22 Ağustos 2019 Perşembe Saat 05:21
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
DATCA CEMEVİ'NDE 2017 AŞURE LOKMASI PAYLAŞILDI.
05 Ekim 2017 Perşembe Saat 12:40
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi, Yassı Muhrrem ve kerbela şehitleri için 3 Ekim 2017 Salı günü saat 12.30 de Datça Cemevi'nde Aşure Lokması Etkinliği düzenledi.


Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi, Yass? Muhrrem ve kerbela ?ehitleri i?in 3 Ekim 2017 Sal? g?n? saat 12.30 de Dat?a Cemevi'nde  A?ure Lokmas? Etkinli?i d?zenledi.





Muharrem Ay? 12. g?n orucu ard?ndan 13. g?n Kerbela ?ehitleri ad?na kaynat?lan a?ure Dat?a halk?yla payla??ld?.

A??l?? konu?mas?n? Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi ba?kan? Murat YILDIRIM yapt?.

Kurum Dedesi Nihat YOLER?'nin gulbenk ve dualar?yla a?ure lokmas?   Dat?a halk?yla payla??ld?.


BA?KAN MURAT YILDIRIM'IN KONU?MASI

HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI A?URE G?N?

D?nya kendi fele?inde d?nerek koskoca bir y?l? daha tamamlad? ve g?n yine muharrem ay?na, g?n yine A?ure ye erdi de?erli canlar.

Peki, ?st?nden 1400 y?la yak?n zaman ge?en zul?m bitmi? midir?
d?nya ?st?nde ki saltanatlar?n? korumak i?in ?Ben H?seyin?in ba??n? istiyorum? diyen Yezitlerin Soyu kesilmi? midir?
Bitti mi masum ve mazlum kanlar?n?n zalimlerce ak?t?lmas??
Hay?r, dostlar.

Hepinizin bilmesini isterim ki,
zulm?n oldu?u her yer Kerbala,
zalimin kar??s?nda duran herkes,
ehlibeyt hatta H?seyin?dir bu g?nde.
F?rat k?y?lar? i?gal edilir,

Susuzluktan feryat eden Kerbela halk?n?n bu feryad?na
?Bu zul?m ve fesat h?k?metine ben biat etmeyece?im,
Nereye gidersem gideyim, nerede olursam olay?m beni ?ld?receklerini biliyorum.? Diye
Yezit?in 5000 ki?ilik ordusuyla sava?a giren ve muharrem ay?n?n onuncu g?n?
Kerbela meydan?nda yetmi? iki gen?le birlikte kafas? kesilerek ?ehit edilen;
Hz. H?seyin?in kesik ba??n? top yap?p meydanda tekmeleyerek oynayanlar?n
Bin y?l sonra, Mara??ta, Sivas?ta hatta 77 bir may?s?nda insanlar? yak?p vuranlardan bir fark? yoktur.
?mam H?seyin daima haks?zl?klara kar?? ??km??, zalime kar?? mazlumun yan?nda yer alm??t?r.

Ve evet bin y?ld?r iktidar sarho?u yezitlerin kendi saltanatlar?n? kurmak ve korumak ad?na yapt?klar? zorbal?klar bitmese de;

Onlar?n kar??s?nda H?seyin?ler ve ehlibeytin mazlum ve masumlar? gibi;
Dostlu?a karde?li?e, birli?e inanan ve bu u?urda ser vermeye haz?r olanlar da bitmez?
Muharrem ay? vesilesi ile kerbela ?ehitlerimizi and???m?z bu yas? matem g?nlerinde,
?nan?lar?, d???nceleri nedeniyle d?nden bu g?ne katledilen t?m canlar? da sayg? ve rahmetle an?yoruz.

Karde?li?e, birli?e bar??a en ?ok ihtiyac?m?z olan ?u g?nlerde, H?nk?r?n da buyurdu?u:
Bir ol, diri ol, iri ol d?sturunun ne kadar ?nemli oldu?unu hat?rlat?rken;
Bin y?ll?k ac?yla tuttu?umuz yas orucumuzu, Hak kabul eylesin. Niyaz?m?z odur ki, mazlum kan? art?k akmas?n.
HACI BEKTA? VEL? ANADOLU
K?LT?R VAKFI DAT?A ?UBES?
Y?netim Kurulu Ad?na
 Ba?kan Murat YILDIRIM


FOTO GALER?:













Bu yazı toplam 310 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü