekili)
Nurettin DEM?R                                 (Mu?la Milletvekili)
?mer S?ha ALDAN                           (Mu?la Milletvekili)
HACIBEKTA?-I VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI 
DAT?A ?UBES? CEMEV?
8. HIZIR?AH ETK?NL??? VE DAT?A CEMEV? A?ILI?I
 BASIN A?IKLAMASI

Merhaba Canlar;

Vakf?m?zda; Alevi-Bekta?i gelene?inin insan sevgisini, ?a??m?z insan?n?n en ?nemli gereksinimi olan dostlu?u, kar??l?kl? g?veni ve insan ili?kilerini d?zenleyen demokratl???, e?itli?i, laikli?i bulacaks?n?z.
Vakf?m?zda; mezhep?ilik yap?lmayaca?? gibi, dil, din, ?rk ve inan? ayr?l??? da g?zetilmeyecektir. Bizi bu ?at? alt?nda bir araya getiren ilke insana olan sayg? ve sevgidir. ?nsan?, ?u ya da bu kal?ba uydu?u i?in de?il, salt insan oldu?u i?in seviyoruz. Ancak, Atat?rk'e ve laik Cumhuriyet ilkelerine ba?l?l?ktan asla ?d?n vermeyece?imizi ve bu ilkelere sahip ??kan herkesin dostumuz oldu?unu ?zellikle vurgulamak isteriz.

?unun da alt?n? ?izeriz ki;
T?rkiye Cumhuriyeti Devleti ile Alevi ? Bekta?i k?lt?r?n? sonsuza dek ya?atmak i?in elimizden gelen t?m ?abay? g?stermeye kararl?y?z.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf??n?n ama?lar?, insan hak ve ?zg?rl?klerine sayg?l?, laik ve demokratik ilkeler ?zerine in?a edilmi?tir.

Ger?ek yol g?stericinin bilim oldu?una inan?yoruz.

Ge?mi?le ilgili olarak kimseye k?sk?nl???m?z, k?rg?nl???m?z ve d??manl???m?z yoktur. G?n?m?z? dostluk i?erisinde ya?amak, ya?am bi?imimizle gelece?e ?rnek olmak istiyoruz. ?at?m?z alt?nda yobazl??a ve zorbal??a da yer yoktur.

Kimsenin alternatifi de?iliz. Biz, Alevi-Bekta?i?yiz. Bizi tan?madan h?k?m vermeyiniz, tan?mak i?in bize sorunuz. A??klama yapmaktan mutluluk duyar?z. 

Bilerek veya bilmeyerek Alevi-Bekta?ili?i yok sayanlar; g?n?m?zde etkinli?imizi g?z ard? edenler; g?n?m?z ve gelecekteki laik T?rkiye Cumhuriyeti ile Atat?rk??l???n g?vencesi oldu?umuzun bilincine varamayanlar bizden de?ildir.

?lkelerimizi benimsiyorsan?z gelin kucakla?al?m, g??lenelim ve k?lt?r zenginli?imizi koruyup ?o?alal?m. 

Sizin i?in kap?m?z sonuna dek a??k; korkmadan, ?ekinmeden girin i?eri.

Sevgili canlar; insanlar?n ?nan?lar? do?rultusunda ibadet edebilmesi, ?lkemizin de alt?nda imzas? bulunan insan haklar? evrensel beyannamesince de tan?mland??? gibi insani bir hakt?r. Ancak bizler bu haktan mahrum edilmekteyiz. Y?llard?r s?rd?r?len asimilasyon politikalar? yetmez gibi t?rbe, derg?h, Cemevi gibi kutsal mekanlar?m?z?n son y?llarda h?zla camiye d?n??t?r?lmesi, bizleri incitmektedir.
Alevi-Bekta?i inanc?na, inan? merkezlerine, k?lt?r?ne kar?? tak?n?lan bu yok sayan tutum ilk de?ildir ve ne yaz?k ki; g?d?len bu yanl? politika ve inanc?m?za bak?? de?i?medi?i s?rece son da olmayacakt?r. Etkinli?imize de ismini veren, ve yedi senedir lokmalar?m?z? da??t?p bir araya gelerek inan? ve k?lt?r?m?z? anlatma ve ya?atmaya ?al??t???m?z H?z?r?ah dergah? da son y?llarda adeta tarihin bilgi, belge ve izlerini yok etmek istercesine "restorasyon" ad? alt?nda, talan edilmi?tir.

2010 y?l?nda vakf?m?z ve belediyemizin yard?mlar?yla adeta ??pl??e d?nm?? olan d?? alan? temizlenen metruk bir halde ki yap?; S?T alan?nda bulunmas?na ra?men s?zde g?n?ll? bir in?aat ustas?nca dergah?n tahta d??emeleri s?k?lm?? ve seramikle kaplanm??t?r.  K?lliyenin bah?esinde yer alan Bekta?i mezarlar?n?n ta?lar? uygunsuz tasnif ve nakliye nedeniyle k?r?lm?? ?o?u kaybolmu?tur. Bu yetmezmi? gibi Alevi dergahlar?n?n en ?nemli unsurlar?ndan olan ve yap?lan ara?t?rma sonucu 500 y?ll?k bir tarihe sahip olan "E?ik Ta??" da yine restorasyon ad? alt?nda ger?ekle?en bu k?y?mda s?k?ld??? halde, taraflar?n ifadesine g?re "nerde oldu?u bilinmemektedir."  
Hat?rlatmak isteriz ki bu tip d?n??t?rmelerle talan edilen sadece ALEV? inan? merkezleri de?il, ?lkemizin tarihi ve k?lt?rel miras?d?r.

Bu y?l 8.sini ger?ekle?tirece?imiz H?z?r?ah etkinli?imiz kapsam?nda ba?ta Mu?la B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan? Say?n Osman G?R?N ve Dat?a Belediye Ba?kan? say?n G?rsel U?AR??n katk?lar?yla Mu?la?m?z?n ilk ve tek Cem Evinin a??l???n? da yapaca??z. Cemevi yerinin Dat?a Belediyesi taraf?ndan tahsis edilmesinden bu yana ge?en yakla??k 1,5 senelik s?re?te yo?un bir tadilat s?reci ge?irdik. Bu s?re?te Cem evimizin olu?mas?ndan gerek maddi gerekse de manevi ve gerekse de bizzat al?n teriyle katk? sunan t?m canlar?m?za te?ekk?r? bor? biliriz.

8 y?l boyunca H?z?r?ah Etkinlikleri kapsam?nda bizden maddi, manevi destek ve katk?lar?n? esirgemeyen ba?ta Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?kanl??? ve Dat?a Belediye Ba?kanl??? ile belediyelerimizin de?erli personeli olmak ?zere t?m kurum, kurulu? ve ?ah?slara te?ekk?r? bir bor? bilir, ??kranlar?m?z? sunar?z. 
G?n birlik g?n?d?r.
                                                                        Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?
                                                                                 Dat?a ?ubesi Cemevi Y?netimi
Bu yazı toplam 413 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü