17 Eyll 2019 Salı Saat 15:03
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
DATÇA CEMEVİNDEN HIZIR ORUÇU VE BAYRAMI ETKİNLİĞİ.
09 Şubat 2018 Cuma Saat 07:56
Hacı Be­ka­ta­şı Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Cemevi, 13-14-15 Şubat ta­rih­le­rin­de Hızır Oru­cu­ tu­tacak­. 3 gün bo­yun­ca Cem Evinde oruç açma yemeği

Hacı Be­ka­ta­şı Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Cemevi, 13-14-15 Şubat ta­rih­le­rin­de Hızır Oru­cu­ tu­tacak­. 3 gün bo­yun­ca İskele Mahallesi, Fehmi Yavuz Caddesindeki Hacı Be­ka­ta­şı Veli Ana­do­lu Kül­tür Vakfı Datça Şubesi Cemevi'n de saat 18.30'da oruç açım lok­ma­sı ve­ri­lecek. 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 12.30'da Hızır Lok­ma­sı pay­laş­ma ve Hızır Bay­ra­mını kut­la­mak üzere ce­me­vi­nde buluşacak.
Cemevi Başkanı Murat Yıldırım'ın yaptığı açıklamasında ''Alevi inan­cın­da, Hızır Orucu üç gün­dür. Es­ki­den de­de­ler bir çok köyde ta­lip­le­ri ol­ma­sı ve ula­şım güç­lü­ğü ne­de­niy­le aynı günde cem ve ce­ma­at ku­ra­ma­dık­la­rı için fark­lı gün­le­re ya­ya­rak ifa et­se­ler de; gü­nü­müz­de Hızır orucu tüm Ale­vi­ler­ce Şubat 13,14,15 de tu­tul­mak­ta­dır. Böy­le­si “Talib bin ise bir gibi otura” düs­tu­ru­na da uygun olan­dır.

Hızır oru­cu­nun en temel kay­na­ğı Kuran dır. Ba­ka­ra su­re­si, 203 aye­tin­de; “Sa­yı­lı gün­ler­de Allah'ı zik­re­din.”de­nil­mek­te­dir. Kuran'ın te­vi­li­ni yapan Ab­dul­ba­ki Göl­pı­nar­lı Kuran me­alin­de bu sa­yı­lı gün­le­rin zil­hic­ce ayı ol­du­ğu ve o ayın da Şubat ayı­nın 13–14-15'inci gün­le­ri­ne te­ka­bül et­ti­ği­ni be­lir­tir. Hızır oru­cu­nun geç­ti­ği diğer bir sure de İnsan su­re­si 7–8–9 ayet­le­ri­dir.İslam ale­min­de bir veli, pey­gam­ber ola­rak kabul edi­len Hızır, Arap­ça da “El hazır, Al Hızır” ola­rak geç­mek­te ve "ye­şil­lik" an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Çünkü Hızır'ın otur­du­ğu yer­le­rin ye­şer­di­ği gö­rül­müş­tür.

Hızır, Ale­vi­ler ara­sın­da çok özel bir yere sa­hip­tir. Çünkü o, fa­ki­rin ya­nın­da za­li­min kar­şı­sın­da­dır. Darda ka­lan­la­rın ya­nın­da­dır. Ak sa­kal­lı, bem­be­yaz el­bi­se­le­riy­le Bozat'ına binip diyar diyar do­la­şa­rak in­san­la­rı ko­ru­yan, kol­la­yan, kur­ta­ran ve hoş­gö­rü ile sev­gi­yi har­man­la­yan Pir'dir. Bilge, ulu, ev­li­ya ve der­viş gibi; bir değil bir­den fazla ki­şi­li­ğiy­le in­san­la­ra doğru yolu gös­te­ren ma­ne­vi güç­tür. Hızır; yol gös­te­ren­dir. Ve­si­le­dir. Mür­şit­tir. Çünkü o ilahi rah­met ve sır­la­rın bil­gi­si­ne sa­hip­tir.Her in­sa­nın ya­şa­mın­da mut­la­ka şük­ran gün­le­ri var­dır. Zor gün­ler­den kur­tu­lan­lar, şük­ra­nı ola­rak du­ala­rı­nın, kur­ban­la­rı­nın, lok­ma­la­rı­nın ka­bu­lü için, dar gün­le­rin­de Hızır ye­tiş­sin diye Allah rı­za­sı aş­kı­na, Hızır aş­kı­na, Ehl-i Beyit aş­kı­na, oruç tu­tar­lar.Allah irade sı­fa­tı­nı yal­nız­ca in­san­la­ra ver­miş­tir. Oruç ira­de­nin im­ti­ha­nı­dır. Vü­cu­da aklın hük­mü­dür, kendi be­de­ni­ne sözün geç­me­si­dir. Ce­nab-ı Allah; “Oruç benim için­dir, onun mü­kâ­fa­tı­nı ben ve­re­ce­ğim” diye bu­yur­muş­tur.Bu ni­yet­le Hızır orucu üç gün (sa­lı-çar­şam­ba-per­şem­be) tu­tul­duk­tan sonra, yani per­şem­be­yi cu­ma­ya bağ­la­yan gece evin ha­tu­nu (ha­nı­mı) ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan; ge­niş­çe bir tepsi içe­ri­sin­de di­bek­te iyice kav­rul­muş olan Orta Ana­do­lu'da "Köme" veya "Kömme", Doğu Ana­do­lu'da ise Kavut ola­rak ifade edi­len lok­ma­nın üstü ka­pa­tı­la­rak bir odaya ko­nu­lur. İnanca göre per­şem­be­yi cu­ma­ya bağ­la­yan gece Hızır ge­le­rek Kavut'a bir iz veya işa­ret koyar.

Daha sonra Kavut eğer ke­sil­miş­se kur­ban ile bir­lik­te lokma ola­rak da­ğı­tı­lır.
Hızır kur­ba­nı, sı­ra­dan kur­ban­lar gibi de­ğil­dir. Kur­ban edi­lecek hay­van en az iki üç ay ön­ce­sin­den be­lir­le­nir. Bu süre içe­ri­sin­de iyi bes­le­nir. Tuzu, suyu ve yemi eksik edil­mez. Kur­ban önce te­miz­le­nir. Kur­ban ke­si­lir­ken, ka­nı­na kim­se­nin bas­ma­ma­sı­na dik­kat edi­lir. Akan kan ya bir çu­ku­ra akı­tı­lır üstü ka­pa­nır veya suyla kan yı­ka­na­rak, kan izi or­ta­da bı­ra­kıl­maz. Ke­si­len kur­ban etin­den bir kısmı pi­şi­ri­le­rek ev hal­kı­na pay­laş­tı­rı­lır. Kalan büyük bir kısmı da kapı kom­şu­ya da­ğı­tı­lır. Kur­ban ke­mik­le­ri ge­li­şi güzel çöpe atıl­maz. Kur­ban ke­mik­le­ri açı­lan bir çu­ku­ra özen­le yer­leş­ti­ri­le­rek üstü ka­pa­tı­lır. Bu iş­lem­ler bit­tik­ten sonra hazır bu­lu­nan­lar bir bir­le­ri­ne niyaz olur­lar.Her an her yerde hazır ve nazır olan, ça­re­siz­le­rin ça­re­si, umut­suz­la­rın umudu zorda ka­lan­la­rın ca­rı­na ye­ti­şen Hızır, cüm­le­mi­zin yar­dım­cı­sı olsun Allah her­ke­se Hızır elin­den do­lu­yu içmek nasip ey­le­sin. Du­ala­rı­nız kabul, iba­det­le­ri­niz mak­bul olsun, Ger­çe­ğe Hü.

13-14-15 Şubat ta­rih­le­rin­de Hızır Oru­cu­muz tu­tu­la­cak­tır. 3 gün bo­yun­ca ce­me­vi­miz­de saat 18.30'da oruç açım lok­ma­sı ve­ri­le­cek­tir. 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 12.30'da Hızır Lok­ma­mı­zı pay­laş­mak ve Hızır Bay­ra­mı­mı­zı kut­la­mak üzere tüm can­la­rı ce­me­vi­mi­ze bek­le­riz. dedi.
Bu yaz toplam 310 defa okundu.
Bu Yazya Henz Yorum Eklenmemi.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hzrah
Erdal Yıldırım
FAZME RAMAK KALA..
ARVDE ARA
STE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasl Buldunuz ?
ok Gzel Olmu
Gzel
dare Eder
Kt