17 Eylül 2019 Salı Saat 14:46
8. HIZIRŞAH ETKİNLİKLERİ VE CEMEVİ AÇILIŞI YAPILDI.
23 Ağustos 2017 Çarşamba Saat 10:25
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi’nin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Datça Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirdiği Hızırşah Etkinlikleri’nin 8.Yapıldı.


Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi?nin, Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?kanl??? ve Dat?a Belediye Ba?kanl????n?n katk?lar?yla ger?ekle?tirdi?i H?z?r?ah Etkinlikleri?nin 8. Si bu y?l 29-30 Temmuz 2017 tarihlerinde ger?ekle?tirildi. Etkinlik kapsam?nda bu y?l Mu?la?n?n ilk ve tek Cemevinin a??l??? da Dat?a?da yap?ld?. 


Etkinli?in a??l???, etkinli?in ad?n? ald??? H?z?r?ah K?y??ndeki H?z?r?ah K?lliyei?nde ger?ekle?tirildi. Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi  Y?netim Kurulu ?yesi ve ayn? zamanda ?nan? ?nderi olan Nihat YOLER?nin gulbenkiyle ba?lad?


A??l??ta Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi  Cemevi Ba?kan? Murat YILDIRIM bir konu?mas?n? yaparak, bir etkinli?i 8.Ya??na getirmenin mutlulu?unu ve gururunu ya?ad?klar?n? s?yleyerek, 2010 y?l?ndan beri kendilerinden desteklerini esirgemeyen Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?AR?a, Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman G?R?N?e, emek veren, katk? sunan t?m canlara te?ekk?r etti. 


Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?AR, ?stanbul Milletvekili G?lay YEDEK?? ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Ba?kan? Tuncer BA???nda konu?ma yapt??? a??l?? t?reninde ortak tema bar??, karde?lik ve ho?g?r?yd?. H?z?r?ah da ki ikramlar?n ard?ndan Mu?la?n?n ilk ve tek Cemevinin a??l??? i?in B?lent Ecevit K?lt?r Merkezi?nin alt kat?nda yap?lan Cemevi?nin a??l?? t?renine ge?ildi.


Cemevi A??l?? t?renine Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman G?R?N, ?stanbul Milletvekili G?lay YEDEK??, Dat?a Kaymakam? Vehbi BAKIR, Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?AR, CHP Mu?la ?l Ba?kan? M?rsel ALBAN, CHP ?stanbul Fatih il?esi ?l?e Ba?kan? Soner ?Z?MER, ?stanbul Fatih Belediye Meclisi CHP Grup Ba?kan vekili ve meclis ?yesi ayn? zamanda Erikli Baba Dergah? ba?kan yard?mc?s? Kaz?m AK?AH?N, CHP Fatih eski il?e ba?kan? Ahmet K?REKL?, CHP Fatih eski Meclis ?yesi Aziz YILMAZ, Dat?a Belediye Ba?kan Yard?mc?s? ?nci B?LG?N, Dat?a Belediyesi Mecllis ?yesi Hayriye BALKAN, Cumhuriyet gazetesi yazar? Miyase ?LKNUR, Prof Dr. Bedriye POYRAZ, Prof. Dr. Ali YAMAN, Mimar Sevilay M?SER, Beyklikd?z? Belediye Ba?kan Yard?mc?s? ve ayn? zamanda halk m?zi?i sanat??s? Leyla ?NVER, Halk M?zi?i Sanat??s? Ekrem ATAER, yazar Ece ATAER, HBVAKV Genel Ba?kan? Tuncer BA?, HBVAKV ?ekmek?y ?ube Ba?kan? Muzaffer AKKOL ve geni? bir halk kitlesi kat?ld?. 


Yap?lan konu?malar?n ard?ndan  Cemevi?nin a??l??? Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman G?R?N, Dat?a Kaymakam? GVehbi BAKIR, Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?AR, ?stanbul Milletvekili G?lay YEDEK?? ve HBVAKV Genel Ba?kan? Tuncer BA? taraf?ndan yap?ld?. Cemevi'nin b?l?mlerinin gezilmesinin ard?ndan cemevi?nde pi?irilen lokmalar gelen misafirlerle payla??ld?.


Etkinli?in ikinci g?n?nde B?lent Ecevit K?lt?r Merkezi?nde ?Alevilikte S?ylemler, Semboller, Simgeler? konulu panel ger?ekle?tirildi. HBVAKV ?stanbul ?ekmek?y ?ube Ba?kan? Muzaffer AKKOL?un moderat?rl???nde ger?ekle?en panelde, Prof. Dr Ali YAMAN, Prof Dr. Bedriye POYRAZ ve Mimar Sevilay M?SER panelist olarak kat?ld?lar. Yo?un bir ilginin oldu?u panele ?stanbul Milletvekili G?lay YEDEK?? de kat?ld?. 


Etkinlik Dat?a Anfi tiyatroda ger?ekle?tirilen Leyla ?NVER ve Ekrem ATAER?in  sahne ald??? ?cretsiz halk m?zi?i konseriyle sona erdi. Anfi tiyatronun dolup ta?t??? konser ?ncesin HBVAKV Dat?a ?ubesi Cemevi Ba?kan? Murat YILDIRIM ve ?stanbul Milletvekili G?lay YEDEK?? k?sa birer konu?ma yapt?lar.Dat?a ?ubesi Cemevi Ba?kan? Murat YILDIRIM'?n Mesaj?:

De?erli konuklar,
Bu sene 8. Sini ger?ekle?tirdi?imiz H?z?r?ah Etkinliklerimizin a??l???na hepiniz ho? geldiniz.  Hepinizi sevgi ve sayg?lar?mla selamlar?m.
Sevgili canlar; insanlar?n ?nan?lar? do?rultusunda ibadet edebilmesi, insani bir hakt?r. ?nsan Haklar? Evrensel Beyannamesinde de bu yaz?l?d?r ve bizim ?lkemiz de bunun alt?na imza atm??t?r.
Ancak bizler bu haktan mahrum edilmekteyiz. Y?llard?r s?rd?r?len asimilasyon politikalar? yetmez gibi t?rbe, derg?h, Cemevi gibi kutsal mek?nlar?m?z?n son y?llarda h?zla camiye d?n??t?r?lmesi, bizleri incitmektedir.

Tarihten g?n?m?ze dek ayakta durabilen ?badethanelerimiz bir yandan yok edilirken,
Bir yandan da inan? ?zg?rl??? ad?na yeni cemevlerimiz bizlerle bulu?maktad?r.
??te bug?n Mu?la?n?n ilk ve tek cemevinin a??l???n? yapaca??z.
Alevilerin temel iste?i bu ?lkede ?E??T YURTTA? olmakt?r. ?nan? merkezlerimizin stat?s?n?n yasalla?mas?ndan ?te
bizler, devletin din hizmetlerinden elini tamamen ?ekerek herkesin kendi inanc?n? ?zg?rce ya?amas?na izin vermesini istemekteyiz.
H?z?r?ah K?lliyesi, 2010 y?l?nda vakf?m?z?n gayreti ve belediyemizin yard?mlar?yla
adeta ??pl??e d?nm?? olan metruk bir yap?yken;
s?zde g?n?ll? bir in?aat ustas?nca,
S?T alan?nda bulunmas?na ra?men g?ya restore edilerek;
yap?n?n Alevi kimli?i yok edilmeye ?al???lm??, mezar ta?lar? k?r?lm?? ve kaybedilmi?tir.
?yle ki; Alevi derg?hlar?n?n en ?nemli unsurlar?ndan olan ve 500 y?ll?k bir tarihe sahip olan "E?ik Ta??" bu k?y?mda s?k?ld??? halde, taraflar?n ifadesine g?re hala "nerde oldu?u bilinmemektedir."

Bizler bu haks?z uygulamalara kar?? hakk?m?z? sonuna kadar hukuk ?n?nde ar?yoruz ancak bu s?re?te herkesin de dikkatini ?ekmek istedi?imiz as?l konu: Bu tip d?n??t?rmelerle talan edilen sadece ALEV? inan? merkezleri de?il, ?lkemizin tarihi ve k?lt?rel miras?d?r.
De?erli canlar,
Biz Alevilerin tek iste?i, inan? ?zg?rl??? ve kimli?imizin kabul?d?r. Bizlerin beklentisi oldu?umuz gibi kabul edilmektir.
Birlik ve dayan??maya en ?ok ihtiyac?m?z olan 8. H?z?r?ah etkinli?imize ve bug?n a??l???n? ger?ekle?tirece?imiz cemevinin a??lmas?na kadar ge?en s?re?te, bizden maddi, manevi destek ve katk?lar?n? esirgemeyen ba?ta Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Say?n Osman G?R?N ve Dat?a Belediye Ba?kan? say?n G?rsel U?AR ile, Mu?la ve Dat?a belediyelerimizin t?m personellerine, Vakf?m?za emek veren, destek veren, g?n?l veren t?m canlar?m?za ve t?m kurumlar?m?za ayr? ayr? te?ekk?r? bir bor? bilir, ??kranlar?m? sunar?m

Murat Y?ld?r?m
HACIBEKTA? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?

Dat?a ?ubesi Cemevi Ba?kan?

FOTO GALER?:

H?RR?YET GAZETES? 30 TEMMUZ 2017


Mu?la?n?n ilk cemevi, Dat?a?da a??ld?


Mu?la?n?n ilk cemevi, Dat?a?da a??ld?

Mu?la genelinde bir ilk olan, cemevinin a??l?? t?renine, Dat?a Kaymakam? Vehbi Bak?r, CHP?li Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman G?r?n, CHP ?stanbul Milletvekili G?lay Yedek?i, Hac? Bekta?i Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Ba?kan? Tuncer Ba?, CHP?li Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?ar ve ?ok say?da Dat?al? kat?ld?. Ecevit K?lt?r Merkezi?nin alt kat?nda, Dat?a Belediyesi taraf?ndan tahsis edilen ve Mu?la B?y?k?ehir Belediyesi ile baz? g?n?llerin maddi katk?lar? ile tefri? edilen salon, Dat?a?daki alevi yurtta?lar?n ihtiya?lar? i?in hizmet verecek. Yakla??k 420 metrekarelik salon, yap?lan tadilattan sonra, k?t?phane, mutfak, yemekhane, kurs odalar? ve y?netim odas?n?n yan? s?ra cemevine d?n??t?r?ld?.

"G?ZLER B?Z? G?RM?YOR"

Hac? Bekta?i Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Ba?kan? Tuncer Ba? a??l?? t?reninde yapt??? konu?mada; devletin, cemevilerini birer ibadethane olarak tan?mas? gerekti?ini s?yledi. Ba?, "?u an kendi var ama ad? yok bir mekan?n a??l???n? yap?yoruz. ??nk? ?a?da? bir hukuk devletinde ad? olan ?eyin, bir k?t??? ve o k?t?kte kayd?n?n olmas? laz?m. K?saca yasada kar??l??? olmal?d?r. Cemevilerinin y?llarca ibadethanemiz olmas? y?n?nde m?cadele s?rd?r?yoruz. Ama g?zler bizi g?rm?yor, kulaklar duymuyor. Oysa laik ve demokratik bir devlette, devletin b?t?n inan?lara k?r ve sa??r olmas?n? beklenir. B?t?n yurtta?lar?na, dini inanc? veya kimli?i ?zerinden de?il kimlik numaras? ?zerinden yakla?mas? gerekiyor. ??nk? devlet siyasal bir ?rg?tlenmedir, yurtta? bu siyasal ?rg?tlenmenin bir bireyidir. Hani dine inand???, hangi etnik k?kenden geldi?inin ?nemi yoktur" dedi.

"B?ZE ?NANCIMIZI TAR?F ETMEY?N"

Devlet ile yap?lan toplant?larda, s?rekli kendilerinden, inan?lar?n?n tarif edilmesinin istendi?ini hat?rlatan Ba?, "Bize inanc?m?z? tarif ettirmeyin. Bize tarif de etmeyin. Dedelerimize e?itim de vermeyin. Biz bunlar? istemiyoruz. Siz, yasal olarak cemevilerimizi tan?y?n. Kar??m?za tekke ve zaviyeler kanununu engel olarak ??kart?yorlar. T?rkiye?de ibadethanelerin tan?m? yasada d?rt madde olarak belirtiliyor. Sinagog, kilise, havra, camii-mescit Biz yasaya ?ve di?erleri? ibaresinin eklenmesini istiyoruz ki, sorun k?k?nden ??z?me kavu?acakt?r. Biz bu ?lkede adalet istiyoruz" diye konu?tu.

OYB?RL??? ?LE TAHS?S ED?LD?

Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?ar ise, belediyelerin var olduklar? kentlerde insanlar?n ya?am?n? kolayla?t?r?c? hizmetler sunarak, halk?n daha iyi ya?amas? ve daha mutlu olmas?na arac?l?k yapmalar? gerekti?ini s?yledi. Ba?kan U?ar, "?nsanlar?n kendi ibadetini yapmas?, huzur bulmas?n? sa?lar. Vakf?n, yer talebine bu nedenle g?n?lden destek verdim. Sadece ben de?il, belediye meclisindeki t?m ?yelerin oy birli?i ile bu yeri vakfa tahsis ettik. Buran?n yap?lmas?na eme?i ge?enlere te?ekk?r ediyorum" dedi.

"TOPLUMDA E??TS?ZL?KLER VAR"

Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman G?r?n de konu?mas?nda, Dat?a?da bir cemevinin a??l?yor olmas?n?n mutluluk verici oldu?una dikkat ?ekti.

Dat?a?da daha ?nce, iki d?n?ml?k bir araziye cemevi yap?labilir mi diye baz? giri?imlerde bulunduklar?n? hat?rlatan G?r?n, "Dat?a, ?zel ?evre Korumu Alan? oldu?u i?in bir a?ama kaydedemedik. Dat?a Belediyemiz buray? mekan olarak tahsis etti. Biz de, bize d??en ne varsa onu yerine getirmeye ?al??t?k. Bizim i?in ?ok b?y?k bir mutluluk. Burada ihtiya? duyulan; hem?erilerimizin beli bir b?l?m?n?n, ?mutlak olmas? gerekli? diye d???nd???, fakat y?llard?r yap?lamayan bir ibadet mekƒn?n?n hayata ge?irilmesine katk?da bulunmam?z, bizim i?in mutluluk vericidir" dedi.

T?rkiye?de, toplumda adaletsizliklerin ya?and???n? ifade eden G?r?n, " Toplumda e?itsizlikler var. Olmas? gereken ile olan aras?nda farkl?l?klar var. T?rkiye Cumhuriyeti?nin, Anayasada tarifi; laik, demokratik, hukuk devletidir. B?t?n kurum ve kurulu?lar?m?z?n ve b?t?n y?netenlerimizin bu ilkeler ?er?evesinde kararlar al?p uygulamas? ve T?rkiye?de ya?ayan b?t?n etnik gruplar?n veya inan? sahiplerinin ihtiya?lar?na e?it mesafede olmas? gereklidir" dedi.

Konu?malar?n ard?ndan Alevi dedesi taraf?ndan okunan dualar e?li?inde cemevinin a??l??? yap?ld?.
Bu yazı toplam 424 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü