Aleviler 'artık yeter' demek için sokağa çıktılar.
03 Haziran 2014 Salı Saat 13:30
Hacı Bektaşi veli Anadolu kültür vâkıfı Datça şube başkanı Murat Yıldırım'ın dat katıldığı, Alevi Örgütleri ve Alevi dernekleri hükümetin tavrını protesto etmek için sokaklara çıktılar.

Aleviler Soka?a ??k?p Art?k Yeter Dedi (25 May?s 2014)

25 May?s 2014 Pazar G?n?, Alevi ?rg?tleri ba?ta ?stanbul olmak ?zere bir?ok kentte Okmeydan?'nda U?ur Kurt'un cemevi bah?esinde ?ld?r?lmesiyle sonu?lanan olaylar? ve h?k?metin tavr?n? protesto etmek i?in sokaklara ??kt?lar.

Hac? Bekta?i veli Anadolu k?lt?r v?k?f? Dat?a ?ube ba?kan? Murat Y?ld?r?m'?n dat kat?ld???, Alevi ?rg?tleri ve Alevi dernekleri Okmeydan?'nda ya?anan olaylarda U?ur Kurt’un ba??ndan vurularak ?ld?r?lmesini protesto etmek amac?yla y?r?y?? d?zenledi. ?i?li Camii ?n?nde toplanan vatanda?lar, yo?un ya?mura ra?men Halaskargazi Caddesi ?zerinden Pangalt?’ya do?ru y?r?d?ler.


Aleviler, ?stanbul Okmeydan?’nda cenaze i?in cemevinde bulundu?u s?rada vurularak ?ld?r?len U?ur Kurt’un an?s?na meydanlara indi. Ba?ta ?stanbul, Ankara, ?zmir ve Bursa olmak ?zere pek ?ok ilde Alevi Dernekleri’nin ?a?r?s?yla ‘Yeter Art?k’ ba?l??? alt?nda eylemler d?zenlendi.

Mezhep?i s?ylemler protesto edilirken, yap?lan ortak a??klamada ise “Gezi ba?kald?r? s?recinde kaybetti?imiz canlar?n t?m?n?n Alevi olmas? tesad?f olamaz” denildi. Ankara’daki eylemin adresi K?z?lay Meydan? oldu. Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i’nin ?nc?l???nde toplanan vatanda?lar, s?k s?k “Katil devlet hesap verecek”, “Katilden hesab? Pir Sultan’lar soracak”, “Hepimiz Aleviyiz ?ld?rmekle bitmeyiz”, “Kahrolsun fa?ist diktat?rl?k”, “Katil polis hesap verecek” sloganlar? att?. D?vizlerde ise ‘U?ur Kurt ?l?ms?zd?r, Tayyip’se ?l?ml?d?r’, ‘Kaza de?il, i? cinayeti’, ‘Zulm?n oldu?u yerde isyan hakt?r’ s?zleri ?ne ??kt?. A??klaman?n ard?ndan g?stericiler, 10 dakikal?k oturma eylemi yaparak da??ld?.

YETER ARTIK

Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Ba?kan? M?sl?m Do?an, CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin de bulundu?u eylemde, derneklerin ortak imza att??? a??klamay? okudu. ‘Yeter Art?k’ ba?l?kl? a??klamada ??yle denildi: “Ba?bakan’?n Alevilere y?nelik ?iddet s?ylemine yeter art?k. Devlet ter?r?ne yeter art?k. ?nanc?m?za yap?lan sald?r?ya yeter art?k. Soma’da ya?amlar?n? kaybeden insanlar?m?z?n an?lar? ?n?nde sayg?yla e?iliyoruz. H?k?metin ?l?mler ?zerinden ayr?mc? politikalar?na yeter art?k. Adaletsizli?i ve vicdans?zl??a kar?? yeter art?k diyen sesler y?kselmeye ba?lad?. Bu ses K?ln’den y?kseldi. Y?zbinler Ba?bakan’a ‘Sen demokrat de?ilsin’ diye hayk?rd?. Bir ba?ka ses Fransa’n?n Cannes ?ehrinde y?kseldi. O tek ki?iydi. Ama milyonlar?n, bizlerin y?re?ine su serpti. Cannes’daki en b?y?k ?d?l?, Gezi direni?i s?recinde ?ld?r?len gen?lere ve Soma’da yitirdi?imiz canlara adayan y?netmen Nuri Bilge Ceylan’? selaml?yoruz. ?badethanemize yap?lan polis sald?r?s? kabul edilemez.” ?stanbul’da ise y?zlerce ki?i ?i?li’de topland?, bast?ran ya?mura ra?men “Katil devlet hesap verecek” sloganlar?yla Pangalt?’na kadar y?r?d?.

?KT?DAR B?L?C?

Alevi Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Do?an Demir, “Mevcut iktidar cinayet i?liyor. B?l?c?l?k yap?yor, ayr?mc?l?k yap?yor, ?at??ma istiyor. ?ktidar? uyar?yoruz. Elinizi Alevilerin ?zerinden ?ekin” dedi. Ta??nan pankart ve d?vizlerde ise ‘Aleviyiz, hakl?y?z, kazanaca??z’, ‘Katil polis hesap verecek’, ‘U?ur Kurt ?l?ms?zd?r’ ve ‘A? kal al?alma’ yaz?lar? yer ald?.


HACI BEKTA?I VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI
DAT?A ?UBES? BASIN A?IKLAMASI

Son y?llarda ?iddeti giderek artan nefret s?ylemleri ile ?lke biz Aleviler i?in ya?anmaz bir hal ald?. ?nan?lar?m?z?n a?a??lan?p, k?lt?r?m?z?n yok say?ld???; e?itim sitemi ve mahalle bask?s? ile asimile edilmeye ?al???ld???m?z yetmez gibi bu g?n ?lke y?netimini elinde bulunduran iktidarca hedef g?sterilmekteyiz.

Haziran ayaklanmas? s?ras?nda ??kan olaylarda can veren gen?lerimizin failleri "tutukluluklar?na gerek g?rmeyen" mahkemelerce ellerini kollar?n? sallayarak aram?zda geziyorlar. ?te yandan ba?bakan?n kahraman polisi!!? 14 ya??nda bir ?ocu?umuzu Berkin Elvan'? anmak i?in bir araya gelen; ?o?u yine ?ocuk ya?taki g?stericilerin aras?nda ger?ek mermilerle dolu silahlar?n? ate?lemekte bir sak?nca g?rmemi?tir. Ve bu orant?s?z m?dahaleyle o g?n Cem evinde cenazeye kat?lan U?ur Kurt adl? karde?imiz boynundan vurulmu?tur. U?ur Kurt'un bedeni kanlar i?inde yerde yatarken birde cemevi'ne biber gazlar? at?lm??t?r. Ama devletin Alevi'ye bak???nda ki zorbal?k, Alevi mal?na can?na yapt??? sayg?s?zl?k bununla da kalmam??. Merhum U?ur Kurt'un Okmeydan? cem evinden cenazesi kald?r?l?rken kan? daha yerdeyken aralar?nda milletvekillerinin ve kad?nlar?n, ?ocuklar?n da bulundu?u cemaatin ?zerine biber gaz? s?kmakta da bir sak?nca g?rmemi?tir. Bu vah?ettir, zul?md?r.

Kamuoyuna sormak isteriz; Alevi n?fusun yo?unluklu olarak ya?ad??? yerlerde bir sava? m? ??km??t?r.? -Ki polis ger?ek mermiyle guruplara m?dahale eder? ?mraniye yada Ba?c?lar gibi Akp se?meni, S?nni halk?n yo?unlukla bulundu?u semtlerde Rabia i?aretleriyle eylem yapanlara polis neden ayn? ?ekilde m?dahale etmemi?tir?

?ktidar, dilinden d???rmedi?i nefret s?ylemlerinden, a?a??lay?c? ifadelerinden derhal vazge?melidir. Biz t?m ?tekile?tirmelere, at?lan t?m iftiralara kar??n bu topraklarda karde??e ya?amak derdindeyiz. "Ateist Alevi", "C?mb?? evi" s?ylemleri ile T?rkiye'yi Alevi inanc? ve Alevi de?erlerine sald?rarak gerenlerin tek amac? kan d?kmek, ?lkeyi b?lmek ve kendi arzu ettikleri bi?imde ?ekillendirmektir. ?stelik en ac? ve korkutucu olan? bu konu?malar?n ba?bakanl?k d?zeyinde dile getirmesidir.

Bizim devletten beklentimiz bu ve benzeri provakatif s?ylemlerde bulunanlar?n, insanlar?m?z?n kan?n? d?kenlerin, cezaland?r?lmalar?d?r. Aksi taktirde d?n Sivas da Mara? da onar onar y?zer y?zer ger?ekle?en Alevi katliamlar?n? zaman a??mlar?yla me?rula?t?r?lmas? yetmez gibi; bu g?n sokakta birer birer ?ld?r?l???m?z? onaylad?klar?n? y?n?nde bir inan? olu?acakt?r.

Biz, yap?lan bu haddi a?an zulm?n hukuk nezdinde cezaland?r?lmas?n? istemekteyiz. Her ne kadar ?slam dini bizlere k?ssas? hak olarak tebli? etse de, Alevi kurumlar? ve Aleviler olarak adalete olan inanc?m?z? korumaktay?z...

Son olarak bilinmesini isteriz ki, biz Alevilerin f?trat?nda ho?g?r? vard?r, sevgi vard?r, can? candan ay?rmamak vard?r. T?m ya?ananlara kar?? biz bu topraklarda d?n de vard?k yar?nda olaca??z. Karde?lik s?ylemlerinin s?zde kalmad???n? g?rmek arzusunday?z...

Pir Sultan'?n dedi?i gibi;

Gelin canlar bir olal?m
M?nkire k?l?? ?alal?m
H?seyn'in kan?n alal?m
Tevekkelt? taalallah

?z? ?ze ba?layal?m
Sular gibi ?a?layal?m
Bir y?r?y?? eyleyelim
Tevekkelt? taalallah

Hac? Bekta?? Veli Anadolu K?lt?r vakf? Dat?a ?ubesi Ba?kan?
Murat YILDIRIM


RES?M GALER?S?

 * Foto Galeri ve Slayt ??in T?klay?n?z! >>

(Resimleri B?y?k G?rmek i?in L?tfen Resimin ?zerine T?klay?n?z.)