HBVAKV DENİZLİ ŞUBESİ VE SARI İSMAİL SULTAN TÜRBESİ’Nİ ZİYARET
20 Kasım 2017 Pazartesi Saat 12:44
Datça Şubesi Cem Evi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım ve vakıf üyesi İrfan Sarı 18 Kasım 2017 Cumartesi günü Denizli HBVAKV Başkanı Erkan Aras ve Sarı İsmail Sultan Türbesini ziyaret etti.


Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cem Evi Y?netim Kurulu Ba?kan? Murat Y?ld?r?m ve vak?f ?yesi ?rfan Sar? e?leri ile birlikte 18 Kas?m 2017 Cumartesi g?n?  Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? ve Alevi K?lt?r Derne?i Denizli ?ubesi?ni zitaret ettiler.
Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? ve Alevi K?lt?r Derne?i Denizli ?ubesi Ba?kan? Erkan Aras ve y?netim kurulu ?yeleri ile s?cak bir ortamda yap?lan g?r??mede Cemevi, cemevi arsa sorunlar? ile ilgili kar??l?kl? g?r?? al??veri?inde bulunuldu.

SARI ?SMA?L SULTAN T?RBES??N? Z?YARET:
 Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cem Evi Y?netim Kurulu Ba?kan? Murat Y?ld?r?m ve vak?f ?yesi ?rfan Sar? e?leri ile birlikte 17 Kas?m 2017 Cuma g?n?
Denizli Tavas?ta Bekta?i k?lt?r?n?n g?n?m?ze yans?yan izlerinden Sar? ?smail Sultan T?rbesi?ni ziyaret ettiler.

Sar? ?smail, Hac? Bekta?-? Veli?nin hizmetinde bulunmu? ulu dervi?lerden biridir. Hac? Bekta?-? Veli?nin kerametlerine ve s?rlar?na ?ahitlik etmi? ve H?nkar?n hakka g???nden sonra Denizli?ye (Mente?) gelerek Hak Muhamed Ali yolunu yaym??t?r. Bir ?ok kerametler g?steren Sar? ?smail?in t?rbesi Ali Dede, H?seyin dede t?rbesi ile birlikte Denizli, Tavas il?esi tekke k?y?ndedir.Hac? Bekta?- Veli?nin Saru ?smal?i Mevlana?ya yollamas?
Bir g?n Saru ?smail, H?nkar??n huzuruna gelip el kavu?turdu. H?n?kar, ??yle dedi. ?Saru ?smail, sizin i?in suca??z ?l?tt?m, lutfedip gelse?niz dedi. H?nkar, ?imdi onun vakti de?il dedi, tez Konya ?ya, Molla Ce?laleddin ?in huzuruna git, onlarda bir kitab?m?z var, onu al, gel.?
Sara ?smail, hemen yola d??t?, Konya?ya yakla??nca g?rd? ki Mol?la Celaleddin, ??ka geldi. Birbiriyle niyazla??p g?r??t?ler. Sara ?smail, bir g?n su ?l?tm??t?m, m?barek arkan?z?n kirce?inizini ar?tsam dedim; ?imdi onun vakti de?il, Molla Celaleddin?e bir kitab?m?z var, Konya?ya git, onu al gel dedi, ben de yola d??t?m, geldim m?barek y?z?n?z? g??r?p ?eref buldum dedi.

Molla Celal, bu s?zleri duyunca dedi ki: H?nkar Hac? Bekta?-? Ve?Ii kat?na, her g?n yedi deniz, sekiz ?rmak u?rar. Onlar?n suya girmeye ne ihtiya?lar? var ki b?yle dedin erenler.
Sara ?smail, bu s?z? duyduktan sonra efendim dedi, kitab? verin de gideyim. Molla, kitaptan maksat, bu anlatt???m?z ???tt? dedi. Bunun ?zerine Sara ?smail vedala??p geri d?nd?.
HACI BEKTA? VE HIZIR PEYGAMBER
H?nk?r?a bir ikindi ?zeri, g?zel y?zl?, tatl? s?zl?, Alevi sa?l?, ye?il giysili bir aziz geldi.
Boz donlu bir ata binmi?ti; Saru ?smail kar??lad?, at?n? tuttu. O ki?i
teklifsizce do?ru K?z?lcahalvet?e y?neldi ve i?eri girdi.

Saru ?smail, ?acaba bu at?n? tuttu?um er kim ola, ?imdiye de?in bunun gibi nurlu, g?zel y?zl? ve heybetli bir er g?rmedim?, diye d???ncelere dalm??t?. O s?rada halifelerden biri geldi; ?smail?e, ?tut ?u at??, dedi ve k?z?lcahalvet?in kap?s?na vard?. O aziz ki?inin, H?nkar??n kar??s?nda oturmakta oldu?unu g?rd?. Tam bu anda H?nkar, ?ne yapal?m H?z?r??m Ulu Tanr? seni bu i?e ko?mu?, Tanr? kullar?n? zordan kurtarman gerek; ?u anda Karadeniz?de bir gemi batmak ?zere, seni ?a??r?yorlar; sohbetine can at?yoruz ama ne ?are; tez imdatlar?na yeti?; Tanr? izin verirse yine ?erefleniriz?, diyordu.
H?z?r Peygamber hemen kalkt?. Saru ?smail d??ar?da at? tuttu. H?z?r d??ar? ??k?nca ?smail H?z?r??n ?zengesini ?pt?. H?z?r, at?n?
s??ratt??? gibi at, bir ad?m?n? Sulucakarah?y?k??n ?st?ne bast?, ?b?r ad?mda g?ne?le birlikte dolunay oldu ve g?zden yitti; yaln?zca kar??dan nal?n?n par?lt?s? g?r?nd?.
Saru ?smail, huzura var?p g?rd?g?n? anlatarak, ?Erenler ?ah?, bu giden aziz kimdir??, diye sorunca H?nk?r, ?karde?imiz H?z?r Peygamberdir. Karadeniz?de bir gemi batmak ?zereydi, oraya imdada ko?tu; onun y?r?y??? b?yledir?, dedi.
Saru ?smail H?z?r?? g?rd???ne ?ok sevindi.
Saru ?smail?in hizmetleri
H?nkar??n hususi hizmeti, Saru ?smail Padi?ah?a aitti. H?nkar, onu pek ?ok severdi. Halifelerden hi?biri, onun mertebesine eri?emedi. H?nkar??n ibrikdar? da oydu. Sulucakarah?y?k?den bir yere gitmek iste?se ?ok defa yan?na onu al?rd?.

Bir g?n, acaba H?nkar, bize nereyi yurt verecek, nerde dem-yom oynataca??z fikrine dald?.. H?nkar?a malum oldu. ?smail?im dedi, ben g??t?kten sonra sopan? at, nereye d??erse oras? yurdun olsun, ye?il fer?man? da yan?nda g?t?r, sana laz?m olur buyurdu. H?nkar?dan sonra seccadeye ge?en Habib Emirci?den izin ald?, dergahtan ??k?p sopas?n? att?. Can g?z?yle g?rd? ki, Mente? ilinde Tavaz?da bir kilisenin kubbesini delip i?eri d??t?. O s?rada me?er bir ke?i? kilisede incil okurmu?,sopa kubbeyi delip i?eri girince ke?i?in g?z?ne bir ejdarha gibi g?r?nd?.

Derken Saru ?smail, gide gide Tavaz?a, o kiliseye vard?, ke?i?i M?sl?man etti, kiliseyi y?kt?, tekke haline getirdi.

Bundan sonra Sar? ?smail, ke?i?e, ben dedi burda karar edece?im, seninle kom?u olal?m. Bu s?z? s?yleyip silkindi, bir sar? do?an ?ekline girdi, u?up Tavaz?da bir yere kondu. Boynunda halkas?, aya??nda ?in?g?ra?? da vard?. 0 s?ralarda ?ehrin beyi Zpaun (?) isminde bir kafirdi. Adamlar?, o g?zelim sar? do?an? g?r?p gittiler, beye haber verdiler. Bey, aman?n dedi, onu tutmak gerek. Ya M?sl?man Padi?ah?ndan ka???p gelmi?tir, ya da kafir padi?ah?ndan. ?ki adam gitsin, biri, M?sl?manla?r?n giydi?i elbiseyi giysin, biri kafirlerimizin. M?sl?man padi?ah?ndan ka?t?ysa M?sl?man?a tutulur, kafir padi?ah?ndan ka?t?ysa kafire tutulur dedi. ?yle yapt?lar. 0 iki ki?i, do?an?n kondu?u yere geldiler. Fakat Sar? ?smail, ondan ?nce adam ?ekline girmi?, kondu?u ta??n dibine oturmu?tu. Onu g?r?nce vard?lar, elini ?pt?ler, ko?up beye geldiler, de?diler ki: 0 do?an de?ilmi?, Isa Peygambermi?. Bey, bunu duyunca pek sevindi, sanki akl?n? kaybetti. Hemen adamlar?yla kalkt?, geldi. G?rd? ki ta??n dibinde sar???n, g?zel bir er oturmada. Elini ?pt?, aya??na y?z s?rd?. Saru ?smail, onlar? M?sl?manl??a davet etti, kabul ettiler.

Sar? ?smail, orda yerle?ti. Bir?ok ki?iler, gelip dervi? oldular. Bir ?g?n, gezerken bir ?ift?iye rastlad?. ?ki ?k?z? vard?, ?ift s?rmedeydi. Sar? ?smail, gelince ?k?zlerin biri, dile geldi, erenler ?ah? Saru ?smail Padi?ah dedi. Saru ?smail, ?k?z?n yan?na geldi, nedir halin diye sordu. ?k?z, kocald?m, g?c?m-kuvvetim kalmad?, beni bo?azlamaya g?t?re?cekler, er hak a?k?na kurtar beni dedi. Saru ?smail, o ?k?z? sahibinden sat?n ald?, azad etti. Bu y?zden o ilde Sara ?smail?in ad?, ??k?z s?yleten? kald?. ?

Saru ?smail?den bir?ok kerametler belirdi. Bir nice zaman orda demyom oynatt?, sonucu g??t?, ye?il fermanla beraber g?md?ler. Dem ge?ti, devran ge?ti, H?nkar o?ullar?ndan biriyle Sivrihisar??n g?n do?u?su taraf?ndan, Seyyid Ahmed o?ullar? aras?nda, icazet hususunda bir bahistir ge?meye ba?lad?. Nihayet H?nkar s?z?n? hat?rlay?p Saru ?s?mail?in mezar?n geldiler. Ey Saru ?smail padi?ah dediler. Sizde emanet olan ye?il ferman bize laz?m, l?tfet ver. Hemen mezar yar?ld?, ye?il ferman ??kt?. Okuyup maksatlar?na erdiler.

Kaynak : Hac?bekta? Vilayetnamesi


FOTO GALER?: