17 Eylül 2019 Salı Saat 15:17
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
DATÇA'LI DOSTLARI AŞIK VEYSEL'İ UNUTMADI
13 Nisan 2018 Cuma Saat 08:24
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Datça Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği Aşık Veysel’i Anma Programı 23 Mart 2018 CumaA?IK VEYSEL ÖLÜMÜNÜN 45. YILINDA DATÇA'DA ANILDI

A??k Veysel Datça’da an?ld?: Dostlar seni unutur mu?

Hac? Bekta? Veli Anadolu Kültür Vakf? Datça ?ubesi Cemevi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derne?i Datça ?ubesi’nin ortakla?a düzenledi?i A??k Veysel’i Anma Program? 23 Mart 2018 Cuma günü Saat: 20.00'de Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekle?tirildi.Halk ozan? A??k Veysel ölümünün 45. y?l?nda Mu?la Datça’da an?ld?. Sunumunu ?ule Bayar’?n gerçekle?tirdi?i program?n aç?l??? Pir Sultan Abdal Kültür Derne?i Datça ?ubesi Mustafa Kat?kç? taraf?ndan. Ard?ndan konu?an Hac?bekta? Veli Anadolu Kültür Vakf? Datça ?ube Ba?kan? Murat Y?ld?r?m etkinlikte A??k Veysel’in hayat?na  ve eserlerine geni? bir ?ekilde yer verdi.
Konu?mas?na A??k Veysel’in ?iiri ile Y?ld?r?m, “A??k Veysel bu co?rafyan?n yeti?tirdi?i en de?erli ozanlar?ndand?r. Ve pek çok sanatç?dan farkl? olarak henüz hayatayken yar?m yüzy?ld?r sanat?na gönül vermi?li?i kar??l?ks?z b?rak?lmam?? 1965 y?l?nda TBMM de ç?kar?lan özel bir kanunla A??k Veysel’e “Anadilimize ve milli birli?imize yapt??? hizmetlerden” ötürü 500 lira ayl?k ba?lanm??t?r. Sivas’?n bir köyünde yoksulluk ve hastal?klarla ba?layan hayat? yine do?du?u köyde Sivrialan da bu gün de Müze olan evinde; 73 y?l?n?n 21 Mart gecesi 3.30 da ard?nda nice eser b?rakarak sona ermi?tir. Ve böylece kavu?mu?tur sad?k yârine” ifadelerini kulland?.

Datça Belediye Ba?kan? Gürsel Uçar’?n ve Datça halk?n?n da ilgiyle izledi?i etkinlik Ali Ekber Bayar ve arkada?lar?n?n seslendirdi?i A??k Veysel türküleri dinletisiyle sona erdi.

HACI BEKTA??-? VEL? ANADOLU KÜLTÜR VAKFI 
DATÇA ?UBE BA?KANI
MURAT YILDIRIM’IN KONU?MASI

Söyler Veysel sözlerinden vazgeçmez
Bulan?k çe?meden kimse su içmez
Ganad? olmasa ku?lar da uçmaz
Hepimiz bu yurdun evlatlar?y?z

Diyen de?erli halk ozan?m?z A??k Veysel ?at?ro?lu’nu anmak için topland???m?z bu güzel meclisimizde elbette onun dizeleriyle söze ba?lamak istedim. Â??kl?k gelene?inin unutulmaya yüz tuttu?u bir zamanda ortaya ç?kan ve Türk Halk ?iirinin önde gelen simalar?ndan olarak kendini kabul ettiren A??k Veysel 1894 y?l?nda Sivas’?n ?ark??la ilçesinin Sivrialan köyünde çiftçi bir ailenin çocu?u olarak yokluk ve yoksullu?un ortas?na dünyaya gelmi?tir. Veysel Anadolu insan?n?n bu günde ya?ad??? pek çok sorunu çocuklu?unda ya?amas?n?n yan? s?ra 7 ya??nda o günlerde çok ciddi bir salg?n olan çiçek hastal???na yakalanm??t?r

Ve bu hastal?kla sol gözünü kaybetmi?, talihsizli?i bununla da bitmemi? sa??m s?ras?nda annesini beklerken nispeten görebildi?i sa? gözünü de ine?in tepmesi sonucu kaybetmi?tir.
De?erli misafirler pek ço?unuzun bu büyük ozan?m?z?n hayat hikâyesini bildi?ini biliyorum ancak kendisini anarken;
Göz ile görülmez duyulan sesler
Nerden uyan?yor bizdeki hisler
?ekilsiz gölgesiz canlar nefesler
Duyulan ne duyuran ne duygu ne… Diye soran bu duygu insan?n?n ya?am?n? özetlemek isterim.Babas?, geçirdi?i zor günlerde içine kapanan Veysel’i dü?tü?ü bo?luktan kurtarmak için ona bir ba?lama al?r. Kendisi de ?iire merakl?, tekkeyle içli d??l? biri olan baba Karaca Ahmet, küçük o?luna Pir Sultandan, Yunus Emre’ye ?iirler ezberletir. ?lk ba?lama derslerini köylüsü Molla Hüseyin’den daha sonrada baba dostu Çam??h’l? Ali A?a’dan al?r.
25 ya??nda ilk evlili?ini yapan Veysel’in bu evlilikten olan çocuklar? ölür. Anne babas?n?n vefat?ndan sonra, e?i de kendini terk eder. 1921 y?l?nda Gülizar han?mla ikinci evlili?ini yapan Â??k Veysel’in bu evlilikten 2i erkek alt? çocu?u oldu.

1931 y?l?nda o zamanlar Sivas Lisesi edebiyat ö?retmeni olan Ahmet Kutsi Tecer ve arkada?lar? “Halk ?airlerini Koruma Derne?i”ni kurdular. Ve 5 Aral?k 1931 tarihinde de üç gün süren Halk ?airleri Bayram?’n? düzenlediler. ??te bu Veysel’in hayat?n? de?i?tiren olaylar?n ilkiydi. Zira 1933’e Cumhuriyet’in 10. y?ldönümünde Ahmet Kutsi Tecer’in direktifleriyle bütün halk ozanlar? Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk üzerine ?iirler yazd?lar. Bunlar aras?nda Veysel de vard?. Veysel’in gün ?????na ç?kan ilk ?iiri böylece “Atatürk’tür Türkiye’nin ihyas?”... Dizesiyle ba?layan ?iir oldu. Destan? Atatürk’e getirmek hevesiyle geldi?i Ankara da ne yaz?k ki ?iirini Ata’ya okuyamad?. Ancak, Hâkimiyet-i Milliye (Ulus) de destan üç gün boyunca yay?nland?.


Köy Enstitüleri’nin kurulmas?yla birlikte, Ahmet Kutsi Tecer’in katk?lar?yla, s?ras?yla Arifiye, Hasano?lan, Çifteler, Kastamonu, Y?ld?zeli ve Akp?nar Köy Enstitüleri’nde saz ö?retmenli?i yapt?. Ö?retmenlik yapt??? bu okullarda Türkiye’nin kültür ya?am?na damgas?n? vurmu? birçok ayd?n sanatç?yla tan??ma olana?? buldu?u gibi hasret ?iirlerinin birikimi de bu y?llardad?r.
?iirlerinde birlik ve bütünlük mesajlar? veren, bilim ve teknolojiyi önemseyip benimseyen Veysel özünde ve sözünde samimidir. Karanl?k dünyas?nda ayd?nl?klar ç?kar?rken sevecendir.

Beni hor görme karde?im
Sen alt?ns?n ben tunç muyum
Ayn? vardan var olmu?uz
Sen gümü?sün ben saç m?y?m,

dizeleri herkesin e?it oldu?una dair en güzel söylemlerden biri de?il midir? ?üphesiz öyledir ve A??k Veysel bu co?rafyan?n yeti?tirdi?i en de?erli ozanlar?ndand?r. Ve pek çok sanatç?dan farkl? olarak henüz hayatayken yar?m yüzy?ld?r sanat?na gönül vermi?li?i kar??l?ks?z b?rak?lmam?? 1965 y?l?nda TBMM de ç?kar?lan özel bir kanunla A??k Veysel’e “Anadilimize ve milli birli?imize yapt??? hizmetlerden” ötürü 500 lira ayl?k ba?lanm??t?r.
Sivas’?n bir köyünde yoksulluk ve hastal?klarla ba?layan hayat? yine do?du?u köyde Sivrialan da bu gün de Müze olan evinde; 73 y?l?n?n 21 Mart gecesi 3.30 da ard?nda nice eser b?rakarak sona ermi?tir. Ve böylece kavu?mu?tur sad?k yârine…
Te?ekkürler…

Murat Y?ld?r?m

Hac?bekta? Veli Anadolu Kültür Vakf? Datça ?ube Ba?kan?

FOTO GALER?:

Bu yazı toplam 214 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü