HIZIR ORUCU
06 Şubat 2014 Perşembe Saat 07:19
11-12-13 Şubat 2014 tarihlerinde Vakıf merkezimizde oruç açım yemeği verilecektir. 14 Şubat Cuma 13.30 da da Vakıf Merkezi’nde Hızır Lokması paylaşılacak, aynı gün 14.30’da Hızırşah Külliy

HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI

DAT?A ?UBES? CEMEV?

HIZIR ORUCU

H?z?r bu g?n olduk?a geni? bir co?rafya da dara d??enlerin, ezilenlerin, hastalar?n fakirlerin “yeti? imdad?ma ya H?z?r” diye ?a??rd??? ortak bir ki?i ?l?ms?z bir kurtar?c?d?r.

H?z?r k?lt’?ne, Tevrat’ta ve Kur’an’da rastl?yoruz. Bu g?n hala orta Asya da Ahmet Yesevi de, Anadolu’da: Hac? Bekta? da, Abdal Musa, ?ah kulu, Seyit Battal gazi, Hamza baba, Pir Sultan Abdal ve Dersim D?zg?n baba da oldu?u gibi Alevi-Bekta?i ziyaretg?hlar?nda ?nderler ve canlar aras?nda ya?at?lmaktad?r. H?z?r inanc? Arnavutluk’tan, Makedonya’ya balkan ?lkelerinin ?o?unda bu g?n de ya?at?ld??? gibi;  1960 larda ba?layan ekonomik g??lerle, i?g?c? olarak Avrupa ve Amerika’ ya giden Alevilerce de ya?at?lm??t?r. Bu g?n Alevi ?ocuklar?m?z ya?ad?klar? do?up b?y?d?kleri ?lkelerin dilleriyle seslenirler bu b?y?k veliye: “H?z?r bana yard?m et” diye.

H?z?r koruyucu kurtar?c? yarat?c? yard?mc? kimli?i nedeniyle; yar? insan, yar? melek, yar? peygamber kimli?iyle kar??m?za ??kar. H?z?r toplumsal ya?amda, adalet ve g?vencenin sembol?d?r. H?z?r yol g?sterendir. Vesiledir. M?r?ittir. ??nk? o ilahi rahmet ve s?rlara sahiptir. Y?ce kitab?m?z Kur’an da, Kehf suresinde ge?en Hz. Musa ve H?z?r k?ssas?nda, H?z?r’?n, Allah taraf?ndan ilim verilen bir ?st?n zaat oldu?u; ”derken, kat?m?zdan kendisine bir rahmet verdi?imiz ve taraf?m?zdan kendisine bir ilim ??retti?imiz kullar?m?zdan bir kulu buldular” diye 65. ayetle ifade edilmi?tir.

H?z?r orucunun nas?l tutulmaya ba?land???n? da bakacak olursak;

Cennet gen?lerinin efendisi olan peygamberin g?z nuru Hz Hasan ve Hz H?seyin efendilerimiz. Bir g?n rahats?zlan?rlar. Hz Fatma anam?z, babas? Resullah’a gider ve durumu anlat?r. Hz Muhammet, Haktan gelen vahi ?zerine, k?z?na; kendisinin ve Hz Ali’nin ?? g?n oru? adamalar?n? s?yler. Bunun ?zerine Hz Fatma, Hz Ali ve yard?mc?lar? F?dda, 3 g?n oru? adar. Seyitler iyile?ince “Allah r?zas? i?in” oru?lar?n? tutmaya ba?larlar. ?lk g?n?n sonunda oru? a??m? vakti kap?lar?na bir yoksul gelir ve “a??m” der. Hz Ali “benim pay?m? verin” der. Hane halk? kendi paylar?n? da vererek, suyla oru? a??m? ederler. 2. G?n sonunda oru? a??m?a bir yetim geldi ve sofray? ona verdiler. 3. G?n yine oru? a??m? edeceklerinde kap?lar?na bu kez bir esir geldi ve yine oru? a??mlar?n? suyla ederek, yemeklerini ona verdiler. B?ylece 3 g?n adak oru?lar?n? sadece suyla tuttular.

Rivayetlerde kap?ya gelenlerin Hz Cebrail, Hz Mikail, Hz ?srafil oldu?u s?ylenir. Bizim inanc?m?za g?re ise kap?ya gelen Hz H?z?r d?r. ??te bu 3 g?nl?k oruca “H?z?r orucu” demi?izdir. Ve o g?nden bu g?ne bizlerde Allah r?zas? i?in, orucumuzu tutar?z. Sofram?za geleni, lokmam?z? yiyeni H?z?r belleriz.

Cenab-? Haktan niyaz?m?z: bizi bu g?zel inanc?m?zdan ay?rmas?n, yolumuzu yolsuzlar?n eline d???rmesin, her zaman her yerde Alevi- Bekta?i inan? ve de?erlerimizi ya?atmaya devam eylesin. Bu g?n burada olan olamayan t?m canlar?m?z? Ehlibeytin bir g?l? eylesin ve on iki imam?n yolundan, didar?ndan, kanterinden ay?rmas?n… Oru?lar?n?z ve lokmalar?n?z kabul olsun… Hak, Muhammet, Ali yolda??m?z olsun ?a??rd???n?z yerde Bozatl? H?z?r’? haz?r bulas?n?z…

11-12-13 ?ubat 2014 tarihlerinde Vak?f merkezimizde oru? a??m yeme?i verilecektir. 14 ?ubat Cuma 13.30 da da Vak?f Merkezi’nde H?z?r Lokmas? payla??lacak, ayn? g?n 14.30’da H?z?r?ah K?lliyesi ziyaret edilecektir. T?m canlar?m?z? bekleriz.

                                                                                       Murat YILDIRIM                    

                                                                                 H.B.V.A.K.V.D.?b.Ba?kan?