Aleviler Kadıköy'den haykırdı
31 Mayıs 2012 Perşembe Saat 05:59
Aleviler Kadıköy'den haykırdı! “Sivas katliamı davası'nda zaman aşımını tanımıyoruz“

Aleviler Kad?k?y'den hayk?rd?!
“Sivas katliam? davas?'nda zaman a??m?n? tan?m?yoruz“

   * Foto Galeri ve Slayt ??in T?klay?n?z! >>

Sivas Katliam? Davas?'n?n zaman a??m?na u?ramas?, 31 Mart 2012 Tarihinde Kadik?y'de bir mitingle protesto edildi. Binlerce can?n kat?ld??? mitingte "Sivas Katliam? Davas?'nda zaman a??m?n? tan?m?yoruz" slogan? y?kseldi. Mitingte 4+4+4 kesintili e?itim sistemine de tepki vard?. 1993 y?l?nda 37 ki?inin ya?am?n? yitirdi?i Sivas Katliam? Davas?, 19 y?l sonra zamana??m? nedeniyle d??t?. Ankara 11. A??r Ceza Mahkemesi'nin ald??? bu karar? ele?tiren binlerce insan; ??le saatlerinde Kad?k?y'e akt?.

Tepe Nautilus AVM, Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ile Haydarpa?a Gar?'n?n ?n?nde toplanan gruplar, 12.00'da meydana do?ru y?r?meye ba?lad?.

"Sivas'?n ????? s?nmeyecek" , "Davam?z mah?ere kalmayacak" , "Katil devlet hesap verecek" , "Sivas onurdur onuruna sahip ??k" , "?nsanl?k su?una zamana??m? olmaz" ve "Ampul Tayyip" sloganlar? atan topluluk, Sivas Olaylar?'nda hayat?n? kaybeden ki?ilerin foto?raflar?n? da ta??d?.

Avrupa Alevi Bekta?i Birlikleri Federasyonu, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i, Hac?bekta?-? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?, Alevi K?lt?r Dernekleri ve Alevi Bekta?i Federasyonu'nun organize etti?i mitinge, siyasi partiler ile ?ok say?da sivil toplum kurulu?u da destek verdi. Gruplar, R?ht?m Caddesi ?zerinde olu?turulan arama noktalar?ndan ge?erek meydana ula?t?.

FENERBAH?EL?LER DE MEYDANDA

Kendilerine Fenerbahche Sol A??k Taraftar Grubu ad?n? veren yakla??k 30 ki?i, ?zerinde "Adalet tatilde yetki katilde" , "Sar?n?n kavgas?nda lacivert d??lerimiz var" c?mlelerinin yaz?l? oldu?u pankartlar? a?t?. "Erdo?an'?n fi?ini Fenerbah?e ?ekecek" sloganlar? da atan topluluk mitinge kat?lan di?er vatanda?lar taraf?ndan alk??larla kar??land?.

Meydana kurulan dev platforma ??karak toplulu?a seslenen Alevi Bekta?i Federasyonu Ba?kan? Selahattin ?zel, Avrupa Alevi Bekta?? Birlikleri Federasyonu Ba?kan? Turgut ?ker, Pir Sultan Abdul K?lt?r Derne?i Ba?kan? H?seyin G?zelg?l ve Hac?bekta?-? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Ba?kan? Ercan Ge?mez, mahkemenin ald??? zamana??m? karar?n? ele?tirdi.


31 Mart2012 Kad?k?y Alevi mitingi Video G?r?nt?ler
( Videolar? ?zlemek ??in L?tfen Resimlere T?klay?n?z! )
Kad?k?y mitingi
Ercan Ge?mez
Kad?k?y mitingi
Kad?k?y mitingi
Kad?k?y mitingi

*** RES?MLER ***

   * Foto Galeri ve Slayt ??in T?klay?n?z! >>