17 Eyll 2019 Salı Saat 15:02
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
DATÇA CEMEVİ UĞUR MUMCUYU ANDI.
09 Şubat 2018 Cuma Saat 07:54
Hacı Bek­ta­şı Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Başkanı Murat Yıldırım Uğur Mumcu'nun 25.Ölüm yıldönümü nedeniyle Cemevinde basın açıklamasında bulundu

Hacı Bek­ta­şı Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Başkanı Murat Yıldırım Uğur Mumcu'nun 25.Ölüm yıldönümü nedeniyle Cemevinde basın açıklamasında bulundu


Başkan Yıldırım ''Kıy­met­li yurt­taş­lar, de­ğer­li can­lar,
Bugün bu­ra­da ölü­mü­nün 25'inci yı­lın­da saygı rah­met ve öz­lem­le an­dı­ğı­mız araş­tır­ma­cı yazar Uğur Mumcu he­pi­mi­zin bil­di­ği gibi bir yurt­se­ver­di.

Irk­çı­lı­ğa, din­ci­li­ğe, mez­hep­çi­li­ğe karşı çıkar, Ay­dın­lan­ma Dev­ri­mi'ni sa­vu­nur­du. Uğur Mumcu dev­let için­de­ki İslami Ha­re­ket, Gülen ör­güt­len­me­si ve Hiz­bul­lah'ın var­lı­ğın­dan söz eden ilk ga­ze­te­ciy­di.
Mev­cut ik­ti­dar­ca oluş­tu­ru­lan korku or­ta­mın­da Uğur Mumcu gibi cesur ka­lem­le­re daha çok ih­ti­yaç var­dır. “Terör ne­re­den ge­lir­se gel­sin, 'ama'sız la­net­len­me­li”. Kanlı 1 Mayıs'ları, Kah­ra­man­ma­raş'ı, Çorum'u, İzmir İnci­ral­tı kat­li­amı­nı, Sivas Ma­dı­mak'ı, Gazi Ma­hal­le­si'ni.

Doğan Öz, Ümit Kaf­tan­cı­oğ­lu, Hamit Fen­doğ­lu, Gün Sazak, İlhan Da­ren­de­li­oğ­lu, İlhan Er­dost, Çetin Emeç, Bah­ri­ye Üçok, Mu­am­mer Aksoy, Vedat Aydın, Meh­met Sin­car, Gaf­far Okkan, Hrant Dink, Necip Hab­le­mi­toğ­lu ci­na­yet­le­ri­ni iş­le­yen te­tik­çi­le­rin kim­ler ta­ra­fın­dan ko­ru­nup kol­lan­dı­ğı­nı iyi an­la­mak ge­re­kir.

Bu ül­ke­nin ge­le­ce­ği onur­lu, na­mus­lu ve cesur ka­lem­ler hep hedef alın­dı. Çok in­sa­nı­mız öl­dü­rül­dü. Ya­şam­la­rı ka­rar­tıl­dı. Aile­le­ri acı­lar çekti. Ço­cuk­lar ba­ba­sız kaldı. Çok can­lar yandı. Ancak, doğru bil­dik­le­ri yolda, ay­dın­lık ve ışık pe­şin­de ko­şar­ken kat­le­di­len­le­rin fi­kir­le­ri­as­la öl­dü­rü­le­me­di, yok edi­le­me­di.

 Daha da bü­yü­dü. On­la­rın de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si, ce­sa­re­ti ve dü­rüst­lü­ğü genç ku­şak­la­ra örnek oldu.
Bunca kat­li­amın, ci­na­ye­tin, dev­let için­de yu­va­lan­mış ka­ran­lık güç­ler­ce dün ol­du­ğu gibi bugün de üst­le­ri­nin ör­tül­me­si dü­şün­dü­rü­cü­dür.

Ay­dın­la­rı­mı­zın ve genç­le­ri­mi­zin ka­nın­dan bes­le­nen­le­ri gün ışı­ğı­na çı­kar­mak Tarih'in değil, dev­le­ti­nin gö­re­vi­dir. Dev­le­ti yö­ne­ten­ler ön­le­rin­de yük­se­len bu utanç du­va­rı­nı aşmak zo­run­da­dır­lar.
De­ğer­li Can­lar, yıl­lar ev­ve­lin­den bu­gü­nü an­la­tan ya­zı­la­rıy­la ka­le­mi gün­cel­li­ği­ni ko­ru­yan; aydın, de­mok­rat, cum­hu­ri­yet­çi, laik ve Ata­türk­çü kim­li­ği ile say­gın bir ki­şi­lik, cesur bir ga­ze­te­ci­yi Uğur Mumcu'yu bir kez daha saygı, rah­met ve öz­lem­le anı­yo­ruz...
dedi.
Bu yaz toplam 237 defa okundu.
Bu Yazya Henz Yorum Eklenmemi.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hzrah
Erdal Yıldırım
FAZME RAMAK KALA..
ARVDE ARA
STE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasl Buldunuz ?
ok Gzel Olmu
Gzel
dare Eder
Kt